De politiek lijdt aan zichzelf

Civis Mundi Digitaal #119

door Mathieu Wagemans

Vorig jaar verscheen het boek Democratie op wankele bodem van Donald Loose (besproken in CM 116). De titel kan op het eerste gezicht vreemd aandoen. Immers, we zijn er trots op te leven in een democratische rechtsstaat. Van de voordelen ervan zijn we zo overtuigd dat we deze staatsvorm wereldwijd aanprijzen. Loose plaatst kanttekeningen bij dat beeld door te wijzen op enkele fundamentele gebreken van de democratie.
Hij wijst bijvoorbeeld op het marktdenken dat tot spanningen leidt. Een overheid die telkens moet corrigeren omdat door de zucht naar steeds meer winst het sociale en ecologische moet wijken. Dat leidt tot alsmaar meer regels. De uitdaging voor  de politiek is om tot vernieuwing te komen en tegenstellingen te doorbreken. Maar de praktijk toont een beeld waarin politieke partijen die tegenstelling juist georganiseerd in stand houden, in plaats van die te overstijgen. Denk aan de tegenstelling tussen rechts en links, die ook bij de laatste kabinetsformatie zo herkenbaar was.

 

Leefwereld
Een tweede punt betreft de scheiding tussen de formele wereld en de leefwereld van burgers. Die is nergens zo goed waarneembaar als in de gemeentepolitiek. Daar is de ontmoeting tussen kiezer en gekozene het meest concreet. De taal en de formele en juridische begrippen zijn voor burgers nauwelijks te volgen. Beginnende raadsleden voelen zich vaak overrompeld door het complex van regels en procedures. Als je vol enthousiasme aan het raadswerk begint, merk je al gauw dat er telkens weer regels zijn die vernieuwing en verandering blokkeren.
Een derde punt heeft te maken met de politiek zelf. Pas wanneer verkiezingen naderen, haalt men allerlei capriolen uit om de sympathie van de burgers te wekken. Dat wekt de indruk dat men het stembiljet van de burger belangrijker vindt dan de burger zelf. Partijen worden dan via slimme reclamecampagnes aan de man gebracht. En burgers keren zich juist daardoor van de politiek af. Het vertrouwen in de politiek neemt af. In veel gemeenten maakt nauwelijks de helft van de burgers gebruik van het stemrecht.
Een vierde punt betreft een gebrek aan openheid. Coalitiepartijen kunnen de neiging hebben problemen te ontkennen of bagatelliseren. Met als gevolg dat burgers een andere overheid ervaren dan het beeld dat ervan wordt geschetst, met als gevolg dat problemen niet worden aangepakt maar door kunnen etteren.

 

Bubbel
Over plaatselijke partijen wordt wel gezegd dat die meer aandacht hebben voor wat burgers bezighoudt, omdat ze niet gebonden zijn aan landelijke kaders. Nog los van de vraag of dit klopt, is het op zichzelf geen verdienste om vooral lokaal actief te zijn. Veel belangrijker is de vraag of die positie ook wordt aangewend om de formele bubbel te verlaten en stem geven aan wat burgers bezighoudt, aan wat kwetsbaar is.
Dat is geen eenvoudige opgave. Er zijn sterke krachten die raadsleden proberen te dwingen bestaande paden te bewandelen. Stem geven aan wat betekenisvol is voor burgers houdt ook in dat je als raadslid soms tegen de stroom in moet roeien. Dat vraagt lef. Het vraagt doorbreking van de braafheid die de lokale politiek vaak typeert. Bijvoorbeeld geen kritiek uiten omdat die de ‘eigen’ wethouder in problemen kan brengen en problemen vooral in achterkamertjes bespreken.
Plaatselijke partijen hebben vooral een nuttige functie, wanneer ze door bestaande structuren heen weten te breken en op alle mogelijke manieren vernieuwing proberen te realiseren. Die noodzakelijke verandering bereik je niet met oppervlakkige en symbolische ingrepen zoals gekozen burgemeesters of procedurele scherpslijperij. Dan blijft het spel hetzelfde. De energie die nodig is voor zulke veranderingen, moet in de raadsleden zelf zitten. Dat vraagt vastbeslotenheid en niet wijken voor iedere tegenstand van diegenen die er belang bij hebben dat het politieke systeem blijft zoals het is.

 

Mathieu Wagemans is raadslid voor de lokale partij Ronduit Open in de gemeente Leudal