Natuurbeleving, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #134

door Piet Ransijn

https://akka-natuurvoeding.nl/category/persoonlijk/

 

Natuurbeleving               2023 05 28

Piet Ransijn

 

Teloorgang van de levende omgeving

vraagt een andere natuurbeleving

De natuur is een bezield gegeven

als onmisbaar levend wezen

Zonder de natuur valt niet te leven

 

De natuur is onze eerbied waardig

Haar vereren is niet eigenaardig

zoals vroeger mensen haar vereerden

Haar wetten en haar grillen respecteerden

als de grillen van de goden en het lot

dat gezien werd als bepaald door God

 

De wereld echter functioneert naar wetten

die men deels slechts naar de hand kan zetten

en er grotendeels aan onderworpen leefde

Hoezeer met ook naar overheersing streefde

een mens wordt nooit gelijk aan God

Onderschikking is zijn onontkoombaar lot

 

Hij moet zich schikken naar zijn wetten

die hem in zijn mateloze macht beletten

het natuurgebeuren naar zijn hand te zetten

Hij moet buigen voor de levende omgeving

in een eerbiedwaardige natuurbeleving

als een klein en nietig eindig onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel