Gedichten over onttovering en nieuwe bezieling

Civis Mundi Digitaal #128

door Piet Ransijn

https://wijsheidsweb.nl/redactionele-paginas/element-lucht/germaanse-noordse-keltische-perspectieven/germaanse-noordse-en-keltische-goden-en-godinnen

 

Het verdwijnen van de goden                  2022 09 17 N a v Marcel Gauchet, De onttovering van de wereld

 

Mensen zijn hun goden kwijtgeraakt

Goden zijn door mensen zelf gemaakt

Sinds zij een bezield contact verloren

met de voorbewuste werkelijkheid

verloren zij daarbij hun creativiteit

en zijn er geen goden meer geboren

 

Goden werden door de mensen zelf gemaakt

toen zij eerdere goden waren kwijtgeraakt

Zij doolden in een wereld zonder goden

belaagd door rampen en door noden

sedert zij hun God zijn kwijtgeraakt

en de goden door henzelf gemaakt

 

De zon werd toen een grote vuurbal

en de scheppingsbron de Oerknal

Of er nog een vorm van bestaan

aan de Oerknal is voorafgegaan

is een bron van hypothesen

want dat kunnen wij niet weten

 

Het waren ooit de goden

die een antwoord boden

Sinds de goden zijn verdwenen

veranderde ons rationele weten

in een meer mechanisch beeld

van een materieel geheel

 

Er is geen plek meer voor de goden

die ooit een soort verklaring boden

voor wetmatigheden zoals zon en regen

en de myriaden sterren aan de hemel

of de invloed op ons leven van planeten

waar wij nu niet meer van willen weten

 

Ons wereldbeeld verarmde

en verloor allengs zijn charme

Sinds de goden zijn verdwenen

versoberde ons oude weten

en onttoverde ons leven

in een strijd om voortbestaan

 

In een vlak en kaal bestaan

zonder doel om voor te gaan

in een waas van eigenwaan

van de wetenschap als hoger weten

en de mens als hoogste wezen

 

Er is geen plaats meer voor de goden

en geen leven meer voor doden

Want er is alleen materie

en geen plek meer voor mysterie

in het materiële wereldbeeld

dat de wetenschap ons toebedeelt

 

https://sassankofa.nl/tag/bezieling/

 

Nieuwe bezieling            2022 09 20 N a v Marcel Gauchet, De onttovering van de wereld

 

De goden zijn allang verdwenen

Het geestelijke leven werd verweven

met de transcendente staat

die het leven transparanter maakt

 

Ondoorgrondelijke krachten

in en om de mens en zijn gedachten

vormen een verbonden onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel

 

De natuur kent ook een groots verband

met een transcendente binnenkant

In hun bovenzinnelijke innerlijk

zijn alle wezens goddelijk

 

In iedere vorm van leven leeft

de inspiratie van de goddelijke geest

Hij geeft het leven hier op aarde

een onvergankelijke waarde

 

En dat geldt het allermeest

voor het diepst van onze geest

waar wij naar de Schepper reiken

en het meest op Hem of Haar gelijken

 

Diens allesbezielende liefde

draagt ons mensen in de diepte

en bezielt ons immer ons te wijden

aan de leniging van overbodig lijden

 

Een ideale maatschappij

komt zo stelselmatig dichterbij

als mensen zich van leed bevrijden

en zich aan hun taken wijden

en in toegewijde zorgen

bij elkander zijn geborgen

 

https://www.ontdekgod.nl/geloof-in-god-liefde/

 

Godsgeloof                       2022 09 22 N a v Marcel Gauchet, De onttovering van de wereld

 

Ik geloof niet in een god die dwingt

die zich aan de mensen opdringt

Zich gedraagt als grote baas

en van mensen offers vraagt

 

Ik geloof niet in zo’n god

die door de mens gemaakt wordt

Mijn God is geen gewoon persoon

die zich als een mens vertoont

 

Mijn God is wel bewustzijn

en omhult ook al het zijn

Omvat het Hoogste Goede

heeft de wereld in zijn hoede

 

Begaan met bovenmenselijk vermogen

om het kwaad van mensen te gedogen

Hij belichaamt ook de wijsheid

mededogen en rechtvaardigheid

 

De wereld wordt door God geleid

door wetten die de kosmos reguleren

en steeds nieuwe levens produceren

in een onuitputtelijke creativiteit

 

Een God die ons verstand te boven gaat

en niet alleen als fantasie bestaat

Maar als ondoorgrondelijk bewustzijn

waar wij mensen mee verbonden zijn

 

https://www.nieuwwij.nl/opinie/god-geloof-even/

 

Zoals de zon en zonnestralen

de hemel naar de aarde halen

zo krijgt in het goddelijke licht

de aarde soms een ander aangezicht

in een overstelpende gelukzaligheid

die ons uit een aards cocon bevrijdt

 

Alsof de ziel dan is verrezen

als een bovenaards en hemels wezen

dat aan God de hand reikt

Niet meer van zijn zijde wijkt

en zijn langgekoesterd doel bereikt

 

 

Stille diepten van de ziel             2022 09 27


Wat mij soms te binnen viel

in de stilte van de ziel

is een onverwachte inspiratie

met een diep gevoel van gratie

 

Een antwoord op een vraag

uit een diepere bewustzijnslaag

Een andere manier van zien

anders dan gebruikelijk misschien

 

Een kans om nieuw vertrouwen

in de stilte op te bouwen

een manier om te bezinnen

en een ander leven te beginnen


Een gevoel meer bij jezelf te zijn

In een meer verstild bewustzijn

vallen zaken op hun plaats

ook al lijkt het tegendraads

 

 

Poort naar vrede                           2022 09 28

 

Het wereldse kabaal verstomt

daar in die stille ondergrond

De poort naar vrede komt in zicht

in het onvergankelijke innerlijke licht

 

Overgoten door een hemels licht

vindt de ziel een nieuw gevoel van plicht

om anderen te laten delen in het licht

om de sluiers weer te doen verdwijnen

en de zon in overvloed te laten schijnen

 

Een zonovergoten glans

herstelt de wankele balans

van vreugde en verdriet

biedt weer levensperspectief

en een meer verruimd verschiet

 

 

Grenzeloos                       2022 09 29

 

Tussen God en dier

is de mens een tussenwezen

boven al het aardse uitgerezen

zoekt hij bovenaards vertier

 

Door de goden aangeraakt

maar niet afgemaakt

als een onvoltooid produkt

is hij niet geheel gelukt

 

Op de aarde verblijvend

naar het goddelijke neigend

zonder ooit genoeg te krijgen

wil hij altijd meer en beter

 

Van genoeg wil hij niet weten

Zijn onverzadigbare wensen

gaan voorbij gestelde grenzen

neigen naar het onbegrensde

 

God verleende hem de gunst

zich te kunnen uiten in de kunst

Terwijl hij soms de hemel raakt

met hetgeen hij scheppend maakt

blijft het altijd onvolmaakt

 

Als en onvoltooid product

nooit geheel en al gelukt

kan hij geen genoegen nemen

met zijn onvoltooide wezen

 

God gaf hem een hoger weten

dan aan dieren is bemeten

De aarde wil hij onderwerpen

zelfs als soortgenoten sterven

 

Op welke wijze kan hij ooit genezen

van zijn onverzadigbare wezen?

Op sommige momenten is het of hij viel

in de diepste diepte van zijn ziel

in het transcendente onbegrensde

houdt hij op met wensen

 

Eindelijk tot rust gekomen

wil hij daar dan blijven wonen

Sinds hij daar de vrede vond

waar geen eind aan komt

 

Een onmetelijke vrede

waar geen grens aan is bemeten

en een onbegrensd terrein

van transcendent bewustzijn

 

 

Fra Fillippo Lippi, Madonna en Lentegodin Ishtar, waarvan Oster en Easter is afgeleid

 

Heiligdom                         2022 10 19

 

Een heiligdom was ooit een vrouwenlijf

Een magisch onbegrijpelijk verblijf

van tederheid en vruchtbaarheid

Nu heeft het niet veel meer om het lijf

 

In vroeger tijden was de seksualiteit

object van eerbetoon en religiositeit

De goddelijke moeder en het goddelijk kind

werden later ook aanbeden en bemind

 

In onze tijd zijn vrouwen lustobject

waarmee men kinderen verwekt

Er lijkt nu weinig heilig meer

Ook de vrouw verloor haar eer


In plaats dat kunstenaars zich eraan wijden
om dit heiligdom van vroeger tijden

met respect en eerbied te beschrijven

wordt het weggezet als een lustobject

en degradeert de vrouw tot slet

 

Wij dienen vrouwen weer hun plaats te geven

als de bron en bakermat van menselijk leven

Een heiligdom was ooit een vrouwenlijf

Een magisch onbegrijpelijk verblijf

van tederheid en vruchtbaarheid