In kort bestek: Toekomst Nederlandse taal op de universiteit

Civis Mundi Digitaal #40

Dat debat sluit af met een discussie over universitaire samenwerking, en dat eindigt met een intrigerende zin, te weten het promoten van het Nederlands als volwaardige wetenschapstaal. Daarvoor zouden Vlaanderen en Nederland moeten samenwerken. Dat bepleit namelijk de Vlaming Rick Torps. Maar is dat geen uitzichtloos pleidooi, gezien de bijna totale verengelsing van de Nederlandse universiteit? Niettemin verschijnt nu en dan nog wel een proefschrift in het Nederlands, vorig jaar nog in Nijmegen, over zingeving in het Westen, dat elders in dit nummer besproken wordt. Dat proefschrift bewijst ten overvloede dat de Nederlandse taal als wetenschapstaal nog steeds een hoge vlucht kan nemen, en diep kan doordringen in het ontsluiten van de werkelijkheid, en de geheimen die daaraan ten grondslag liggen.

Op universiteiten en hogescholen wordt, voor zover de Nederlandse taal nog toegelaten wordt, flink geklaagd over scripties en tentamens vol taalfouten, als gevolg van onvoldoende beheersing van grammatica en spelling, evenals over gebrekkige schrijfvaardigheid. De basis van het onderwijs is de eigen taal, en die moet eerst op orde zijn, zo betoogt de NRC in een hoofdartikel 7 september jl. Invoering van Engels als basisvak in het primaire onderwijs is daarbij vergeleken luxe. Dat is een waarheid als een koe. Maar als de eigen taal in onze cultuur niet meer in ere wordt gehouden als expressiemiddel, en op termijn zelfs als zodanig wordt afgeschreven, waarom zouden studenten zich dan nog inspannen om die taal correct te leren gebruiken?