Levenlang leren loont – een verslag

Civis Mundi Digitaal #3

Levenlang leren loont, een verslag

Op 7 december 2010 vond in een uitverkocht Evoluon in Eindhoven het congres ’Leven Lang Leren Loont’ plaats. Organisatoren waren Philips, CINOP en het Kenniscentrum EVC. Ondanks bezuinigingen vanuit de overheid, leeft het thema bij bedrijven, arbeidsmarktpartijen en EVC professionals. Een leven lang leren: hoe doe je dat en wat levert het op? Dit persbericht bevat de meest in het oog springende uitkomsten van het congres en geeft enkele bevindingen van een onderzoek onder HR managers.

Hoe geven we een leven lang leren een impuls?
Om het concept van ’een leven lang leren’ een impuls te geven moeten werknemers meer gestimuleerd worden hun eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen. Uit de paneldiscussie op 7 december met KPN, Tata Steel, Philips en AWVN kwamen ideeën naar voren om dit te bewerkstelligen. Om de mondigheid en betrokkenheid van de medewerkers te vergroten, zou ’een leven lang leren’ al in een veel vroeger stadium verinnerlijkt moeten worden, bij voorkeur  ruimschoots voor het werkzame leven. Dit zou kunnen door een leven lang leren al onderdeel te laten zijn van het onderwijs op de lagere school of de eerste klassen van de middelbare school. Praktisch gezien zou er dan al begonnen kunnen worden met het aanleggen van een persoonlijk portfolio waarin de betrokkene zijn of haar opgedane kennis en ervaring vastlegt en met bewijzen onderbouwt. Het portfolio kunnen ze dan de rest van hun werkzame leven verder aanvullen en meenemen. Dit vanuit de gedachte: jong geleerd is oud gedaan.

Andere mogelijke stimulansen zijn het invoeren van een fiscale stimulans voor persoonlijke ontwikkeling, zoals werd geopperd door directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen van werkgeversvereniging AWVN. Hij pleitte ervoor de huidige algemene spaarloon- en levensloopregeling te vervangen door een vergelijkbare persoonsgebonden fiscale regeling die een leven lang leren stimuleert.

Ook inleider professor Andries de Grip van de Universiteit Maastricht kwam met bruikbare suggesties. Hij pleitte er onder meer voor medewerkers meer te stimuleren aan zichzelf te werken door ze uitdagende taken te geven met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid; ze aan te sporen tot samenwerking en functieroulatie; ze bij dit alles positief kritisch te ondersteunen; en ze een duidelijk en lonkend toekomstperspectief voor te houden.

Staat een leven lang leren de komende jaren op de agenda?
In een van de workshops tijdens het congres werd ingegaan op trends binnen grote bedrijven aangaande scholing en ontwikkeling van medewerkers. Een overgrote meerderheid blijkt bekend te zijn met het concept van een leven lang leren. En 73% van de in totaal 450 door NIDAP geïnterviewde HR managers geeft aan dat een leven lang leren de komende twee jaar expliciet of impliciet op de HR agenda staat. Na twee jaren van bezuinigingen op opleiden verwachten ook meer bedrijven weer stijgingen van het opleidingsbudget in 2011.

Op de vraag ’Wat zou stimuleren om een leven lang leren op te nemen in toekomstig beleid?’ geeft bijna 70% van de ondervraagden fiscale maatregelen aan om het aantrekkelijker te maken. Ook afspraken tussen sociale partners en meer middelen uit de opleidingsfondsen scoren hoog.

Verder bleek dat 45% van de grote bedrijven gebruik maakt van het Ervaringscertificaat (oftewel EVC, het Erkennen van Verworven Competenties). Bij de kleinere bedrijven ligt dit percentage wat lager. Het Ervaringscertificaat wordt vooral gebruikt om medewerkers efficiënt te kunnen opleiden. Reeds verworven competenties kunnen immers worden verzilverd waardoor de opleidingsduur kan worden bekort.