De corona dystopie
Deel 1: Een onthullende kritische terugblik op corona

Civis Mundi Digitaal #128

door Piet Ransijn

Bespreking van Robert F Kennedy Jr, The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health. Skyhorse Publishing and Children’s Health Defense, 2021.

 

Aanvankelijk was ik niet van plan dit geruchtmakende boek te bespreken. De titel en ondertitel duiden op een persoonlijke aanval. Maar ook op een kritiek op Big Pharma en een verdediging van onze democratie, die te lijden heeft onder de coronacrisis en toenemende dominantie van Big Tech, Big Pharma, Big Finance, Big Media en andere ‘grootheden’. Fauci zou een soort spin zijn in een uitgebreider web van multinationals, “het centrum van een web van corrumperende financiële connecties” (p119). De enorme invloed van het web van megabedrijven zou zijn toegenomen sinds corona ten koste van het midden- en kleinbedrijf, de middenklassen en jan-met-de pet.

Om te beoordelen of het boek de moeite waard was, nadat ik erop werd gewezen door een kennis, keek ik op internet. Daar stonden tientallen aanbevelingen van bekende Amerikanen, onder hen veel artsen. Er waren al meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Ondanks de boycot en het negeren van het boek door de reguliere media stond het bovenaan bestsellerslijsten. Dat hoeft niet te betekenen dat het een goed boek is. Het kan ook een ‘hype’ zijn. De recensies liegen er echter niet om. Het boek zou uitgebreid gedocumenteerd zijn met 1200 of zelfs 2200 voetnoten. Dat wekt interesse. 

Een dystopie werd werkelijk

Tijdens de coronacrisis leken we in een dystopie te zijn beland. Een dystopisch narratief dat werkelijk werd. Overeenkomsten met dystopieën die Maarten Rutgers in CM beschrijft, zijn opvallend. Zoals regulering van bovenaf  en inperken van individuele rechten en vrijheden. Het werd voor een groot deel gemotiveerd door angst voor een dreigend dodelijk gevaar, dat later vrijwel alleen bleek te gelden voor oudere en kwetsbare mensen. Covid als zodanig bleek geen dodelijke ziekte, alleen in combinatie met andere dodelijke kwalen. Mensen die stiervan aan zo’n combinatie van kwalen plus covid werden categorisch geteld als covid-doden, hetgeen het dodental disproportioneel opschroeft.

Vrijheid van vergadering werd ingeperkt, wegens besmettingsgevaar. De vrijheid van meningsuiting stond onder druk. Discussie werd geweerd. Zonder noemenswaardig debat werden ingrijpende maatregelen afgekondigd onder de dekmantel van een noodwet. Kritische wetenschappers riskeerden ontslag. De vrijheid van godsdienstuitoefening werd in de VS tijdelijk opgeheven. Winkels werden gesloten. De avondklok werd ingevoerd. Afwijkende visies vaak afgedaan als complotdenken en op een grote hoop gegooid met bizarre ideeën die op internet circuleren. 

Gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing

Kenmerkend voor wetenschap is dat er verschillende hypothesen, theorieën en paradigma’s zijn die elkaar aanvullen of tegenspreken en nader onderzocht en besproken dienen te worden. Het afkondigen van waarheden is geen wetenschap. Het argument dat iets wetenschappelijk is aangetoond is betrekkelijk en betekent dat er een zekere consensus is bij ter zake kundigen, die kan worden tegengesproken door andere deskundigen, die ook recht van spreken hebben. Dat laatste stond onder druk tijdens de coronacrisis. Met wetenschappelijk onderzoek zijn vaak grote belangen gemoeid, met name tijdens de coronacrisis. De volksgezondheid was in het geding. Er stonden mensenlevens op het spel. En er waren miljarden mensen, dollars en euro’s mee gemoeid. Wetenschap is mensenwerk en wordt beïnvloed door menselijke belangen en behoeften, zoals erkenning, acceptatie, reputatie, eerlijkheid en financiëel voordeel, die tegenstrijdig kunnen zijn.

Wetenschapsbeoefening vindt plaats in een setting van instellingen en wordt daardoor beïnvloed. Het “is een ingewikkeld proces, waarbij naast onderzoekers, methoden en instrumenten, tal van andere factoren c.q. actoren een rol spelen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de onderliggende relaties tussen onderzoekers, de behoefte aan profilering, het acceptatiebeleid van artikelen bij uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften” [1]. Het medisch onderzoek is vaak sterk verstrengeld met belangen van de farmaceutische industrie, zoals Kennedy laat zien. Dat bevordert de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid niet. Veel onderzoekers hebben financiële banden met Big Pharma.

Kennedy wijst erop dat coronamaatregelen zelden grondig werden onderbouwd. Wetenschappelijke evidentie liet vaak ernstig te wensen over. Er waren tal van onzekerheden, zoals ook werd toegegeven (bijv. door premier Rutte). De maatregelen waren politieke beslissingen op basis van vaak schaarse evidentie. Maar veel mensen meenden dat ze wetenschappelijk waren onderbouwd door medische autoriteiten, die er ook vaak naast bleken te zitten, onjuist gebleken modellen gebruikten en het niet met elkaar eens waren. De registratie van coronadoden klopte niet, zoals gezegd. Het waren doden die corona hadden in combinatie met fatale kwalen. Er werd een angstaanjagend monocausaal verband gesuggereerd in plaats van een multicausaal verband, waardoor de dodelijkheid van corona werd vertekend. 

Onzekerheid en volgzaamheid

Vele onzekerheden werden toegedekt door afgedwongen maatregelen, die vaak discutabel waren en soms zeer nadelig. Opvallend was in het algemeen de volgzaamheid, waarmee de maatregelen werden opgevolgd en waarmee mensen zich lieten beknotten, uiitzonderingen daargelaten. Angst maakt mensen volgzaam. Er waren wel protesten en demonstaties. Als er geen toestemming voor was, werden deze met politiegeweld verhinderd. Reguliere media schaarden zich vrijwel kritiekloos achter de maatregelen. Kritische reflectie, discussie en debat lieten te wensen over. Het gebrek aan reguliere kritiek werd gecompenseerd door een wildgroei van dissidente opinies op internet, die vaak werden afgedaan met het containerbegrip ‘complotdenken’.

Voordat er duidelijkheid was over de werkzaamheid, werd vaccinatie reeds als dé oplossing naar voren gebracht. Zo werd de bevolking erop voorbereid. Het meest opmerkelijk is wellicht hoe snel de mensheid in de coronadystopie verzeild raakte en hoe gemakkelijk de meeste mensen zich lieten meenemen door autoriteiten. Democratische grondrechten waarvoor eeuwenlang gestreden is, werden opeens ingeperkt met minimale kritiek. De nood was aan de man. Er was geen tijd voor reflectie. Maar juist dan is het zaak om autoriteiten goed in de gaten te houden om na te gaan of ze het niet erger maken dan het is en of het wel klopt wat ze beweren. De coronacrisis werd met oorlog vergeleken. Wat hebben we geleerd van de oorlog, de oorlogspropaganda en de aanzet ertoe? De waarheid sneuvelt meestal het eerste.

Een sterk punt van Kennedy is dat hij zich baseert op feiten en bronnen. Maar ondanks zijn vele honderden verwijzingen, blijft selectie van bronnen een rol spelen en blijft de neiging bestaan bronnen die het tegendeel beweren te ontkrachten of te vermijden. Er blijven onduidelijkheden en onzekerheden. Bijv. wat betreft de werking van hydrochloroquine en ivermectine, die Kennedy nogal stellig noemt als medicijnen tegen corona, terwijl er ook studies zijn die dit niet bevestigen. Een ander sterk punt is dat hij de belangenverstrengeling naar voren brengt en een beroep doet op onafhankelijk onderzoek, dat niet beïnvloed wordt door de farmaceutische industrie. Misschien is zijn kritiek hier en daar overtrokken, tendentieus en persoonsgericht. Hij moedigt echter aan tot kritische reflectie, grondig onderzoek en om de coronacrisis eens van een andere kant te bekijken.
Het boek lijkt op een onderbouwde aanklacht. Kennedy werpt zich op als een advocaat die niet alleen Fauci en Gates maar Big Pharma aanklaagt en daarvoor bij voorkeur strafbare en immorele feiten verzamelt. Het is een tendentieus maar uitvoerig gedocumenteerd boek. Het leest als een spannende misdaadroman die blijft boeien, tevens science fiction, maar dan echt. Hij stelt zaken ter discussie en kiest positie op grond van uitgebreide informatie.

 

Wie is Robert F Kennedy Jr?

Volgens Wikipedia is Robert F Kennedy (RFK, 1954) de zoon van zijn beroemde vader Robert Sr. en de neef van zijn nog beroemdere oom President John F kennedy. Zij werden vermoord toen hij resp. 14 en 9 jaar oud was. Zijn interesse in complottheorieën wordt hiermee in verband gebracht, gevoed door het gegeven dat informatie over het onderzoek naar de moorden nog steeds niet is vrijgegeven. Verklaringen wekken twijfel, omdat er meer schutters zouden zijn geweest. Zoals zijn vader als minister van justitie de georganiseerde misdaad bestreed, bestrijdt Robert Jr de georganiseerde misdaad van Big Pharma en geïnfiltreerde overheidsinstanties. Hij is niet de enige [3].

RFK is een verdienstelijk milieu-advocaat, die met succes heeft geprocedeerd tegen vele vervuilende bedrijven. Hij is o.m. oprichter van de Waterkeeper Alliance voor milieubescherming en voorzitter van Children’s Health Defense, die zich kritisch uitlaat over gezondheidsbedreigende toxische stoffen in onze leefomgeving en over vaccins, in het bijzonder als deze kwik bevatten [1].Hij is betrokken bij vele organisaties met betrekking tot milieu en mensenrechten, doceerde milieurecht aan een universiteit en zet zich in voor de rechten van oorspronkelijke bewoners.

De laatste jaren is hij omstreden als complotdenker en antivaccinatie activist. Voor velen een reden om zijn boek te mijden. Hij vat zelf het boek samen in diverse podcasts, die letterlijk niet om aan te horen zijn vanwege zijn spraakgebrek (nl. spasmodische dysfonie). Met ondertiteling is hij echter te volgen [2]. Hij komt over als een gedreven en betrokken man, die heeft geprobeerd bewijslast te verzamelen voor zijn aanklacht tegen Big Pharma en Fauci c.s.

Zijn kritiek wordt verworpen als ‘complotdenken’, maar door velen serieus genomen. De uitgever schijft vooraf: “zeg ons waar je meent dat iets niet correct is... Wij moedigen dialoog, kritiek en betrokkenheid aan”. Iemand een complotdenker en antivaxxer noemen, biedt geen tegenargumenten. Fauci noemt Kennedy “gestoord” (Fauci Calls RFK Jr. A ’Very Disturbed Individual’ over Career Attacks). Ook dat is geen argument, maar een argument ‘ad hominem’, op de persoon spelen. Doet Kennedy dat ook niet?

Kennedy maakt geen gestoorde indruk, ‘heeft het op een rijtje’ en komt met gegevens uit honderden bronnen. Het is zaak zijn beweringen na te gaan. Wat heeft RFK te zeggen? Hoewel hij als zodanig bekend staat zegt hij niet tegen vaccinatie te zijn, mits het effect wetenschappelijk is aangetoond [2]. Op covidvaccinatie heeft hij het een en ander aan te merken, dat in zijn boek wordt beschreven. Het is meeslepend geschreven in de overtreffende trap en leest als een crimi-roman. Hij dankt zijn bekendheid aan zijn naam en aan eerdere boeken, o.a.: Crimes Against Nature: How George W. Bush and His Corporate Pals Are Plundering the Country and Highjacking Our Democracy (2005); American Values: Lessons I Learned from My Family (2018); Climate in Crisis: Who’s Causing It, Who’s Fighting It, and How We Can Reverse It Before It’s Too Late (2020, met Dick Russell).  

https://left.eu/europes-choice-the-people-or-big-pharma/ 

Inleiding: de invloed van Big Pharma op de volksgezondheid

In zijn inleiding zegt RFK dat sinds 2020, toen corona uitbrak, ook de democratie en de persoonlijke vrijheid in het geding waren. “Vertrouw de instituties” werd gezegd. Deze “wekten angst op, bevorderden volgzaamheid en ontmoedigden kritisch denken” (pxiv). Maatregelen kregen totalitaire trekken en gingen ten koste van discussie en debat over risico-inschatting en wetenschappelijke verantwoording.

Na een aantal aanbevelingen uit recensies begint het boek met een citaat van een arts/docent gezondheidszorgbeleid en huisartsgeneeskunde van de Medische Faculteit van de Harvard Universiteit, John Abramson: “De eerste stap is het opgeven van de illusie dat het primaire doel van modern medisch onderzoek het verbeteren van de gezondheid is... Het primaire doel van commercieel gefinancierd klinisch onderzoek is om financieel rendement te maximaliseren, niet de gezondheid” (pxiv). Dit komt overeen met bevindingen van Peter Götzsche en C F van der Horst wat betreft Big Pharma (3, zie CM 35 en 77). 

Verstrengeling van overheidsinstanties met Big Pharma

Kennedy werd tijdens zijn loopbaan als milieu-advocaat met zijn neus op het feit gedrukt dat overheidsinstanties zoals EPA (Environmental protection Agency), FDA (Food and Drug Administration) en CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en de NIH (National Institute of Health) voor een groot deel worden gefinancierd door Big Pharma en daarmee verstrengeld zijn. Hij noemt ze ”dochterondernemingen van Big Pharma” (pxv). Deze instanties zijn niet onafhankelijk noch betrouwbaar [3].

Bovendien hebben de gezondheidsorganisaties honderden vaccinpatenten. Hun budget besteden ze voor een belangrijk deel aan het kopen en verspreiden van die vaccins. Topbestuurders zoals Fauci ontvangen royalties van de vaccins en medicijnen die zij door de controle loodsen. Deze royalties zijn wettelijk toegestaan, hoewel het leidt tot belangenverstrengeling. Men zal eerder geneigd zijn medicijnen goed te keuren als men er  royalties van krijgt. Voor vaccins bestaat geen aansprakelijkheid, omdat risico’s onvoorspelbaar en mogelijk onbetaalbaar zijn. Dat is een groot voordeel van vaccins boven medicijnen, waarbij bedrijven wel aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schadelijke bijwerkingen, die hen bekend zijn. Zij weten dat bijwerkingen onvermijdelijk zijn, ook al komen ze bij een klein aantal personen voor [2]. 

Pharma gaat voor volksgezondheid

In het tweede hoofdstuk gaat Kennedy nader in op de invloed van Fauci op de groei van de farma-industrie gedurende de vijftig jaar dat hij bestuurder is op het gebied van de volksgezondheid. Hij zou een web van financiële verstrengelingen hebben gevoed tussen eerder genoemde overheidsinstellingen, de farma-industrie, universitaire onderzoekscentra en wetenschappelijke tijdschriften in het voordeel van Big Pharma en in het nadeel van “onderzoek dat het farmaceutische paradigma bedreigt” (p118). Het National Institute of Allergy and Infection Diseases (NIAID), waar Fauci de leiding heeft, noemt Kennedy een dochteronderneming van Pharma en het centrum van het genoemde web. Hij heeft er volgens Kennedy meer dan wie ook toe bijgedragen dat “Amerikaanse burgers de meest over gemedicaliseerde bevokingsgroep zijn” (en de meest gedrogeerde). Maar minder gezond dan in vergelijkbare landen. Schadelijke effecten van medicijngebruik behoren tot de vier meest voorkomende doodsoorzaken (p119).

Onderzoekers die hem steunen zou hij belonen. Er zijn twee soorten wetenschappers: dienaren van Fauci en onafhankelijke wetenschappers, die een minderheid vormen. Veel onderzoekers vullen hun inkomen aan met honoraria van Pharma voor seminars e.d. Fauci besteedt het overheidsgeld voor zijn instelling aan ontwikkeling van medicijnen in samenwerking met Big Pharma, niet aan onderzoek naar oorzaken van ziekten die de laatste decennia toenemen en nog minder naar preventie. Er gaan honderden miljarden naar medicijnontwikkeling ten gunste van Pharma. Als dit bedrag besteed zou worden aan (onderzoek naar) gezondheidsbevordering, zou de volksgezondheid daar wellicht meer mee gebaat zijn. Een voorbeeld is remdesivir, een middel tegen covid, dat Fauci als ‘standaard van zorg’ invoerde, tegen de WHO en de FDA, Food and Drug Administration, die medicijnen goedkeurt, in (zie Deel 2). Het wordt verkocht voor $3300-5000 per dosis. De materiaalkosten zijn $10. 

https://npokennis.nl/story/78/wat-doet-een-lockdown-met-je-mentale-gezondheid 

Covid-doden en andere schade

Fauci zou de afgelopen decennia de meest invloedrijke bestuurder van overheidsinstanties zijn geweest op het gebied van gezondheidszorg. Uit het gegeven dat de VS van bijna alle landen het hoogste percentage covid-doden hadden (2017 per miljoen en meer dan tien keer zoveel als landen als Noorwegen, Finland, Vietnam en Japan), blijkt volgens Kennedy, dat het covidbeleid van Fauci c.s. faalde. Het beleid bestond vnl. uit lockdowns, ‘social distancing’, mondkapjes en later vaccinatie. Hierover is al eerder uitgebreid geschreven, zie o.m. de 10-delige ‘kroniek van de coronacrisis’ [6].

Als mensen covid kregen, “werden ze geïnstrueerd naar huis te gaan en niets te doen – geen enkele medische behandeling te krijgen – totdat ademhalingsmoeilijkheden hen naar het ziekenhuis noopten voor intraveneuse remdesivir en beademing... Het was schromelijk ineffectief... Er waren goedkope veilige medicijnen beschikbaar tegen covid, die honderdduizenden opnames hadden kunnen voorkomen en vele levens hadden kunnen redden. Maar Dr Fauci en Big Pharma drukten deze behandelingen de kop in ten dienste van... multimiljarden dollar vaccins,” schrijft Kennedy. (p1)

De sociale en economische schade van lockdowns is moeilijk te becijferen. Het is niet onmogelijk dat de gezondheidskosten hoger zijn dan de baten. Volgens RFK namen kindermisbruik (ook huiselijk geweld), suïcide, alcohol- en drugsverslaving, depressies en andere psychische stoornissen, onderwijsachterstand en obsitas toe tijdens de lockdown. Hij geeft echter alleen cijfers van suïcide. De isolatie van ouderen, die vaak eenzaam stierven zonder afscheid van hun dierbaren, was een ander schrijnend effect, afgezien van de economische schade, die vooral de minder bedeelden, arbeiders en middenklassen trof. 

https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-economische-ongelijkheid-image47990750 

Verarming van de armen en verrijking van de rijken

58 miljoen Amerikanen werden ‘buiten werking gesteld’. Vooral het midden- en kleinbedrijf werd gedupeerd (incl. ZZP-ers in Nederland). Arbeiders gingen er in 2020 3.7 biljoen dollar op achteruit, miljardairs gingen er 3.9 biljoen op vooruit. Er ging dus een dergelijk gigantisch bedrag van de onderklassen naar de topklasse. Er kwamen 493 miljardairs bij, vooral bij Big Tech, Big Pharma, Big Finance, e.d.

Pharma verdiende miljarden aan vaccinaties, Big Tech aan de lockdown en kreeg daarvan een enorme stimulans. De CEO van Microsoft Satya Nadella sprak van “twee jaar digitale transformatie in twee maanden” (pxx). Honderden miljoenen deelnemers aan digitale bijeenkomsten werden gefaciliteerd door Big Tech. Het surveillance kapitalisme kreeg een boost. De ‘robber barons’ van Silicon Valley versterkten hun oligarchie (pxxi). 

Met name de jeugd en ouderen worden bedreigd https://www.rivm.nl/volksgezondheid-toekomst-verkenning-vtv 

Volksgezondheid in de VS

De volksgezondheid in de VS is er de laatste decennia op achteruit gegaan. Kennedy heeft het over de ongezondste generatie uit de Amerikaanse geschiedenis. “Kinderen verdrinken in een toxische soep van pesticidenresiduen, maisstroop en bewerkt voedsel en dienen ook als speldenkussen voor 69 aanbevolen vaccins voor hun 18e jaar, geen ervan behoorlijk getest op veiligheid” (pxxi). Hij is overigens niet tegen adequaat onderzochte vaccins [2].

De Amerikaanse gezondheidszorg heeft het laagste niveau van de geïndustrialiseerde landen volgens een studie van het Commonwealth Fund. Kennedy wijt dit deels aan de farmaceutische en chemische geneeskunde, die onder leiding van Fauci een steeds hogere vlucht genomen zou hebben. De levensverwachting in de VS zou zijn gedaald sinds 1990 evenals het IQ van kinderen. Allergische, chronische en auto-immuunziekten bij kinderen zijn toegenomen. Ook ziekten als juveniele diabetes, de ziekte van Crohn, autisme, ADHD, spraak- en slaapstoornissen, obesitas, enz. Een dergelijke toename geldt ook in Nederland en mogelijk ook andere westerse landen, zodat deze moeilijk Fauci in de schoenen geschoven kan worden.

Kennedy meent dat deze ziekten een grotere bedreiging vormen dan covid, met name bij kinderen, die relatief weinig last hebben van covid. Ook meent hij dat ze te maken hebben met toxische milieubelasting en met introductie van nieuwe vaccins. De nieuwe ziekten die algemeen zijn geworden, worden door producenten vermeld als mogelijke bijwerkingen van de vaccins. “Dus vaccins zijn een potentiële dader maar niet de enige.” (pxxii). Hij noemt een aantal toxische stoffen, (toxisch) bewerkt voedsel en elektromagnetische straling. Er zijn ook andere bronnen die hierop wijzen [4].

“Is het fair om Dr Fauci te beschuldigen voor een crisis die natuurlijk vele oorzaken heeft?... Tony Fauci heeft meer macht dan enig ander individu om publieke energie naar oplossingen te leiden. Hij heeft het tegenovergestelde gedaan... en onderzoek verhinderd dat antwoorden zou kunnen geven... Hij heeft prioriteit gegeven aan winsten van de de farmaceutische industrie boven de volksgezondheid” (pxxii,xxiii). Afgezien van Fauci, lijkt deze bewering van toepassing op de hele moderne farmaceutische geneeskunde, die wellicht de farmaceutische industrie een nog grotere dienst bewijst dan de volksgezondheid. Beide zijn met elkaar verstrengeld [3].

Kennedy noemt ook het uittesten van experimentele medicijnen op kinderen in Afrika en bij zwarte weeskinderen door Fauci en Bill Gates. “Honderdduizenden Afrikanen werden getransformeerd tot laboratoriumratten... Het Afrikaanse continent werd een dumpplaats voor gevaarlijke, ineffectieve medicijnen waarvan het patent was verstreken, en waarvan vele om veiligheidsredenen waren stopgezet in de VS en Europa” (pxxiii).

Medicijnen waarvan het patent is verstreken leveren geen grote winsten meer op omdat zij vrij te produceren zijn. Het is in het voordeel van Pharma als dergelijke medicijnen niet meer voorgeschreven worden en de voorkeur gegeven wordt aan dure medicijnen waar patent op rust, ook al zijn deze minder effectief. Fauci zou dergelijke praktijken hebben ondersteund en niet hebben verhinderd, o.a. bij HIV en covid, met fatale gevolgen. Het patroon is dat Pharma prioriteit kreeg boven volksgezondheid. Dat is de belangrijkste aantijging, naast het “mismanagement van een pandemie”, de titel van het eerste hoofdstuk. Daarbij gold hetzelfde patroon: “de kop indrukken van behandelingen [met goedkope en veilige medicijnen...] ten dienste van vaccins” (p1). In het vervolg omkleedt hij zijn ten laste legging met redenen en onderbouwt hij deze met onderzoek. 

 Dr Fauci https://www.marketwatch.com/story/dr-fauci-warns-of-dark-time-for-covid-19-after-christmas-and-hanukkah-surge-2020-12-08 

‘Mismanagement van een pandemie’

In hoofdlijnen is het mismanagement al geschetst. Covidpatiënten kregen geen behandeling, terwijl er volgens Kennedy veilige, werkzame en goedkope medicijnen beschikbaar waren. Het onderzoek naar deze medicijnen zou echter niet eenduidig zijn. Ze werden verboden op aanvechtbare gronden, want onderzoek naar mogelijke gevaren is verre van eenduidig. Pas als patiënten in het ziekenhuis opgenomen werden, kregen ze  een aantoonbaar gevaarlijk, ineffectief en duur medicijn: remdesivir. Het patent daarvan nog niet was verstreken. Het leverde miljarden winst op. Hoe is dit allemaal mogelijk?

Kennedy documenteert waarom medicijnen werden verboden, zodat volledig ingezet kon worden op massale vaccinatie. Gepatenteerde vaccins zijn vele malen winstgevender dan goedkope medicijnen, die in principe elk farmaceutisch bedrijf mag produceren. Het was mij reeds bekend, maar wordt nu hard gemaakt en uit de doeken gedaan, hoe het in zijn werk is gegaan.

Als er een werkzaam medicijn tegen covid geweest zou zijn, had vaccinatie niet versneld uitgerold mogen worden. Dan zou de verplichte protocollaire onderzoeksperiode van drie jaar in acht genomen moeten worden om bijwerkingen te onderzoeken, die gelden voor vrijwel ieder medicijn en vaccin. Wegens urgentie en bij gebrek aan werkzame medicatie mocht de vaccinatie versneld worden uitgerold zonder gedegen onderzoek op middellange termijn. Er stonden vele miljarden op het spel om te verhinderen dat werkzame medicijnen werden goedgekeurd. Dat is gelukt. Hoe dat ging wordt uit de doeken gedaan. 

https://news.economie.fgov.be/209001-mondmaskers-hoe-kies-je-de-beste 

Lockdowns en mondmaskers zonder wetenschappelijke basis

Voor het vaccin beschikbaar was, werd internationaal de toevlucht gezocht tot lockdowns, afstand houden en mondkapjes, zonder dat er wetenschappelijk bewezen evidentie voor was. Aanvankelijk zagen deskundigen zoals Fauci en Jaap van Dissel geen heil in mondkapjes, die ‘zo lek zouden zijn als een mandje’ en het virus gewoon doorlaten. “In de VS is absoluut geen reden om een [mond]masker te dragen,” zei Fauci (p2). Toch werden ze niet lang daarna verplicht.Mogelijk mede vanwege psychologische effecten als tekenen van conformisme, toen volgzaamheid erin werd geheid [5].

Wet betreft lockdowns was de WHO daar (aanvankelijk) geen voorstander van, omdat er grote nadelen waren. Het zou vooral “de armen verschrikkelijk veel armer maken” volgens een WHO official (p3). Het is mogelijk dat de schade van lockdowns groter is dan het voordeel ervan, maar dit is niet grondig onderzocht. Het effect op de verspreiding (b)leek zeer betrekkelijk. Ondanks lockdowns verspreidde het virus zich razendsnel. Het werd er niet door tegengehouden. 

https://www.internetmatters.org/nl/hub/news-blogs/tackling-fake-news-during-the-covid-19-pandemic-and-beyond/ 

Angst en misleiding

Kennedy vermeldt “een schokkend lage kwaliteit van vrijwel alle relevante data met betrekking tot COVID-19” (p4). Dit werkte ”systematische misleiding” in de hand, waardoor risico’s werden uitvergroot en publieke angst werd bevorderd. Het incorrecte model van Neal Ferguson, een onderzoeker die werd gesponsord door de Gates Foundation, vond aanvankelijk algemene ingang. Tot men ontdekte dat het van geen kanten klopte en het aantal covid-doden vele malen hoger werd geschat dan feitelijk het geval bleek.

Bovendien leed 94% van de covid-doden aan “gemiddeld 3.8 potentiële doodsoorzaken”. Als deze mensen ook corona hadden, werd dat als oorzaak geregistreerd, terwijl het hooguit een van de oorzaken was. Registratie van doodsoorzaken is in het algemeen beperkt betrouwbaar, bij covid in het bijzonder. “De gevaren van covid werden meedogenloos overschat...  Misleidingen doorspekten vrijwel ieder mainstream mediaverslag... De gemiddelde Democraat geloofde dat 50% van de covid-infecties tot ziekenhuisopname leidde. Het werkelijke aantal was minder dan één procent,” volgens een Gallup peiling. 

https://www.interessantetijden.nl/2021/11/13/vertrouw-ons-wij-zijn-de-deskundigen/ 

‘Vertrouw op de deskundigen’

“Gezondheidsautoriteiten... werkten samen met mainstream en sociale media om discussie de kop in te drukken omtrent kwesties van volksgezondheid. Zij legden dokters het zwijgen op die vroege behandelingen boden.., of onbetwijfelbaar geloof weigerden... in slordig geteste experimentele vaccins” (p5). In plaats van naar wetenschappelijk onderzoek werd bij discutabele maatregelen verwezen naar instanties, naar equivalenten van het RIVM in Nederland, die meestal volgzaam werden gevolgd.

“Vertrouw op de deskundigen” was het dringende advies. “‘Deskundigen’... verschillen vaak van mening conform vereisten van de politiek, macht en financieel eigenbelang. Bij bijna iedere rechtszaak waar ik heb gepleit stonden zeer geloofwaardige deskundigen van beide kanten tegenover elkaar, waarbij allen onder ede diametraal tegengestelde standpunten verdedigden op grond van dezelfde feitenverzameling” (p6). 

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/vaccinatie-corona-veelgestelde-vragen 

Vaccins als enige hoop

De bevolking werd in angst en onzekerheid gehouden om hen voor te bereiden op de komst van vaccins als hoop in bange dagen. Volgens vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers werd Fauci “door zijn obsessie met de nieuwe vaccins ertoe aangezet vroege effectieve behandelingen te negeren en zelfs de kop in te drukken.” Hij deed niets om te vertellen hoe het immuunsysteem versterkt kan worden door voeding, beweging, gewichtsvermindering (“78% van de Amerikanen die werden opgenomen hadden overgewicht of obesitas”), vermijden van suiker en drank, bewerkt voedsel en sigaretten. “Roken... verdubbelt het aantal doden door covid” (p6). Zink noch vitamine C en D werden aangeraden, laat staan quercitine en ook geen virusremmers.

“De enige hoop om in leven te blijven was via injectie” werd de massa’s bijgebracht, “geen natuurlijke immuniteit... Niemands lichaam is gezond genoeg om [...covid] totaal af te weren zonder vaccin,’” schreef de Washington Post (p7). Terwijl mensen met een gezond immunsysteem een minimaal risico hebben. Ze hoeven zelf niet eens te merken dat ze covid hebben opgelopen. Toch kan dan zgn. asymptomatische covid ongemerkt plaatsvinden. 

Veel ziekenhuisopnamen hadden kunnen worden voorkomen

https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/la-recherche-confirme-l-efficacite-de-la-dexamethasone-dans-le-covid-19.html 

Vroege behandeling

“De beste benadering van een epidemische ziekte vereist quarantaine en behandeling van de zieken, bescherming van de meest vatbaren en bestrijding met therapeutische geneesmiddelen bij vroege behandeling om ziekenhuisopname te voorkomen,” zegt Yale epidemioloog Harvey Ritchie, een mondiale autoriteit op dit gebied. Ook een andere gezaghebbende onderzoeker Dr  Peter McCullough zei: “We hadden de covid-doden en ziekenhuisopnamen drastisch kunnen verminderen door vroege behandelingsprotocollen en geneesmiddelen zoals ivermectine [IVM] en hydroxychloroquine [HCQ]” (p7,8).

Intensive care specialist Pierre Kory meende zelfs dat de pandemie zo gestopt had kunnen worden. Dat leek in China het geval, zij het ook met andere, meer repressieve middelen.  “Vroege behandeling hielp de Chinesen de pandemie te beëindigen in April 2020. Wij hadden hetzelfde kunnen doen,” aldus MCCullough’” (p13). Zo zijn er veel meer specialisten die het belang van vroege behandeling benadrukken in plaats van patiënten aan hun lot over te laten tot ze noodgedwongen en vaak onnodig worden opgenomen. 

Veel patiënten hebben bijv. gebrek aan vitamine D. Dat is gemakkelijk bij te stellen en kan symptomen te verminderen of zelfs te voorkomen. Vitaminegebrek is een algemeen probleem, evenals obesitas en andere verergerende gezondheidsrisico’s. Daar wordt echter weinig of niets aan gedaan. “Men blijft gewoon zitten en wacht tot een geïnfecteerde persoon ziek wordt,” aldus McCullough (p9). Er werd niets gedaan om opname te voorkomen (afgezien van ineffectieve lockdowns en mondkapjes). De bevoking werd niet geïnformeerd over “de meest succesvolle strategieën.” Er werden inaccurate angstaanjagende modellen losgelaten op het publiek (p10). Zelfs in verpleeghuizen, waar mensen bij bosjes werden besmet, werd niet de hoognodige medicatie gebruikt. 

Ook elders organiseerden bezorgde artsen zich 

Onafhankelijke artsen

Veel artsen zagen niet werkeloos toe, maar namen initiatieven. “In plaats van applaus... maakte hun succes in het behandelen van covid hen tot vijanden van de staat... Het leek erop dat het de intentie was om patiënten niet te behandelen, ze thuis te laten zitten tot het punt dat ze geen adem meer konden halen en dan in het ziekenhuis werden opgenomen... Daar kwamen ze twee [mogelijk] dodelijke remedies tegen: remdesivir en beademingsapparaten” (p11).

Artsen ontdekten niet alleen de preventieve en curatieve werking van HCQ en IVM, maar ook van andere middelen waarvan zink, quercitine en vitamine C en D, algemeen bekend werden. Kennedy, McCullough e.a. vermelden er meer. Bepaalde combinaties toonden de beste resultaten. Ook de Indiase ayurvedische geneeskunde kent virusremmende en immuniteitversterkende middelen.

McCullough publiceerde in juli 2020 een artikel over ambulante behandeling van COVID-19, dat het meest werd gedownload, hoewel hij vaak wordt gecensureerd. Spoedig ondersteunden 200 studies de behandeling met HCQ en 60 met IVM, vaak in combinatie met andere medicatie om de effectiviteit te bevorderen. Ziekenhuisopnamen konden met 90% worden voorkomen door ambulante behandeling, aldus een Oxford studie (p14). Hoewel zijn noten uitvoerig zijn, vermeldt Kennedy deze 200 + 60 studies hier niet. Er valt dus weinig over de betrouwbaarheid en degelijkheid te zeggen.

Er kwamen echter tegenkrachten op. Overheidsdeskundigen en universiteiten bleven afhankelijk van financiering door Fauci en de overheidsinstellingen die hij bestierde. “Het hele medische establishment probeerde vroege behandeling de kop in te drukken en de dokters het zwijgen op te leggen die over successen spraken,” aldus een andere covidbehandelaar Dr David Brownstein (p15).

Merkwaardig was, dat artsen die met succes covid behandelden, geen bijval kregen van regeringen en vijandig werden bejegend. Het vermoeden is dat Fauci en de de gezondheidszorginstanties in de VS erachter zitten. Ook van grote universiteiten, die afhankelijk zijn van Fauci en de het NIH (National Institute of Health), waren tegen. Informatie over effectief gebleken behandelingen werd onbarmhartig gecensureerd zonder toelichting, terwijl patiënten het recht hebben om te worden behandeld en artsen het recht en de plicht hebben hen te behandelen. Niet behandelde patïenten zijn superverspreiders van het virus, ook in ziekenhuizen. In het volgende deel gaat Kennedy uitvoeriger in op HCQ, IVM, remdesivir, vaccinatie, alsmede de effectiviteit, veiligheid, kosten en mogelijke bijwerkingen. 

Noten

  1. De constructie van de wereld volgens Bruno Latour’ . Bespreking van: Arjen Kleinherenbrink, De constructie van de wereld: De filosofie van Bruno Latour. Boom, 2022.Mathieu Wagemansm, Civis Mundi Digitaal nr.127. Zo zijn tal van wetenschapsfilosofen aan te halen, die in Civis Mundi zijn besproken. De wetenschap construeert een eigen theoretische wereld, die tot op zekere hoogte wordt getoetst aan feiten. Die komen bij verschillende theorieën niet altijd overeen. Ze verwijzen vaak naar verschillende onderzoekingen, die in een verschillende setting zijn gedaan, zoals bijv. bij hydorchloroquine en ivermectine het geval was.
  2. Zie zijn boek Thimerosal: Let the Science Speak: The Evidence Supporting the Immediate Removal of Mercury—a Known Neurotoxin—from Vaccines (2014). Ook andere bronnen wijzen op schadelijke werking van zware metalen zoals kwik(verbindingen), nl. ethylkwik of thiomersal. Ook in andere verbindingen is het beschreven als schadelijk. Het is niet duidelijk wat er in de covidvaccins zit en of het zware metalen, c.q. kwikverbindingen bevat. Dat is één van de bezwaren van tegenstanders. Ethylkwik zou in sommige influenzavavaccins aanwezig zijn. (https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/thimerosal-and-vaccines en https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccines_and_autism).
  3. https://hetanderenieuws.nl/tucker-carlson-spreekt-robert-kennedy-jr-over-zijn-nieuwe-boek-de-echte-anthony-fauci-bill-gates-big-pharma-nederlands-ondertiteld/
  4. Zie ook Peter Götzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad,  C F van der Horste, Dodelijke leugens: Artsen en patiënten misleid, Marie-Monique Robin, De wereld van Monsanto en Carey Gillam, Giftig spul / Whitewash: The Story of a Weedkiller, Cancer and the Corruption of Science
  5. O.m. Karel van Huffelen en Caroline Bakker, Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk en Prof dr ir Michiel Haas en Henk Wever, Elektrostress & gezondheid: invloed van elektriciteit en zenders. 
  6. Atomisering en verzwakking van sociale verbanden werpt mensen op zichzelf als een lonely crowd en op hun gezinnen als een haven in a heatless world naar boektites van David Riesman en Christopher Lasch. Ze zijn als eenlingen meer vatbaar voor totalitaire maatregelen. Zie Hannah Arend, Totalitarisme, Mattias Desmet, Psychologie van het totalitarisme (zie CM 119) en Petra Bolhuis, Theo Meereboer en Gradus van Florestein, Rattenvangers van het onbehagen: Verschijnselen, voedingsbodem, herhaling én voorkomen het totalitarisme (zie CM 107).
  7. 7.     Een aantal onderzoeken zijn genoemd in CM 98, 100, 101, 103, 104 en 114 in artikelen over corona.