Wetenschap en geloof, waarden en bewustzijn, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #137

door Piet Ransijn

https://www.wyniasweek.nl/in-de-coronacrisis-was-het-rivm-niets-anders-dan-een-politiek-instrument/

 

Wetenschap en geloof                 2023 08 17

Piet Ransijn

 

Nog niet overleden

wel soms moegestreden

is in mijn gedreven leven

veel onbegrepen gebleven

 

Wat ik er zelf van heb begrepen

daar heb ik veel van opgeschreven

voor degenen die dat willen weten

ook al is het onvoltooid gebleven

 

Vaak had ik een vorm van vrede

met mijn beperkte vorm van weten

Een zekere vervulling en geluk

ondanks werk en andere druk

 

Het leven heeft mij uitgedaagd

soms ook veel van mij gevraagd

Meestal vonden we een antwoord

en ging het leven vrolijk voort

 

Vele dingen heb ik niet begrepen

Andere zaken zijn omstreden

De herkomst van het virus van corona

De stappen die men heeft genomen

 

De grote blinde volgzaamheid

in onze wetenschappelijke tijd

De wetenschap bood hoop

en vervanging van het geloof1

 

Terwijl zij heel veel nog niet weet

doorgaans dogmatiek bestreed

of het onderwerpt aan onderzoek

en stoutmoedig hypothesen toetst

werd wetenschap een nieuw geloof

dat hoop en redding uit de nood belooft

 

Mensen moeten tegenwoordig geloven

in het heil dat de deskundigen beloven

Toekomstig leven staat op het spel

Mensen volgen dan vaak wonderwel

de regelingen van het machtsspel

 

Wetenschap verliest zijn autonome kracht

komt meer en meer handen van de macht

die wat de wetenschap genuanceerd beweert

tot heil van de talloos velen propageert

 

De wetenschap wordt dan geweld gedaan

en leidt een zwaar bedreigd bestaan

Is wetenschap niet meer ermee gebaat

als zij voor andere visies openstaat

zich met redelijk debat inlaat?

 

Organisatieprincipes die overeenkomen met het wetenschapsbedrijf.

https://ibestuur.nl/artikel/de-ethificering-van-govtech/

 

Wetenschap, waarden en bewustzijn

 

De combinatie van techniek en macht

heeft onnoemelijk veel leed gebracht

maar ook onnodig leed verzacht

Het komt uiteindelijk aan op de ethiek

Want zonder waarden gaat het niet

en doen wij ook onszelf teniet

 

Wetenschap kan ook ontaarden

zonder waarden van waarachtigheid

eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid

Een open oog voor tegenstrijdigheid

en openheid voor kritische repliek2

Want zonder oppositie gaat het niet

 

Dan wordt de wetenschap een dictatuur

en dan verdwijnt de wetenschapscultuur

van vrij en open kritisch onderzoek

naar wat men eerst gegrond vermoedt

en daarna onderzoekt en toetst

 

Ieder vinding vraagt weer verder onderzoek

De wetenschap blijft steevast onvolledig

en blijft met nieuwe hypothesen bezig

Het speelt zich af in ons bewustzijn

Het enige waarvan wij zeker zijn

 

Wetenschap als spel van ons bewustzijn

Terwijl bewustzijn ook de waarden schept

waarmee de mensheid zich verheft

Als er iets is om betrokken bij te zijn

dan is dat de ontwikkeling van het bewustzijn

en het waarde-volle menselijke vermogen

tot begrip, respect en mededogen

 

Wat is het licht van het bewustzijn?

waar komt het eigenlijk vandaan?

Wat zegt het over ons bestaan?

Dergelijke vragen gaan ons aan

 

Volgens Augustinus komt dit licht van God

door wie de geest verlicht wordt3

God zou dan een en al bewustzijn zijn

waarvan wij dan deelgenoten zijn

 

Als een miniem maar wetend onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel

Een wetenschap van het bewustzijn

onderzoekt de grote vragen van ons zijn

 

 

De natuur als een bezield geheel

 

De natuur lijkt op een bezield systeem

waarvan wij nog maar weinig weten

ondanks alles wat wij kunnen meten

De notie van bezieling van het Al verdween

De natuur zag men als materieel systeem

 

Het is een knap gestructureerd geheel

Verbazend intelligent in ieder onderdeel

Hetgeen ons telkens weer verrast

en waarbij een zekere eerbied past

 

Zo men wil een religieus gevoel

met verbondenheid als doel

dat wetenschap ook geven kan

door de studie van het kosmisch plan

 

De wereld zit planmatig in elkaar

en alles lijkt verbonden met elkaar

De wereld lijkt op een bezield systeem

hoewel het geloof daarin verdween

 

Toch kunnen wij haar beter eren

dan exploiteren en haar ruïneren

Want het kan met ons verkeren

als de natuur zich gaat verweren

 

1. Zie o.a. Herman Hümmels, ‘Wetenschap als nieuwe religie’, Civis Mundi nr 126

Bespreking van Ronald Meester, Wetenschap als nieuwe religie: Hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde. Ten Have, 2022.

2.Zie o.m. Karl Popper, Conjectures and Refutations, The Open Society and Its Enemies, Unended Quest. An Intellectual Autobiography, Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Paul Feyerabend, Science in a Free Society, ‘Deskundigen in een vrije samenleving’ en ‘Hoe verdedigen wij onze samenleving tegen de wetenschap?’ in Harry Kunneman, red., Wetenschap en ideologiekritiek, Imre Lakatos en Alan Musgrave, Criticism and the Growth of Knowledge.

Verder Robert King Merton, The Sociology of Science en On the Social Structure of Science. Hij is gepromoveerd  op het gebied van de wetenschapssociologie en was medewerker van Sorokin aan de Harvard Universiteit. Hij schreef ook boeken en artikelen over ‘Science and Military Technique’, ‘Science, Technology, and Society’  en ‘The Normative Structure of Science’. Hij wordt beschouwd als grondlegger van de wetenschapssociologie.

2.“Het licht waarin wij weten… is het licht van God... het licht in ons hart en het voedsel van de ziel, het vermogen dat de geest voedt en de bron van het denken.” (Belijdenissen I,13,21, Gilson, The Christian Philosophy of Saint Augustine, p 93,104) 

“Het natuurlijke licht dat de geest (het bewustzijn) ontvangt van het goddelijke licht, is nodig om iets te kennen. "God neemt niet de plaats in van het intellect als we de waarheid benaderen. Zijn verlichting is alleen nodig om ons intellect in staat te stellen de waarheid te denken krachtens de natuurlijke orde der dingen die door hem expliciet is gevestigd... Augustinus zegt dat het goddelijk licht voor alle mensen schijnt, zowel zondaars als heiligen; het is aanwezig in ieder mens dat in deze wereld komt, en nooit bij ons afwezig als we het nalaten ons erop te richten. Voor zover een mens is toegerust met een intellect, wordt hij van nature verlicht door God." (Gilson, p 79,80, Koornstra, Het noëtisch primaat van het Zelf bij Augustinus, p 28). Er zijn echter gradaties van zuiverheid en nabijheid van dit licht ook al wordt dit gereflecteerd in iedere geest.

“Alles wat over dit licht van de geest hier door mij gezegd is, is alleen maar door ditzelfde licht klaarblijkelijk. Want door dit licht begrijp ik, dat de gezegde dingen waar zijn, en wederom door dit licht begrijp ik dat ik begrijp.” (De vera religione, Over de ware religie)