Ons incomplete weten: Gedichten bij het artikel over wetenschapsfilosofie en kennissociologie

Civis Mundi Digitaal #25

door Piet Ransijn

Ons incomplete weten

Gedichten bij het artikel over wetenschapsfilosofie en kennissociologie

Dichter bij de wetenschap, een complementaire visie op wetenschap, filosofie en religie

Zie thema 20 Integraal denken

door Piet Ransijn

 

 

Licht in een wereld die verblind lijkt te zijn waarin mensen hun silhouet en schaduw achterlaten

 

Leren van kinderen en dwazen                                                                                           

                                                                  5 maart 1998

 

Wij leven en leren.

Maar hoe?

 

Levend begraven

in blokkendozen van beton en staal

 

Bedolven onder vierkante papieren

bedekt met harteloze taal

 

Gelukkig zijn er ook mensen

die leren van kinderen en dwazen

 

Die stil zijn

als anderen rennen en razen

 

Die zich bekommeren

om wat onze kinderen vinden

 

Die zorgen voor licht

in een wereld vol dwazen en blinden

 

Die voorbij de waan zijn gegaan

naar de zoom van een tijdloos bestaan

 

 

Blokkendozen van beton en staal aan de zoom van een tijdloos bestaan

 

 

Een verknipt land met bokkendoos vol asfalt en beton

 

 

Verknipt          hekeldicht                                                                                                     

                                                         26 april 1998

 

In een verknipt land 

met verknipte zielen

in blokkendozen

van beton en staal

zijn wij naar school gegaan

 

Het hele leven

wordt uiteengereten

en ontbloot van zin

gaat het de computer in

 

Alles krijgt een cijfer

Iedereen een cijfer

Dit heet weten

 

Wie voldoende cijfers heeft

is gereed voor het volle leven

 

Gelukkig is er ook een ander weten

waarbij alles weer heel wordt

en op zijn plaats valt

in een alomvattend veld

 

Het veld van onbeperkt bewustzijn

“Waarin wij leven bewegen en zijn”*                 

 

*Handelingen van de apostelen 17,28    

 

 

Blokkendozen in een veld van dagend licht

 

 

 

Waartoe?                       

 

Onstuimig voortgedreven

reisde ik langs vele wegen

In verre landen lang gebleven

Duizenden boeken gelezen

Duizend gedichten geschreven

 

Om vele mensen gegeven

De liefde was mij genegen

langs ondoorgrondelijke wegen

vrouw en kinderen gekregen

M’n leven was niet zonder zegen

 

Toch denk ik soms even

Is dit nu mijn leven?

Waartoe al mijn streven?

Was ik niet net zo lief

een spelend kind gebleven?

 

1998 Bij keuzemodule over Loopbaanoriëntatie

 

 

 

 

                                                       

Leren van het leven

                                                                           2003 10 17

Als het leven vreugde geeft

en je veel plezier beleeft

blijf dan leren van het leven

hoe het meer en meer kan geven

 

Als het leven minder prettig gaat

je met rampspoed om de oren slaat

blijf dan van het leven leren

Rampspoed kan zich keren

 

Het leven neemt en geeft zolang je leeft

Hou niet vast wanneer het je verrast

Maak het leven niet tot last

 

Blijf niet staan maar laat je gaan

Laat het leven, laat het streven

Het zal geven wat je past

 

Hou niet vast, wees je leven niet tot last

Maar blijf altijd leren van het leven

Het zal je geven wat je past

 

Als het leven er soms onverwacht toe noodt

leer dan ook een plek te geven aan de dood

Sterven is een andere kant van het leven

 

Overgeven is het wezen van het leven

Een mens die zich kan overgeven

gaat vaak meer vervuld door het leven

 

Blijven leren van het leven

Op je knieën voor een kind

een stukje steen, een dier of plant

 

Voor het wonder van het leven

het pure bestaan dat alles verbindt

in een groots bezielend verband

 

Want alles is één

één groot wonder

 

 

 

            
Studententijd: de jaren zestig                

                                                               Voor Prof. Goudsblom en Prof. Duintjer

 

Toen ik mijn onschuld niet geheel verloren had

ging ik als boerenzoon studeren in de grote stad

Waar in die tijd haast alles leek geoorloofd

en aan zekerheden niet meer werd geloofd

Het gezag werd systematisch genegeerd

Autoriteit was zonder meer verkeerd

 

Gebouwen werden bezet, colleges verstoord

De luide roep om inspraak werd alom gehoord

Niemand had het zo te zien meer voor het zeggen

en het gezag leek zich daar bij neer te leggen

Maar alleen met eindeloos vergader en gepraat

voelden velen zich bij nader inzien niet gebaat

 

                            *********

Er waren in die tijd ook erudiete professoren

die met hun vak studenten wisten te bekoren

Die diepgang zochten in de spraakverwarring

zonder prooi te zijn van dreigende verstarring

Menigeen zocht naar een diep waarachtig weten

om een onzeker leven diepere zin te geven

 

Anderen vonden inspiratie in een vorm van meditatie

Er kwam ruimte voor een eigen vakkencombinatie

Er was ook aandacht voor de grote filosofen

en de eigentijdse visie van de grote sociologen

door de integratie van hun kritisch inzicht

gaven zij de wetenschap een ruimer zicht

 

                            *********

Velen baanden zich een eigen weg door het leven

en wisten ook aan anderen iets mee te geven

van hetgeen zij in hun eigen leven zochten

en daar soms een glimp van krijgen mochten

In een wereld wankelend aan alle kanten

heeft geen mens het lot in handen

 

Iedere gevonden vorm van zin en zekerheid

raakt een mens na een zekere tijd weer kwijt

Na iedere crisis weer een nieuw begin

Een vorm van zin in werk of een gezin

Kennis en ervaring delen en geven

geeft ook zin en inhoud aan het leven

 

2011 06 04  n a v contact met professor Goudsblom,

emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam

Zijn proefschrift Nihilisme en cultuur, over o.m. Nietzsche raakte mij.

 

Friedrich Nietzsche

 

 

 

Open plek in een donker bos

 

Stil zijn en luisteren        

 

’Toen schrok ik wakker in een donker bos

 Ik was verdwaald in het midden van mijn leven

 Dat wat ik vasthield liet mij zomaar los’*

 

Verdwalen wij niet in een woud

van werk en woorden?

 

Is het geen tijd om te vertoeven

op een open plek in het bos

en daar stil te zijn?

 

Te luisteren naar het ruisen

van de stilte in de diepte van de ziel

 

Luisteren naar de stilte

tussen de gedachten

en de goddelijke stem horen

 

* Dante, begin van de Divina Commedia

 

 

 

IJdelheid**                                  2002 09 29

                                                  Bij afscheid van een oudere collega

De één is bezig met zijn baan

Een ander met de organisatie

Maar waar komt het op aan?

Misschien op Zelfrealisatie?

 

De een is bezig met een training

Een ander vormt zijn mening

Maar elke vulling van de tijd

is eigenlijk slechts ijdelheid:

 

Najagen van wind*

of spel van een kind

Want ijdelheid

is wat niet blijft

 

Het lot dat ons soms tart

De wervelingen van het hart

Zij kennen rust noch duur

Maar alles rijpt het eigen uur

 

Wij houden ons wel groot

Maar in de schaduw van de dood

zijn wij in feite onbeduidend klein

 

Het kosmische bewustzijn

echter kent geen einde

alleen een ’einde van het lijden’*

 

*  Boeddha’s omschrijving van nirvana

** Prediker 1: 2-3 en 12:3                

 

 

 

 Socrates, J.L. David 1787

‘Is de wetenschap in staat ons handelen zin en doel te geven

nadat zij heeft bewezen dat zij deze kan wegnemen en vernietigen?’’

Nietzsche (Prof J Goudsblom, Collegedictaat doctoraal sociologie 1970)

 

Het weten waard                        Voor J. bij zijn publicatie in Nature*              

                                               2013 07 11

Wat is het weten waard?                                              

Is dat wat in Nature staat?*

Draagt het bij tot beter leven?

En wat heet beter?

 

Is de zogenaamde vooruitgang

eigenlijk ook geen achteruitgang

die mensen in de postmoderne tijd

meer van de natuur afscheidt?

 

Mensen verwijdert van hun hart

De wereld met problemen tart

Na ieder ‘opgelost’ vraagstuk

zijn wij met vele nieuwe vragen druk

 

Lijkt dat niet op water naar de zee dragen?

Wat wordt bijgedragen aan wezenlijke vragen?

Wat is de zin en het doel van ons leven?*

Wat is het waard om aandacht te geven?

 

*******

Wie in Nature heeft gepubliceerd

wordt gerespecteerd als zeer geleerd

Een stimulans om door te gaan

met wetenschap als (deeltijd)baan*                              Zie Max Weber

                                                                                Wissenschaft als Beruf

Om fundamentele vragen op te werpen

De postmoderne discussie aan te scherpen

Maakt wetenschap ons vreugdevol en liefdevol?

Of draait zij met techniek de wereld dol?

 

Een wereld vol reductionisten en sofisten

die alles beter wisten en elkaar betwisten

vraagt om een kritische en wijze les

van een nieuw soort Socrates

 

Die deugd weer met weten verbindt*                            *‘Deugd is weten’

niet door geld en macht is verblind                              Socrates:

Die geen onrecht doet maar ondergaat                        ‘Beter onrecht ondergaan

en weet wat hem te wachten staat                               dan onrecht doen,’

 

Die trouw aan zijn innerlijk weten

de stem volgt van zijn geweten

Die gevestigde waanideeën bestrijdt

met vermetele scherpzinnigheid

Een mythische heroïsche figuur

die trouw blijft aan zijn eigen natuur

 

We weten niet wat bevorderlijk en wat schadelijk voor ons is, in onze levenswijze, dagindeling, met wie wij omgaan, beroep en vrije tijd, natuur- en kunstbeleving, eten, slapen en nadenken, in de kleinste en alledaagse dingen zijn wij onwetend en hebben we geen scherp zicht. Dit maakt de aarde tot een plek van onheil.

Men moet niet zeggen dat het komt door het menselijk onverstand.

Veeleer is er verstand genoeg, meer dan genoeg, maar het wordt verkeerd gericht en kunstmatig van de kleine dagelijkse dingen afgewend.’

Nietzsche,  citaat in J. Goudsblom Nihilisme en cultuur, p 210

 

 

Verbinding met de bron

                                                                                   2013 12 18

Zonder de verbinding met de bron

waaruit het leven ooit begon

missen wij een dieper weten

zijn wij bron en doel vergeten

 

Neemt het verstand de overhand

volgt misverstand na misverstand

Waardoor wij het leven uiteenrukken

gefragmenteerd in opgedeelde stukken

 

De band met het geheel is niet te vinden

We tasten in het rond als ‘ziende blinden’*                    *Matteus 13,13

met een zekere beklemming

op zoek naar hun bestemming

 

We zijn op zoek naar onszelf

onze plaats onder het hemelgewelf

de plaats van ieder onderdeel

in verbinding met het geheel

 

Zonder de verbinding met de bron

is het leven als het ware zonder zon

Die het leven koestert en voedt

en waar ieder zich te goed aan doet

 

Als wij onwetend en verstoken zijn

van de bron van ons bewustzijn

kunnen wij als dolende blinden

geluk en vrede moeilijk vinden

 

Die in duisternis gehuld

verveeld en onvervuld

zoekend door het leven gaan

naar een lichter en voller bestaan

 

Tot het licht wordt van binnen

wij een nieuw leven beginnen

Tot het licht van binnen wordt

door mediteren of geloof in God

 

In de zin van dieper weten

het weten dat wij zijn vergeten

Door een innerlijke verbinding

in plaats van innerlijke verblinding

Onverstand en hoogmoed kwijt

Terug naar de onschuld van de kindertijd

                                                                    

 

De harmonie met de kosmische orde ging verloren

 

Het wetenschapsbedrijf

                                                    2014 05 02

Een leven zonder zin en doel

ligt leeg en eenzaam op de loer

Krijgt het leven een diepere zin

door lustbevrediging en materieel gewin?

 

Gereduceerde kennis geeft verblinding

Geïntegreerde kennis geeft verbinding

Eenzijdige wetenschappelijk weten

kan het leven geen betekenis geven*

 

Op den duur zal gaan blijken

dat ten koste van al wat leeft

op kosten van anderen zich verrijken

het leven geen zin en betekenis geeft

 

Het wetenschapsbedrijf is objectief

en heeft an sich de mensen niet lief

zonder vakoverstijgend te kijken

kennis verkopend aan de rijken*

 

Maar wat betekent rijk

met een armzalige kijk?

in een beperkende visie gevangen

stilzwijgend bevrijding verlangend:

 

Harmonie met de kosmische orde

Daar weer bewust van te worden

Om weer in het paradijs te kunnen leven*

waaruit wij door onbegrip zijn verdreven

 

*Zie Max Weber, Wissenschaf als Beruf

*Zie Faust die zijn ziel verkocht aan Mefistofeles

om echt te kunnen genieten al was het maar kortstondig

en ook al was het ten koste van de ander, met name Gretchen

*Zie Erich Fromm over de menselijke situatie in De gezonde samenleving

 

 

 

Meester Kwel, karikatuur van een stripfiguur uit de jaren 50

Vroeger werd met een stok nog directe dwang uitgeoefend

Tegenwoordig in een ingenieus intellectueel dwangsysteem

dat met behulp van computers van alles in de gaten houdt.

 

 

Het (nood)lot van onze tijd wordt gekenmerkt door rationalisering en intellectualisering

en bovenal door ‘ontheiliging’(‘onttovering’, Entzauberung) van de wereld’

Max Weber, Wetenschap als beroep en roeping

 

Verwetenschappelijking van zorg en welzijn**              2014 01 26

 

Ook in de zorg wint wetenschap terrein

Meer en meer vanuit het hoofd

meer van hart en ziel beroofd*

 

Zorg met de computer gestuurd

Caritas heeft lang genoeg geduurd

Alles vastgelegd in formulieren

De zorg verzandt in de papieren

 

Met de computer ingevuld

wordt de absurditeit verhuld

Iedere cliënt een mapje papieren

in een overvloed aan formulieren

 

Waar gaan zorg en welzijn heen

in een computergestuurd systeem

waarmee het alziend oog van God

alwetend digitaal vervangen wordt?

 

De ziel bestaat niet*

in de neurowetenschap

die alleen gelooft wat je ziet

en niet het ongeziene vat

 

* Zie o.a.  reacties van neurowetenschappers op P van Lommel, Eindeloos bewustzijn

                         en interview met Dr Eben Alexander, ‘Ons bewustzijn is eeuwig’ in Theoptimist mei/juni 2013

                         over zijn boek Proof of Heaven; zie ookKarl.R. Popper en J.C Eccles, The Self and its Brain;

                         Dick Swaab, Wij zijn ons brein,versus Alva Noë, Wij zijn toch niet ons brein

 

**Zie Wilterdink e.a. Samenlevingen, 2007, p 160-61

over mechanisering en verwetenschappelijking rationalisering en bureaucratisering,

ibid. p. 165 en Max Weber in De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme (slot)

 

 

De promotie

                                        Maastricht 22 juni 2012  Bij de promotie van een familierelatie

Daar zitten de heren weer

gewichtig in hun lange toga

de hooggeleerde heren

 

Vandaag is het hun eer

een knappe promovenda

laten promoveren

 

Maar wat ze ook beweren

het fijne weten ze nog niet

Weet dat de promovenda

als het waar is wat ze ziet?

 

Maar wat is waarheid?

Altijd weer een punt van strijd

Visies die elkaar bestrijden

Al sinds de antieke tijden

 

In het universum in actie

onthult zich maar een fractie

aan ons menselijke brein

van wie of wat wij wezenlijk zijn

 

Dat is niet de DNA of RNA

Zoals de knappe promovenda

volgens één der hooggeleerden

tegen beter weten in beweerde

 

Wij zijn niet onze genen

zoals sommige mensen menen

Want wij zijn ook niet ons lijf

Dat is volgens velen buiten kijf

 

We hebben een lichaam en zijn

in wezen ons bewustzijn

We kunnen slechts iets weten

niet alleen door het te meten

 

Maar door ervan bewust te zijn

Hoe wij weten wie of wat wij zijn

is een vrijwel onbekend terrein

van het ongrijpbare bewustzijn

 

Een mysterieus gegeven

ligt ten grondslag aan het leven

Hoe ingenieus het is gestructureerd

is wat wetenschap ons leert

 

Alles heeft uiteindelijk een reden

Lijkt te werken naar wetmatigheden

die ons menselijk oog niet altijd ziet

Want wij weten lang nog alles niet

 

Soms is het vermoeden sterk

van een intelligentie aan het werk

De wereld zit zeer knap in elkaar

Dat kan toch niet zomaar?

 

 

 

De horizon wijkt

                                                    2014 02 12 

Aan de horizon van het oneindige

zijn waarschijnlijk maar weinigen

die verder kijken en reiken

als horizonten wijken

 

Op zoek naar de bron

voorbij een transparante horizon

naar de grond van het bestaan

 

Voorbij de waan van een eindig bestaan

kijkt het oneindige sprakeloos ons aan

met kosmische ogen vol mededogen

 

Voor een vaak gedreven en bevlogen

maar nietige en eindige bestaan

waaruit wij ooit een keer zullen gaan

 

Zoals menigeen verdween

zonder te weten waarheen

 

 

Een wereld van bewustzijn                    2013 12 05 

 

In de mondaine wereld

is een subtielere wereld

die wij maar zelden zien

een mooi moment misschien

De wereld van bewustzijn

van ons eigenlijke zijn

 

Niet hetgeen we spelen

maar hetgeen we zijn

Tederheid verbondenheid

en het vermogen om te delen

Velen zijn iets van die wereld kwijt

die dichters in hun hart behoeden

en ook in anderen vermoeden

 

Zij richten zich in hun gedichten

zachtjes op het mooie in de ziel

waar een teder licht op viel

zodat het op kan lichten

Het licht van het bewustzijn

ons eigenlijke zijn

 

 

Mensen met ruimer bewustzijn                2013 09 19

                                                           Voor een wetenschappelijk onderzoeker

Moge mensen van wie het bewustzijn

meer geïntegreerd en ruimer is

gevestigd in het eigenlijke zijn

de aarde bewaren en behoeden

Anders gaat er nog meer mis

dan wij nu kunnen bevroeden

 

Ook zij die wetenschapper zijn

zijn vaak begoocheld door de schijn

van de verschijnselen en zij zijn

veelal niet gevestigd in hun eigen zijn

Zij menen iets dat wezenlijk is te weten

maar hebben vaak het wezen juist vergeten

 

Wat wezenlijk is kan niet verdwijnen*

en blijft in het bewustzijn schijnen

dat op de verschijnselen schijnt

en blijft als al het andere verdwijnt

als grondeloze achtergrond

die van de aanvang af bestond

 

Waarin verschijnselen verschijnen

en weer in de grond verdwijnen

Ze zijn bij nader onderzoek

als beelden op het witte doek

Beelden die komen en wijken

terwijl wij het scherm bekijken

 

(Denk)beelden komen en gaan

De achtergrond blijft bestaan

Het weten van het bewustzijn

reflecteert de wetten van het zijn

waar verschijnselen zich naar bewegen

als een vormbepalend gegeven

 

Wie dat wat wezenlijk is kent

waardoor de wereld wordt gekend

beziet wat komt en gaat en dat wat blijft

en wat verschijnselen in wezen drijft

Hoe het mysterie van het worden en het zijn

zich opent en ontvouwt voor het bewustzijn

 

Het mysterie van komen en gaan

in dat wat is en blijft bestaan

Het verschijnen en verdwijnen

in dat wat steeds blijft schijnen:

Het licht van het omvattende bewustzijn

waarin ‘’wij leven, bewegen en zijn’’**

 

*’’The unreal has no being

The real never ceases to be

The final truth about them both

has thus been perceived

by the seers of ultimate Reality’’

Bhagavad Gita II-16, zie ook andere verzen

**Handelingen van de Apostelen 16,27

 

 

 

De eenheid in zicht                     2014 05 26

 

Wanneer iemand verder kijkt

dan de blik van anderen reikt

meent men dat hij fantaseert

of onwaarheden beweert

Tenzij men kan bewijzen

of leert zien op andere wijze

 

Dan kan men het misschien

ook anders gaan zien

Soms daagt het licht

komt eenheid in zicht

van het hemelgewelf

met de aarde en onszelf*                                   *zie afscheidsbrief Wubbo Ockels

 

De wereld en het bewustzijn

vormen één omvattend zijn

dat zich in zwijgen hult

en toch het hart vervult

met de uiteindelijke zin

die ooit verloren ging

 

Het scheidend intellect

wordt op zijn plek gezet

bezield en bewogen

door een groter vermogen

als een bijzonder onderdeel

van een groter geheel

 

‘Wij leven bewegen en zijn’                                *Handelingen van de apostelen 17,28

in een ruimer bewustzijn

als licht van binnen schijnt

waar scheiding in verdwijnt

Licht dat ieder mens verlicht*                            *Johannes Proloog 1,9

daagt in het verruimde zicht

 

 

 

Onheil in de wereld

                                                               2013 06 26 

In een wereld die aan alle kanten

wordt geteisterd door onheil en gemis

en door dreigende rampen en branden

in een wereld waar geen vrede is

mogen wij toch niet werkloos toezien

dat het nog erger wordt misschien?

 

Hadden we nu nog maar de pit

om te zeggen hoe het zit

We hebben levenslang geweten

wat de oorzaak is van de gebreken

 

Door te lezen en te leren van wijzen

die ons er telkens weer op wijzen

eeuw na eeuw en keer op keer

in variaties van dezelfde leer

Hoe wij kunnen groeien in bewustzijn

en ontwaken kunnen in ons eigen zijn

 

 

Gewijd aan de komende tijd                  2014 04 03

 

Een andere tijd is in de maak

Wij hebben daarin een taak

Met elkaar en voor elkaar

Ook al lijkt het soms zwaar

 

Het gaat niet meer om gewin

tegen de natuur en anderen in

Maar om steun te verlenen

aan de realisatie van het Ene

 

Iets bij te dragen van waarde

voor het welzijn van de aarde

Haar met het Ene verbinden

dat in ons hart is te vinden

 

Soms kent men een visie

een besef van een missie

Soms vult men het aan

Ieder zijn weg om te gaan

 

Het gaat er eigenlijk om

te zijn als zonneschijn

als een straal van de zon

het Goede te doen en te zijn

 

*Het Goede is bij Plato, het ene, ware en mooie

Bron van al het goede, alle goede eigenschappen

Zoals de zon al het goede verlicht en doet groeien

Over de dichter / schrijver

Dr. Piet Ransijn (1949) studeerde westerse en niet-westerse sociologie en filosofie te Amsterdam, vooral cultuur- en godsdienstsociologie en kennissociologie. Schreef een doctoraalscriptie over Vervreemding en zelfverwezenlijking, een boek over Bewustzijn als bewapening (1982),  een proefschrift over collectief bewustzijn in India (1984) en vertaalde het boek van Motz en Weaver, History of Physics (1993). Medeoprichter en onderwijsadviseur van een onderwijsprogramma over sociaal-emotionele vaardigheden: Leefstijl voor jongeren (1989-2008). Was parttime docent sociologie en keuzemodulen over onder meer bewustwording en intuïtie aan Hogeschool Windesheim in Zwolle (1993-2014).