WRR: haast geboden bij de internationale bescherming van het internet

Civis Mundi Digitaal #30

Nederland is als belangrijk internetknooppunt en digitale poort tot Europa sterk afhankelijk van het functioneren van het mondiale internet. De integriteit en betrouwbaarheid van het internet – en alle maatschappelijke en economische processen die we daaraan verbonden hebben -  rusten op het functioneren van een kern van internet protocollen en infrastructuren die als mondiaal publiek goed kunnen worden gezien.

 

Als staten omwille van nationale belangen direct ingrijpen in die centrale protocollen en infrastructuren, heeft dat een uiterst schadelijk effect op dit mondiale publiek goed. En dat gebeurt steeds vaker, omwille van nationale veiligheid en economische belangen. Het internet kan dan kapot gaan, en het vertrouwen in de integriteit van het internet kan eroderen. Het beschermen van het internet als een collectieve infrastructuur vergt juist nu internationale aandacht om te voorkomen dat de norm postvat dat staten vrijelijk kunnen bepalen of ze wel of niet willen ingrijpen in de centrale protocollen om de eigen belangen veilig te stellen.

 

Voor ons land vraagt dit om een hoge prioritering van het internet in het buitenlandbeleid en een stevige Nederlandse stellingname. Dit stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn rapport De publieke kern van het internet. Naar een buitenlands internetbeleid, dat vandaag is overhandigd aan minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

 

In het rapport beveelt de raad aan om het internet eigenstandig tot een speerpunt van het Nederlandse buitenlandbeleid te verheffen. Het overkoepelende belang van internetveiligheid vereist een diplomatieke inspanning die de WRR in drie aanbevelingen uitwerkt:

  • Bevorder het vastleggen van een internationale norm waarin de centrale protocollen van het internet aangemerkt worden als een neutrale zone, waarin bemoeienis omwille van eigen nationale belangen niet geoorloofd is.
  • Bevorder dat internetveiligheid, de veiligheid van het netwerk, en nationale veiligheid in relatie tot het internet op nationaal en internationaal niveau beter van elkaar onderscheiden en afgebakend worden.
  • Verbreed het werkveld voor de Nederlandse internetdiplomatie, zowel naar nieuwe coalities tussen staten als naar internetbedrijven, ngo’s en de technische gemeenschap.