Het ongelijk van Wilders over de islam

Civis Mundi Digitaal #35

door Jan de Boer

Geert Wilders, en hij is niet de enige, verkondigt haast dagelijks dat de islam in essentie een gewelddadige, haatdragende godsdienst  is en dat mohammedanen per definitie niet in de westerse samenleving te integreren zijn . Na de aanslagen in Parijs in november 2015 zijn deze  uitgedragen meningen nog flink toegenomen - versterkt door  de  vluchtelingenstroom , grotendeels mohammedanen uit met name het midden-oosten, en ordinair racisme - terwijl iedereen kan weten dat de terroristen slechs één  buitenlandse macht ( de islamitische staat) en één stroming, beter gezegd een sekte in de soennitische versie van de Islam ( het eschatologische salafisme) vertegenwoordigen en die allereerst de naar hun mening ketterse mohammedanen zelf aanvallen. De ergste van deze predikers zijn de zichzelf benoemde specialisten zoals Geert Wilders die triomfantelijk een bedreigende tekst uit de Koran citeren als een liberale imam een een versie van zijn geloof verkondigt die zeer wel verenigbaar is met de moderniteit, met de democratie.

 

Islam evenals andere religies een tijd- en cultuurgebonden fenomeen

Ik merk aan mijn mohammedaanse vrienden dat het heel gemakkelijk is om op deze manier mohammedanen als het ware op te sluiten in een gewelddadig en haatzaaiend  fundamentalisme, waaruit ze met de beste wil van de wereld niet kunnen ontsnappen. Natuurlijk zijn er in de Koran hoofdstukken met intolerante en aggressieve teksten , maar ligt dat anders bij de stichters van andere godsdiensten? Neem de bijbel waar in het Oude Testament wrede bevelen staan: het stenigen van vrouwen, het kapot slaan van  kinderhoofden....... van deze perverse , monsterlijke  en oorlogszuchtige God die zo ontrouwe gelovigen straft. Het Nieuwe Testament lijkt wat dat betreft heel wat acceptabeler, maar Jezus zelf belooft overal "geween en tandengeknars", en de apostelen danken God voor het voor hun eigen ogen ombrengen van een slecht christelijk echtpaar......

Bij de westerse koloniale veroveringsoorlogen gingen de bijbel en het zwaard hand in hand. De kruisvaarders waren ook niet direct lieverdjes. De godsdienstoorlogen in Europa in de zestiende en zeventiende eeuw kostten tienduizenden katholieken en protestanten het leven om over instituties als de inquisitie maar te zwijgen.

 

Joden en Christenen in onze tijd zijn evenwel in het algemeen respectablele mensen .......want teksten zijn één ding en religies een ander ding. Geen enkele religie is terug te brengen tot de teksten van hun stichters : deze zijn noch hun essentie, noch hun DNA, ondergeschikt als zij zijn aan interpretatie, aan traditie en aan vergetelheid, dat wil zegggen aan wat men cultuur noemt. Geen enkele tekst, hoe heilig ook, heeft een zin op zich, heeft alleen de zin die mensen hem willen geven in bepaald moment, op een bepaalde plaats, volgens een interpretatie passend bij die situatie. Alle religies eindigen , of ze willen of niet, met een weerspiegeling van de waarden van de samenleving waarin zij gepraktizeerd worden. In onze moderne democratieën dragen kerken en synagoges  zo - weliswaar in verschillende graad - waarden uit de westerse Verlichting uit: redelijkheid, respect voor de ander, gewetensvrijheid......

 

Daarom kan ik mijn mohammedaanse vrienden en mijn marokkaanse markthandelaar onmogelijk zien als bloeddorstige, machtswellustige mensen. Dat is geen gebrek aan een helder oordeel, maar doodeenvoudig het zien van de werkelijkheid zoals die is. Mohammedanen zijn niet het probleem, maar maken deel uit van de oplossing. Het is aan hen, zoals dat al plaats vindt, een moderne islam te praktizeren en te ontwikkelen , een islam van de vrede met hier op te leiden imams, verenigbaar met onze levenswijzen.

 

Wij hebben ze al voldoende gestigmatiseerd met overdreven vertogen  over onbeduidende, ongevaarlijke gewoonten zoals het dragen van de hoofddoek, de chador. Het zien van mohammedanen die dicht langs de muren lopen, zich het liefst niet laten zien en zich gedeisd houden, geeft mij weinig vreugde. Laten wij ze niet allemaal in het zelfde gemaakte hokje duwen, want dat is het door het terrorisme en de haat gewenste spel. Laten wij onszelf niet zo fundamentalistisch worden als de fundamentalisten. Laat Geert Wilders dat in zijn oren knopen!

 

* Jan de Boer woont in St. Laurent de la Cabrerisse, Zuid-Frankrijk, en is een bekende Nederlandse publicist.