Dichterlijke reflecties over de oorlog in de Oekraïne

Civis Mundi Digitaal #120

door Piet Ransijn

 

Oorlog                                2022 03 19

 

Oorlogen

zijn niet het werk van één persoon

ook al krijgt die alle hoon

Hij valt niet vrij te pleiten

Strijd is deels aan hem te wijten

 

Hij heeft de dood op zijn geweten

van een aantal Oekraïnse steden

die weigerden hun vrijheid op te geven

Maar alles wordt op één persoon gezet

in een al te simpel en foutief concept

 

In een sfeer van vijandschap

volgt de ene na de andere stap

Hoe ontstaat zo’n sfeer?

Een factor is gekwetste eer

 

En daarnaast nog zoveel meer

Binnenlandse dreigingen

stimuleren agressieve neigingen

Buitenlandse krachten

kunnen spanningen verzachten

 

Of als olie op het vuur versterken

in plaats van de gevaren te beperken

De complexe werkelijkheid

is een bakermat van strijd

 

Een conflict is meestal deels te wijten

aan het onbenul van politieke leiders

die de zaken vaak verdraaien

om hun eigen volk te paaien

dat graag een sterke leider ziet

Maar vele leiders zijn dat niet

 

De kunst om anderen te overreden

kan ten dienste staan van vrede

Een verzoenend perspectief

voorkomt vaak ongerief

 

En het meten met twee maten

bevordert botsing tussen staten

Een preventief beleid

is gebaat met wijsheid

takt en inzicht en rechtvaardigheid

met respect voor menselijke waardigheid

 

http://www.hetgrotereplaatje.nl/collective-consciousness.php

 

Collectief bewustzijn van een natie        2022 03 10

 

Het collectief bewustzijn van een natie

resoneert met nationale communicatie

Het collectief van de gevoelens en gedachten

vormt een bundeling van collectieve krachten

welke de gemoederen landelijk bewegen

en een land een soort van richting geven

 

Door een droom van nationale superioriteit

kan een agressieve oorlog worden ingeleid

Het volk wordt door de leiders vaak bedrogen

Die tonen vaak geen enkel mededogen

 

Zij doen alsof er echt een dreiging is

met een show van opgefokte ergernis

die naar buiten wordt geprojecteerd

en aan andere landen wordt gerelateerd

 

Uit de overheidscommunicatie

blijken de frustraties van een natie

Ideeën die de werkelijkheid vermijden

gaan een onomkeerbaar leven leiden

 

Een zwerm misleidende gedachten

vormt dan collectieve krachten

Teneinde een fictief gevaar te weren

moet het volk zich kunnen weren

 

Wat een volk zomaar kan geloven

gaat ons verstand veelal te boven

Mensen zijn gevoeliger voor waan

in een zwaar bedreigd bestaan

 

Laten zich dan door beloften leiden

in een valse hoop op betere tijden

Vijandelijkheden zullen staken

als het volk weer gaat ontwaken

 

De oorlogsretoriek verstomt

als het volk bij zinnen komt

Zij  doorzien dan het theater

Hebben leugens in de gaten

 

Laat onze hoop gevestigd zijn

op het collectief bewustzijn

en het collectief gezond verstand

van de burgers van een land

 

Intellectuelen moeten niet gaan zwijgen

maar de feiten gaan beschrijven

om hun volk te informeren

dat zich al te gauw laat corrumperen

 

Komt er juiste informatie binnen

dan raakt het volk weer bij zinnen

en wil geen oorlog meer beginnen

 

 

Een compromis?                            2022 03 17

 

Natuurlijk is er nog een machtselite

Iedere tijd had zo zijn wisselende klieken*          *Zie Vilfredo Pareto over de circulatie van elites in CM 101

Macht was steeds ongelijk verdeeld

De samenleving was in lagen opgedeeld

De invloedrijken gingen veelal over lijken

en de armoedzaaiers zouden vak bezwijken

 

In de digitale tijd is ook macht gedigitaliseerd

Wie het internet beheert en domineert

en de meeste mensen informeert

groeit in digitale macht en invloed

door de mensen die hij digitaal ontmoet

 

De waarheid doet vaak niet ter zake

Waarheid is wat mensen maken

Waarheid is wat mensen geloven

die en masse worden bedrogen

 

Oorlogsleed en propaganda

vullen grotendeels de kranten

En zo wordt de weg naar vrede

ongewild en onbedoeld vermeden

 

Al het opgeklopt gevoel

over al het strijdgewoel

mist helaas zijn doel

om de vrede te bereiken

en de escalatie te vermijden

 

Men beschuldigt één persoon

Die moet wijken van zijn troon

is het wijdvespreide beeld

dat met lezers wordt gedeeld

 

Maar dat is de waarheid niet

voor een geest die dieper ziet

Wie de hand in eigen boezem steekt

en de toedracht wederzijds bekeek

komt met een ‘sophisticated’ beeld

van de wederzijdse machtspretenties

met verschillende dimensies

 

Een kat in het nauw maakt rare sprongen

tot een staakt het vuren is bedongen

of een evenwichtig compromis

waar voor ieder mee te leven is

Beter maar een compromis met vrede

dan de escalatie van vijandelijkheden

 

Bij het zien van zoveel lijden

is het moeilijk objectief te blijven

en alleen de feiten te beschrijven

Door nadrukkelijk partij te kiezen

kan men objectiviteit verliezen

 

Men legt vaak de schuld bij één partij

en men pleit de andere dan vrij

De schuld ligt vaak bij meer partijen

die hun eigen aandeel niet bekijken

in een cumulatie van vijandelijkheden

waarin een fase-overgang is opgetreden

 

Niemand heeft het zo gewenst

Maar geduld heeft ook een grens

Als een compromis niet wordt bedongen

kan het misschien worden afgedwongen

Beter maar een compromis met vrede

dan de escalatie van vijandelijkheden

 

Autocratie hult zich vaak in een democratisch jasje

 

Chaos en autocratie                     2022 03 25

 

Een uiteengevallen rijk

gaf indertijd van chaos blijk

Ontwikkelt zich een land chaotisch

dan wordt de leiding vaak despotisch

Het staatsgezag wordt weer hersteld

als een land naar chaos overhelt

 

Het volk dat zich plooibaar toont

wordt met een autocraat beloond

De nog onafhankelijke pers

wordt strak aan banden gelegd

Terwijl de autoritaire patronen

meer nadrukkelijk naar voren komen

 

Een van de taken van de autocraten

is het land weer sterker te maken

Maar het gaat vooral zoals verwacht

om versterking van de eigen macht

Bij een verongelijkt despoot

is de machtsbehoefte groot

 

De hang naar de vergane glorie

roept om roem en wil victorie

Oude grenzen worden weer hersteld

Nieuwe naties worden neergeveld

Geobsedeerd door grootsheid

toont het rijk zijn broosheid

 

Het geweld lijkt imposant

maar toont de zwakte van een land

Het mist de overtuigingskracht

die van een groot land wordt verwacht

De grootsheid van een rijk

geeft van menselijke waarden blijk

Kritisch denken                              2022 03 15

 

De grote volgzaamheid

van de zwijgende meerderheid

is voor vele mensen zorgelijk

 

Mensen hadden ooit een vrije wil

en ook een kritisch denkvermogen

Ze hoefden alles niet te geloven

‘Durf te weten’, zeiden filosofen*                          *Kant: ‘Sapere aude’

Maar velen hielden zich stil

 

Eigen denken was een burgerplicht

Vooral in zaken van gewicht

Met de pers kwam propaganda

die we dagelijks lezen in de kranten

 

De openbare mening doet zich gelden

in hetgeen de media vermelden

Zelfkritiek is veelal ver te zoeken

Mensen lezen weinig boeken

 

Oppervlakkigheid is meestal troef

en stemt menig kritisch lezer droef

Vooral bij oorlogspropaganda

en beschuldiging van landen

 

De grote volgzaamheid

van de zwijgende meerderheid

is voor vele mensen zorgelijk

en biedt ons weinig perspectief

in een wereld vol geweld en ongerief