Gedichten over wetenschap en bewustzijn

Civis Mundi Digitaal #76

door Piet Ransijn

https://ramaya.nl/thema/wijsheid als een dieper weten

 

Gedichten over wetenschap en bewustzijn

Bij Wetenschapsfilosofie 10 Objectieve en subjectieve methoden van kennisverwerving

Piet Ransijn

 

Dieper weten                       2018 11 22             

 

Het weten van de wetenschap

is onvolkomen en onaf

Het wordt in theorie gevat

als schema van de werkelijkheid

met rationele effectiviteit

 

Wat kunnen wij als mensen weten

als wij ons wezen zijn vergeten

en onwetend en vervreemd zijn

van het wezenlijke zijn?

 

Als wij leven in begoocheling

een ieder met zijn eigen ding

bekend met een klein onderdeel

van het alomvattende geheel

 

Als wij één zijn met ons eigen zijn

in een veld van puur bewustzijn

komt een ander dieper weten

als een bron in ons tot leven

 

Door er aandacht aan te geven

ontwikkelt zich een dieper weten

Het is een weten dat je niet kan meten

Het wordt in ons ontstoken als een licht*                                  

dat op een voorwerp wordt gericht

 

Het wordt doorzien en doorgelicht

en komt in ons tot klaarheid

in zijn eigen klare waarheid

die wordt ingezien en aangevoeld

en in een direct weten stoelt

 

Dat als inzicht in de ziel ontwaakt

wanneer de ziel contact maakt

het object in zich aanschouwt*                 *Zoals we mensen kennen door ons in hen te verplaatsen en in te leven

of daarvan een beeld opbouwt

als constructie van bewustzijn

 

In een veld van puur bewustzijn

Berust het inzicht op verbonden zijn

Het beeld is dan de werkelijkheid

en vormt daarmee een eenheid

 

Want alles is in wezen één

Door alles schijnt een licht heen

Het licht dat ieder mens verlicht

waarin de uiterlijke wereld oplicht

in een veld van puur bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn*                                  * Handelingen van de Apostelen 17:28

 

*Vgl  Bhagavad Gita VI-19, “als een lamp die niet flikkert op een windstille plek”. II-69: “Wat nacht is voor alle  wezens, daarin is de wijze ontwaakt. Dat waarin de wezens zijn ontwaakt, is nacht voor de wijze die ziet.”

 

www.geo.de/reisen/community/bild/510497/Prerow-Deutschland-Schwaene-im-Morgenlicht

 

Een lichtend perspectief      2018 11 18

 

Als je naar het transcendente gaat

het begrensde leven achterlaat

en je hart meer open gaat

in een lichtend perspectief

vergaat daar al het ongerief

En het leven heeft je lief

 

 

Binnen woont de waarheid             2016 11 07

 

Inzicht is een hoger doel

Het is geen groepsgevoel

Op het licht te zijn gericht

Inzicht is een sociale plicht:

 

Inzicht in het samenleven

en bewustzijn als basaal gegeven

Niet de mening van een groep

maar een innerlijk beroep

 

Inzicht in een andere dimensie

Een roep om transcendentie

Een groep dient voor dat doel

meer dan voor het groepsgevoel

 

Soms geeft dit een beklemming

op weg naar een bestemming

Door uiterlijke zaken afgeleid

van het licht der eeuwigheid

 

Gevangen in de tijd

die ons uit de handen glijdt

bewegen we van hier naar daar

almaar vragend wat is waar?

 

Keer in, want in u woont de waarheid*

Binnenin bevindt zich klaarheid

Van binnen schijnt een licht

dat op de dingen wordt gericht

 

Het gaat erom te leven in dit licht

van binnenuit naar buiten toe gericht

Gefocust vanuit zuiver zelfbewustzijn

op een ons omringend uiterlijk terrein

 

* Augustinus, H J Störig, Geschiedenis van de filosofie deel 1, p 218

 

 

Groepswaarheid                     2016 11 23

 

De wereld bestaat uit groepen

die zich op hun waarheid beroepen

Soms zijn groepen sektarisch

De Nazi’s noemden zich arisch

De Joden hebben het ware geloof

Moslims en christenen menen dat ook

 

Politieke groeperingen

hebben hun eigen leringen

Het zijn slechts meningen

die naar waarheid dingen

De ene algemener

De andere extremer

 

Waar is waarheid te vinden

in groepen van blinden?

Waarheid toont zich

in een innerlijk licht

en helder inzicht

 

Niet vervormd door jou en mij

komt waarheid naderbij

Ongrijpbaar als het licht

als dit zich naar buiten richt

 

’Keer in, want binnen woont de waarheid’*

Voorbij de zinnen komen wij tot klaarheid

In het licht de waarheid en het leven*

als een louter innerlijk gegeven

dat geen enkele groep kan geven

 

*Augustinus, H J Störig, Geschiedenis van de filosofie, p 218

*Variant van ’de weg de waarheid en het leven’,  Johannes evangelie 14:6

Marten Toonder schrijft in zijn autobiografie deel 2 over massamensen, ’een hersenloze kudde’ die achter een leider aanloopt, en individuen ’die zelf konden denken’ (p 97, 207-08).

 

 

http://www.praktijkmorgenlicht.nl/

 

Ons wonderlijke weten        2018 11 06     

Na een vraag wat ik vind van het paranormale en n lezing van het baanbrekende werk van Frederic Myers op dit gebied

 

Iets in mij is als een kind gebleven

in een zogenaamd volwassenen leven

en in sprookjes ben ik blijven geloven

De betovering is nooit verbroken

en in wezen steeds gebleven

 

Zoals bij de wijze Thales van Milete

is de wereld vol met geesten

Ook hij geloofde nog in goden

die te zien zijn als symbolen

 

Het is niet dat ik bijgelovig ben

omdat ik een geestelijke wereld ken

De kosmos en het aardse leven

zijn voor mij vol wonderen gebleven

 

God is bij mij niet verdwenen

naar een buitenaardse hemel

Het mysterie van het leven

is bij mij levendig gebleven

 

De kennis van de wetenschap

waar ik mij al jong verdiept in had

heeft het raadsel van het leven

meer vergroot dan opgeheven

 

Zij vertelt een wonderlijk verhaal

in een objectieve klare taal

Bij wetenschappers vallen velen

ook ten prooi aan vooroordelen

 

Ieder weten wordt vertekend

ook al wordt het goed berekend

Het volledig objectieve weten

lijkt het subjectieve te vergeten

 

Is er kennis zonder kenner?

Kunnen wij die dan ook kennen?

Hoe kan daarvan sprake zijn

zonder kenner en bewustzijn?

 

Ook al is het nog zo objectief

toch is alle kennis subjectief

De absolute waarheid

wordt gekend in eenheid

 

Als kenner en gekende samengaan

in een transcendent bestaan

van bewustzijn zonder grenzen

opent dit zich voor ons mensen

 

Het is dan wel even wennen

aan een andere vorm van kennen

vanuit een verbindend bewustzijn

in een staat van stil aanwezig zijn

 

Waar grenzen in vervagen

en antwoorden op vragen

Uit diepere bewustzijnslagen

in verstilde diepten dagen

 

Waar de dingen spreken

En waar wordt gekeken

met de ogen van de ziel

als de aadacht erop viel

 

            *******

 

Intellectuele arrogantie

wringt veelal met tolerantie

Wat men ziet als abnormaal

is uitzonderlijk normaal

 

Alle volkeren op aarde

kennen geestelijke waarden

Overal bestaan nog geesten

en ook goden voor de meesten

 

Mensen met verstopte zinnen

kunnen daar niets mee beginnen

Men ziet vaak het paranormale

als mythen en sprookjesverhalen

 

Die voor kinderen nog werkelijk zijn

maar door volwassenen vergeten zijn

Veel kinderen weten van een vorig leven

maar volwassenen zijn dat vergeten

 

Alles wat de wetenschappen leren

komt ook uit een wereld vol mysterie

Wij kunnen slechts een fractie weten

van al hetgeen er valt te weten

 

Als een zee rond het bekende

golft de wereld van het onbekende

om ons heen in huizenhoge golven

die soms reiken tot de wolken

 

Al het mogelijke ligt daar open

Niemand weet hoe levens lopen

In een wereld waarin wonderen bestaan

kan het leven zomaar anders gaan

 

Auguste Comte was een filosoof

met een wetenschappelijk geloof

Op een keer werd hij verliefd

met een liefdespijl doorkliefd

 

Toen zijn hart weer werd geheeld

veranderde zijn wereldbeeld

Hij werd bezield door liefde

die hij voelde in de diepte

 

Dat was voor hem een feit

met geen enkel argument in strijd

Hij heeft zijn denken aangepast

en de wereld stond verrast

 

Een de religie van de mensheid

vond hij niet met wetenschap in strijd

Evenmin met politiek beleid

Hij kon daar zijn ei niet kwijt

 

Velen konden niet meer volgen

hoe een grote rationele filosoof

zich bekeerde tot dit geloof

En hij accepteerde de gevolgen

 

Slechts door enkelen begrepen

verdiepte hij zijn positieve weten

tot de diepten van de geest

ook al raakte hij verweesd

 

            ********

 

Zo is ook het helderziende weten

voor helderzienden niet omstreden

Net als wat je met de ogen ziet

past dat in hun perspectief

 

Wat je zien leert met de ziel

en als beeld te binnen viel

wordt gezien in de optiek

van een aangenomen hypothese

 

Die door feiten wordt bewezen

voor zover de feiten spreken

en wij feiten kunnen lezen

Of er wordt van afgeweken

met een andere hypothese

 

Zo gaat dat ook bij wetenschap

Het beslissende verschil is dat

de aangenomen feiten anders zijn

Ze komen uit een ongezien domein

 

Helderziendheid is een telescoop

of een heel verfijnde microscoop

als een soort inwendig zicht

Vanuit ons eigen innerlijke licht

 

Net als met zo’n instrument

is het zaak dat je de procedure kent

Wat helderzienden beweren

kun je lang niet altijd registreren

 

Motorische automatismen en telekinese

Zijn ook door derden vaak te meten

Maar daar willen velen niet van weten

die dit per se zien als onbewezen

 

In de wetenschap wordt veel verdoezeld

Men is bang te worden bezoedeld

Alles wat niet past in het plaatje

verdwijnt in een verborgen laatje

 

Daar liggen alle onderzoeken

die niet te vinden zijn in boeken

Zo wordt het beeld in stand gehouden

waar de meeste mensen op vertrouwen

 

Vele originele grote geesten

blijven onbekenden voor de meesten

Er lopen ook soms gekken rond

Maar de meesten zijn gezond

 

Tussen genialiteit en instabiliteit

is een fluctuerend onderscheid

Menige grote baanbrekende geest

is een tijdje overwerkt geweest*                               *Einstein, Marx, Max Weber enz.

 

Velen zijn toen weer genezen

of toch op de been gebleven

Hebben iets meer rust genomen

Zijn weer tot zichzelf gekomen

 

De druk van de omstandigheden

werd teveel voor hun gevoeligheden

Alle mensen hebben kwetsbaarheden

die de meesten steeds vermeden

           

******

 

Wat algemeen wordt geaccepteerd

werd ooit voor het eerst beweerd

Pas als vele mensen iets beweren

kunnen anderen het accepteren

 

De meeste mensen zijn als schapen

die hun kudde niet verlaten

Een enkeling denkt dieper na

en loopt niet de kudde achterna

 

Intellectuelen zijn vaak schapen

die hun eigen kudde niet verlaten*                           *Dwz de wetenschappelijke gemeenschap, zie Thomas Kuhn

Hun kritiek klinkt vaak als blaten                                       

langs allang gebaande paden

 

Het lot van vele zonderlingen

die hun eigen wegen gingen

is een onbekend gebleven leven

dat geen aandacht heeft gekregen

 

In een zeer beperkte kring

deden zij hun eigen ding

en verrichtten zij hun plicht

naar hun eigen inzicht

 

Wetenschapsjournalisten

durven zelden te betwisten

wat de kudde loopt te blaten

en zij meten met twee maten

 

Wat een beroemdheid heeft gezegd

klinkt voor hen maar zelden slecht

Maar wat onbekenden leren

zullen ze meestal negeren

 

Je moet eerst wat gelijkgezinden

voor een visie kunnen vinden

Zo blijft het intellectuele werk

tot een kleine kring beperkt

 

Slechts een enkeling breekt door

vindt in brede kring gehoor

Als de media hem welgezind zijn

opent zich een breder speelterrein

 

Maar die kans is meestal klein

Je moet ook geschikt zijn

om bekend te kunnen zijn

Meestal is het weer vergeten

wat door velen is geschreven

voordat iemand het kan weten

 

http://wijzewoordenislam.blogspot.nl/2013/06/veelbetekend-zwijgen-beter-dan.html