Uitreiking LOF-prijs der Nederlandse Taal

Civis Mundi Digitaal #66

De Stichting Nederlands

deelnemer aan de Week van het Nederlands

en verscheidene sociaal-culturele en wetenschappelijke organisaties

 

nodigen u uit deel te nemen aan de feestelijke uitreiking van de

LOF-prijs der Nederlandse Taal 2017 aan mevrouw

An De Moor

 

Na de uitreiking wordt een broodlunch aangeboden en volgt

Het Debat

herstel van het Nederlands als voertaal in het Universitair Onderwijs en Onderzoek

 

 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft de Spiegelzaal en aanpalende gaanderij ruimhartig ter beschikking gesteld voor de prijsuitreiking en de academische zitting

 

Het adres: Lombardstraat 69, 1000 Brussel.

Datum en uur: Vrijdag 5 oktober 2018, van 11:00 - 17:30 uur (open: 10:00 uur)

 

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht

Meld uw voornaam, naam, organisatie, woon/werkplaats, (e-)netadres en LOF2017 aan

penningmeester@stichting-nederlands.nl

 

 

Organisaties die dit evenement actief steunen

 

Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie NL-Term

Marnixring Internationale Serviceclub

Stichting Taalverdediging

Algemeen Nederlands Congres - Brussel

Vlaamse Volksbeweging – Nederlands Landstaal

Algemeen Nederlands Verbond

 

Inleiding tot het programma

 

De verkiezing van een persoon of organisatie die zich in het voorgaande kalenderjaar bijzonder heeft ingespannen voor het behoud en de bevordering van het Nederlands, is een jaarlijks hoogtepunt in het programma van de Stichting Nederlands. De feestelijke uitreiking aan

 

An De Moor, winnares van de LOF-prijs der Nederlandse Taal 2017

 

wordt ook dit jaar gevolgd door een academische zitting, over een belangrijk thema dat de laureaat bijzonder ter harte gaat. Mevrouw De Moor is Talenbeleidcoördinator van de Hogeschool Odisee en de KU Leuven campus Brussel en Leuven. Naast haar dagelijkse werkzaamheden is zij initiator van talloze ondernemingen die de bevordering van de Nederlandse taal beogen. Zij is lid van adviescolleges en werkgroepen op het snijvlak van taal, cultuur en onderwijs. Meer redenen waarom mevrouw De Moor de prijs in ontvangst mag nemen worden tijdens de zitting genoemd en toegelicht.

 

Behalve de LOF-prijs, wordt elk jaar de SOF-prijs toegekend, die eufemistisch als aanmoedigingsprijs geduid wordt. Deze prijs is al enkele jaren niet meer uitgereikt om liefhebbers van het Nederlands een treurige dag te besparen. De SOF-prijs 2017 werd toegekend aan de Leidse Universiteitsbibliotheek, omdat die Leiden University Library ging heten. Volkomen onnodig en onwettig Engels, en bovendien heel onhandig als die naam wordt afgekort. Overigens is dit geen proefstuk: verschillende universiteiten zijn Leiden voorgegaan. Het verwerven en verspreiden van kennis wordt een exclusief voorrecht voor Engelstaligen!

 

De academische zitting, HET DEBAT, gaat over de overgang van het huidige in essentie Angelsaksische universitaire taalregiem, naar herstel van het Nederlandstalig regiem. Nog steeds wordt in culturele en politieke kringen gesuggereerd, dat een halt moet worden toegeroepen aan de verdere verengelsing van de universiteiten. Die op zich sympathieke wens is in feite al lang voorbijgestreefd. Deze instellingen, aan de top van de onderwijspiramide, zijn namelijk al tot op het bot verengelst. Waarbij Vlaanderen een lichte achterstand heeft op Nederland.

De keus voor het Engels als voertaal voor de universiteiten is in feite al twee decennia geleden gemaakt. De bestuurders van die instellingen en een deel van de politici, zien sindsdien uitsluitend heil in de verdere veralgemening en vervolmaking van het gebruik van Engels.

 

Volledig herstel van het Nederlands als voertaal van de universiteiten is een logische voorwaarde voor de harmonieuze en kwaliteitsvolle ontplooiing van de Nederlandstalige landen in Europa. Die logica werd al gevolgd door deze landen sinds de dagen van Simon Stevin, bij de overgang naar de 17e eeuw: het aanbreken van de nieuwe tijd in Europa. Nog in het laatste kwart van de 20e eeuw bevestigden de wetgevers in Nederland en in Vlaanderen dit gegeven.

Op de weg naar het gewenste herstel van het Nederlands staan echter obstakels. Die obstakels opruimen of overwinnen, daarover gaat HET DEBAT.

 

Bereikbaarheid van het Brussels Parlement

 

Wie met de trein reist kan het Brussels Parlement lopend bereiken vanaf het station Brussel Centraal. Van de hoofdingang/uitgang van Brussel Centraal is het 10 – 12 minuten lopen. De Lombardstraat ligt in de onmiddellijke omgeving van de beroemde Grote Markt van Brussel, en het veel kleinere maar even bekende beeldje Manneken Pis.

 

Wie met eigen vervoer naar Brussel komt, parkeert de auto bij voorkeur in de Parkeergarage Albertine, ingang Lombardstraat. Vanuit deze garage is het Brussels Parlement te voet eveneens in 10 – 12 minuten te bereiken.

 

Voor taxi’s is het adres: Brussels Parlement, Lombardstraat 69. Voor informatie over openbaar busvervoer gelieve men de webstek van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB te raadplegen:  www.mivb.be.

 

 

 

 

Programma 5 oktober

 

Muzikale omlijsting: het Ampzing Genootschap, Haarlem en Les Tigresses Rouges, Gent

De LOF-prijs is ontworpen en uitgevoerd door de Stichting Nieuwe Gracht Producties, Haarlem

 

Feestelijke uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal

 

11:00   Muzikaal welkom

11:10   Opening door de voorzitter van de Stichting Nederlands

           Jan Roukens

11:20   Gelukwensen vanuit Nederland en Vlaanderen

11:30   Lofrede door de voorzitter van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren,

           algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming (NL)

           Annette Roeters

11:50   Uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal 2017 aan

           mevrouw An De Moor door

           Annette Roeters, Michaëla Bijlsma

12:00   Dankwoord van de laureaat

           An de Moor

12:10   Muzikaal jubelakkoord

12:30   Gelegenheid tot gelukwensen van mevrouw De Moor

13:00   Lunchpauze

          

HET DEBAT

 

25 jaar Nederlands-Vlaams verzet tegen de verengelsing van het Universitair en Hoger Onderwijs

De uitdagingen voor het herstel van het Nederlands, in de nationale kaders en het Europese kader

 

14:00 Voorstelling procedure, sprekers en forumleden door de

         middagvoorzitter

         Hans van Beurten

14:10 Een kwarteeuw verzet tegen de verengelsing en scenario voor de

         toekomst

         Jan Roukens, voorzitter Stichting Nederlands, voormalig Europees

         ambtenaar

14:30 Voordrachten over specifieke thema’s als inleiding van HET DEBAT. De

         thema’s kunnen nog worden aangepast. De sprekers worden in september

         bekendgemaakt

-         Maatschappij en universiteit: wie bepaalt wat?

    Thomas H. von der Dunk, cultuurhistoricus en publicist

-         Taalmodellen voor universitair onderwijs in het Nederlandse taalgebied

    An De Moor, talenbeleidcoördinator Odisee/KU Leuven campus Brussel

-         Publiceren en oreren: wetenschappelijk Nederlands in de praktijk

    (in beraad)

-         Er zijn kloven te dichten: Nederlandse vaktalen en vakterminologie

             Willy Martin, em. hoogleraar Lexicologie VU Amsterdam, voorzitter NL-Term

15:40 Muzikaal intermezzo in de koffiepauze

16:00 HET DEBAT, Vraag &Antwoord met de zaal

         Deelnemers: de bovengenoemde inleiders, en vertegenwoordigers

         van met de Stichting samenwerkende organisaties

16:50 Afsluiting van het debat, muzikale finale

17:00 Napraten met hapjes, waters en dranken

17:30 Sluiting

 

 

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht

Meld uw voornaam, naam, organisatie, woon/werkplaats, (e-)netadres en LOF2017 aan

penningmeester@stichting-nederlands.nl

 

 

 

 

LOF-prijzen uitgereikt in voorgaande jaren

 

De kring van LOF-prijswinnaars breidt zich uit. De keur van laureaten in voorafgaande jaren: Arie Slob (politicus, minister), Herman Finkers (cabaretier), Martine Tanghe (tv-presentatrice), De groep van Verontruste Neerlandici (docenten en wetenschappers); Henk Hofland (schrijver), Filip Devos (hoogleraar taalkunde), de Commissie Nederlandse Namen van NL-VL mycologenverenigingen.

 

 

 

 

De LOF-prijs 2016 werd in 2017 uitgereikt aan de leden van de Commissie Nederlandse Namen van de Nederlandse en Vlaamse mycologenverenigingen, voor het bedenken van de Nederlandse namen voor 510 nieuw ontdekte paddenstoelen in Nederland en Vlaanderen

 

Een ode aan enkele eerder uitgereikte LOF-prijswinnaars, en aan de Nederlandse Taal, is te bezichtigen en te beluisteren op het webadres https://youtu.be/PpSBhENW2-c