Vaarwel Nederlandse taal

Civis Mundi Digitaal #58

door Wim Couwenberg

De verengelsing van onze universiteiten rukt gestadig voort, al groeien er wel langzamerhand de nodige protesten onder studenten. In de nieuwsbrief van de Stichting Taalverdediging worden we daarover prima op de hoogte gehouden. Hier een nieuw staaltje van dat voortdravend Engelstalig extremisme van onze universitaire autoriteiten. Op de Radboud Universiteit moest hemel en aarde worden bewogen alvorens een studente een werkstuk over de beroemde Gijsbrecht van Amstel en onze grote dichter Joos van den Vondel in de eigen taal mocht inleveren. Dat wordt op de voorpagina van de nieuwsbrief van die stichting met de volgende tekst geridiculiseerd:

“De gezaghebbend en toezichthoudend Commissioner van de Radboud University te Nimeways maakt bekend dat het bij wijze van uitzondering is toegestaan om een afstudeerwerkstuk, met als onderwerp de beschouwing van een Nederlands toneelstuk uit de 17de eeuw, in het Nederlands op te stellen. Ondanks praktische bezwaren (de voorzitter van de examencommissie kent geen woord Nederlands) is hiertoe besloten omdat in een werkstuk, opgesteld in de Engelse taal, te veel van de inhoud van het in oud Nederlands geschreven toneelstuk verloren zou gaan. De Culture Chamber te The Hague heeft met de kleinst mogelijke meerderheid deze ontheffing van de verplichting om uitsluitend Engels te gebruiken in het Nederlandse hoger onderwijs, goedgekeurd. De Chamber wijst er echter op, in een, uiteraard in het Engels opgestelde toelichting op het besluit, dat er geen precedentwerking vanuit mag gaan. De weg naar de totale verengelsing van het onderwijs zal onverdroten worden vervolgd. Het betreffende werkstuk mag alleen door taalgeschiedkundigen worden gelezen en onder geen beding worden opgeslagen in de University library. Dit om te voorkomen dat buitenlandse studenten er aanstoot aan zouden nemen.

Ondertussen heeft de Culture Chamber aangekondigd dat het betreffende toneelstuk nog uitsluitend één keer per jaar in het Nederlands mag worden opgevoerd, en wel op de eerste januari te Amsterdam. Er zal door het plaatselijk bevoegd gezag op worden toegezien dat deze opvoering niet zal ontaarden in een demonstratie voor de terugkeer van de Nederlandse taal in het hoger onderwijs. Verslaggeving in de pers van deze opvoering zal niet worden toegestaan.”

In ons blad is herhaaldelijk gepleit voor een actieve taalpolitiek om de Nederlandse taal in bescherming te nemen op de wijze, zoals de Fransen dat met hun taal doen. Maar in Nederland maakt dat geen schijn van kans. Er is nu wel via een taalpolitieke drijfjacht een proces gaande om de Nederlandse taal stap voor stap geruisloos terug te dringen ten gunste van het Engels. Want Nederland moet in het licht van allerlei globaliseringsprocessen zoveel mogelijk geïnternationaliseerd worden. Economische factoren spelen daarbij ook op de universiteiten een grote rol. Wij zijn primair een koopmansnatie, en denken dus bij voorkeur primair in penningen.