Gedichten ter herinnering aan Wim Couwenberg

Civis Mundi Digitaal #93

door Piet Ransijn

 

http://www.meerdantachtig.nl/interviews/wim-couwenberg/ 3 april 2016

 

Levensvisie van Wim Couwenberg                                         2019 12 25

Wim behoorde tot de agnosten

die met vele -ismen botsten

Hij geloofde zeker ergens in

De geschiedenis had voor hem zin*                                        *Zie zijn boek Heeft de geschiedenis zin?

 

Er was voor hem meer dan materie

Hij liet ruimte voor mysterie

Hij geloofde in de mensheid

en ook in de moderniteit

 

Waarin de tijd een wending nam

en de individualiteit naar voren kwam

Het christendom had nog niet afgedaan

en hij was nog met God begaan

 

Wim voelde zich het meest panentheïst*                            * God is transcendent en immanent omdat hij zich in een geheel geborgen wist

Hij stond open voor een andere dimensie

en was opgevoed met transcendentie*                                *In het RK geloof

 

Hij wist dat hij niet alles kon doorgronden

en voelde zich met het geheel verbonden

Op welke wijze wist hij niet precies

en nam een zekere onzekerheid voor lief

 

Hij sloot zich zelden aan bij groepen

Maar voelde zich als mens geroepen

tot een missie voor de mensheid

en kon daarin zijn passie kwijt

 

Modernisme en individualisme

 

De mensheid kwam in de moderniteit

vanuit een fase van afhankelijkheid

Men verzette zich toen tegen onderdrukking

Totalitaire visies bleken echter een mislukking

 

Hij profileerde zich als individualist

die heel veel dingen beter wist

en voelde zich tegelijk een onderdeel

van een zinvol integraal geheel

 

Hij leefde maar een korte tijd

een leven van afhankelijkheid

waarin hij wachtte op het einde

dat hem van afhankelijkheid bevrijdde

 

Weinig mensen waren zo integer en oprecht

Onverdraagzaamheid verdroeg hij slecht

Hij geloofde nog in hoge oude idealen

en nieuwe duidingen van de oudere verhalen

 

Zoekend naar synthese van de tegendelen

 

Hij geloofde ook in leven na de dood

hoewel hij andere meningen niet uitsloot

Op grond van alles wat hij had gelezen

zocht hij naar een alomvattende synthese

 

Waarin de complementen samenkomen

en in een synthese worden opgenomen

Hij zocht een middenweg van evenwicht

van tegendelen in variërend overwicht

 

In de maatschappij en politiek

zag hij onophoudelijk een dynamiek

die steeds dynamisch is gericht

op een soort dynamisch evenwicht

 

Als een schim die wijkt wanneer je grijpt

wordt dit evenwicht haast niet bereikt

Als een slinger die steeds heen en weer gaat

Een beweging die zich niet stagneren laat

 

Zo beweegt het leven heen en weer

in keer en tegenkeer en ommekeer

waarbij alles zich steeds keert en wendt

Hij voelde zich ook vaak een dissident

 

Had een bepaalde kijk de overhand

dan keek hij naar de andere kant

en werkte toe naar een synthese

op grond van wat hij had gelezen

 

Hij was een breed ontwikkeld open man

die op zoek was naar een hoger plan

waarin geschiedenis een zin kreeg

die het menselijke denken oversteeg

 

Hij voelde zich een onderdeel

van een groot en zinvol geheel

Waarin hij zelf zijn plek bepaalde

totdat de dood hem haalde

 

Aan de symfonie van het leven

heeft hij zijn deuntje meegegeven

In alles wat hij heeft geschreven

zijn z’n composities na te lezen

 

http://www.meerdantachtig.nl/interviews/wim-couwenberg

 

Een leeg huis met veel boeken                 2020 01

 

Zijn kamer ademde afwezigheid

geen levende aanwezigheid

Hij had vele dingen uit zijn leven

daar een tijdelijke plek gegeven

 

Zijn stoel stond nog daar

Zijn glas stond nog klaar

Hij zou er zo van kunnen nemen

maar hij heeft de geest gegeven

 

Er waren foto’s van zijn vrouw

die hem niet overleven zou

Hier en daar wat snuisterijen

die hem toen verblijdden

 

Op de vensterbank

als blijk van dank

zijn onderscheiding

van de universiteit

 

De gedreven leiding

en zijn inzet en beleid

bij de sectie van zijn faculteit

zijn allang verleden tijd

 

In de kasten en de laden

liggen tal van oude bladen

waarin hij heeft geschreven

gedurende zijn lange leven

 

Zijn kast met boeken

 

Je hoeft niet ver te zoeken

in zijn kast met boeken

en je ziet en vindt

er menig geesteskind

 

Hij heeft veel geschreven

en ontzettend veel gelezen

Heel zijn lange leven

was gericht op weten

 

Als de kenterende tijd

meer aan inzicht was gewijd

hadden wij een beter heden

kunnen binnentreden

 

Dieper inzicht dan de politiek

 

Ons politiek beleid

is vaak een woordenstrijd

en niet bepaald vrij

van gelijkhebberij

 

Op een dieper inzicht

is het meestal niet gericht

zoals Wim in zijn leven

steeds naar inzicht streefde

 

Hij wilde strijdende partijen

steeds een hand toereiken

en een andere kant bekijken

andere ideeën laten blijken

 

Hij was geen partijman

en hij trok zijn eigen plan

vanuit een ideëel verlangen

vrij van egoïstische belangen

 

Zijn hele leven lang heeft

Wim een wereld nagestreefd

die door dieper inzicht

wordt gelouterd en verlicht

 

http://www.meerdantachtig.nl/interviews/wim-couwenberg/ 3 april 2016

 

Een integer mens                            2020 01 11

 

Wim heeft veel geschreven

Maar hoe heeft hij geleefd?

Hoe was eigenlijk zijn leven

Hoe heeft hij het beleefd?

 

Om wie heeft hij gegeven?

Heeft hij dat beschreven?

Zijn liefde gold zijn vrouw

waar hij weinig over praten zou

 

Dat heeft hij niet beschreven

maar aan weinigen verteld

Door zich zelden bloot te geven

leek hij soms een antiheld

 

Soberheid en duurzaamheid

 

Matigheid en spaarzaamheid

en een zuinig financieel beleid

zag hij als een deugdzaam leven

Om weelde heeft hij niet gegeven

 

De filosofie van duurzaamheid

had Wim al ver voor onze tijd

Hij was zijn tijd veelal vooruit

en is vaak op onbegrip gestuit

 

Alles in zijn leven was gericht

op een soort van arbeidsplicht

Waar ging voor hem het leven om

tot in zijn hoge ouderdom?

 

Inzicht in het leven

 

Het ging om inzicht in het leven

en de wereld van de politiek

Dat heeft hij ook steeds gegeven

ook al was die wereld ziek

 

Hij zocht klaarheid in omstreden zaken

door gevoeligheden aan te raken

Hij wees op algemene waarden

probeerde de problemen op te klaren

 

Hij wist ook discussies aan te kaarten

over zaken die beladen waren

Velen zouden zich daar druk om maken

door zijn standpunten te laken

 

Wim was een bezielde man

Hij deed wat bijna niemand kan

Streefde steeds naar evenwicht

en zag zaken in een ander licht

 

Boven de partijen

 

Hij had oog voor mitsen en maren

en probeerde kwesties te verklaren

Hij ging boven de partijen staan

Liet zich zelden ongebreideld gaan

 

Hij dreef een zaak niet op de spits

Zocht bemiddeling bij een conflict

Liet zich leiden door rechtvaardigheid

vanuit inzicht in de kenterende tijd

 

Als pleiter voor de mensenrechten

wilde hij barrièrres slechten

Hij streefde naar verdraagzaamheid

afkerig van dogmatische onwetendheid

                              

Integriteit

 

In wat hij deed werd hij geleid

door een zekere integriteit

Die heeft hij steeds behouden

Je kon op hem vertrouwen

 

Het leven dat hij lang genoot

werd voor hem van zin ontbloot

toen het leven hem benauwde

zonder afkeer van de dood

 

Hij had vrede met zijn einde

en heeft niet lang geleden

Nodeloos en pijnlijk lijden

wilde hij het liefst vermijden

 

Zijn wens is uitgekomen

en zijn ziel is weggenomen

Hij ruste nu in vrede

en zijn leven is verleden

 

 

Naar de sterren                               2020 01 04

 

De morgen is nog vroeg en donker

doordrongen van een zacht geflonker

Talloos vele schitterende sterren

begroeten ons bemoedigend van verre

 

In woordenloze, twinkelende taal

vertellen zijn hun simpele verhaal:

Het is niet erg om te sterven

als je een plek krijgt bij de sterren

 

Wij zijn gemaakt van sterrenstof

en zijn op de aarde neergedaald

vanuit een eeuwig, hemels hof

zoals door oude bronnen is verhaald

 

Ons vleselijke lichaam is te grof

om mee te nemen naar de sterren

die ons verwelkomen van verre

Wij laten het als stof op aarde

 

De ziel gaat naar de sterren

als wij de aarde gaan verlaten

en doet daar stralend zijn verhaal

in twinkelende sterrentaal