Gedichten over oude en komende tijden

Civis Mundi Digitaal #36

door Piet Ransijn

Lentelied                                            2016 03 17

 

De lentezon schijnt

De schaduw van verdriet

uit donkere diepten

vervaagt en verdwijnt

in het licht van de liefde

 

Vogels in de bomen

en het ruisende riet

zingen voluit hun lied

van het licht van de liefde

en bouwen een nest

 

Ze zingen zonder te vragen

en doen hun  best

om elkaar te behagen

uit de volheid van hun hart

zonder elkaar te belagen

 

Zij worden niet getart

door schroom en reserve

die hun vreugde bederven

maar zingen frank en vrij:

de winder is voorbij

 

Zij zijn niet meer alleen

hippen over hun schaduw heen

en zingen hun liefdeswijsje

voor hun geliefde sijsje

door doornige struiken heen

 

 

Leven in het lentelicht                        2016 02 28

 

De lente wordt hoorbaar in zingende tonen

van vogels in weldra ontluikende bomen

als dagen zich lengen en baden in het licht

en bloemen zich tonen in kleurrijker zicht

 

Het leven wordt lichter en warmer en rijker

bij wijkende koude en donkere tijden

De liefde ontluikt in het lengende licht

Ontkiemende knoppen verrijken ons zicht

 

 

Knoppen en bloemen gaan open

Hun bloei moet nog wachten

op warmere dagen en nachten

die we eindelijk aan voelen komen

 

als het licht zich verlengt en verheft

ons hart in de komende weelde beseft

dat het leven zijn schatten zal geven

en wij in het licht zullen leven

 

 

 

 

Ik heb vrede gesloten                                   

.

Ik heb vrede gesloten met God die ons schiep

Een paradijselijk oord lijkt de wereld sindsdien

Prachtige nieuwe taferelen zie ik telkens weer

Troosteloze eentonigheid plaagt mij niet meer

 

Goddelijke krachten weven een kleed van geluk overal

Onophoudelijk stromen de beken de bergen af in het dal

Terwijl mijn oren voortdurend het klaterende water horen

laat mijn ziel zich door deze muziek ten zeerste bekoren

 

Van de ontelbare wonderen beschrijf ik slechts deze

Teveel oren zijn nog met twijfel verstopt en niet te genezen

Misschien onthullen mijn woorden slechts toekomstdromen

Maar voor mij is dit levende heden waarachtig gekomen

 

Rumi, Perzisch mystiek dichter, Jalal ad-Din Mohammed ibn Mohammed Rumi (1207-1273)

Vertaald uit de bundel Lob der Geliebten Klassische Perzische Dichtingen, p 126

1999 Bij het overlijden van de Duitse vrouw van een collega, van wie ik dit boek heb gekregen

 

John Constable, Hampstead Heath with a Rainbow, 1836

 

 

Toen de wereld nog een wonder was                        19 mei 1998 Bij bezoek Vrij Kath Kerk

 

Van tijden die allang vervlogen

zijn komen oude beelden boven

Toen de wereld nog een wonder was

en mensen leefden uit hun hart

 

Toen de hemel nog op aarde was*

en naast de ene God nog goden waren

mensen nog met dieren spreken konden

en de taal van bomen nog verstonden

 

Als wij de wereld weer als wonder zien

en weer leven vanuit hart en ziel

talen leren van de dieren en de bomen

worden oude beelden werkelijkheid

 

de wereld weer een wonder

de aarde weer een hemel

oude tijden keren weer

en alle dingen worden nieuw

*Bij de oude Grieken woonden de goden nog op aarde op de berg Olympus in een subtiele mythische wereld. Ook in het oude India leefden de goden, de deva’s, nog op aarde, zoals staat in de Veda’s en zoals Geoffrey Hodson, één van de stichters van de Vrij Katholieke Kerk,  beschrijft in zijn boek The Kingdom of the Gods.

Bij de Joods-christelijke religie is God als het ware verbannen naar de hemel boven en buiten de aarde. De mensen zijn uit het Paradijs verdreven. De aarde is een goddeloos object van menselijke willekeur en heerszucht geworden in plaats van onze Goddelijke Moeder, zoals bij andere volken met ‘heidense’ godsdiensten, die afgoderij worden genoemd.

De wereld werd geseculariseerd. Dat begon reeds met het monotheïsme, waarbij de subtiele werelden van goden en deva’s verdwenen en alleen een afstandelijke autoritaire god overbleef. Jezus heeft gelukkig dit Godsbeeld bijgesteld als de vaderlijke God van liefde. Zijn moeder kreeg een bijna  godgelijke status als de aloude Goddelijke Moeder in antieke, ‘primitieve’ en oosterse religies. Klassieke werken over dit seculariusatieproces zijn The Sociology of Relgion van Max Weber en The Secular Age van Charles Taylor en Novalis, De Christenheid of Europa

John Constrable, Salisbury Cathedral from the meadows 

 

Kerken en politiek                     2016 02 15 Na kerkbezoek en lezing van Novalis, De christenheid of Europa

           

Regeringsgebouwen en kerken

zijn uit te zuiveren bolwerken

van leugens en halve waarheden

die overtuigend worden beleden

en dienen te worden bestreden

 

Laat dorpen weer heilige eiken krijgen

waar mensen zich naar goden neigen

hun eigen innerlijke waarheid horen

zich niet aan lege leugens storen

en bij hun innerlijke waarheid blijven

 

Veel priesters en politici belijden

leugens en halve waarheden

waarmee zij elkander bestrijden

Hun critici wordt dan verweten

dat zij daar niet van willen weten

 

Hun macht en eigenbelang:

de macht van de leugen

duren al eeuwenlang

Zo lang wij ons heugen

maken heersers mensen bang

 

Voor God, Vaderland en Vrijheid

voert men nu al eeuwen strijd

Ieder om zijn halve waarheid

Ieder strijdt voor eigen gelijk

en is de hele waarheid kwijt

 

Laat de goden mores leren

opdat wij de hele waarheid eren

die als vuur van binnen brandt

licht geeft aan het verstand

en de meningen die men leert

tot resten stof en as verteert

 

Rituelen komen niet uit Jezus’ tijd

Lijken met zijn leer in strijd

Hij leerde een directe waarheid

Een innerlijke waarheid van het hart

dat vaak in dogma’s werd verstard

 

Ga naar binnen naar het licht

want in u woont de waarheid

het licht dat ieder mens verlicht*                                  *Johannes 1:9

‘Ga in uw binnenkamer’                                               *Matteus: 6:6

tot God in het verborgene

Daar is het aangenamer           

en maak je geen zorgen’*                                             *idem 25

 

Een veld van liefde                 2016 03 12 N a v Rick Archer, Buddha at the Gaspump 7 maart Mary Reed https://batgap.com

 

Ieder golfje geeft een rimpeling

Als de wind gaat liggen wordt het stil

Dan geeft geen golf een rimpeling

Elke rimpeling en golf versmelt

met een onderliggend veld

 

Iedere gedachte geeft een rimpeling

Ieder gevoel verspreidt een tinteling

Liefde geeft vooral verbinding

Zelfzucht geeft verblinding

 

Liefde voor de medemens

gaat voorbij de nationale grens

maakt de hele wereld één

de mensheid een geheel

en laat mensen niet alleen

 

Ieder is een onderdeel

van een groot geheel

dat bezielt wordt in de diepte

door een onuitsprekelijke liefde

 

 

 

Schimmenspel                                    2016 01 05 Geïnspireerd door Novalis’ Hymnen aan de nacht

                                                         en Vernon Katz, Conversations with Maharishi over eenheidsbewustzijn

In een doorzichtig wordende nevel

condenseert een droef gevoel van wrevel

Wat gescheiden is wordt langzaam één

Een licht schijnt door de scheiding heen

 

Mensen lijken schimmen in een schaduwrijk

dat op een grotesk toneelspel lijkt

Een weemoedig onbestemd verlangen

krijgt stilaan stem in minnezangen

Er klinkt zowaar een liefdeslied

maar niemand die de zanger ziet

 

Is het Krishna die de Veda lila speelt*             *Het spel van de Veda, het oeroude weten

en de harten van de gopi’s steelt*?                 *Herderinnetjes in de beroemde Krishnalegenden

Die met velen in de eenheid delen

en hun liefde niet verbergen en verhelen

 

Een floers van ongestilde weemoed

wordt weer vluchtig in de nachtelijke gloed

De nacht wordt helder en de volle maan

geeft een glans aan het ondermaans bestaan

 

Wat droevig voelde voelt weer goed

In een stille huiver ontstaat nieuwe moed

Wat verhard was wordt weer zacht

in de zachte deken van de nacht

die schemerende schaduwrijk omhult

en het hart met diep doorwaakte liefde vult

 

Het schimmenrijk wordt helder in het licht

Een ieder doet zijn toebedeelde plicht

Verbonden in een weefgetouw van Zijn

dat doorstraald wordt door bewustzijn

 

 

Tegenstrijdigheden bij Novalis                       2016 03 07

 

Novalis geloofde nog in sprookjes

Hij meende ook dat er geen dood is

Na zijn dood werd hij verafgood

Maar het ongegrip is levensgroot

 

Hij meende ook dat liefde alles heelde

en leefde zelf in liefderijke weelde

hoewel hij ook zijn zwakten kende

Ook hij had mindere momenten

 

Waar liefde is daar is geen nood

Liefde overstijgt ook zelfs de dood

Als iemand Jezus heeft begrepen

Dan zal dat wel Novalis wezen

 

Hij kende geen verwijten wel kritiek

Tegenstrijdigheden zag hij niet

Tegendelen vullen elkaar aan

in het immer groeiende bestaan

Een allesbezielende eenheid

gaat voorbij de tegenstrijdigheid

 

 

 

De lotus                                  2016 03 10  Voor Toine

 

De liefde is

als de lotus, de lis

Onaangeraakt

door het water

altijd gericht

op het licht

 

Zij laat zich niet raken

door wereldse zaken

altijd gericht

op het licht

drijft zij op het water

vrij van de aarde

altijd gericht

op het licht

 

Een blad is geknakt

in het water gezakt

nog immer gericht

op het loutere licht

Het helt nog wat over

komt weer naar boven

geheeld door het licht

en daarop gericht

 

De liefde is

als de lotus, de lis

Zij drijft op het water

en laat zich niet raken

altijd gericht op het licht

dat alom aanwezig is

en de lotus verlicht

 

Geïnspireerd door Novalis, De blauwe bloem,

Heinrich von Ofterdinge, vooral de gedichten

en Tolstoj, liefdesperikelen in Oorlog en vrede

 

Stuart Kirby, Downland Lovers Romantic Landscape Painting

 

Morgenlicht                            Lemele 9 mei 1998

 

De wereld was nog nooit zo mooi

een zachte glans om alles heen

het morgenlicht breekt door

 

Vogels vliegen erdoorheen

Bomen staan erin te ruisen

Bloemen staan erin te bloeien

Mensen zijn erdoor omhuld

maar zien het niet

 

Dauwdruppels glinsteren

in het morgenlicht

Twee mensen in de verte

versmelten met het veld

van achterliggend licht

 

Ik hoef niets meer

Ik vraag alleen maar

laat mij leven

in dit licht

 

In een wilde wereld

waar verdwaasden

in razen en dazen

leven in het licht

 

http://hubpages.com/art/how-i-sketch-sunsets-and-sunrise

 

Het licht zien               14 mei 1998

in alles wat wij zien

want ieder ding drijft

in een veld van licht

 

De stilte horen

In alles wat je hoort

want elk geluid

komt uit de stilte voort

 

De genade aanvaarden

in alles wat wij krijgen

want wat wij tegenkomen

dient om verder te komen

dichter bij ons ware zelf

 

Achter sluiers

waar het ik

zich heeft verstrikt

is God verborgen

diep in ieder hart

 

 

 

The dawn of tender light                    2016 01 18

 

A precious tender light is dawning

welcoming the freshness of the morning

A gloomy veil is lifted in the dawn

The darkness of the night is almost gone

 

A subtle tender feeling rises

amidst the threaths of global crisis

Only love and wisdom can dissolve

the countless problems to be solved

 

The Eastern sky is turning bright

by heavens filled with precious light

descending here and now on earth

according to an ancient Word*                                 *See Gospel of St John, prologue and the Veda’s

 

Words of wisdom will be lived in life

Our precious planet will survive

the tearing threads of war and greed

People will be given what they need

 

The inner light of pleasing grace

will timely save the human race

Saints are heralding the dawn

Inviting us to come along

 

To contribute our share

to overcome our wear and tear

of years of crisis and transition

turning soon into oblivion

 

Like lurking shadows of the night

vanish with the dawning of the light

A tender sense of loving light

transforms our sorrows in delight