Visionaire gedichten

Civis Mundi Digitaal #102

door Piet Ransijn

 

https://nl.freepik.com/premium-vector/business-visionair-concept_3338898.htm

 

Visionaire gedichten over een kenterende tijd

Waanzin en waarheid                    2020 09 01

Ik meende ooit dat waarheid

het zou winnen van de waanzin

Lijkt de waarheid te kreperen

nu de leugens overal regeren?

 

Mensen laten zich massaal bedotten

Velen geloven in complotten

Mensen laten zich bedriegen

door politici die liegen

 

Een enkeling die verder kijkt

naar een horizon die wijkt

wenst dat waanzin ook zal wijken

en voor waarheid zal bezwijken

 

Voor de tempel van de waarheid

woedt altijd intense strijd

Degene die is moegestreden

onder leugens heeft geleden

mag er soms naar binnen gaan

 

De meesten blijven in de waan

In de tempel wordt gezwegen

en de waanzin lijkt geweken

die in woorden wordt verpakt

en het inzicht heeft verzwakt

 

Door een bede en door zwijgen

zal de waanzin allengs wijken

En de waarheid ziet het licht

als de blik zich er naar richt

 

Door gebed of meditatie

of door louter fascinatie

opent zich het zelfbewustzijn

voor een levensgroot geheim

dat degenen wordt onthuld

die van liefde zijn vervuld

 

Dit inzicht ligt heel dicht

bij empathie en innerlijke plicht

om te leven vanuit liefde

die zich toont vanuit de diepte

van ons wezenlijke zijn

 

Waar wij van onszelf bewust zijn

als een wereld zonder grenzen

die zich diep in alle mensen

in hun harten zou bevinden

en hen samen kan verbinden

 

In een sprakeloos verbond

dat voor wij waren reeds bestond

Toen er vonken van bewustzijn

zijn gespat vanuit de Bron van Zijn

 

Wenden wij ons tot het Ene

dan zal waanzin zijn verdwenen

als wij kunnen leven in dat Ene

Het geeft licht aan alle dingen

zonder tot een geloof te dwingen

 

De waarheid van het Ene is omhullend

Haar te proeven is vervullend

als het licht dat ieder mens verlicht

en ons nergens toe verplicht

 

Dit licht is zelfverlichtend

Ons tot niets verplichtend

Want waar is maakt ons vrij

en dit inzicht maakt ons blij

 

 

Communicerende vaten               2020 09 01

De wereld bestaat

uit communicerende vaten

als wij deze open laten

met liefde, licht en inzicht

vullen deze zich met licht

 

In de mensen daagt dan inzicht

Allengs wordt de wereld licht

Want de waanzin zal dan wijken

en voor inzicht gaan bezwijken

 

Wat nog donker is wordt licht

waar nu waanzin is daagt inzicht

Duisternis wordt dat niet dichter

Langzaam wordt het lichter

 

En het is niet langer te vermijden

dat het inzicht zich gaat spreiden

Iedereen gaat delen in de weelde

die zich uitbreidt onder velen

 

Steeds meer mensen willen delen

omdat daardoor wonden helen

Want wie goed doet, goed ontmoet

terwijl men zich van leed ontdoet

 

Wetten van het karma zullen hen bevrijden

die zich met hun hart aan anderen wijden

Langzaam wordt de wereld licht

als men zich massaal ten goede richt

 

De wereld hult zich weer in tederheid

Die leek zij eeuwen bijna kwijt

Steeds verwikkeld in geweld en strijd

De strijd kan ook nu nog ontvlammen

voor hij permanent is in te dammen

 

Opgekropte woede wil zich uiten

Komt soms met geweld naar buiten

Maar de waanzin zal gaan wijken

en voor inzicht gaan bezwijken

 

Zachte krachten winnen op het eind*                                     *Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk

als het licht in het hart verschijnt

Het licht van het bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn*                                          *Handelingen van de apostelen 17:28 

 

https://dokterdejong.nl/doktersblog/mee-energie-tiendaagse-13-24-november/

 

Licht van binnen dat naar buiten schijnt               2020 09 01

Bewustzijn is een licht van binnen dat naar buiten schijnt

en als wij slapen ogenschijnlijk tijdelijk verdwijnt

Maar bij de aanvang van een nieuwe dageraad

als een zon van binnen weer in ons ontwaakt

die de duizend dingen* om ons heen verlicht                      *De materiële wereld volgens het taoïsme

in een niet te vatten onbedwingbaar licht:

Het innerlijke licht van het bewustzijn

waarin wij leven en bewegen en aanwezig zijn

 

Dit licht verlicht ook de materie

Hoe dat gaat is een mysterie

dat wij misschien gaan begrijpen

als wij ons aan inzicht wijden

 

Dan kunnen diepere patronen

meer en meer naar boven komen

die heel diep in ons bewustzijn

nog in ons verborgen zijn

 

Als wij ons meer gaan verfijnen

zal daar ook meer licht op schijnen

dat patronen gaat onthullen

die zich nog in nevel hullen

 

Het innerlijke licht van ons bewustzijn

zal niet gemakkelijk te doven zijn

De spreiding wordt niet meer verbroken

als het licht bij velen is ontstoken

 

Steeds meer mensen zien het licht

Ook de grote massa zwicht

die zich in de kenterende tijden

van de waanzin gaat bevrijden

 

De aarde hult zich meer in licht

dat dan ieder mens verlicht*                                       *Johannes 1:9 

Het innerlijke licht van het bewustzijn

zal in vele mensen meer aanwezig zijn

 

Steeds meer mensen gaan ontwaken

die hun wereld beter willen maken

tot een oord waar mensen minder lijden

en zich meer aan vrede zullen wijden

 

https://www.dewieshaktie.nl/2018/11/29/onvoorwaardelijke-liefde-en-je-relaties

 

Blijvende verliefdheid                   2020 09 01

Verliefdheid is een soort van waan

Soms kan die waan niet overgaan

De verliefdheid is dan liefde

en krijgt door de liefde diepte

 

De begoocheling blijkt waarheid

en het leven komt tot klaarheid

Wil zich aan een ander wijden

en zich van het ego gaan bevrijden

 

Allengs daagt het innerlijke licht

dat zich op een ander richt

En het leven krijgt meer diepte

door het licht en door de liefde

 

En het zal zich van het lijden

door een loutering bevrijden

van onnodig overbodig lijden

dat in overbodige patronen

aan het licht zal komen

 

In het licht van het bewustzijn

wordt gezien dat die dan onnodig zijn

Zodat zij kunnen worden losgelaten

door ons niet meer ermee in te laten

 

Als wij in het licht van binnen blijven

voelen wij dat in ons aan den lijve

Het innerlijke licht van het bewustzijn

kan zo meer bestendig zijn

 

En het kan zich in nabije tijden

allengs verder gaan verbreiden

We gaan steeds meer in de richting

van een tijdvak van verlichting

 

De wolken van onwetendheid

hadden nu hun langste tijd

Met veel tamtam en veel misbaar

storten zij nu langzaam in elkaar

 

Een web van leugens en misleiding

maakt dan plaats voor een bevrijding

Nieuwe plannen en projecten

vinden allengs hun trajecten

 

Plannen die een kans verdienen

gaan nu overal ontkiemen

We leven in een tijd van creativiteit

die het wint van strak beleid

 

Mensen zijn bevrijd van slavernij

overal zijn mensen nu meer vrij

Soms nog wel beknot door rampen

en nog opgebracht in kampen

 

 

Maar overal gaat vrijheid dagen

als bemiddeling gaat slagen

Mensen willen wezenlijk het goede

ook al voelen zij soms woede

 

Wat verkrampt is komt naar buiten

ook al sneuvelen soms ruiten

In een wereldwijde huivering

gaat de wereld door een zuivering

 

We staan nu aan de morgenstond

die in een verlichting uitmondt

als de nachtelijke duisternis

voor het licht geweken is

en het licht dat nooit verdwijnt

dan in steeds meer mensen schijnt

 

https://www.managementimpact.nl/artikel/rob-jan-de-jong-iedere-leider-heeft-visionair-vermogen/

 

Wereldwijd een nieuwe tijd                       2020 09 03

De oude wereld ligt aan duigen

en het neiuwe komt naar buiten

Prille plannen, wilde wensen

van bevlogen medemensen

putten uit het nieuwe weten

door het oude te vergeten

 

Van de grote filosofen

komt de kennis weer naar boven

Allengs daagt nu wereldwijd

overal een nieuwe tijd

 

https://eciwcoach.com/boeken-van-simon/ontwaken-uit-de-droom-van-dualiteit-met-eciw-december-2019/

 

De uitweg uit de slavernij                            2020 09 04

 

De wereld raakt gespleten

tussen hen die menen het te weten

hoe het zit met de problemen

en degenen die het beter weten

 

We leven in een slavenmaatschappij

want de wereld is nog steeds niet vrij

De meeste mensen zijn beneveld

in onwetendheid gekneveld

 

De begoocheling is groot

De halve wereld is in nood

Zonder mensen die het weten

blijven alom de problemen

Zonder zicht op helder licht

dat zich op een uitweg richt

 

De uitweg uit de slavenmaatschappij

staat voor menigeen nu vrij

Het betekent vrijheid zelf te nemen

Niet in de problemen blijven steken

 

Maar op licht te zijn gericht

Het licht dat ieder mens verlicht

Het innerlijke licht van het bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

 

Ieder mens leeft in het licht

dat zich uit zijn ziel naar buiten richt

In dit licht zijn mensen vrij

Het gaat voorbij aan slavernij

 

Als een mens in zelfbewustzijn

diep beseft dat mensen vrij zijn

de wereld naar hun hand te zetten

kan hen niemand dat beletten

 

Wij zijn geen speelbal van problemen

als we zelf de vrijheid nemen

en vooral onszelf verplichten

om de wereld in te richten

naar ons eigen diepste weten

 

Niet naar hen die menen het te weten

of degenen die het beter weten

Want dan blijven de problemen

En zo blijven wij in slavernij

want zo blijven we onvrij

 

De uitweg uit problemen

ligt in geven, niet in nemen

Iedereen weet diep van binnen

dat hij zelf moet gaan beginnen

geen problemen meer te geven

 

En zich zelfrespect niet mag ontnemen

door te leven vanuit weten

Vanuit eergevoel en naar geweten

Zo kan hij dat anderen geven

door er zelf ook naar te leven

 

Iedereen weet donders goed

dat zijn eigen leven beter moet

Zonder beter eigen leven

blijven elders ook problemen

 

Iedereen kan zelf beginnen

en zijn wereld voor zich winnen

Ingewikkelde problemen

die ons haast de moed benemen

bestaan uit kluwens van problemen

 

Een samenspel van veel factoren

die het evenwicht verstoren

Als ieder zelf zijn evenwicht herstelt

raakt de wereld minder erg bekneld

 

Als wij weigeren vergif te consumeren

zal de voedingindustrie dit weren

Als wij weigeren om vlees te eten

zullen boeren dit gaan weten

 

Als wij sommige producten weren

zal de industrie die niet gaan produceren

Niemand kan ons dwingen iets te eten

dat niet strookt met ons geweten

 

Zo kunnen we door consumeren

de productie transformeren

als wij ons ervan bewust zijn

dat wijzelf de sleutel zijn

van de poort naar beter leven

die een ander niet kan geven

 

Ieder kan zijn aandeel nemen

van gestapelde problemen

Als wij allen zelf beginnen

kunnen wij een wereld winnen

Door naar anderen te wijzen

worden wij niet erg veel wijzer

 

Een steen in het water creëert golven

die hun eigen wegen volgen

Ieder kan een steen in het water zijn

door zich van zijn kracht bewust te zijn

 

Anderen zullen volgen zoals golven

Steeds meer mensen zullen volgen

De hele wereld gaat dan golven

in patronen die wij zelf creëren

door producten die wij consumeren

 

Dus door welbewust te leven

zonder een probleem te geven

dragen wij ons steentje bij

aan een andere maatschappij

 

Zelfs de machtigste bedrijven

kunnen dan niet achterblijven

en de wereld zal zich gaan bevrijden

van de shit waar wij aan lijden

 

https://philippe-william-sinclair.com/2015/11/10/laube-de-la-nouvelle-conscience-collective/   http://www.hetgrotereplaatje.nl/collective-consciousness.php     

 

Intellectuelen en collectief bewustzijn                   2020 09 26

Vele intellectuelen

bouwen luchtkastelen

Deze raaken achterhaald

Door de massa neergehaald

 

Creatieve intellectuelen

kunnen de gevoelens delen

die bij vele mensen leven

maar vaak onbewust gebleven

 

Gevoelens van het collectief

van voordurend ongerief

genereren collectieve krachten

die de reeds bestaande machten

ondersteunen of ontkrachten

 

Zij zijn er geweest

als het slapende beest

van het zwijgende volk

zijn gevoelens vertolkt

en in woede ontsteekt

 

Maar is het tevreden

worden conflicten vermeden

dan domineert er harmonie

in de collectieve energie

 

Komt de massa tot bewustzijn

dan kan dat ook een opstap zijn

naar een andere maatschappij

vrij van dwang en slavernij

 

Zonder collectief bewustzijn

blijft massale invloed klein

Komen zij tot zelfbewustzijn

dan vergroot dat hun domein

 

Onze zwaar beproefde aarde

krijgt een ongekende waarde

Wat voorheen onmogelijk leek

en ook onbereikbaar bleek

komt in onze mogelijkheden

door een meer omvattend weten

 

Energieën wij soms vermoeden

wenden zich massaal ten goede

Een overvloed van positiviteit

overvalt de mensheid wereldwijd

 

De mens ontdekt dan zijn bestemming

na een tijdperk van beklemming

Het licht dat ieder mens verlicht

komt weer wereldwijd in zicht

 

En als schaduwen verdwijnen

zal het s teeds meer helder schijnen

mensen licht en warmte geven

voor een meer uitbundig leven

 

 

Het ontwaken van de liefde       2020 09 04

Vroeger miste ik de liefde

en mijn leven had geen diepte

Ik wrong mij steeds in bochten

en ik zocht in alle krochten

om naar liefde uit te reiken

 

Maar ik kon haar niet bereiken

Zij zou telkens voor mij wijken

En ik voelde mij bedrogen

en ik sloot beduusd mijn ogen

 

In de stilte van mijn hart

heb ik toen weer moed gevat

en mijn hart gereikt naar liefde

die ik voelde in de diepte

 

En toen kwam zij naar mij toe

Ik weet nog helemaal niet hoe

Maar het wonder is geschied

Want ik voelde mij bevlogen

door iets dieps in mij bewogen

en ik zong een liefdeslied

 

 

Een veld van licht en liefde                          2020 09 07

Ofschoon de zomer op zijn eind loopt

groeit er licht en nieuwe hoop

Ik zie het bij de bloemen en de bomen

die steeds lichter overkomen

 

En het lijkt alsof de mensen

minder zitten in hun enge grenzen

En een overal aanwezig veld van licht

alles opneemt in een ruimer zicht

 

En de pijn van het alleen zijn

zal aanstonds verdwenen zijn

Want de meeste medemensen

komen steeds meer uit hun grenzen

 

De wereld wordt een speelterrein

waarin alle mensen spelers zijn

in een veld van pure liefde

die ons draagt vanuit de diepte

 

https://nl.pinterest.com/pin/307722587011572461/?nic_v2=1a3twrc1T