Verlangen naar het Ene in het vele. Gedichten bij het artikel Filosofie en poëzie van Rizzuto en bij het artikel over verenigende veldtheorieën

Civis Mundi Digitaal #27

door Piet Ransijn

Verlangen naar het Ene in het vele

Gedichten bij het artikel Filosofie en poëzie van Rizzuto

en bij het artikel over verenigende veldtheorieën

Door Piet Ransijn

Rizzuto noemt onder meer de volgende thema’s, die ook vaak voorkomen in mijn filosofische gedichten, ongeveer in deze volgorde:

  • verwondering, verbazing en verbijstering, voortdurend vragen
  • verlangen naar waarheid voorbij de wereld van het worden, transcendentie, genade
  • heimwee naar eenheid en vereniging in de veelheid, en het verloren paradijs
  • stilte, luisterend denken en een meditatieve, contemplatieve houding
  • de betrekkelijkheid van rationaliteit; de intuïtieve, verbindende poëtische rede
  • beperkingen van wetenschap en filosofisch denken
  • religie en mystiek, het heilige, het goddelijke en het zelfbewustzijn
  • leegte, de woestijn of de afgrond van het niets, nihilisme, kwetsbaarheid, onzekerheid
  • licht en duisternis, het positieve lichtende niets, volle leegte, versmelten van tegenstellingen

Over deze veelvoorkomende thema’s verschenen gedichten van mij in Civis Mundi nr 23/24, 25 en 26.

De beperktheid van het rationele wetenschappelijke denken en de aanvulling met filosofie, religie en poëzie, zoals ook Rizzuto bepleit, is een basisthema in mijn artikelen en gedichten. Onderstaande selectie betreft genoemde thema’s, die niet nader worden toegelicht. De gedichten spreken voor zich.

 

Inhoud

Over verwondering

Kinderogen

Over eenheidsverlangen en heimwee

Terug naar de verloren eenheid

Over stilte en luisteren, vragen en genade

Met stomheid geslagen

Stil zijn en luisteren

Vragen, zwijgen en pogen te beschrijven

Vraag niet waarheen

Over het Ene en het vele

Afgescheiden en verbonden met het Al

Problemen en het Ene

Onderscheid en eenheid

Reiken naar oneindigheid

Waar het Ene is te vinden

Bewustzijn en materie

Over intellect en intuïtie

Intuïtie als vorm van waarnemen

Ego en intellect

Over het goddelijke

Op zoek naar goden en godinnen

Een niet te vatten weten

Heilig vuur

Door goddelijke ogen

In hoger hand

Over leegte en licht in duisternis

Lichtstraal langs een donkere wolk

Morgenlicht

De bodem van het ravijn

Bloemen in de afgrond

Licht in de leegte

Inzicht in de duisternis

 

Kinderogen

                                                                                                                                        

Mooier nog dan goud of diamant

mooier dan de zomerzon

die ondergaat aan het strand

mooier dan de mooiste bron

Wat ik het allermooiste vind

dat zijn de ogen van een kind

 

Alsof de hemel op een kiertje staat

de grotemensenwereld hen voorbijgaat

Hun blik vol grenzeloos vertrouwen

doet ons onweerstaanbaar van ze houden

 

Weerspiegelen die kleine kinderogen niet

wat je nergens meer zo zuiver ziet?

Het onuitsprekelijk geluk van kleine dingen

bootjes in het water, vogeltjes die zingen

 

Hun ogen stralen vol verwondering

naar ieder wonderlijk dier en ding

In hun blik spreekt veel vertedering

voor ieder dierbaar dier en ding

 

Als ik kijk door kinderogen

vervult mij een soort mededogen

voor het gedoe van grote mensen

hun hoog gegrepen opgefokte wensen

Wat ik het allermooiste vind

dat is de eenvoud van een kind

 

Lelystad 1988 Onderwijstijdschrift Educare


Terug naar de verloren eenheid

 

Als kind kon ik wonen

in een land zonder grenzen

onbekend bij andere mensen

Eindeloos kon ik er dromen

 

Ik wilde er altijd blijven wonen

Maar op een of ander onbewaakt

moment ben ik eruit geraakt

heb zogezegd mijn Zelf verzaakt

 

Misschien is het langzaam gegaan

Hoe dan ook: ik kwam eruit vandaan

en werd gevangen in de waan

van een eindig begrensd bestaan

 

Met eindeloos heimwee heb ik terugverlangd

God op mijn knieën geprezen en gedankt

voor iedere glimp van het verloren licht

en ieder vaag en mistig vergezicht

 

van het vergeten land uit mijn kindertijd

Uiteindelijk kwam de verloren eenheid

terug in een gelukzalige sereniteit

die ik in wezen nooit bent kwijt geraakt

 

Heb me alleen maar druk gemaakt

Eigenlijk om niets voor niets

Want eenheid is niet iets

en toch iets dat er altijd is

Hoe kan het dan dat ik het mis?                                

                                      

2002 09 07 Bij keuzemodule over sensitieve (hoog gevoelige) kinderen

 

Met stomheid geslagen                      2002 0818

 

Als je het ik werkelijk loslaat

met al zijn willen en streven

en het bestaan zijn gang gaat

overstelpt je het leven

in onuitsprekelijke pracht

 

Met stomheid geslagen

door genade gedragen

beweegt het leven zich zacht

in een overstelpende pracht

vervuld van licht en vrede

in het Eeuwige Heden

 

Open plek in een donker bos

 

Stil zijn en luisteren                                                                                                         

 

’Toen schrok ik wakker in een donker bos

Ik was verdwaald in het midden van mijn leven

 Dat wat ik vasthield liet mij zomaar los’*

 

Verdwalen wij niet in een woud

van werk en woorden?

 

Is het geen tijd om te vertoeven

op een open plek in het bos

en daar stil te zijn?

 

Te luisteren naar het ruisen

van de stilte in de diepte van de ziel

 

Luisteren naar de stilte

achter de gedachten

en de goddelijke stem horen

* Dante, begin Divina Commedia

 


 

Vragen en zwijgen

en pogen te beschrijven                     2014 09 07

 

Is al dit schrijven

niet een pogen

tot een antwoord

op de vraag: waarheen?

 

Dat er niet in slaagt

om naar vermogen

te beschrijven

waar het heen gaat

 

Kun je dan niet beter zwijgen

dan vergeefs te blijven schrijven

zonder overtuigend antwoord

op de vraag waarvoor?

 

En het hoofd te laten neigen

als de ogen zijn gesloten

en in iets of iemand geloven

waar geen woorden kunnen reiken

 

En dan zachtjes laten rijpen

wat in liefde wordt gehoord
en dat pogen te beschrijven

in een overbodig woord

 

*Nietzsche, nihilisme: Er is geen antwoord op de vraag waarheen?

 

Monnik in scriptorium

 

 

 

Vraag niet waarom

 

Ieder mens  

heeft zijn verhaal

zijn diepste tragiek

en grootste vreugde

gedreven de door liefde

voor het leven die het draagt

door een eindeloos niets

dat alles in zich draagt

van het ontstaan

tot het vergaan

 

Vraag niet waarheen

Want ieder doel is ijdel

Vraag niet waarom

Iedere reden is futiel

Vraag niet meer

Denk niet meer

 

Wees stil en weet

en wees de liefde

die het Al vervult

ieder mens omhult

onmerkbaar zacht

met ongekende kracht

het leven doet bewegen

als de liefde voor het leven

die de zon en sterren doet bewegen*

 

* Dante,  Divina Commedia, slotzin

 

 

Afgescheiden en verbonden met het Al         2013 11 09

Wij mensen met ons loos gebral

zijn afgescheiden van het Al

Bron van ons probleembestaan

is dat wij zijn weggegaan

uit het ‘paradijs’ vandaan:*                                          *Zie Genesis 1 en E. Fromm,

                                                                                                   De gezonde samenleving

Uit ons oorspronkelijke één zijn                                            

in ego-loos en eindeloos bewustzijn*                         *Zie o.m. Pim van Lommel

Dat in ons wezen nog aanwezig is                               Eindeloos bewustzijn

en de oorzaak is van ons gemis                                   en andere bronnen

 

Het ego heeft de overhand

gebruikt eenzijdig ons verstand

Het scheidend intellect

vergroot de scheiding en het gebrek

Voor intuïtie is bij ons te weinig plek

 

Voeling met de eenheid

zijn wij als verknipte mensen kwijt

Scheiden is de bron van lijden

Maar er komen andere tijden

als wij ons weer verbinden

 

Niet meer leven als de blinden

maar bewust als zienden

die de eenheid ziende

verbonden met het Al

stoppen met zinloos gebral

 

Ego’s zullen dienstbaar zijn

in ego-loos en eindeloos bewustzijn

waarop wij het zicht verloren zijn

Het ego is daarvoor te klein

 

In ego-loos en eindeloos bewustzijn

waar eenheid in het bewustzijn is

is geen schaduw van gemis

maar één zijn en verbonden zijn

 

Het intellect draait in cirkels rond

 

Problemen en het Ene                        2014 08 18

 

Ontstonden ooit problemen

toen het afzonderlijk bestaan

zich scheidde van het Ene

uit een integraal verband vandaan?

 

Dingen kwamen op zichzelf te staan

uit een groot geheel vandaan

en toch nog vaag verbonden

met bron waar zij ontstonden

 

Uit een voorbewuste harmonie

volgde een proces van individuatie

een op zichzelf betrokken zijn

uit een ongedeeld bewustzijn

 

                        ****

 

Zijn problemen in het bestaan

door gebrek aan iets ontstaan?

Gebrek aan liefde of aan inzicht

Bij duisternis ontbreekt er licht

 

Omdat er in de duisternis

gebrek aan inzicht is

Wij lijken ziende blind

als licht ons niet verbindt

 

Kijken ziende in de duisternis

Zien niet dat er eenheid is

We zien een donker leven

door vormloos niets omgeven

 

Een gat waar leven in verdwijnt

waar geen licht van binnen schijnt

Aan de andere kant een lichtbron

waar het manifest bestaan begon

 

En steeds opnieuw begint

Bestemming en vervulling vindt

als het licht in het donker schijnt

en duisternis daardoor verdwijnt

 

De wereld van de intellectuelen

verhult het Ene in het vele

De wereld van de wijzen

onthult het Ene in het vele

Subtiel onderscheid in een onderliggende eenheid

 

Onderscheid en eenheid                    2014 08 27

 

Zij die menen

het te weten*                          *Bijv. theologen en wetenschappers

zijn verdreven

uit de Hof van Eden

 

De vrucht van onderscheid

hebben wij gegeten

Wij zijn daardoor de eenheid

met de ongedeelde heelheid kwijt

 

Hoe kunnen wij het Ene

waarop ieder wezen

in de grond is aangewezen

weer verbinden met het vele?

 

Hebben zij die weten

niet een taak gekregen

het oorspronkelijke Ene

weer te doen herleven?

 

Of worden wij verleid

door het onderscheid?

Wij willen het andere domineren

in plaats van het te eren

 

als omhulling van de veelheid

als de woning van de godheid

die aan ieder energetisch wezen

een verbinding heeft gegeven

 

verbinding met het inwonende Ene

dat de bron is van het leven

Het Ene dat bij hen die menen

het te weten lijkt verdwenen

 

Als de ogen van de ziel

weer open zullen gaan

de bron van het bestaan

weer wordt gezien

 

dan zullen ook wij blinden

onze weg weer vinden

die naar eenheid leidt

vrij van leed en strijd

 

Verbinding integreert

als zij niet wordt afgeweerd

Maar gescheidenheid

leidt tot leed en strijd

De weg van inzicht

werkt als een licht

Het verbindende Ene

schijnt door het vele

 

Als het inzicht in het Ene

nog niet is verdwenen

is er hoop op betere tijden

op een einde van het lijden*                                       *Volgens Boeddha is dat nirvana

 

Inzicht als het licht vanuit het Ene

Angi light, Angelica Mihaela Moga

 

 

Reiken naar oneindigheid*                  2014 04 19

 

De ellende begon

toen het ik zich scheidde

van zijn grond en bron

toen begon het lijden

 

Het ik kan in zijn eindigheid

het eindeloze niet omringen

en reikend naar oneindigheid

het dichterlijk bezingen

 

Of zich vragend ernaar neigen

in bescheiden zwijgen

*Titel van de dissertatie van Jan Weima over religieuze ervaringen

 

 

 

Waar het Ene is te vinden                   2014 07 18

 

Als het Ene eenmaal is aanschouwd

voelt het Ene meer vertrouwd

worden wij ons weer bewust

dat het vele in het ene rust

 

Als wij van het Ene zijn gescheiden

is er in ons pijn, verdriet en lijden

Waarom blijven wij niet in het Ene?

Waarom lijkt het steeds verdwenen?

 

Wij maken ons druk en denken teveel

Leven niet vanuit het geheel

Niet vanzelf, niet meer spontaan

Leiden een dwangmatig bestaan

 

            ************

 

Diep in ons is het Ene te vinden

We kunnen ons ermee verbinden

Door eenvoudig stil te zijn

Stil bewust te zijn

 

Van het Ene

dat diep van binnen

‘in den beginne’

in ons heeft geschenen

 

In ieder die wij beminnen

is het Ene te vinden:

in de liefde van binnen

voor de beminde

 

            ***********

 

Een goddelijk bewustzijn

straalt door al het zijn

ongerept en puur

in de levende natuur

 

Die het zuiverste zijn uiting vindt

in de ogen van een kind

de liefde tussen man en vrouw

waarin God als kind verschijnen zou

 

Ieder kind heeft God zijn ziel gegeven

en een belofte voor nieuw leven

maar in de dagelijkse praktijk

geeft het hiervan lang niet altijd blijk

 

Voorbij materie reiken

 

Bewustzijn en materie             2014 08 18

 

Ik stel belang in het bewustzijn

maar wil geen zwever zijn

Ik reik voorbij het materiële

Op zoek naar het Ene in het vele

wil ik de dierbare aarde

voorlopig niet verlaten

 

Ik zoek ook in het materiële

de onthulling van het mysterie

van bewustzijn in de materie

Hoe het Ene kan zijn in het vele

Het materiële voert de boventoon

Het ideële is een onderstroom

 

 

 

 

Intuïtie als vorm van waarnemen                    2014 09 08

 

Het leven vraagt om nieuwe standaards

Een mens is aards en bovenaards

Hij streeft naar integrale waarden

Het goede, het schone en het ware

 

Hij wil het hemelse op aarde

Wat hij niet kan verklaren

wil hij toch verklaarbaar maken

stelt zich telkens nieuwe taken

 

Verstand en onverstand

Hadden lang de overhand

gekluisterd aan de zinnen

Men vergat de weg naar binnen

 

Wat waar is kan ook mooi zijn

In een integraal bewustzijn

Waarheid laat zich schouwen

in een religieus vertrouwen

 

Dat moeilijk is uit te leggen

of in woorden is te zeggen

De eenheid van het zijn

onthult zich in het bewustzijn

 

De waarneming is direct1

en strekt voorbij het intellect

Het waarnemen zit binnen

en gaat voorbij de zinnen

 

Die informatie overdragen

naar meer verfijnde lagen

van een integraal bewustzijn

Ze omringen wie wij zijn

 

Ons bewustzijn wordt omringt

door informatie die er binnendringt

in informatie- en bewustzijnslagen

Lagen die dan aandacht vragen

 

Die naar buiten wordt gericht

Als een soort van innerlijk licht

dat van binnen naar buiten schijnt

en in de onmetelijke ruimte verdwijnt

 

Dit licht komt van binnen

van ver voorbij de zinnen

Het licht van het bewustzijn

Waarin wij leven bewegen en zijn2

 

1 Jung onderscheidt in zijn analytische psychologie in Psychologische typen, hfst 10, waarnemende en oordelende functies. Zintuiglijke gewaarwording en intuïtie nemen direct waar, zonder oordeel, dat komt van het intellect en het gevoel. Het intellect oordeelt in termen van juist en onjuist etc.. Het gevoel oordeelt in termen van prettig of onprettig, fijn of niet fijn. Intuïtie en schouwen zijn vormen van direct innerlijk waarnemen en registreren wat zich van binnen aandient. Eigenlijk vinden waarnemingen plaats in het bewustzijn terwijl ze er ook in binnendringen a h w in een andere laag.

2 Handelingen van de apostelen 17,28

 

Ego en intellect                       2014 08 23

 

De oude weg van het verstand

dat zich gedraagt als dominant

loopt langzaam zeker dood

Repercussies zijn te groot

Leidt tot splijting, isolatie

ten koste van de integratie

en het geïntegreerde leven

 

Uit het paradijs verdreven

door het scheidende verstand

met het ego hand in hand

is de verbinding met het Ene

in oorspronkelijke zin verdwenen

 

De individualistische verleiding

leidde tot ingrijpende scheiding

van de eenheid van bewustzijn

met een alomvattend kosmisch zijn

dat de wereld intrinsiek verbindt

waarin het bestaan vervulling vindt

 

Inclusieve intuïtieve kwaliteiten

kunnen weer tot integratie leiden

In de consumptiemaatschappij

werden wij niet werkelijk vrij

 

De fase van de individuatie

leidde niet tot integratie

en geïntegreerd bewustzijn

afgestemd op al het zijn

niet in strijd en lijden

van elkaar gescheiden

 

 

 

Op zoek naar goden en godinnen                  2014 08 18

 

Op zoek naar hogere waarden en normen

willen mensen de hemel bestormen

op zoek naar goden en godinnen

die wij vinden diep van binnen

in een onbekend verhuld gebied

 

Of vinden wij ze daar ook niet?

Zijn het slechts gedachten?

Of verborgen krachten

energetische potenties

in andere dimensies?

 

 

 

Een niet te vatten weten                     2014 03 24

 

Wie of wat God ook mag zijn*                                     *Deus absconditus: de verborgen god

een niet te vatten alomvattend zijn

dat mij en iedereen en het Al omhult*                         *Vgl. de kosmische religie bij Einstein

en als wij open staan ons hart vervult

 

Hij is voor mij geen mensachtig* persoon                               *antropomorf

De onuitsprekelijke naam ‘Ik ben die ik ben’*             *dat zou de betekenis zijn van Jhwh

geeft misschien een hint hoe ik hem ken

Een niet te vatten Zijn: hij is gewoon

 

Antropomorf godsbeeld, licht gezicht en uitgestoken hand

 

Ons verstand is veel te klein

om God te kunnen vatten in zijn Zijn

Maar toch is er een band

niet te vatten voor het verstand

 

In een wereld van agnosten en atheïsten

die ieder geloof met stelligheid betwisten

behalve het geloof in wetenschap

geef ik mij zorgvuldig rekenschap

 

van een weten dat voorbij gaat

aan beperking van de wetenschap

maar door een breder weten wordt omvat

dat ook ruimte voor het ongeziene laat

 

Zoals onder meer de grote wijsgeer Kant*                 *O.m. in diens Kritik der reinen Vernunft

oog had voor de grenzen van het verstand

Wat wij niet kennen mogen wij geloven

of schouwen geïnspireerd van boven

 

Een symbolische voorstelling van het alziend oog van God.

Niet in alle religies is overeenstemming over hoe de godheid

kan worden afgebeeld en of deze wel afgebeeld mag worden.

 

Wij denken tegenwoordig wetenschappelijk

maar wetenschappers hebben niet altijd gelijk

met hun reductionistische materialistische kijk

waarvan ik op grond van oude wijsheid afwijk

 

Moge God, wie of wat hij ook mag zijn

zijn zegen aan dit kwetsbaar leven geven

vanuit zijn niet te vatten alomvattend zijn

opdat wij nog iets kunnen geven

 

Geïntegreerde kunst en wetenschap creëren

om god en mens te eren en te leren

om een meer volledig levend mens te zijn

in het niet te vatten alomvattend zijn

 

 

 

 

Heilig vuur                              2014 08 31

 

Vaak leek er in dit leven rust noch duur

Gedreven door een vonk van heilig vuur

Toch werd de ziel zich ook bewust

Bij tijd en wijlen in een diepe rust

 

Dan komt de ziel naar buiten

Bevlogen om zich ook te uiten

Omdat hij ooit begrepen heeft

dat hij deelt in al wat leeft

 

Er is een veld dat ons omgeeft

Dat ons geest en leven geeft

Gedreven door een heilig vuur

Zolang dit frêle leven duurt

 

 

 

Door goddelijke ogen             2013 07 05

 

Hoe zou het zijn om te kijken

door goddelijke ogen

vervuld van mededogen?

 

Als mensen goden lijken

en wij alles laten zijn

Een onmetelijk Zijn

komt in ons zicht

en alles wordt licht

 

Als alles een glans krijgt

Een liefdevolle gloed

die binnenin verwarmt

 

Zich naar ons neigt

in tederheid omarmt

in liefde ons behoedt

en alles is weer goed

 

Als wij met liefde van binnen

weer voeling leren krijgen

weer leren beminnen

 

Zonder strijd en onderscheid

ons zachtjes laten neigen

en alles weer opnieuw begint

in tijdeloze tederheid

vanuit ons wezen wordt bemind

 

 

In hoger hand                         2014 08 07

 

Geef geen krachten

meer aan spookgedachten

Heb geen fiducie

meer in een illusie

 

Wees bewust

van innerlijke rust

De blik gericht

op innerlijk licht

 

In de hand van God

berust ons menselijk lot

Alles zal ten goede komen

Beter dan wij konden dromen

 

Liefde vult ons leven

Zal vertrouwen geven

Vraag god als moeder

om ons te behoeden

 

Lichtstraal langs een donkere wolk                 2014 08 30

 

Een donkere wolk aan het firmament

De oorzaak van de wolk is onbekend

Hij drukt zwaar en donker op de aarde

Voor de wolk is weinig meer van waarde

 

De zon is buiten het zicht verdwenen

Heeft voor de wolk er was geschenen

Een gouden straal weerkaatst nog op de aarde

en toont een glimp van een vergane waarde

 

De schaduw van de wolk omfloerst een mistig land

waarin het lichte leven langzaamaan verzandt

Een regendruppel glinstert in een glimp

op het blauwe bloemblad van een hyacint

 

Een sprankje licht komt weer in zicht

van het ‘licht dat ieder mens verlicht’*

 

Morgenlicht                             2014 09 20

 

Het prille morgenlicht

schijnt zacht op ons gezicht

Een zachte warme gloed

geeft licht in ons gemoed

 

Ook de wereld komt in het licht

Het verborgene komt in zicht

Subtiele lagen van het zijn

openen zich voor ons bewustzijn

 

De zon gaat ook van binnen schijnen

waardoor de schaduwen verdwijnen

voorbij gedachten schijnt een licht

Het licht dat ieder mens verlicht’

*Johannes Proloog 1,9

 

De bodem van het ravijn                     2008 08 05/06

 

Door diepe ravijnen heen gegaan

dichtbij de grens van het bestaan

Door menige hachelijke nauwe pas

begroeid met doornig struikgewas

 

Op de bodem van het ravijn

getroffen door een diepe pijn

M’n keel leek ingesnoerd

alsof ik werd gevloerd

 

Alsof ik levend ben gestorven

In vrede en in liefde ben geborgen

Een ingebeelde last viel van mij af

Alsof iemand mij genade gaf

 

En zei: verblijf in je hart

in vreugde en smart

Leer je over te geven

aan je hart en aan het leven

 

 

Afgrond met bloemen                                     2014 09 03

 

Al dit geschrijf

een eenzaam tijdverdrijf

Langgerekte kreten

bewegen door de leegte 

 

Een vorm van creatie

een creatieve prestatie

vult de leegte met zin

tegen de verdrukking in

 

In de afgrond groeien

de mooiste bloemen

die niemand ziet

Men komt er niet

 

Men kan er niet komen

Geen woord vernomen

Het dal ligt verlaten

Een pad vol hiaten

 

 

Hoe kunnen bloemen

in leegte bloeien?

De zon en de regen

houdt niemand tegen

 

Overal in het zicht

schijnt helder een licht

in de gapende grond

waar de schepping ontstond

 

Aan de rand van de afgrond

waar niemand ooit komt

spreekt en beweegt

een scheppende leegte

 

Waar mensen niet storen

Waar niemand kan horen

Hoe stilte zwijgend spreekt

en in woorden beweegt

 

In beelden en licht

in eindeloos zicht

in de gapende leegte

waar het bestaan in beweegt

die een hachelijk leven

diepere zin kan geven

 

 

Licht in de leegte                    2014 08 19

 

Alsof we door een leegte bewegen

Op zoek naar zin in het leven

proberen we de leegte op te vullen

of in woorden te verhullen

 

De leegte waarin velen vielen

zit ons altijd op de hielen

niet ver van ons vandaan

waarheen wij ook gaan

 

We leven in een eindeloos heelal

Het middelpunt is overal

Het eind is niet in zicht

In den beginne was er licht

 

Als het licht van het bewustzijn

op alle plaatsten weer kan zijn

vult de wereld zich met zin

zoals in het mythische begin

 

Inzicht in de duisternis                        2014 08 21

 

Als ik inactief zou zijn en zweeg

dan bleef de leegte leeg

Daarom wil ik schrijven

Om de leegte te verdrijven

 

De wereld lijkt een chaos

Het lijkt of alle dingen los

van elkaar door de lege

ruimte heen bewegen

 

 

Ons verbindende verstand

legt een zinvol verband

en geeft zo een betekenis

aan een lege duisternis

 

Bij een dieper inzicht

lost de leegte op in licht

Onderliggende verwevenheid

in het licht van onderlinge eenheid

 

 

Het oorspronkelijke Ene

dat de hele leegte vult

was niet geheel verdwenen

maar in schaduwen gehuld

 

Schaduwen