Gedichten over tijd en strijd uit een plat en lichtend land

Civis Mundi Digitaal #37

door Piet Ransijn

Een lichtend land                              2016 05 07

In een land van blinden

die nog leven in een waan

dienen we een weg te vinden

door dit ondermaans bestaan

 

Soms zien we in breed verband

een lichtend laaiend land

door weinigen bewoond

dat alle moeite loont

om er te komen en te wonen

of ervan te blijven dromen

 

Bewoners zijn daar wijs

in een vergeten paradijs

waar vogels altijd zingen

bloemen blijven bloeien

bomen tot de hemel groeien

en beken overal ontspringen

 

Het is en stil gebied

dat bijna niemand ziet

in onszelf verborgen

voorbij pijn en zorgen

voorbij de wijdverbreide waan

in een door tijd beperkt bestaan

 

Een land waar goden

ons soms noden

naar hen toe te komen

in schone dromen

Een andere werkelijkheid

voorbij de ruimtetijd

 

Een land van vrede

waar geen geloof

meer wordt beleden

Een land waar roof

geweld en strijd

worden vermeden

 

Waar innerlijke waarheid

van binnen wordt gekend

daar waar je bent

als staat van zijn

in puur bewustzijn

levende aanwezigheid

van licht der eeuwigheid*                *Spinoza

 

Stille stemmen laten zich horen        2016 04 05

In de waanzin van de wereld

gaat de stille stem verloren

Wie kan hem nog horen

in het wereldse geweld?

Wie luistert nog naar poëzie?

 

Door macht gedreven

en door lust en jaloezie

leiden wij een ander leven

dan vanuit ons stille wezen

van ons wezen afgedreven

door het wereldse geweld

 

Ooit heeft iemand ons verteld

en een boodschap meegegeven

voor een ander, rijker leven

Vele wijzen hebben dat herhaald

in hun eigen taal vertaald

Maar wie wil nu nog horen

wat zo vaak al is verteld?

Stille stemmen gaan verloren

in het wereldse geweld

Maar voor wie het horen

wordt iets nieuws geboren

 

Als de lente pril begint

waait nog vaak een gure wind

De zon weet echter niet van wijken

en zal hoger aan de hemel prijken

Als de lente wordt geboren

in een onweerstaanbaar licht

komt het prille leven weer in zicht

 

De stem van kwetterende vogelkoren

overstemt het wereldse geweld

en zij laten dan weer van zich horen

wat in ieder voorjaar wordt verteld

Zo laat ook een nieuwe tijd zich horen

die in stilte wordt geboren 

 

Een vogel zingt zoals hij is gebekt 2016 05 10

Een vogel zingt zoals hij is gebekt

Aan variatie geen gebrek

We kunnen er niet over uit

Sommigen een schril geluid

Anderen krassen als kraaien

of zingen als Vlaamse gaaien

 

Geef mij maar nachtegalen

of het gezang van wielewalen*

de jubelende vlucht van leeuweriken

mezen die in zaadjes komen pikken

of een roodborstje dat tikt op mijn raam:

met kraaloogjes kijkt het mij aan*                               

 

Het gaat om liefde

Het andere is gelul

Het gaat om respect

voor ieder een plek

*Naar bekende volksliedjes met veelbetekenende teksten 

 

Voorbij het einde van de tijd*     2016 04 01

In het midden van de tijd

In het midden van het leven

opent zich een eeuwigheid

voorbij de eindigende tijd

 

Alsof we in de hemel kijken

als transparante wolken wijken

Wat is er dan en daar gebleven

van waar een mens aan lijdt?

 

Wat is er nog gebleven

van het voorbije leven

van de voorbije tijd

Waar blijft de levenstijd?

 

In het licht van eeuwige tijd

versmelt het in de eeuwigheid

droefheid, ergernis en spijt

verdampen in de eindeloosheid

 

Een diep gevoel van liefde blijft

Zoals de dichter Dante schrijft:

de liefde die de sterren en de zon beweegt

waarin het leven zijn bestemming heeft

 

Met de eeuwigheid voor ogen

mag iedere dag de laatste zijn

zal er ook een einde zijn

van levend mededogen?

 

Kent ook de liefde een einde?

Of is zij bron en doel van al het zijnde?

Gaat liefde niet voorbij gevoel?

Dient zij niet een hoger doel

voorbij dit eindig aardse leven

als het een transparant gegeven?

* Daags na mijn verjaardag werd ik wakker uit een droomgedicht met de regel: in het midden van de tijd

Voor ik ging slapen had ik de kaart van mijn zus gelezen die mij het meeste raakte

en in De heilige graal  van Mieke Mosmuller gelezen dat ik cadeau had gekregen

o.a. over Rudolf Steiner en de dichter Novalis.

Ook de serie Oorlog en vrede van Tolstoi werkt nog door,

waarin liefde en leven en sterven ook de hoofdthema’s zijn.

Zoals de dichter J C Bloem schrijft is nadert elke dag dichter tot bij het einde.

Zo telt een verjaardag als een jaar daar dichterbij.

 

Het einde van de reis                 2016 02 20

Over wat komt geen zorgen

De toekomst is verborgen

Handen vol aan het heden

en schaduwen van het verleden

Wij kunnen niet verhelen

dat zij onbewust ons parten spelen

 

Soms denk ik aan de dood

De ongeziene stille reisgenoot

die bij verrassing toeslaat

als de ziel het leven laat

 

Hij zit ons altijd op de hielen

Ontfermt zich over onze zielen

aan het einde van een enkele reis

Ik hoop van richting paradijs 

 

Een verloren strijd 2016 01 29

Soms denk ik aan doodgaan

als mensen ons naar het leven staan

Tot dusver hebben we gewonnen

Bloed van oude wonden is geronnen

Of de strijd bleef onbeslist

en de zege werd betwist

 

Wie uit de eigen linie wordt belaagd

door eigen volk wordt uitgedaagd

staat soms moederziel alleen

Aan alle kanten dreiging om je heen

 

Onversaagd en onverdroten

voortgaand, krijg je steun geboden

Diep bedroefd maar niet gebroken

heeft het aan geluk ook niet ontbroken

 

Na een nacht van innerlijke strijd

tegen vlagen van mismoedigheid

voel ik mij opnieuw geborgen

in de aangebroken nieuwe morgen

 

Kijk ik naar het ochtendgloren

Een nieuwe lente is geboren

een nieuwe fase aangebroken

De eerste bloemen zijn ontloken

 

De stormen zijn nog guur

maar verdwijnen op den duur

Ongebroken, droef en onbegrepen

vervolg ik dit beproefde leven

en mijn reeds verloren strijd*                                    

tot de dood ons scheidt*                                           

 

*Op het eind verliezen wij altijd van de dood

*toespeling op het slot van de vroegere huwelijksbelofte

 

Het eind van vele wegen      2016 02 01

Op mijn vele wegen

kwam ik vele anderen tegen

Op mijn ondoorgrondelijke wegen

kwam ik leed en vreugde tegen:

 

Blijdschap, wijsheid en verdriet

Maar het liet mijn wezen vrij

Het raakt mij maar mijn wezen niet

Het raakt mij maar het ging voorbij

 

Iets in mij bleef steeds onaangedaan

op de wegen door dit aards bestaan

Alsof ik niet van deze aarde ben

Elders mijn bestemming ken

 

In een wereld vol van licht

met een stralend aangezicht

Alsof daarheen een weg leidt

voor of na de aardse levenstijd

 

 

Hier op aarde heerst een eindeloze smart

Het leed van zoveel mensen raakt ons hart

Zoals onophoudelijke vluchtelingenstromen

waar geen eind aan lijkt te komen

 

Vluchtend voor het leed op aarde

Op zoek naar een veilige haven

waar men menselijke levenswaarden

respecteert en praktiseert

 

Waar mensen worden geëerd

van allerlei volken en rassen

met onderdak en gedeelde gaven

ongeacht hun kleur en klasse

 

Waar het Koninkrijk op aarde

tastbaar wordt in menselijke waarden

Waar de vele menselijke wegen

van verschillende gezindten

hun bestemming blijvend vinden

in de bron en doel van alle wegen 

 

Een droevig oord     2016 02 13 

De wereld lijkt een droevig oord

Veel mensen lijken wel gestoord

Veel dieren worden uitgemoord

Vluchtelingen zijn niet welkom

Ook voor kinderen geen pardon

 

Wat baat daartegen of daarvoor

een oprecht geschreven woord?

Overvallen door zinloosheid

bewegen wij gelaten door de tijd

Tot voor kort nog steeds gedreven

om door lezen meer te weten

 

De vraag rijst wat daarvan de zin is

We weten allang wat er mis is

Wat we weten wordt niet altijd begrepen

vaak doodgezwegen of gemeden

 

Het lijkt zinloos om te schrijven

Maar je kunt ook overdrijven

Een beetje optimistisch blijven

Heeft wie liefheeft vrees?

Handelt hij niet in een andere geest?

 

            **********

Wie heeft het recht

om anderen te doden?

Al zijn zij nog zo slecht

of een ander te beroven

van menselijke waardigheid

in strijd met de goddelijkheid

van ieder mens en ieder kind

wat een ander daarvan ook vindt

 

In diepste wezen

zijn mensen goddelijk

op god aangewezen

en op god gericht

maar niet aan god gelijk

 

Een mens gedraagt zich

als een booswicht

door anderen te doden

Hoogmoed komt overal

uiteindelijk ten val

 

Er komt een eind

aan macht en rijkdom

dat leert Alexander’s rijk

en dat van Caesar en Napoleon

 

Waar hoogmoed en hebzucht regeren

zullen de goden ons mores leren

‘Wie de goden willen verderven

Die slaan zij eerst met blindheid’*                              

 

De dood maakt geen onderscheid

in macht en rijkdom of beroemdheid

Eens is het voor allen tijd

Ons leven is vergankelijk

 

Wat overblijft is wat wij achterlaten

Verdiensten, eer en goede daden

werken door als wij ons lijf verlaten

Zelfzuchtigheid zal onze eer niet baten

 

De schijn verdwijnt

Het wezenlijke blijft

‘Het onwerkelijke heeft geen bestaan

Het werkelijke blijft altijd bestaan’*            Bhagavad Gita, II-16 

*Uit een Griekse tragedie van Sophocles, Antigone

 

 

Geïnstitutionaliseerde roof*2016 03 17 

Mensen zijn niet wat ze lijken

Ze gaan vaak over lijken

Doen zich mooier voor

dan zij werkelijk zijn

Sommigen lijken de schijn

te doorzien en hebben hen door*

 

Er heerst een wijdverspreid geloof

in het economisch bedrijven van roof

Het gaat om winst en exploitatie

van een groot deel van de natie

Geïnstitutionaliseerde roof

berust op dwang en geloof

 

Vaak gedragen mensen zich als brave

consumptie- en productieslaven

als radertjes in een systeem

Maar weinigen zien het probleem

Mensen willen liever eten

dan de waarheid weten*                           *Bertold Brecht, ‘Zuerst dat Fressen, dann die Moral’

 

De misleiding van de consument

is bijna iedereen bekend

Hoeveel mensen geloven nog

in leugens en bedrog?

Wat beweerd wordt in reclame

kan men moeilijk beamen

maar neemt het wel voor lief

 

Wat is het alternatief?

Een systeem van dienstbaarheid

duurzaamheid en eerlijkheid

begint in de harten van mensen

die geen slaaf meer willen zijn

en veranderingen wensen

 

Als hebzucht wordt geremd

de ander wordt beschermd

en niet meer uitgebuit

komen we er samen uit

met een creatief alternatief

zonder al het oude ongerief

 

Voor geïnstitutionaliseerde roof

komt een ander geloof

in matigheid en solidariteit

duurzaamheid en eerlijkheid

als noodzakelijke waarden

voor de bedreigde aarde

 

Het vraagt een transformatie

matigheid en meditatie

een nieuwe moraal

Een duurzaam ideaal

geeft mensen nieuwe moed

en heeft een grote invloed

 

Een nieuwe golf van inspiratie

doorbreekt crisis en stagnatie

Mensen willen idealen

met een diepgevoelde zin

die resoneren binnenin

Niet alleen maar omzet halen

 

Een golf van inspiratie

in plaats van roof en exploitatie

Een medemenselijk moreel

Niet alleen maar materieel

maar ook een beetje ideëel

 

Vreugde zit van binnen

Niet alleen maar in de zinnen

Als wij meesters zijn, geen slaven

drager zijn van menselijke gaven

komt er weer een bloei van welzijn

een meer complete vorm van menszijn

*Peter Götzsche beschrijft in zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad

de farmaceutische industrie als grootschalige criminaliteit, gebaseerd op misleiding en bedrog van medici en consumenten.

In mijn  boekbespreking in Civis Mundi nr 35 noem ik het  geïnsitutionaliseerde criminaliteit.

Zo zijn veel meer industrieën te beschouwen alsvormen van geïnsitutionaliseerde roof.

 

Politici                                2016 04 15

Zij leven in een slangenkuil

maken vaak hun handen vuil

spreken veelal onoprecht

Hoe vaak doen men wat men zegt?

 

Willen zij graag belangrijk zijn?

Vinden zij veel aandacht ook niet fijn?

De goeden niet te na gesproken

Daaraan heeft het niet ontbroken

 

In het duister brengen zij licht

vanuit een ruimer zicht

door anders te kijken

naar duistere praktijken

 

Idealist                         2016 05 07 

Wie streeft naar idealen

moet een prijs betalen

De visie van een ideaal

wordt doorgaans betwist

verzwegen of gemeden

hardnekkig bestreden

maar ook soms verstaan

als hart en ogen open gaan

 

Veelal is gebleken

dat mensen blijven steken

in troebele emoties

subjectief gekleurde noties

meningen en vooroordelen

die zij luidkeels delen

met de veel te velen

 

Laat mij dan maar alleen staan

Laat mij maar mijn weg gaan

met andere mensen begaan

langs de zoom van de eindige tijd

naar een blijvend aanwezige werkelijkheid

 

De wolven in het bos          2016 02 25

Ik huil niet mee

met de wolven in het bos

volg niet gedwee

ieder verzoek of gebod

 

When the elephant walks

he is not blind

but does not mind

the barking dogs*                                          

 

Laat mensen maar praten

Doe maar gelaten

mijn taak en mijn plicht

mijn doel komt zicht

*Dit  zei een Indiase professor (de demograaf Ashish Bose) tegen mijn Indiase promotor de socioloog TKN Unnithan

 

Olifant met een hond

 

Platland                     2016 01 22

Ergens in Holland of Brabant

maar het kan in ieder land

ligt het platte platland

 

Ze drinken er uit glazen

en uit kleine flessen

om hun dorst te lessen

 

Vieren feest met kletsen

en door elkaar te dazen

als aangeschoten dwazen

Waarbij hen vaak ontgaat

waarover het gaat

 

Als er een stilte valt

nadat een kurk weg knalt

wordt de stilte ingevuld

als glazen worden gevuld

totdat men weg gaat

 

’s Avonds laat

een leegte achterlaat

die tijdelijk werd volgepraat

 

Een rij met flessen staat daar

als een op te ruimen zaak

Men heeft zich weer vermaakt

 

Dit is het platte platland

waar iedereen een band

heeft met elkaar

als vriendenschaar

 

Als je bent uitverkoren

om erbij te horen

Als dit minder is

dan is er een gemis

 

Voelt men zich verloren

door er niet bij te horen

als drank en woorden

het hart niet bekoren

 

 

Voorbij gevoelens            2016 02 20

Wil ieder mens geen tederheid?

Wil hij niet zijn droefheid kwijt?

Wil hij zijn gevoel niet kwijt

in een ogenblik als eeuwigheid*                                

samengaan voorbij de tijd                              

In een moment van tederheid?

 

Veel mensen tollen rond in hun gevoel

Komen niet toe aan een hoger doel

zijn bezig met zichzelf

Zien niet het hemelgewelf

dat alles wat op aarde leeft

met liefde overal omgeeft

 

Zoals wijzen in hun hymnen zongen

is de wereld van geluk doordrongen

Zij stijgen boven het gevoel

en reiken naar een hoger doel

 

Treden uit enge begrenzingen

van zelfverwijten en verwensingen

en reiken verlangend naar het licht

dat schijnt vanuit het diepste Zelf

door het hele hemelgewelf

*Goethe, Faust: Verweile doch du bist so schön

Nietzsche, Zarathustra: Alle vreugde  wil eeuwigheid

*De hele schepping wordt gedragen door geluk (ananda)

aldus de Veda’s, de Oepanishaden volgens Maharishi Mahesh Yogi

Transcenderen betekent overstijgen, voorbij gaan

in de zin van romantische Sehnsucht naar het oneindige absolute zoals bij de dichter Novalis

Zie ook H Groot, Verborgen wijsheid in de Oepanishaden, p 106-08, Brahman als ananda, gelukzaligheid,

Brihadaranyaka Oepanishad: “Wie tot det Zelf doordringt kent tijdloze gelukzaligheid…

Dit is zijn hoogste doel, zijn hoogste geluk”.