Nieuwe waarden, oude goden

Civis Mundi Digitaal #120

door Piet Ransijn

Gedichten bij Koo van der Wal, Op zoek naar de ziel van Europa

https://www.redpers.nl/2019/05/22/bestaat-er-zoiets-als-een-europese-identiteit/

 

Identiteit wordt wereldwijd                     2022 02 14 N a v Martha Nussbaum, Politieke emoties

                                                                                   en Koo van der Wal, Op zoek naar de ziel van Europa

Liefde voor het eigen land

in wereldwijd verband

wordt na eenbepaalde tijd

tot liefde voor de mensheid

 

Als landen met elkander twisten

door excessief nationalisme

vraagt dit een coöperatief verband

ter versterking van de onderlinge band

 

Duitsers, Fransen , Portugezen, Italianen

Belgen, Noren, Zweden, Denen en Spanjaarden

Polen en Roemenen, Tsjechen en Slowaken

Hongaren, Serviërs, Slovenen en Kroaten

Grieken, Zwitsers, Oostenrijkers en Bulgaren

en zelfs de Russen zijn Europeanen

 

Maar voor wereldburger zijn

is Europa eigenlijk te klein

Op het internationaal terrein

kunnen landen zich gedragen

als naties en Europeanen

 

Nationeel, lokaal of regionaal

internationaal of mondiaal

Op ieder vlak zijn er belangen

die behartiging verlangen

 

Burgers kunnen naar believen

kiezen uit diverse perspectieven

De identiteit wordt geleidelijk

verwijd tot wereldwijd

en burger van de mensheid

 

 

Eenheid met het Ene                    2022 02 19 Na gesprek met Koo van der Wal

 

Spinoza leefde in de waarheid van het Ene

dat bij talloos velen is verdwenen

Een verlichtingsfilosoof als Kant

peilde met zijn scherp verstand

een groots totaalverband

 

Middeleeuwse grote wijzen

poogden met hun godsbewijzen

het onbeschrijfelijke Ene

dat bij velen is verdwenen

overtuigend te bewijzen

 

Maar wanneer men de ervaring mist

van het Ene zonder welk niets anders is

en men zelden ergens eenheid ziet

dan helpen zulke argumenten niet

 

Het is dan net alsof het Ene

uit het leven is verdwenen

dat zich voortbeweegt in leegte

van een oppervlakkig streven

 

Waar eens de volheid overvloeide*                       *Zie bijv. Plotinos

dat de wijzen bovenmate boeide

als een zon die helder heeft geschenen

is het nu uit ons gezicht verdwenen

 

Doffe ogen staren in de leegte

waardoor sterrenstelses heen bewegen

Heel veel mensen voelen zich alleen

en een zinvol levensdoel verdween

 

Tijd ons weer naar binnen toe te keren

Van het Ene in ons hart te leren

Ons weer één te voelen met het leven

dat ons leven weer een doel kan geven

 

Een bevrijd verruimd bewustzijn

waarin wij leven en bewegen en in zijn

en de eenheid met het Al beleven

als een onbeschrijfelijk gegeven

 

 

Sprakeloos aanwezig zijn               2022 02 18 Na gesprek met Koo van der Wal

 

Veel klassieke en moderne filosofen

zijn gevangen in hun denkvermogen

En ze hebben vele woorden nodig

om te komen tot het woordeloze

waar het eigenlijk om gaat

en waarbj je alles achterlaat

 

Om te staan met lege handen

in een openheid naar alle kanten

en een sprakeloos aanwezig zijn

in een vreugdevolle eenheid met het Zijn

waarin wij leven en bewegen en in zijn*                             *Handelingen van de apostelen 17:28

 

https://www.deoudewereld.nl/product/de-goddeloosheid-in-de-tijd-voor-en-van-noach-1700-p-mortier/

 

Een goddeloze tijd                                       2022 02 20 N a v Hans Joas, De macht van het heilige

                                                                                                                       en Koo van de Wal, Op zoek naar de ziel van Europa

Religie met zijn transcendente waarden

Structureerde ooit het leven hier op aarde

De waarden raakten velen kwijt

En godsdienst werd verleden tijd

 

We leefden aardse passies uit

De aarde werd gevoelloos uitgebuit

Geld en macht beheersen nu het leven

Zonder hoger doel om na te streven

 

Oude idealen zijn de meesten kwijt

Niets is nu nog heilig of gewijd

We leven in een goddeloze tijd

 

Mensen heersen nu op aarde

zonder transcendente waarden

Niets is in principe meer verboden

Mensen werden nieuwe goden

 

Die elkaar meedogenloos bevechten

en hun medemensen knechten

ondanks alle mensenrechten

 

https://prezi.com/xjwovsgixtbg/god-zoeken-in-een-goddeloze-wereld/

 

Nieuwe waarden, oude goden                2022 02 20

 

Toch komen er ook nieuwe waarden

zoals mededogen met de aarde

Ooit beschouwd als leven wezen

waaraan oude volken eer bewezen

 

Planeten waren goden en godinnen

waarvan men de gunst kon winnen

Ook de vrouw werd weer geprezen

als vererenswaardig hoger wezen

 

Heilige en transcendente waarden

vinden weer hun plaats op aarde

In ieder nietig levend wezen

werd de godheid weer geprezen

 

In een meer verfijnd en ruimer zicht

kreeg men oog voor hemels licht

waarmee ieder wezen werd omgeven

als de bron van al het leven

 

De wereldziel verschijnt in ieder wezen

en wordt door de mensen eer bewezen

Mensen voelen zich ook meer verweven

met de bron van al het leven

 

Ooit door hen vereerd als God

en als heerser van het lot

Nu gezien als integraal bewustzijn

waarin alle wezens deelgenoten zijn

en in leven en bewegen en in zijn

 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/moderne-ethiek-hoe-vind-ik-morele-regels-in-een-goddeloze-wereld/article-normal-1558285.html

 

Nieuwe verbondenheid              2022 02 21 N a v Koo van der Wal, Op zoek naar de ziel van Europa

                                                           en Wat is er met de ethiek gebeurt?

De Kerk was supra-nationaal

en ook het christelijk verhaal

was boven-nationaal

Als je het precies beziet

dan klopt het veelal niet

 

Het verbond de mensen

voorbij nationale grenzen

Het verhaal heeft afgedaan

We leven in een kaal bestaan

 

Omringd door apparaten

in alle soorten en maten

die ons doelloos acherlaten

ín een wereld vol met instrumenten

om voor doelen aan te wenden

 

 

Maar wat is ons levensdoel?

Wat wekt ons een warm gevoel?

Wat zijn hier en nu op aarde

onze hoogste levenswaarden?

 

Het verzamelen van apparaten

heeft ons leven leeg gelaten

Apparaten geven het geen waarde

maar vervuilen juist de aarde

 

Apparaten steunen echter wereldwijd

ook een zekere verbondenheid

Ze verbinden ons met medemensen

ver voorbij de nationale grenzen

 

Zij bieden de moderne maatschappij

eveneens een vorm van nieuwe slavernij

Maar ook vrijheid en verbondenheid

en de mogelijkheid tot solidariteit

 

Het gaat erom dat wij een keuze maken

voor bepaalde positieve levenswaarden

ter verrijking van het leven hier op aarde

en de aarde beter achterlaten

dan wat wij er nu van maken

 

https://www.ictberichten.nl/standaardiseer-de-digitale-communicatie-in-de-keten