Gedichten over wetenschap en waarden

Civis Mundi Digitaal #84

door Piet Ransijn

Een meerdimensionaal bestaan

 

Als onze ramen en deuren open gaan*             

naar een meerdimensionaal bestaan

waarin ieder mens een onderdeel

is van een meerdimensioneel geheel

 

ligt voor ons een wereld open

die wij kunnen binnenlopen

De wetenschap mag dit ontdekken

voor zij iets daarvan kan zeggen

 

Als wij onze bakens weten te verzetten

ons de toegang vooraf niet beletten

door een web van vooroordelen

die de toegangspoort verhelen

 

Door mensen met een open geest

vorderde de wetenschap het meest

Zelden ging dit zonder woordenstrijd

die uiteindelijk tot vorderingen leidt

 

En bekrompenheden achterlaat

waarmee niemand is gebaat

Slechts de gevestigde machten

die eigen voordeel betrachten

 

https://dnapodcast.com/?offset=1469741220577

 

Het mysterie van het leven                    2019 04 24

 

Veel dingen in het leven

zijn onverklaarbaar gebleven

Hoe een kind geboren wordt

als een nieuwe jonge god

dat lijken wij te weten

 

Maar hoe zijn persoonlijkheid

in al zijn kinderlijkheid

zijn oorsprong heeft in genen

kunnen wij niet weten

 

Hoe hun kinderlijke kuren

uit reacties van aminozuren

in het voetlicht treden

kunnen wij niet weten

 

Hoe een ingewikkeld zuur*                                   *Desoxiribonucleinezuur ofwel DNA

zich uitdrukt in een kuur

blijft voorlopig een mysterie

een ingewikkelde materie

 

Het verband van materie en geest

is steeds een probleem geweest

dat filosofen onoplosbaar scheen

Hoewel de geest geleidelijk verdween

en alleen de materie is overgebleven

maakt alleen materie nog geen leven

 

We weten hoe leven ontstond

uit een zaadje in de grond

Zaadjes worden doorgegeven

en bestendigen het leven

Zo komt ook de ene soort

mogelijk uit de andere voort

 

Leven blijkt uit leven te ontstaan

niet uit levenloos bestaan

Blijft het leven een mysterie?

Of zijn er soms geleerden

die levende wezens creëren

uit kiemvrije dode materie?

 

Het wetenschappelijke weten

is uit gissingen geweven:

hypothesen die bewezen leken

maar toch later anders bleken

Daarom heb ik eerbied voor het leven

als een ondoorgrondelijk gegeven

 

 

Op zoek naar beter weten           2019 01 04

 

Gelooft men eenmaal in een isme

dan valt dit moeilijk te betwisten

Een beperking van het wereldbeeld

is aan vele mensen toebedeeld

Iedereen heeft zo zijn eigen kijk

en men heeft graag gelijk

 

Veel van wat wij weten

bestaat uit niet bewezen

nog te toetsen hypothesen

En bij al hetgeen wij weten

zijn maar weinig zekerheden

 

Veel mensen zijn beroofd

van de zekerheid van een geloof

Ongeloof biedt geen zekerheden

Zo raakt je zekerheden kwijt

 

In een wankelmoedig weten

vinden wij geen zekerheden

maar een onbestemd en open einde

voorbij de grenzen van het zijnde

 

Wie aan die grens vertoeft

en niet zoveel meer hoeft

wordt dan soms gezegend

met een andersoortig weten

van voorbij dit hachelijke leven

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chasing_the_horizon.jpg

 

Materie en geest                2019 05 16

 

Het materialisme doortrekt ons hele bestaan

Terwijl fysici niet weten wat materie is

hangen velen een simplistisch materialisme aan

die eveneens niet weten wat materie is

 

We hebben de ziel verloochend voor materie

en menen tot stof te zullen wederkeren

We hebben de ziel eraan gegeven

Er is geen hoop meer na dit leven

 

Ooit de hemel in geprezen

werd de mens een miserabel wezen

Hij verloor zijn goddelijke vonk

en de terugweg naar zijn hemels honk

 

Maakt een Augiasstal van zijn planeet

waarbij hij ook de weg niet weet

De doos van Pandora dreigt open te gaan

en bedreigt dan ons hele bestaan

 

Niets is voor ons veilig meer

Ons lot valt buiten ons beheer

We dienen bakens te verzetten

om een catastrofe te beletten

 

Niet steeds meer te begeren

en materie  boven alles vereren

maar dienstbaar en duurzaam

pal voor principes te staan

 

In een met geest bezield bestaan

waarin oude goden uit de graven rijzen

men weer luistert naar de wijzen

en de mensen zich gelukkig prijzen

 

In de overvloed van de natuur

en een wijs beleid van lange duur

Waar de roofbouw van de aarde

vervangen wordt door waarden

 

Waar we weer voor goden knielen

die voor levenswaarden staan

Ons milieu niet meer vernielen

en met anderen zijn begaan

 

Gedragen door duurzame waarden

tot heil en zegen van de aarde

Zoals duurzaamheid en veiligheid

voor de toekomst van de mensheid

 

Ook op de lange termijn

als wij er niet meer zijn

Opdat wij onze kinderen

niet met onze ballast hinderen

Ook hun toekomstperspectief

is ons ouders meer dan lief

 

 

Manco’s van de wetenschap                       2019 05 18

 

Veel kenniscentra van de mensheid

worden door onwetendheid geleid*              

Verstrikt in levenloze materie

blijft men aan de periferie

 

Zelden lijkt men zo gereserveerd geweest

naar al hetgeen dat zweemt naar geest

Wat ontbreekt is de verlichting

en ook ontbreekt gevoel voor richting

 

Men speelt genadeloos voor God

en tart meedogenloos het lot

van generaties die nog komen

in een wereld met steeds minder bomen

minder dieren, minder soorten

die wij meer en meer vermoorden

 

Dit in weerwil van de wetenschap

die daarover niets te zeggen had

en is ingekapseld in de industrie

Vrije wetenschap werd utopie

De wetenschap verloor zijn autonomie

en dient nu vooral de economie

 

De slaafse wetenschapsman

kwam in de ban van publicatiedrang

Het zoeken naar geldstromen

bepaalt zijn toekomstdromen

 

Zelfstandig denken lijken velen verleerd

Wat een leidend brein beweert

geeft voor velen de richting aan

waarin men verder wil gaan

Wie men het meest citeert

wordt als leidend brein geëerd

 

Wat waar is wordt democratisch bepaald

Dissidente visies worden zo achterhaald

De feiten laat men in zijn straatje spreken

Een beetje kritiek mag niet ontbreken

zolang het paradigma geldig blijft

waarin de kritiek wordt ingelijfd

 

Het materalistische wereldbeeld

dat mij al jarenlang lang verveelt

blijft zo onaangetast intact

als het geloof van de wetenschap

 

Als kennis niet meer leidend is

en in de macht is van het geld

en zo naar hebzucht overhelt

dan gaat het langzaam mis

 

Als kennis niet meer op zichzelf staat

in zijn onafhankelijke waarde

maar zich steeds meer leiden laat

door de machtigen op aarde

dreigt de ondergang van de cultuur

en gevaar voor de hele natuur

 

Alleen als verder wordt gekeken

kunnen we grenzen doorbreken

en worden er nieuwe terreinen

verkend na jarenlang kwijnen

 

De vrije verantwoordelijke geest

die werkelijk iets te zeggen had

is altijd een zegen geweest

voor vorderingen in de werenschap

 

van grote denkers kunnen we leren

door hun geest te absorberen

Hun creativiteit en inventiviteit

heeft tot nieuwe vondsten geleid

Hun onafhankelijke vrije geest

is niet altijd in trek geweest

 

Ze waren vaak niet te benijden

en hebben zich moeten bevrijden

van allelei bekrompenheden

die niet alleen in het verleden

maar ook nog heden ons beperken

zoals vroeger de macht der kerken

 

De wetenschap werd zelf een kerk

Wie de dogma’s niet gelooft

wordt er langzaam uitgewerkt

en van zijn krediet beroofd

 

Het vraagt om nieuwe inspiratie

opdat de volgende generatie

zich weer meer  richt

op het innerlijk licht

de bron van ons weten

die wij lijken te vergeten

 

* avidya (lettelijk niet weten) in de Indiase filosofie en beperkt zich tot de veranderlijke zintuiglijke verschijnselen

 

 

Op zoek naar een completer weten            2019 05 18

 

Ik had wel wetenschapper willen worden

Maar er waren hinderlijke horden

Ik wilde niet alleen maar wetenschap

Kon mij niet beperken tot één vak

 

En ik had altijd ook mijn eigen kijk

waardoor ik van de standaard afwijk

als geboren en getogen dissident

die zijn eigen ‘waarheid’ kent

in een kosmische ervaring

die in een weten overging

 

Alsof ik in de dingen kruip

en daar haal ik kennis uit

die berust op fascinatie

en een diepere relatie

met hetgeen ik onderzoek

Vaak een schrijver of een boek

 

Door er aandacht aan te geven

komt hun wereld dan tot leven

als geschreven werkelijkheid

die bij mij naar binnen glijdt

en met alles resoneert

wat ik eerder heb geleerd

 

In een nieuwe synthese

met wat eerder is gelezen

Zo bouw ik aan een wereldrijk

en verrijk mijn eigen kijk

 

In een gevoel van verbondenheid

neigt mijn leven zo naar eenheid

en kan ik zo mijn passie kwijt

Een passie voor completer weten

dat in dit leven lijkt vergeten*

 

*Volgens Plato bestaat onze kennis voor een groot deel uit weer herinneren wat we in vorige levens hebben geleerd

 

 

Het leven van Herman Wolf        2019 01 19 Na lezing van zijn biografie door Paul Scheffer

                                                                                                  Alles doet mee aan de werkelijkheid

Hij heeft in zijn leven

heel veel geschreven

Kwam om het leven

en werd toen vergeten

 

Hij was de enige zoon

een beschouwend persoon

Hem openden zich vergezichten

die tot schrijven verplichtten

 

Hij zag dat alles anders kon

en dat dit in de geest begon

als waardigheid en menselijkheid

bakens werden van de nieuwe tijd

 

Hij was onbetwist

een echte humanist

die heel veel wist

van filosofie en literatuur

 

En in zijn hart heel puur

de mensheid lief had

maar de mensen niet vergat

Hij leed aan hun cultuur

 

En aan de kenterende tijd

De onophoudelijke strijd

van mensen met elkaar

vond hij maar naar

 

Het verval van de cultuur

vernietigt ons ook op den duur

Geen waarden en doelen meer

en geen gevoel voor eer

 

In een wereld zonder zin

gaat het om gewin

De ziel wordt verkracht

door geld en macht

 

            ********

 

Toch zag hij pril en zacht

een komend einde van de nacht

waarbij in stralend ochtendgloren

de nieuwe morgen wordt geboren

 

Een nieuwe geestgesteldheid

verschijnt nu wereldwijd

in de prille weerschijn

van een ander bewustzijn

 

Waarin de mensen samenvloeien

De bomen tot de hemel groeien

waarin het licht weer neerdaalt

en de hemel naar de aarde haalt

 

Het helse kabaal verstomt

als de ziel tot leven komt

De mens zijn ziel weer eert

De geest de passies weer regeert

en de mensheid wordt geleid

door wijsheid en gerechtigheid

in het licht der eeuwigheid