Gedicht: Wat is de zin van de geschiedenis?

Civis Mundi Digitaal #42

door Piet Ransijn

In het volgende gedicht ligt het accent op een selectie van filosofen en sociologen, die ik inspirerend vind. Er zijn er vele aan toe te voegen. Over Nietzsche heb ik bijvoorbeeld een apart gedicht geschreven om elders te plaatsen. Centraal staat Saint-Simon, die wordt beschouwd als de grondlegger van de door Couwenberg bekritiseerde linkse socialisme. Het socialisme van Saint-Simon was echter meer liberaal en anders van aard dan het latere marxisme. Zowel de radicale Karl Marx, de conservatieve Auguste Comte en de liberale John Stuart Mill sluiten bij hem aan. Hij is daarom een baanbrekend sleutelfiguur te noemen, die aan de wieg staat van de moderne industriële samenleving en de moderne sociale visie.

 

De zin van de geschiedenis

en de zin van het leven

zijn met elkaar verwerven:

een innige verbindtenis

 

Plato

 

De geschiedenis heeft een eind en een begin

maar wat heeft die geschiedenis voor zin?

Volgens Plato was dat de ideale staat

die zich alleen door wijzen leiden laat *1

 

Hoe hij deze visie heeft uitgewerkt

daar is het nodige op aangemerkt *2

Zijn visie was utopisch en elitair

en eigenlijk ronduit totalitair

 

De basis van de ideale staat

is het schouwen van de hoogste Idee

Dat brengt gerechtigheid met zich mee

die zonder het Goede weer verloren gaat

 

Men verliest gevoel voor maat

en valt ten prooi aan nijd en haat

Mensen hebben slechts een vermoeden

van de Hoogste idee van het Goede

 

Het vraagt inzicht in het innerlijke licht

om op het hoogste goed te zijn gericht

Plato had een dialectische methode

om tot hoger inzicht te komen

 

Augustinus

 

Augustinus zag als zin de Stad van God *3

die door de rechtvaardigen geboren wordt

Bij Christus’ wederkomst aan einde der tijden

zou de mensheid bevrijd zijn van lijden *4

 

Voor zover zij van problemen werd bevrijd

en door liefde en rechtvaardigheid geleid

Mensen die zich hebben afgewend van God

treffen echter een heel ander lot

 

Augustinus’ werk maakte een zegetocht*                                       *Zie volgend artikel over Augustinus

zoals zelden een werk vermocht

Na die tijd is er menige grote geest

met een relevante visie geweest

 

We slaan nu vele eeuwen over

waarin grootse visies naar voren komen

Thomas More werd vanwege zijn utopisch geloof

en kritiek op de ontrouwe koning onthoofd*                           *Hendrik VIII

 

Saint Simon

 

Eeuwen later werd de christelijke visie betwist

onder anderen door de eerste socialist

Claude Henri De Rouvroy Comte de Saint Simon

draaide het christelijke plaatje om

 

De zin van het aardse leven

is ons reeds op aarde gegeven

Hij predikte ’het nieuwe christendom’ *5

waarmee het socialisme begon *6

 

Marx heeft het nodige overgenomen

is tot vergelijkbare bevindingen gekomen

In de Hegeliaanse dialectiek *7

zag hij het historische mechaniek

 

Het zou leiden tot bevrijding

in een seculiere blijde tijding

Het socialisme is geen aberratie

maar een seculiere christelijke variatie

 

Ook de sociale wetenschap begon *8

met het werk van Saint-Simon

Hij beschreef de nieuwe tijd

het eerste als moderniteit: *9

 

Een nieuwe manier van produceren

een nieuwe wijze van denken en leren *10

Een andere organisatie van werk

in het industriële tijdperk

 

Saint-Simon heeft dit misschien

het eerst als toekomstperspectief gezien

Als machthebbers gelden de industriëlen

nog steeds als eersten onder velen

 

Ondanks alle politieke retoriek

bepaalt de industrie de politiek *11                                     

Zij bepaalt in verregaande mate

de kosten en vooral de baten

 

 

Comte en Durkheim

 

Later hebben eminente sociologen

zich over de geschiedenis gebogen

waarbij de gang van de geschiedenis

ook bij hen niet zinloos is

 

Zijn leerling Auguste Comte ging door

in het Saint-Simonistische voetspoor

Dat er maatschappelijke problemen zijn

werd uitgewerkt door Emile Durkheim *12

 

De problemen van de nieuwe tijd

vragen wereldwijde solidariteit *13

Niet zozeer om klassenstrijd

door groeiende ongelijkheid

 

Max Weber

 

De socioloog Max Weber geldt beslist

als een uitgesproken pessimist *14

Zijn studie van de geest van het kapitalisme

eindigt met een onverholen pessimisme

 

De andere kant van de vooruitgang

maakt hem niet alleen beducht en bang

Godsdienstige bezieling wordt geveld

door de ’Entzauberung der Welt’

 

Populistisch charismatisch leiderschap

vormt een zeer bedenkelijke stap

met onverdraagzaamheid en strijd

als kern van politiek beleid

 

Weber heeft de zin van het leven

tot een cruciaal thema verheven *15

Zijn antwoord is betrokken en ingenieus

en in wezen zeer religieus

 

Sorokin

 

De vraag: heeft de geschiedenis zin?

werd ook beantwoord door Sorokin

Uiteindelijk zijn het onze waarden

die zin geven aan het leven op aarde

 

Aan de ene kant is het leven materieel

aan de andere kant zijn wij spiritueel

In de dynamiek van tegengestelde ideeën

wordt de toekomst geboren in barensweeën

 

Zoals anderen ziet hij op den duur

een nieuwe spirituele cultuur *16

Materialisme is ten dode opgeschreven

ten gunste van het geestelijke leven

 

In zijn cultuurhistorische conceptie

beschrijft hij de eigentijdse deceptie

Het consumentisme viert hoogtij

en maakt de mensen onvrij

 

Waarden

 

Zonder hogere waarden gaat het mis

en eindigt onze geschiedenis

De zin en het doel van het leven

worden door onszelf gegeven

 

Onze visie en onze waarden

bepalen de toekomst op aarde

Zonder onderlinge solidariteit

raken groepen hun cohesie kwijt

 

De superioriteit van het liberalisme

laat zich onderbouwd betwisten

Vrijheid zonder gelijkheid

geeft ongelijkheid en onvrijheid

 

Ongelijkheid geeft onenigheid

haat en nijd en politieke strijd

Algemene relatieve deprivatie

leidt tot spanning in relaties

 

Matigheid, duurzaamheid en solidariteit

zijn de waarden van de nieuwe tijd

die zin aan de geschiedenis geven:

een geïntegreerde vorm van samenleven

 

Noten

1 Zie de dialoog De staat en mijn artikel over Plato en Aristoteles in Civis Mundi nr 29

2 Onder meer door Karl Popper in The Open Society and Its Enemies met Popper als ’enemy’ van Plato en Marx

3 Zie over Augustinus bijgaand artikel

4 Vrij zijn van lijden is Boeddha’s omschrijving van Nirvana

5 Le nouveau Christianisme, zijn laatste werk. Zie mijn artikel over Saint Simon in nr 31

6 Het socialisme van Saint-Simon had een universeel, liberaal en religieus karakter. Zijn volgelingen maakten er een soort sekte van, hetgeen zijn reputatie geen goed deed. Zie de boeiende biografie van Cor Hermans over John Stuart Mill, Een Engelsman in Frankrijk, die werd beïnvloed door Saint Simon

7 Deze dialectiek is een uitwerking van de filosofie van Fichte en Schelling. Het hoofdwerk van Couwenberg, Dialectiek van macht en emancipatie, sluit aan bij de dialectische visie, maar is meer liberaal van karakter

8 Sociale fysiologie en sociale fysica genoemd, door zijn leerling Comte sociologie genoemd. Zie Introduction aux travaux scientifiques de 19e siècle en Memoires sur la science de l’homme, in B Laeyendecker, Comte en Saint-Simon, Hoofdfiguren van de sociologie, p 24

9 In de zin van het industriële tijdperk.om in en Cathechisme des industriels. De term industrieel zou van Saint-Simon afkomstig zijn, evenals het woord term socialisme. De industriële revolutie wordt beschouwd als een doorbreken van het Algemeen Menselijk Patroon van de agrarische maatschappij in termen van Romein en Couwenberg en een nieuwe fase in de geschiedenis. Tot de industriële klasse behoorden volgens hem allen die productief waren, ook wetenschappers en kunstenaars. Hij maakte geen onderscheid in kapitaal, kapitalisten) en arbeid(ers), zoals Marx later

10 Nl. de systematische industriële toepassingen van wetenschap en techniek. “De wetenschap is de eigenlijke kracht achter de vooruitgang,” Laeyendecker, p 25

11 Trump is wat dat betreft een exemplarisch voorbeeld. Politiek gaat in verregaand mate over het verdelen van geld, dat wordt verdiend door industrie, de agrarische industrie incluis, waartoe de landbouw is verworden. Politiek is dus ’een gevecht om de centen’, over de hoogte van belastingen, uitkeringen. Lonen, bonussen, subsidies, enz. Geld, productie, industrie en geldproductie zijn bepalend.

12 Zie eerdergenoemde artikelen over Saint-Simon en Durkheim in nr 31

13 Durkheim sympathiseerde met de beweging van het Solidarisme maar was geen socialist, geen lid van een partij. Eén van zijn beste vrienden was de gematigde socialistische voorman en pacifist Jean Jaurès,  die in 1914 werd vermoord.

14 Zie E Tellegen, Max Weber, pessimisme, in Hoofdfiguren van de sociologie, p 111

15 In Wetenschap als beroep en roeping, Wissenschaf als beruf, zie Civis Mundi nr 25

Wertbeziehung, waardebetrokkenheid is een cruciaal thema bij Weber. De zin die wij aan het leven geven, heeft te maken met onze waarden

16 Het werk van Sorokin, met name Social and Cultural Dynmamics sluit aan bij Augustinus, Saint-Simon, Comte en bij Durkheim en Weber, ook methodologisch.