Gedichten over wereldburgerschap

Civis Mundi Digitaal #43

door Piet Ransijn

Wereldburgerschap

 

Al jaren wordt beweerd

dat macht corrumpeert*                      *Lord Acton: ’Power tends to corrupt

Dat is bij absolute macht                    and absolute power corrupts absolutely absoluut van kracht

 

Wie macht uit handen geeft

aan wie bewezen heeft

dat hij daar niet om geeft

omdat hij voor iets anders leeft

 

Die schept een nieuwe orde

waarin andere waarden worden

gerespecteerd en geëerd

en hebzucht wordt geweerd

 

Basale menselijke waarden

gelden voor iedereen op aarde

Wereldburgerschap is open

Geen mens wordt uitgesloten

 

 

Universele rechten van de mens

gaan voorbij de landsgrens

Al moeten wij nog leren

iedereen te respecteren

 

Toch gloort een nieuwe tijd

als humaniteit zich wijder verbreidt

Terwijl nog vele mensen vechten

voorzien wij nieuwe wendingen

met minder grove schendingen

van algemene mensenrechten

 

Mensen zullen minder vechten

en op een andere wijze

hun conflichten beslechten

langs de weg van de wijzen

die leidt tot meer rechtvaardigheid

meer vrede, meer humaniteit

 

Geweld wordt meer gemeden

Mensenrechten niet alleen beleden

maar ook meer in praktijk gebracht

onder een mondiale vredesmacht

 

Na vele eeuwen strijd

en vele eeuwen wanbeleid

wijzigt de wereld zich rap

naar wereldburgerschap

 

Nobelprijs voor de Vrede naar Pakistaanse Malala Yousafzay (17 jaar)

Dit Moslim meisje streed tegen geweld en toont de andere kant van de Islam

 

Veel mensen zijn nog bang

voor de alom aanwezige islam

Ook in de islam wordt vrede

beleden en geweld bestreden

zoals weinig mensen weten

 

De meeste mensen zijn bang

voor de onbekende islam

Men is bang voor het vreemde

voor vluchtende ontheemden

Voor mensen zonder macht en geld

die vluchten voor onmenselijk geweld

 

Lokale identiteit kan samengaan met mondiale identiteit

 

Een wereldburger is niet bang

voor vreemden of voor de islam

Hij zet zich in voor wereldeenheid

voor een integraal en mondiaal beleid

En al hetgeen ook maar zweemt

naar kleingeestigheid vindt hij vreemd

 

Universele rechten van de mens

houden niet op bij de grens

Zijn gelden voor alle mensen

ook voorbij onze grenzen

 

Wereldeenheid wordt een feit

door wijs en mondiaal beleid

gericht op alomvattende eenheid

en integriteit van de hele mensheid

 

’Wat jij hebt gedaan

aan de minste der mijnen

heb je voor mij gedaan’*                    

Voor mensen die lijden

 

*Mattheus, 25:40. Vers 35 zegt: “Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is” en geeft het grondbeginsel aan om God in alle mensen te respecteren vooral degenen die in nood verkeren. Alle volken komen bij God samen (vers 32). Ook in de islam en andere religies zijn dergelijke beginselen. Zie o.m. Karen Armstrong, Een geschiedenis van God en De kwestie God.

 

Gustave Doré, 1883, Illustratie bij Edgar Allan Poe The Raven

 

De kaalslag van de aarde                 2017 01 25

 

De superieure westerse cultuur

vernietigt de godganse natuur

Dieren en planten slokt zij op

Haar heilloze profeten

willen van God niet weten

want geld is hun God*

winst hun hoogste gebod

 

Door hun superieure waarden

is er een kaalslag van de aarde

De aarde is onze moeder niet meer

We misbruiken haar voor eigen eer

 

 

Geen enkele andere cultuur

vernietigt zozeer de natuur

Overal verrijzen stadswoestijnen

Voor veel dieren is dat hun einde

 

De westerse beschaving is een aberratie

een afwijkende vernietigende variatie

van het Algemeen Menselijk Patroon*

met niet eerder vertoond machtsvertoon

 

Het lijkt een reus op lemen voeten

die ervoor zal moeten boeten

dat hij de aarde ruïneert

en de natuur niet meer eert

 

Wie de goden verzoekt

wordt door hen vervloekt*

De goden zullen ons mores leren

als wij niet van die fouten leren

 

Tenzij zij zich tijdig bekeren

zich verzoenen met de goden

zich bekommeren om de noden

van alle wezens op deze planeet

en al het aangedane leed

 

 

De onttovering in de moderne tijd*               *Max Weber: Entzauberung der Welt

heeft tot een kaalslag geleid

Waar geen goden meer komen

kunnen mensen niet lang wonen

 

Want wat wij niet eren

zullen wij gaan ruïneren

Eerbied voor het leven*

is een basisgegeven

 

Zonder eerbied geen bescherming

geen respect en geen ontferming

Eerbied voor het leven

is in iedere cultuur

een bron van medeleven

en respect voor de natuur

 

*Zie Peter Sloterdijk en Thomas Macho, God, geest, geld, besproken in Civis Mundi nr 34

*Zie o.m. Wim Couwenberg, Evaluerende terugblik op twee eeuwen waarin onze moderne cultuur in de westerse wereld als nieuw beschavingstype gevestigd werd: Doorzetten moderniteit als grote cultuurschok, Civis Mundi nr 38. In dit gedicht een andere evaluatie.

* Zie Albert Schweitzer, Cultuur en ethiek

*’Wie de goden willen verderven die slaan zij met blindheid,’ gezegde uit Griekse tragedie


James Carling, 1882, Illustratie bij Adgar Allan Poe, The Raven

 

Onze superieure cultuur                  2017 01 27

 

Nog nooit in ons verleden

heeft de natuur zo geleden

Wij hebben een hoger welvaartspeil

meer dan elders hier op aarde

dankzij onze superieure waarden

tot zegen en tot heil der mensheid

 

Waar blanken verschenen

zijn veel dieren verdwenen

Behalve hun honden en katten

en ook wat muizen en ratten

 

Hun landbouw en hun vee

ging met hun beschaving mee

Het pluimvee ligt in lange rijen

massaal in legbatterijen

 

De varkens hebben het niet beter

Consumenten willen dat niet weten

Als zij hun vlees maar krijgen

al gaan zij over lijken

 

Onze superieure cultuur

vernietigt de hele natuur

met schrijnend dierenleed

terwijl men beter weet

 

Een maatstaf van cultuur

is de omgang met de natuur

de omgang met andere culturen

Hoe wij omgaan met andere buren

 

Gustave Doré, illustratie bij Edgar Allan Poe, The Raven,1884

 

Nooit werden zoveel dieren vermoord

zoveel leefomgevingen verstoord                         

Nooit waren er zoveel vluchtelingen

die in het Westen de grens overgingen

 

Zij zoeken massaal hun heil

bij ons hogere beschavingspeil

De oude premoderne tijden

zijn er moeilijk te vergelijken

 

Landen zwichten onder het gewicht

van zoveel vreemdelingen

die hier naar rechten dingen

en doen hun grenzen dicht

 

 

De superieure westerse cultuur

ligt aan alle kanten onder vuur

Haar republieken en koninkrijken

lijken langzaam te bezwijken

 

Westerse rechten en waarden

verspreiden zich over de aarde

Wereldwijde westerse hegemonie

is een allang vervlogen utopie

 

Zij is in het defensief geraakt

terwijl Europa in zijn voegen kraakt

De radicaliserende islam

heeft last van grootheidswaan

 

Onder het mom van Allah is groot

worden onschuldigen gedood

Onschuldige mensen doden

druist in tegen Allahs geboden

 

Het is tijd dat orde wordt hersteld

Dat er een eind komt aan geweld

Dat mensenrechten en waarden

gehandhaafd worden op aarde

 

Dat nationaal en mondiaal bewustzijn

met elkander in evenwicht zijn

Dat de mensheid wereldwijd

bewust is van zijn universele identiteit

van het goddelijke in de mensen

dat voorbij gaat aan hun grenzen

 

 

Rechtvaardigheid en menselijke waardigheid    2017 01 27,28

 

Waarom is welvaart ongelijk verdeeld?

Omdat de één de ander besteelt?

Of door een superieure cultuur

en beheersing van de natuur?

 

Omdat de één de ander benadeelt

en men zijn rijkdom niet deelt

maar anderen uitbuit en exploiteert

zoals de geschiedenis leert?

 

Afval wordt in arme landen gedumpt

Is hen daar dan niets beters gegund?

Vergif dat hier allang verboden is

verkopen de rijkere landen er grif

 

 

We willen er van alles halen

grondstoffen en mineralen

olie, erts en edele metalen

maar zo weinig mogelijk betalen

 

Inheemse stammen en culturen*                  *Zie de Dakota pijplijn

krijgen het zwaar te verduren

Van hun bezielde en heilige aarde

rest ons slechts materiële waarde

 

Rijkdom is ongelijk verdeeld

Sommigen bezitten heel veel

Niet iedeeen krijgt hetzelfde deel

Met ellende zien we hetzelfde beeld

 

Vele volken verkeren in nood

De ontreddering is vaak groot

Door een beter en dieper inzicht

kunnen lasten worden verlicht

 

Goed onderwijs is belangrijk

Inzicht maakt mensen rijk

Niet alleen materiële waarden

zorgen voor welzijn op aarde

 

Zonder morele transformatie (1)

en spirituele regeneratie (2)

worden mensen niet rechtvaardig

gedragen zij zich mensonwaardig

 

Ieder mens heeft bewustzijn

De bron van creativiteit

en menselijke waardigheid

gegrond in ons bewustzijn

 

De universele identiteit

van het menselijk bewustzijn

is de basis van rechtvaardigheid

in een meer ontwikkelde staat van zijn

 

De reden dat mensen hier op aarde zijn

is om te komen tot meer bewustzijn

Welzijn en rijkdom worden erbij gegeven (3)

als mensen een dieper bewustzijn nastreven

 

Verbonden met de bron van creativiteit

en universele menselijke waardigheid

de sleutel tot gerechtigheid

en een meer verlichte tijd (4)

 

1. Zie P A Sorokin, The Ways and the Power of Love: Types, Factors and Techniques of Moral Transformation

2. Zie Maharishi Mahesh Yogi, The Spiritual Regeneration Movement.

3. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Mattheus, 6:33

4. Zie Maharishi Mahesh Yogi, de Tijd van Verlichting

 

 

Waar moet het heen?              2017 01 29

 

Door wanstaltig wanbeleid

raken wij een eigen koers kwijt

Wat komt er van een compromis

met uitingen van xenofobie?

 

Is prediken van islamhaat

niet ver onder de maat

Wordt het cultuurconflict

niet tezeer aangedikt?

 

Herhaaldelijke botsingen

met onaangepaste vreemdelingen

en de stroom van vluchtelingen

vormen zeker een probleem

 

Maar waar moeten ze heen

als de dood hen bedreigt

hun huis in puin verdween

en het geweld niet wijkt?

 

Het Westen wakkert het aan

door er partijdig in te staan

en steunt zo de radicale islam

Waar komen de wapens vandaan?

 

http://gerritherders.blogspot.nl/2016/04/pater-daniel-maes-vertelt-de-belgische.html

 

De buitenlandse politiek

is krom en hypocriet

Ziet zijn eigen falen niet

als zij het gevaar niet ziet

 

En zonder dat men nadenkt

zich maar overal in mengt

met uitgesproken meningen

die onwelkome feiten verdringen

 

Terwijl de media het erger maken

door een valse voorstelling van zaken*

Wij denken dat westerse waarden

overal zegen brengen op aarde

 

Zien niet dat we andere culturen

in de war kunnen sturen

Een land dat naar wapens grijpt

voelt zich onzeker en bedreigd

 

Fundamentalisme en verstarring

zijn een uiting van verwarring

die uit de hand kan lopen

en landen kunnen slopen

 

Wat valt er aan te doen?

Ons gedragen met fatsoen

Leren van historische lessen

met inzicht in sociale processen

 

Hulp geven aan mensen in nood

die worden bedreigd met de dood

Geen prooi zijn van angst en haat

Daar zijn weinigen mee gebaat

 

Handelen op een bezonnen wijze

langs de universele weg van de wijze

die geen haat zaait maar begrip heeft

Zich niet afzet maar zich inleeft

 

Humane waarden respecteert

In ieder mens de mensheid eert

Of zoals menige religie leert:

in ieder mens het goddelijke eert

 

*Het bovenstaande is voor een belangrijk deel gebaseerd op een interview met de Vlaamse pater Daniël Maes in het Algemeen Dagblad en De Gelderlander 24 jan 2017, die in Syrië aan de dood ontsnapt is en een insiders- en ooggetuigeverslag gaf van wat daar volgens zijn zeggen gebeurt en lijnrecht indruist tegen wat westerse media en politici beweren. Volgens hem is IS tot de tanden bewapend met westerse wapens en werkt de ondeskundige en partijdioge westerse inmenging vaak averechts (zij het niet altijd). Zie http://www.ad.nl/nieuws/poetin-en-assad-hebben-mijn-leven-gered~add21ab7/

“Volgens de Vlaamse norbertijn is de aanval op deze samenleving door buitenlandse krachten veroorzaakt, zowel door terroristische organisaties als door politieke en economische mogendheden. De fundamentalisten willen een theocratie stichten en de mogendheden willen dat er voortdurend gestreden wordt, zodat de wapenhandel ervan kan profiteren, aldus pater Maes. Hij vindt het dan ook geweldig dat paus Franciscus onlangs de wapenhandel als de ware vijand van de vrede aanwees.”

Er is ook nog een andere reden waarom dat het Westen zou willen dat Syrië ontwricht raakt."Wanneer Amerika hier zijn belangen kan vestigen, dan heeft het over alle energiebronnen hier vrije toegang en kan het de massa energie die hier gevonden is – toevallig ook in ons eigen dorpke hier - vrij uitbuiten voor zichzelf." http://www.dewaarheid.nu/sep01/Vlaamse_pater_boos_en_geschokt_door_leugens_en_manipulaties_van_de_media_over_Syrie.htm29 jan 2017

Zie ook zijn aangrijpende brief aan de belgische minister van buitenlandse zaken, http://gerritherders.blogspot.nl/2016/04/pater-daniel-maes-vertelt-de-belgische.html

 

pater Daniël Maes: berichtgeving over Syrië grootse medialeugen van deze tijd

http://www.ad.nl/nieuws/poetin-en-assad-hebben-mijn-leven-gered~add21ab7/

 

Een nieuwe wereldorde?                  2017 01 30

 

Wie staat er als wachter

en hoeder nog achter

het bolwerk van waarden

dat onder druk staat op aarde?

 

Van vrijheid en gelijkheid

en eerlijk integer beleid

Met wereldburgerschap

als een volgende stapI

 

In een lange ontwikkeling

naar een wereldregering

Geen overheersing

of wereldbeheersing

 

Maar een wijs beleid

door rechtvaardigheid

waarbij wijsheid

de volkeren leidt

 

Een ieder mag zijn geloof belijden

in een onzichtbare hogere macht

En ook zijn hoop op betere tijden

kan hij in vrijheid naar buiten toe uiten

 

Zonder steeds bij zijn uiting te stuiten

op een massale haatdragende kracht

die op diverse plaatsen op aarde

in geweld blijkt te ontaarden

 

Van massa’s die in angst gevangen zijn

ontvankelijk zijn voor een villein venijn

dat op kan laaien in gemene geesten

die erger kunnen zijn dan beesten

 

Dieren leven volgens instinctief gedrag

terwijl een mens het onvoorstelbare vermag

Beleven wij een nieuwe godenschemering?

Vergelijkbaar met de oude Götterdammerung

 

De goden verdwenen in een vuurzee*                  

en hun hele beschaving ging daarin mee

Daarna schijnt een nieuw licht op aarde

Herontdekking van oude tekens en waarden

 

Het lot is niet altijd te keren

We kunnen er wel van leren

Zo voorkomen we herhaling

van eerder beleefde ervaring

 

*De Germaanse Edda (liederen en mythen), naar de vertaling van Jan de Vries, 1942 (p 22 e.v.) verhaalt van verval en naderende ondergang door een dreigend noodlot en daarna het ’gloren van een nieuwe [wereld]orde’.

“Het lied heeft de somberheid... die de naderende ondergang in de geest van de mensen wekt... Het weerspiegelt een duister heden, waarin de mens slecht licht tegemoet  schijnt van verre horizonten: van de schuldeloze staat der wereld, toen zij uit de chaos als geordende kosmos geschapen was, en van de blijde wedergeboorte aan het einde der tijden, wanneer alle schuld verzoend zal zijn... Zijn soms de overeenstemmingen niet zo groot dat men aan [christelijke] ontleningen denkt?

“Het gedicht is het visioen van een man, die lijdt aan de slechtheid van het heden, met zijn strijd en bedrog, zijn zonde en gebreken, van een man, die hunkert naar een verzoening van de tegenstellingen, die het bestaan verscheuren” (p 23).

Vloemans schrijft dat de Edda “voorbeelden schiep van heroïsche menselijkheid met een merkwaardige psychologische verdieping, met een lyrisch elan en tegelijk een oppeilbare weemoedigheid.”

Bij de Godenschemering “verzinkt de brandende aarde vlammend in zee onder een vlammende hemel. Maar op dit einde volgt een nieuw begin. Een nieuwe aarde stijgt op uit de zee, nieuwe en vredelievende Goden regeren over de wereld.” (A Vloemans, Cultuurgeschiedenis van Europa, p 25, 27).

De Vries begint met deze regels uit een overgeleverd geschrift (p 22):

 

 

Dan komt de Verhevene

tot het hoge gericht

sterk, van boven

die alles beschikt

50:

De zon wordt zwart

in zee zinkt de aarde

Uit de hemel vallen

heldere sterren

damp en vuur

dringen dooreen

Hoog tot de hemel

stijgt een hete vlam 

52:

Zij ziet opkomen

ten andere male

etgroene aarde

uit de zee....

53

De Azen (goden) komen

op de Idavlakte

spreken hun oordeel

over de aarde

Bezinnen zich

en zoeken weer

de oude runen[tekens]

die Odin [Wodan] vond

54:

Daar worden weer

de wonderbare

gouden tafels

in ’t gras gevonden

Hun eigendom

in de oude tijd

55:

Akkers wassen

schoon ongezaaid

Het boze wordt beter…

57:

In zonlicht glanzend

zie ik een zaal

met gouden daken

op Gimle* staan              *De nieuwe hemel

Wakkere helden

zullen daar wonen

Een zorgeloos leven

leiden in vreugde

http://www.dermeister.nl/G/G-C.html, Der Ring des Nibelungen, Götterdammerung