Gedichten over wereldwijde veranderingen

Civis Mundi Digitaal #97

door Piet Ransijn

 

 

Anders leven                                    2020 04 25

Mensen kunnen zich verweren

en kunnen ziektekiemen keren

door anders te gaan leven

en voldoende te bewegen

 

Het virus heeft ons wereldwijd

op anders leven voorbereid

Een gezonde levenwijze

om goed gezond te blijven

wordt langzaam wereldwijd

een doel van nieuw beleid

 

De overmaat aan medicijnen

gaat geleidelijk verdwijnen

Veel mensen kunnen leren

zich beter te verweren

 

Een gezonde leefstijl

biedt uiteindelijk meer heil

dan heel veel medicijnen

die de weerstand ondermijnen

 

https://quantumoplossing.nl/2019/01/09/we-maken-allemaal-deel-uit-van-het-grotere-geheel/

 

Deel van het geheel

 

Er komt ook meer aandacht

voor de eigen stille kracht

Ook groeit de creativiteit

bij mensen wereldwijd

 

Overal raakt meditatie

steeds meer in de gratie

Men krijgt meer voeling

met de kosmische bedoeling*                                  *Zie o.m. Tielhard de Chardin

 

Zo wordt het aardse leven

meer volledig en verheven

Want ieder onderdeel

weerspiegelt het geheel

 

In ons menselijk bewustzijn

delen wij in al het zijn

Een mens is een verheven

kosmisch levend wezen

 

Want ieder mens neemt deel

aan het kosmische geheel

Het kosmische spel*                                                     *’Lila’ in de Indiase filosofie

bevalt ons wonderwel

 

We moeten regels respecteren

en zo de schepping eren

Zo wordt men meer bewust

van het kosmische vernuft

waar wij deelgenoot van zijn

in ons menselijke bewustzijn

 

 

Eerbied voor het leven

 

Wat een simpel virusje vermag

vervult ons met een diep ontzag

en maant ons tot behoedzaamheid

bij techniek- en wetenschapsbeleid

Wij kunnen ziektekiemen maken

die de hele wereld raken

 

Eerbied voor het leven

ontbreekt vaak als gegeven

In industrie en wetenschap

komt dan gruwelijk de klad

De destructieve kracht

wordt dan een wereldmacht

 

Ieder mens kan ethisch leven

naar zijn of haar geweten

Ieder mens heeft voeling

met de kosmische bedoeling

als hij zich bewust wordt

van zijn kosmisch lot:*                                                 *Zie Teilhard de Chardin

 

Een deel te zijn van het geheel

als bewust en zinvol onderdeel

dat het geheel in ere houdt

en op zijn innerlijk vertrouwt

Afziet van wat schade geeft

aan alles wat op aarde leeft

https://mindable.nl/mindtip-13-bent-deel-geheel/

 

Ethisch leven - leed vermijden

 

Haast alle mensen weten

wanneer zij leed verspreiden

en anderen schade geven

die ook is te vermijden

 

De op handen zijnde tijd

vraagt van ons nu wereldwijd

om ethisch te gaan leven

volgens ons geweten

 

Ieder kan voorbij de waan

bij zichzelf te rade gaan

en weten wat er beter kan

in zijn privé bestemmingsplan

 

En dan zijn horizon verbreden

afgestemd op zijn geweten

dat als een innerlijke stem

zich kenbaar maakt in hem

ook al leek hij die vergeten

 

Bij het oplossen van puzzels en problemen is nu samenwerking geboden

https://nl.freepik.com/premium-photo/drie-zakenman-hand-vasthouden-proberen-te-verbinden-houten-puzzel-stuk-een-deel-van-het-geheel-symbool-van-vereniging-en-verbinding-succes-en-bedrijfsoplossingsstrategie_5753792.htm

 

Andere waarden                                             2020 04 26

De mens wordt op zijn plek gezet

en er wordt op hem gelet

De vraag naar wat niet nodig is

is ingezakt en ongewis

 

De wereld komt weer meer tot rust

en mensen worden zich bewust

dat het leven zo niet langer gaat

een te grote voetafdruk ons schaadt

 

Wij moeten de productie dimmen

met schone lei opnieuw beginnen

De crisis op de hele aarde

vraagt om nieuwe waarden

 

Inventiviteit en solidariteit

zijn nu nodig wereldwijd

Er is al heel veel nagedacht

en al aan het licht gebracht

 

Maar oude machten en belangen

zijn als zware wolken blijven hangen

De grootverdieners en de superrijken

willen de problemen steeds ontwijken

 

Tot ze nu niet langer kunnen

en een ander ook iets gunnen

Gaan we welzijn eerlijk delen

wonden van de armen helen

en het geld weer herverdelen?

 

Gaan de machtigen op aarde

handelen naar nieuwe waarden?

Ligt uiteindelijk de overwinning

van de crises in een herbezinning

op de normen en de waarden

voor het leven hier op aarde?

 

Zoals eerbied voor het leven

als een plicht om na te streven

En voor alle medemensen

eerbied zonder grenzen

 

Verschijnt empathie en wij-gevoel

weer als samenbindend doel?

Niet als mooie loze woorden

die we van de kansels hoorden

 

Maar als authentieke inspiratie

die met diep bezielde gratie

aanzet tot een ander leven

waarin ruimte wordt gegeven

aan het licht en aan de liefde

die ons draagt vanuit de diepte

 

 

De natuur en haar wetten                          2020 04 27             

Overbodige bedrijven worden afgestoten

Kroegen gaan voorlopig nog niet open

De hele samenleving transformeert

In veel gevallen is dat niet verkeerd

 

Er zijn nog veel te weinig IC bedden

om wie ziek en zwak is nog te redden

De natuur lijkt soms meedogenloos

als de mens voor andere waarden koos

 

Die waarden zijn niet altijd puur

in harmonie met wetten der natuur

We mogen nu weer leren leven

naar wat van nature is gegeven

 

De natuur kent eigen levenswetten

om de mensen op hun plek te zetten

Een mens is ook met zijn cultuur

een onderdeel van de natuur

 

De mensheid schept zijn eigen leefklimaat

dat te vaak ten koste van de aarde gaat

De natuur maakt meestal korte metten

met de overtreding van haar wetten

 

Een mens is slechts een onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel

Een mens is slechts een nietig wezen

en de mensheid heeft nog veel te vrezen

 

Iets meer eerbied voor het leven

zou aan al het menselijke streven

ook meer deemoed kunnen geven

  

 

Wereldwijde weelde in de nieuwe tijd                 2020 04 14

Bedrijven willen terug naar het verleden

Mensen hebben echter minder te besteden

Komt voor ons misschien een nieuwe tijd

met een nieuw ontdekte soberheid?

 

Komt de geest ook meer tot leven?

Komt de glans van het verleden

die in tijdelijke weelde werd vergeten

in de mensen meer tot leven?

 

Komt er wereldwijd een nieuwe tijd

met een mondiaal gedeelde weelde

waarin mensen minder stelen

en de rijken meer gaan delen?

 

Gaat de kluis die was gesloten

eindelijk eens verder open?

Tonen zich vergeten schatten

weer opnieuw in mensenharten?

 

Komt de liefde weer tot leven

die zo lang verborgen is gebleven?

Vindt de scheef verdeelde weelde

nu zijn weg naar de misdeelden?

 

Komt er eindelijk een wijs beleid?

Zal de wijsheid van de wijzen

weer geleidelijk in aanzien stijgen?

Wordt de weelde in de nieuwe tijd

wereldwijd en zonder onderscheid

onder alle volkeren verspreid?

 

Ben ik een natuurlijke leider? op Coachcenter

 

Leiderschap                                     2020 05 01

In een groot chaotisch land

blijkt van alles aan de hand

De tendens tot etatisme*                                         *Staatsbemoeienis, staatsdwang

leidt tot plaatselijke twisten

Autocraten vallen door de mand

Hebben met het volk geen band

 

Ook lokale overheden

laten zich niet overreden

Plaatselijke demonstraties

geven harde confrontaties

 

Algeheel gevoel van ongerief

maakt veel leiders niet geliefd

Zij worden ofwel afgezet

of te hoog te paard gezet

 

Vaak gesteund door de politie

in een lastige positie als militie

tussen volk en vaderland

in een autocratisch land

 

Gebrek aan democratie

 

Democratisch toezicht

wijkt geleidelijk uit zicht

Vaak heerst er interne strijd

wat betreft beleid in crisistijd

 

Waarbij het vaak de doorslag geeft

wie het meest te zeggen heeft

Dissidenten worden uitgeschakeld

onbarmhartig neergeslagen

 

Een dictator komt zoals verwacht

met repressie aan de macht

Leiderschap wordt afgedwongen

of met grote druk bedongen

 

Als het niet op hem kan bouwen

dan verliest het volk vertrouwen

Raakt een leider uit de gratie

dan is er grote consternatie

 

Nieuwe leiders komen boven drijven

met de vraag hoe lang zij blijven

Ingeslikte onderhuidse contradicties

leiden vaak tot onderlinge fricties

 

Verbindend leiderschap

 

Alleen een onderling verbond

maakt een natie weer gezond

Een verbindend leiderschap

is dan een noodzakelijke stap

 

Waar het volk dan achterstaat

en het land mee is gebaat

Het volk moet zich beraden

waar het zich mee in wil laten

 

Welke waarden wil het dragen?

Hoeveel last kan het verdragen?

Welke leider toont zich vaardig

vastberaden en geloofwaardig?

 

Wie vertolkt het volksgevoel

en verbindt het met een doel?

Wie wordt door het volk gedragen

zonder het teveel te overvragen?

 

Welke leider daarin slaagt

en de hele natie draagt

die verdient de volksgunst

voor zijn stuurmanskunst

 

Het volk krijgt vaak de leider

die het voor zichzelf verdient*                                                *Volgens Joseph de Maistre en Auguste Comte

Het moet dan vermijden

dat hij dan het volk niet dient

 

Het volk dient zich in crisistijden

door verstand te laten leiden

Algehele ontevredenheid

geeft maar zelden wijs beleid

 

Burgerplicht

 

De burger heeft zijn burgerplicht

Neemt de burger die te licht

dan volgt er vaak onenigheid

die de basis is voor wanbeleid

 

Er moet iets zijn dat burgers bindt

Een belang waarin het volk zich vindt

dat uiting geeft aan wat er leeft

en het volk consensus geeft

 

Zoals een wereldwijd belang

dat verenigt zonder dwang

Of een algemene reden

om het volk te overreden

 

Transitie

 

De wereld komt in een positie

voor een grondige transitie

De oude orde valt in duigen

en de bakens gaan verschuiven

Voor ons ligt een open kans

steeds meer voor de hand

 

Jarenlang bestaande trends

overschrijden een kritieke grens

Het is tijd om door te pakken

en om knopen door te hakken

 

Dit vraagt op elk terrein

een open bewustzijn

Een heldere open geest

dient ons nu het meest

 

Een wereld in transitie

vraagt een klare visie

Breed gedragen waarden

voor de zwaar belaagde aarde

waar een ieder voor kan gaan

Het gaat om ons voortbestaan

 

Saha navavatu                                 Moge wij samen worden behoed

Saha nau bhunaktu                        Moge wij samen worden gevoed

Saha viryam karavahai                   Moge wij krachtig samen werken

Tejasvi navadhitam astu               Moge ons inzicht effectief zijn

Ma vidvishavahai                            Laten wij geen negativiteit koesteren

Taittiriya Upanishad 2.2.2

 

 

Ouderen en zwakkeren                                2020 04 15

Het virus gaat meedogenloos zijn gang

en legt het openbare leven lam

Verpleegtehuizen worden uitgedund

De sterkeren is nog een kans gegund

 

Het virus wordt door niets gestuit

en roeit de zwakste mensen uit

Alleen een opgesloten leven

kan zwakkeren nog kansen geven

 

Het leven van de jongeren moet doorgaan

Hun leven kan niet blijven stilstaan

Opgesloten leven is voor hen geen leven

Dat kan wat hen betreft slechts even

 

Met een zekere behoedzaamheid

bestaat voor hen een mogelijkheid

hun leven en hun studie voort te zetten

zonder de bewegingsvrijheid te beletten

 

Als ouderen worden afgeschermd

en de zorg zich over hen ontfermt

met voedsel en met medicijnen

kan de noodtoestand verdwijnen

 

Zo kan het leven langzaam doorgaan

voor mensen met een studie of een baan

We kunnen werk niet eindeloos stagneren

en op eindige reserves blijven teren

 

 

Normen, waarden en deugden               

 

Vanouds werd deugdzaamheid geëerd

In onze samenleving valt dat vaak verkeerd

Ethische belemmeringen werden opgeheven

Iedereen moest naar zijn lusten kunnen leven*                                * Bijv bij Sartre’s filosofie van absolute vrijheid

 

Vrijheid van de een beperkt die van de ander

Alle mensen leven met en door elkander

Het gaat uiteindelijk om wederzijds respect

zodat het leven van een ander wordt gedekt

 

Normen en restricties zijn onmisbaar

voor het samenleven met elkaar

Zonder wederzijds gedeelde waarden

kan het leven in geweld ontaarden

 

Het respect voor de zorg is toegnomen

 

Zorgplicht

Wie verdient de zorg het meest?

Wie geleefd heeft als een beest

of wie behoedzaam door het leven gaat

zonder dat hij iemand anders schaadt?

 

Velen doen nu een beroep

op zorg als kostbaar goed

Zorg aan anderen onttrekken

zit medisch personeel niet lekker

 

Zij staan het liefste borg

voor optimale algemene zorg

voor mensen die het nodig hebben

met ruim voldoende bedden

 

Zelfzorg is een sociale plicht

die zorg voor anderen verlicht

Ook gezond en ethisch leven

is een sociaal gewenst gegeven

 

Met grenzen van de zorg in zicht

hebben we een burgerplicht

om gezond en fit te leven

en voldoende te bewegen

 

We zijn ook aan anderen verplicht

te zorgen voor een goed gewicht

Overmatige zwaarlijvigheid

belast de zorgbeschikbaarheid

 

We hebben een betrokkenheid

betreffende de toestand van ons lijf

Zorgen dat een mens gezond blijft

vraagt een zekere behoedzaamheid

 

Waartoe wij allen zijn verplicht

Zo wordt de druk op medici verlicht

en is er meer beschikbaarheid

voor mensen met een hoge leeftijd

 

www.plusonline.nl/stelling-van-de-week/bezoekers-plusonline-er-moet-meer-eerbied-komen-voor-ouderen

 

Bejaarden

 

De zorg voor iedereen verdween

Bejaarden staan nu vaak alleen

Wat wij over hebben voor bejaarden

houdt verband met levenswaarden

 

Wordt de wijsheid hoog geëerd

of wordt de jeugd vooral begeerd?

Men schept bij ons de meeste vreugde

voornamelijk in jeugdige geneugten

 

Iedere fase heeft zijn waarde

maar elke fase kan ontaarden

in een soort kortzichtigheid

voor alleen de eigen leeftijd

 

Als iedereen de ander in zijn waarde laat

is iedereen daarmee het meest gebaat 

 

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/1-op-3-is-bang-om-eenzaam-te-eindigen~ab8dd349/

 

Eenzaam sterven                           2020 04 28

Is de crisis het wel waard

dat er mensen eenzaam en bejaard

zonder vrienden en verwanten

en ontdaan van sociale banden

dikwijls sterven in een ziekenhuis

na een doodsstrijd ver van huis?

 

Wie verdient zo’n eenzaam einde

van zijn leven en zijn lijden?

Een dergelijke overgang

maakt de mensen bang

 

Als ze zonder vrees en beven

afscheid konden nemen

zou dat zeker beter wezen

voor hun innerlijke vrede

 

Ook het einde van het leven

dient beslist humaan te wezen

Laat de laatste uren niet bederven

door een eenzaam sterven

 

Gun de mensen in hun lijden

nog een waardig einde

Gun hen ook in deze crisistijd

nog een waardig afscheid

Terug naar liefde                            2020 04 12

 

Op onszelf geworpen

lijkt soms iets gestorven

De saamhorigheid

raakten we haast kwijt

 

Hebben we nog tijd

voor tederheid?

Vinden we het fijn

om bij elkaar te zijn?

 

Terug naar liefde

Ergens in de diepte

ligt de ongerepte bron

waar het ooit begon

 

Dieper dan gevoel

en menselijk gewoel

van zichzelf bewust

en toch in diepe rust

 

Een gevoel van blijheid

zindert door ons bloed

en de geur van vrijheid

doet ons wezen goed

 

Nu de bloemen bloeien

en de bomen groeien

in het nieuwe voorjaar

vinden we elkaar

 

 

 

Geluk zit binnenin                          2020 04 17

 

De tuin is een genoegen

met zijn mooie bloemen

net als in plantsoenen

Vanwaar dan ongenoegen?

 

Het wemelt er van leven

en de winter is verdwenen

Vele vogels vormen paren

Mensen komen elkaar nader

 

Worden soms gehinderd

door een groef van binnen

Bezien vanuit die groef

stemt de wereld droef

 

Het leven loopt dan stroef

Prachtige plantsoenen

tuinen vol met bloemen

zijn dan niet genoeg

 

Met de tuin is nog veel mis

Hoelang zal het nog duren

voor hij net zo mooi is

als de tuinen van de buren?

 

Relatieve deprivatie

zorgt vaak voor frustratie

als we gaan vergelijken

met de weelde van de rijken

 

Geluk zit binnenin

niet in veel gewin

Maar in liefde

ergens in de diepte

 

In ons eigen  hart

ligt de echte schat

Onvergelijke weelde

om met iedereen te delen

een gevoel van overvloed

diep in ons  gemoed

 

https://hvtuinontwerp.nl/portfolio/romantische-bloementuin/