Verkenning van de Eye-openers therapie
Deel 2: Grondtrauma's en oerwonden

Civis Mundi Digitaal #92

door Piet Ransijn

 

http://allisondavismaxon.com/the-lingering-effects-of-childhood-trauma/

 

Het merendeel van het boek Van wonden naar wonderen van Annelies Spaargaren is een vrij uitvoerige bespreking van 26 Grondtrauma’s en 30 Oerwonden. Van elk wordt hier een voorbeeld  samengevat enb besproken. Bij elk van deze behoort een bepaald levensthema en een of meer kwaliteiten of persoonlijke eigenschappen die je kunt eigen maken, waardoor je de wond kunt helen. De grondtrauma’s zijn vaak voortgekomen uit levensbedreigende ervaringen posities zoals gevangenschap, hetzij in een kerker, klooster of harem; vormen van slavernij en geweld, bijv. in de vorm van oorlog, marteling en verkrachting (p 179). Kortom, heftige traumatische ervaringen uit veronderstelde vorige levens. Overigens is het niet nodig daarin te geloven om de traumatische ervaringen te herkennen en te verwerken.

De traumatische situaties kunnen ook overdrachtelijk zijn bedoeld en ruimer dan letterlijk worden geïnterpreteerd. Grondtrauma’s kunnen dan opgevat worden als metaforen voor dilemma’s en pijnpunten in het huidige leven, waarin bijv. een  vorm van (werk)verslaving of afhankelijkheid heerst. Het trauma Gevierendeeld kan dan bijv. betekenen dat er van diverse kanten aan iemand wordt getrokken door tegenstrijdige belangen. Het werkt wellicht het meest verhelderend een voorbeeld van een trauma uit te diepen: nl. het trauma Slavernij.

 

Wat zijn Oerwonden?

Bij de Oerwonden gaat het om gevoelsmatige overtuigingen wat betreft de relatie met anderen en de buitenwereld, die voortkomen uit innerlijke wonden door traumatische ervaringen. Je hebt bijv. het gevoel of de overtuiging dat je aan je lot wordt overgelaten, wordt buitengesloten, afgekeurd, in de kou gezet, genegeerd, niet gewaardeerd, over het hoofd, enz. Men keert zich van je af, je voelt je miskend, misbruikt, misleid, gekleineerd, op je ziel getrapt, de kop in gedrukt of onrechtvaardig behandeld. In dergelijke termen worden de Oerwonden weergegeven (p 417).

Het betreft vaak een innerlijk gevoel dat je weerspiegeld ziet in je omgeving. De inwendige en uitwendige wereld lijken innig met elkaar verweven. De wond kan worden geheeld door naar binnen te gaan en daar innerlijke kracht, moed, inzicht en andere noodzakelijke kwaliteiten te vinden. Door wat je zoekt en verlangt in jezelf te vinden en daardoor ook in anderen en de omgeving. Zo binnen, zo buiten. De buitenwereld hebben we meestal minder in de hand dan je binnenwereld, waar  de sleutel ligt tot verwerking en heling. Door als het ware voorbij de overtuiging in jezelf te gaan staan en voor jezelf op te komen, kan het hart weer stromen en voorbij gaan aan de remmende gevoelens en belemmerende gedachten.

Een overtuiging kan worden opgevat als een uitnodiging om er voorbij te kijken en te voelen en zo in contact met jezelf te komen. Om tot het zelfbewustzijn te komen voorbij de overtuigingen, die bestaan bij de gratie van ons bewustzijn ervan en de aandacht die ze al of niet bewust krijgen. Wat je aandacht geeft, versterk je vaak. Door aandacht kun je het niet alleen iets versterken, maar het ook verwerken, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Ook het omgaan met Oerwonden kan wellicht het best worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld van zo’n oerwond: bijv. onbegrip.

 

https://sylviasmulders.nl/ptss-en-traumaverwerkingstherapie/

 

Een Grondtrauma: Slavernij als voorbeeld

Een trauma dat veel voorkomt is Slavernij. Er zijn diverse varianten die in het boek worden behandeld: gladiator in een arena, galeislaaf, haremdame en meer algemene vormen van slavernij. Dergelijke Grondtrauma’s worden systematisch uitgediept aan de hand van vragen, zoals: Wat is het thema? Bij Slavernij is het thema afhankelijkheid versus onafhankelijkheid. Met dit thema krijg je te maken als je met afhankelijkheid wordt geconfronteerd en je gevoel van eigenwaarde van anderen afhangt.

Hoe manifesteert zich dit thema in het heden?
Bijv. in het gevoel afhankelijk te zijn van (de goedkeuring) van anderen, moeite hebben met een onafhankelijke opstelling. Dat kan ten opzichte van de partner zijn of van een leidinggevende of iemand anders. Het kan het gevoel geven dat je ruimte in beslag genomen wordt. Je hebt er moeite mee je eigen ruimte of plek in te nemen en daar onafhankelijk van anderen te gaan staan. Als slavernij wordt gedeeld met anderen, kan dit ook een zekere saamhorigheid en solidariteit geven, die niet bevorderlijk is voor de onafhankelijkheid, maar wel een zekere troost kan geven. Het kan ook zijn dat je zelf je eigen slavendrijver en slaaf bent. Slavernij is dan een innerlijke toestand, een afhankelijke houding en manier van omgaan met jezelf.

Waar gaat het om bij dit thema?

Om zelfbeschikkingsrecht onafhankelijk van de goedkeuring van anderen. Daarbij dien je over de angst heen te komen om niet aan verwachtingen te voldoen en te worden afgekeurd. Hoe bevrijd je jezelf hiervan?  Door duidelijk aan te geven wat je wil, zelf je plek in te nemen en niet de ander alle ruimte te geven. Niet steeds met anderen bezig zijn, maar zelf voelen wat je voelt. Zo kun je je bevrijden van emotionele slavernij.

Hoe kun je dit trauma helen?

Door te beseffen dat je gelijkwaardig bent. Je bent niet minder waard dan een ander, maar ook niet meer. Bij ongelijkwaardigheid, heb je je zelfstandigheid prijsgegeven en je in beslag laten nemen door iets of iemand anders. Alsof je leven afhangt van wat anderen denken en van je vinden.
Zo geef je je zelfstandigheid uit handen. Als je het idee loslaat dat je de erkenning van buitenaf nodig hebt, geef je jezelf je vrijheid terug.

Wat kun je van dit trauma leren?

Je kunt leren op een gelijkwaardige wijze met anderen om te gaan en niet als ondergeschikte. Zo schep je emotionele vrijheid. Dat betekent dat je je eigen behoeften, wensen en verwachtingen (h)erkent en voelt wat je nodig hebt, zonder de behoeften van anderen uit het oog te verliezen. Zo herstel je de balans tussen jezelf en anderen vanuit gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid voor wat je voelt, denkt en doet.

Hoe schep je meer voldoening in je leven? Door op te houden jezelf te vergelijken met anderen en te erkennen dat je niet volmaakt bent, maar mag zijn zoals je bent, inclusief je eigenaardigheden en kwetsbaarheden. Door ook je kwetsbare gevoel te ervaren en tegelijk in je innerlijke kracht te gaan staan. De kracht om kwetsbaar te durven zijn en jezelf te zijn zoals je bent, ongeacht wat anderen van je vinden.

Wat is het sleutelwoord bij dit trauma?

Dat is doelgerichtheid. Dit geeft kracht en levensgeluk je talenten en mogelijkheden in te zetten voor een doel. Dat kan een gepassioneerd gevoel van welbevinden geven. Je hebt er zin in. Het is van belang prioriteiten te stellen en je angsten, emoties en onzekerheden onder ogen te zien als je je hart volgt. Dan geef je ruimte aan je creatieve levensenergie. Het leven stroomt van binnenuit wanneer je je met hart en ziel op een doel richt dat resoneert met je gevoel.

Welke kwaliteit kun je hierbij ontwikkelen?

Het gaat hierbij om het neerzetten van grenzen. Dat vraagt onderscheidingsvermogen tussen wat je werkelijk wilt en wat niet: niet steeds willen voldoen aan iets waar je geen behoefte aan hebt om een ander tegemoet te komen. Een behoefte die je zo in feite maar halfhartig tegemoet komt. Hoe kun je deze halfslachtigheid ombuigen? Door je bewust te worden van je tegenstrijdige gevoelens en erachter te komen waar je grenzen liggen. Je leert je grenzen kennen als je ze overschrijdt of er tegenaan loopt. Zo kom je erachter wat goed voelt en wat niet, en waar de grens wordt overschreden. Tot hier en niet verder.
Daarbij kom je ook verwarring tegen, gebrek aan doelgerichtheid en volgzaamheid. Als je je afvraagt of dat goed voelt of niet, kom je er achter waar je grenzen liggen van wat aangenaam voelt en wat niet en waar je eigen behoeften in het gedrang komen voor die van anderen. Het is ook mogelijk een win-win situatie te vinden, waar eigen wensen overeenstemmen met die van anderen. Dat geeft balans en doorbreekt de slavernij en afhankelijkheid van anderen door ruimte te geven aan je eigen gevoelens en verlangens.

Waar verlang je naar?

Naar levensvreugde. “Die vreugde valt je ten deel als je niet langer je laat leven, maar het besluit neemt je leven nu echt in eigen handen te nemen. Authentiek durven zijn en je eigen unieke plek innemen is een eerste grote stap. Laat het idee los dat je aan allerlei voorwaarden moet voldoen om er te mogen zijn” (p 256). Maak contact met de kracht in jezelf en laat aan anderen zien wie je bent. Dan ontstaat er gelijkwaardigheid, de basis voor een liefdevolle relatie met jezelf en anderen berust op aanvaarden wat er is en wie je bent. Zelfaanvaarding is de basis van eigen keuzes en levensvreugde. Gelukkig zijn is een keuze voor wat je ten diepste verlangt. Daarmee maak je ook anderen blij en kun je ook hen van hun diepere verlangens bewust laten worden. Het leven wordt dan inspirerend voor jezelf zowel als anderen.

Samenvatting.

Thema: gelijkwaardigheid versus ongelijkwaardigheid.

Waar gaat het om? Om zelfbeschikkingsrecht, dat je om te beginnen aan jezelf kunt geven.

Hoe kun je dit trauma helen? Door het bewerkstelligen van gelijkwaardigheid.

Wat kun je van dit trauma leren? Het creëren van emotionele vrijheid.

Wat is het sleutelwoord? Doelgerichtheid.

Welke kwaliteit kun je hierbij ontwikkelen? Het neerzetten van grenzen.

Waar verlang je naar? Naar levensvreugde. (p 258)

 

https://zensationalkids.com/2018/02/27/yoga-mindfulness-can-help-students-exposed-trauma/

 

Buiten en binnen

Bij de Grondtrauma’s valt op dat een uitwendige situatie zoals slavernij ook een innerlijke gesteldheid is, die emotionele vormen aanneemt in emotionele slavernij. Als we hiervan bewust worden, ontstaat de mogelijkheid en de keuze er iets aan te doen, door ruimte te geven aan een ander gevoel. Ruimte betekent vrijheid. Daarin kan emotionele vrijheid de ruimte krijgen, die het tegendeel is van slavernij. De weg naar bevrijding leidt van buiten naar binnen en vervolgens weer van binnen naar buiten. Bevrijding is een keuze, die voortvloeit uit bewustwording, die daarvoor een voorwaarde is. Zonder bewustzijn is er geen bewuste keuze. Vanuit een bewust gekozen andere innerlijke houding of gesteldheid is het mogelijk de omgeving anders en vrijer tegemoet te treden en daarbij ook anderen hun ruimte en vrijheid te geven. Het begint vaak met jezelf bestaansrecht te geven met al je kwetsbaarheden. Alles mag er zijn. Als je een gevoel niet meer onderdrukt en er laat zijn, krijgt het de ruimte om verwerkt te worden.

Van buiten naar binnen gaan betekent contact maken met eigen kracht en mogelijkheden en geen speelbal meer te zijn van uiterlijke omstandigheden. Door bewustwording van jezelf komen ook schaduwkanten en pijnpunten onder ogen. Door deze onder ogen te zien, komen ze in het innerlijke licht van het bewustzijn en worden ze als het ware meer doorzichtig. Ze lossen geleidelijk op, hoewel sommige gevoelens en overtuigingen hardnekkig kunnen zijn als diep ingegroefde patronen.

Erkenning is het begin van verwerking. Vanuit een toegenomen bewustzijn van eigen kracht en eigen pijn, kan de omgeving meer open tegemoet worden getreden met meer gevoel van eigenwaarde. Als verdriet wordt verwerkt en verdrongen gevoelens uit hun spelonken mogen komen. kan het leven vrijer stromen en komt er meer ruimte voor authentieke verlangens en vervulling. Het gaat om elementair zelfrespect, jezelf bestaansrecht geven.

Vanuit zelfrespect kun je ook een ander de hand reiken, zonder afhankelijk te zijn. Om problemen op te lossen is het nodig je bewust te worden van jezelf en je kwaliteiten en deze verder te ontwikkelen en zo je situatie te veranderen. Een ongelijkwaardige, afhankelijke situatie zoals bij slavernij vraagt om het ontwikkelen van kwaliteiten als gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid, die daarvan het tegendeel zijn. Een situatie van onrecht vraagt om gerechtigheid als oplossing. Gespletenheid vraagt om heelheid, liefdeloosheid om liefde, moedeloosheid om (levens)moed en miskenning wordt opgelost door waardering, starheid door flexibiliteit, enzovoort.

Het gaat erom het probleem in het licht van het bewustzijn te plaatsen en het te doorvoelen. Schaduwen en donkere kanten verdwijnen als er licht op schijnt. Het klinkt eenvoudig, maar is toch een ingrijpend proces, dat aandacht en inzicht vraagt. Het leven vraagt ons om te gaan met tegenstellingen, die inherent zijn in ons bestaan en het leven een contrastrijke variatie geven. ‘Never a dull moment’. Als gevoelens die in de knel zijn gekomen, zich manifesteren, wordt het leven meer gevarieerd en daardoor rijker.

 

https://ourmindfullife.com/toxic-relationships-recovery-quotes/

 

Oerwonden, overtuigingen en ervaringsherhalingen

Oerwonden hebben te maken met overtuigingen die samenhangen met verwachtingen van anderen, waarin je bent teleurgesteld. Het is lastig om die verwachtingen los te laten, als de teleurstellingen niet verwerkt zijn en zich blijven herhalen tot ze zijn verwerkt. Ze leiden tot ‘ervaringsherhalingen’. Veel mensen lopen telkens tegen dezelfde ellende aan. Het gaat niet aan hen voorbij, maar treft hen telkens weer. Evenals de Grondtrauma’s nodigen de Oerwonden ons uit bepaalde kwaliteiten te ontwikkelen die nodig zijn om ze te verwerken en te hanteren. In dit opzicht hebben ze een diepere zin en betekenis. Er valt iets van te leren.

Je kunt jezelf beter leren kennen en verder ontplooien door je van je Oerwonden bewust te worden en ze te helen door ze te doorvoelen. Onderdrukt gevoel dat je toelaat, komt los en wordt vrijgemaakt. Als tranen stromen kan het verdriet loskomen. Blokkades worden doorbroken door ze bewust te worden en de ruimte te geven, waarin ze verwerkt kunnen worden en kunnen oplossen. Pijn, verdriet en frustratie vragen aandacht. Ze vormen een uitnodiging om ernaar te kijken en de emoties te voelen.

Aandacht is een voedende subtiele energie, waarvan een helende werking uitgaat. Bewustzijn brengt licht in wat nog donker is. Het kan meer levenskracht in beweging brengen en vrij maken van blokkades. Als je daarvan geen weet hebt, blijft de belemmerende werking onbewust. Elke Oerwond bevat een uitnodiging om een bepaalde kwaliteit te ontwikkelen, waarmee de wond geheeld kan worden. Dit wordt toegelicht met een voorbeeld van Oerwond.

 

Door kwetsuren te omarmen als een huilend kind, kan er verzachting komen, het begin van heling

 

Oerwond: onbegrip als voorbeeld

Een veel voorkomende Oerwond is onbegrip. Voor velen herkenbaar. Hoe ervaar je deze Oerwond? Je hebt het gevoel dat mensen je niet goed begrijpen of dat je zelf andere mensen niet goed kan volgen. Je begrijpt jezelf evenmin, noch wat je overkomt in dit leven. Onbegrip gaat samen met een afwerende houding en gebrek aan acceptatie. Mensen begrijpen vaak niet wat je bedoelt en wat je voelt. Afstemming en inlevingsvermogen schieten tekort, meestal van beide kanten. Er is te weinig openhartigheid, ruimdenkendheid en tolerantie. Daarin kun je zelf eveneens tekort schieten. De innerlijke toestand en de uiterlijke situatie spiegelen elkaar vaak.

Hoe ga je met deze Oerwond om? Je verlangt naar afstemming, dat mensen zich in jou en anderen kunnen verplaatsen. Daardoor begrijp je jezelf ook beter en omgekeerd: zelfkennis maakt een betere afstemming mogelijk. Je herkent jezelf dan in een ander. Vragen stellen kan daarbij helpen en het inlevingsvermogen bevorderen door je in een ander te verdiepen. Dit nodigt anderen uit om zich ook in jou te verdiepen en bevordert wederzijdse empathie.

Dit gaatvaak samen  met wederzijds begrip en openhartigheid, waarbij je laat zien  wat er in je omgaat. Daarvoor is het nodig jezelf te kennen en te weten wat er in je omgaat door te luisteren naar jezelf. Wat zegt je gevoel? Wat leeft er in je hart? Begrijpen je hart en je hoofd elkaar of spreekt je hoofd een andere taal dan je hart? Een dergelijke disharmonie is voelbaar en is niet bevorderlijk voor het inlevingsvermogen. Als hart en hoofd langs elkaar heen praten en niet op elkaar zijn afgestemd, wordt afstemming met anderen moeilijker.

Het gaat erom te zien wat je gemeen hebt met de ander en duidelijk te maken wat hij of zij kan begrijpen en met je mee kan voelen. Voor een dergelijke afstemming is enig begrip van de ander nodig. Dan kunnen snaren zich op elkaar afstemmen en overeenstemmen. Een goede afstemming geeft harmonie en samenwerking. Dan klinkt het leven als muziek.

Thema’s. Reeds genoemd zijn afstemming, inlevingsvermogen en empathie. Deze vermogens kunnen ons helpen de Oerwond Onbegrip te helen.

Het sleutelwoord hierbij is openhartigheid. Daarbij is enige zelfkennis nodig. Je dient daarbij ook je hart voor jezelf te openen en te luisteren naar wat het te zeggen heeft. Zo groeit het invoelend vermogen. Zoals in het gedicht De herberg in deel 1 mogen alle gevoelens er zijn. Ontvang ze met een open hart als gasten, ook de gevoelens van anderen. Omarm ze als het ware. Ze mogen er zijn. Openhartigheid is geen naïviteit en vraagt ook onderscheidingsvermogen. We hoeven niet met alles mee te gaan en kunnen bij onszelf te rade gaan en ons afvragen waar wij achter kunnen staan. Begrip is iets anders dan klakkeloos aannemen.

Kwaliteit: begrip. Dit hangt samen met het vermogen en de bereidheid om je in iemand te kunnen verplaatsen, met invoelend vermogen. Bij wederzijds begrip is openheid en openhartigheid en een intuïtief aanvoelen van een ander. Met name of iemand open staat voor wat je te zeggen of te bieden hebt. Dat wil zeggen: kunnen onderscheiden of iemand toegankelijk is of niet, en of het veilig en vertrouwd is iets met hem of haar te delen. Daarvoor is het nodig om intuïtie van emotie te kunnen onderscheiden. Je emotie voelen is niet hetzelfde als een ander aanvoelen en de samenhang zien. Dit vraagt een wisseling van perspectief van jezelf naar de ander.

Hoe kun je deze oerwond helen? Inlevingsvermogen is hierbij essentieel, om vanuit afstemming je hoofd en hart te laten spreken. Soepelheid en ruimdenkendheid helpen daarbij. Daardoor kun je op een andere manier gaan kijken, niet meer vanuit oude problematische patronen. Door hoofd en hart te verbinden krijg je inzicht in wezenlijke wensen en behoeften, die op de oude manier geen vervulling vinden. Het vraagt openheid voor verandering, verwondering om nieuwe mogelijkheden te zien, die zich kunnen aandienen als je ervoor open staat. Zo is het leven vol verrassingen.

Welk vermogen kun je door deze Oerwond versterken?
Er zijn al diverse vermogens genoemd. Waar het hier vooral om gaat is acceptatie, toelaten wat er gebeurt met alle emoties die dit kan meebrengen. Openheid ontstaat al we de weerstand loslaten en wat er gebeurt in verwondering aanvaarden. Dan kunnen we ontvangen wat voor ons is bestemd en de nieuwe mogelijkheden die het leven biedt, accepteren met een open hart en geest. Door te laten zijn wat er is, kunnen we ook een ander laten zijn zoals hij is en begrijpen dat hij of zij anders is.

 

Samenvatting

Inlevingsvermogen en begrip voor anderen nodigt afstemming en openhartigheid ook bij anderen uit. Ruimdenkendheid bevordert acceptatie, die het mogelijk maakt anderen van hart tot hart te ontmoeten. Zo maakt onbegrip plaats voor begrip. Genoemde vermogens zijn verweven met elkaar in een wisselwerking. Als je tolerant bent en niet oordeelt, kun je vrede vinden met wat er is. En omgekeerd: als je vrede kunt hebben met wat er is, wordt je meer tolerant. Welk vermogen je ook ruimte en aandacht geeft, andere vermogens zullen meekomen. En het leven gaat weer stromen als het de ruimte krijgt in openhartigheid en ruimdenkendheid. Wanneer je aan een poot van een tafel trekt, komen de andere poten mee.

Overzicht. Begrip is de kwaliteit die nodig is. Sleutelwoorden zijn openhartigheid, soepelheid en ruimdenkendheid. Het bijbehorende vermogen is acceptatie. Verwante thema’s zijn afstemming en inlevingsvermogen.

 

https://ourmindfullife.com/toxic-relationships-recovery-quotes/

 

Commentaar 

De Eye-openers benadering is een methode, die beoogt wonden te transformeren in wonderen, sterk gesteld. Uitgangspunt is dat iedere wond de mogelijkheid tot genezing in zich draagt als bepaalde vermogens tot ontwikkeling komen bij het helingsproces. De methode vraagt zelfwerkzaamheid. Daartoe worden inzichten aangereikt op een begrijpelijke manier. Het lijken soms open deuren, maar je moet ze wel open doen. Dat gaat niet vanzelf. Je moet weten welke sleutel en welke kant je op moet draaien. Er zijn bij de verschillende oerwonden sleutelwoorden gegeven en vermogens om de gerelateerde pijn en problemen tegemoet te treden met een effectieve houding, zoals bij gegeven voorbeelden. Er worden zoveel trauma’s en oerwonden uitgediept in het boek, dat vrijwel iedereen zich wel ergens in kan herkennen. Met name als hij of zij door deskundige begeleiding wegwijs wordt gemaakt en op weg wordt geholpen.

De termen Grondtrauma’ en ‘Oerwond’ komen wat zwaar en pijnlijk over. Zo voelen ze vaak ook. De cases die worden besproken wijzen op vorige levens, maar kunnen ook als metaforen worden opgevat. Daardoor is het niet nodig om uit te gaan van vorige levens. Trauma’s en oerwonden kunnen ook worden opgevat als ‘kwetsbaarheden’ en ‘beperkingen’ die gelden in ons huidige leven. Dergelijke termen zijn laagdrempeliger dan termen als trauma’s en oerwonden.

De beschreven grondtrauma’s hoeven we niet letterlijk op te vatten. In dit leven zijn we geen slaaf meer in de vroegere letterlijke zinof zitten we niet meer in een harem, in een arena of een kerker. We kunnen bijv. wel een ‘loonslaaf’ zijn die ‘er tegenaan moet’ en zich afhankelijk voelt van bazen en omstandigheden. We hoeven ons ook geen vorig leven voor te stellen. Slavernij, gevangenschap en andere traumatische situaties liggen meestal op een ander vlak en zijn verinnerlijkt.

Het aanschouwelijk maken van deze trauma’s in de beschrijvingen van het boek, blijkt een verhelderende werking te kunnen hebben. Concretisering in een situatie van bijv. slavernij of gevangenschap, kan licht werpen op dieper liggende patronen, die anders in vaag en weinig tastbaar kunnen blijven. Problemen en hun oplossingen worden duidelijker als je de slavernij voor je ziet en nagaat wat dit doet met de levenshouding, overtuigingen en de manier van in het leven staan. Het kan een soort Aha-Erlebnis geven, het kwartje valt. Problemen vallen op hun plek. Inzicht is als goed begin ‘het halve werk’.
De andere helft van het werk is te leven naar dit inzicht en in praktijk brengen wat het boek beschrijft door de nodige vermogens verder te ontwikkelen. Vaak hebben we al enigszins leren leven met onze Oerwonden en traumatische ervaringen en bepaalde vermogens al enigszins ontwikkeld. Dan zijn we op de goede weg en kunnen we vooruit op de aangegeven koers.

Mogelijk zijn er meer Grondtrauma’s en Oerwonden. Traumatische ervaringen kunnen vele oorzaken hebben in uiteenlopende heftige situaties. De beschreven trauma’s en oerwonden bieden aanknopingspunten voor vele pijnpunten en problemen. Cursisten bleken op een gevolgde cursus hun weg ermee te kunnen vinden, een weg die tot verheldering en heling leidde. Mensen openden zich voor de mogelijkheden die in henzelf aan het licht kwamen.

 

Enkele kritische kanttekeningen

Bij de perspectieven die het boek biedt, zijn ook enkele kritische kanttekingen te plaatsen. Het eerste dat opvalt, is de omvang van het lijvige boek van 662 blz. A4 formaat, waardoor het geen handzaam boek is. Meer een naslagwerk. Daar staat tegenover dat het mooi is uitgevoerd, rijk geïllustreerd en het ziet er aantrekkelijk uit. De inhoudsopgave is niet erg overzichtelijk. De Grondtrauma’s en Oerwonden hebben elk een eigen inhoudsopgave op blz. 171 en blz. 409 en vormen twee specifieke onderdelen. Het is handiger meteen aan het begin een totaaloverzicht te kunnen zien.

De toelichting van de Grondtrauma’s biedt een variatie van dezelfde basisbenadering met verschillende bijbehorende thema’s, kwaliteiten, sleutelwoorden en uitdagingen om vaardigheden en vermogens te ontwikkelen. Deze variëren per trauma, maar komen vaak in wezen op hetzelfde neer, als verschillende wegen die naar Rome leiden. Deze variatie van dezelfde basisbenadering heeft het voordeel dat deze steeds duidelijker wordt en dieper doordringt.

Er zijn bovendien diverse vormen van slavernij, gevangenschap en geweld als Grondtrauma’s die bepaalde overeenkomsten hebben. Dit heeft de meerwaarde dat het laat zien hoe Grondtrauma’s een meer specifieke situatie en uitwerking kunnen hebben. Het geeft echter ook enige overlapping, die door de nuancering nergens storend is. Het roept de vraag op of er niet nog meer specifieke Grondtrauma’s en Oerwonden toe te lichten zijn. Maar dan zou het boek nog veel omvangrijker worden.

Het boek wordt gepresenteerd als zelfhulpboek en de Eye-openerstherapie als zelfhulpmethode. Zonder deskundige begeleiding zijn diepe trauma’s echter niet zo gemakkelijk te verwerken. Als meer lezers een beroep zouden doen op begeleiding van de auteur, is dat voor haar op den duur niet meer te behappen. Daarom leidt zij begeleiders en therapeuten om met de Eye-openersmethode te werken. Het boek dient daarbij ter ondersteuning en als uitgangspunt. Het betreft slechts in beperkte mate een zelfhulpboek en zelfhulpmethode. Enige training en begeleiding zijn wenselijk om er het optimale uit te halen en de kwaliteiten te ontwikkelen die voor het verwerken van de trauma’s nodig zijn.

Onderzoek heeft laten zien dat de therapeut vaak net zo belangrijk is als de therapie. Om adequaat te kunnen werken met een therapie is aanleg, inzicht en ervaring wenselijk en vaak noodzakelijk. Ieder zelfhulpboek heeft zijn beperkingen en biedt slechts in beperkte mate een substituut voor een therapie. Dat geldt ook voor dit helder geschreven boek met vele voorbeelden en verhalen dat vele Eye-Openers biedt.

 

Deinend in de wind. http://blog.seniorennet.be/meeuw/

 

De meeuw

Wind en regen kunnen in dit jaargetijde behoorlijk aanwezig zijn. Een zeemeeuw vloog moeizaam tegen de stormwind in. Het leek meer ploeteren dan vliegen. Opeens draaide hij zich om en bewoog mee met de wind. Het leek alsof de wind er helemaal mocht zijn. Het ploeteren veranderde in een vredig verder wieken. De meeuw werd gedragen door de wind waar hij zich eerst tegen keerde.
De wind was een kracht geworden die hem droeg (p 418).

 

Noten

Zie ook https://Eye-openers-therapy.com/boek/