Gedichten: Liefde in perspectief

Civis Mundi Digitaal #38

door Piet Ransijn

Liefde blijft                  2016 05 30

 

Je krijgt mijn haat niet

is de titel van een Frans boek

Een man die om zijn vrouw treurt

met hartverscheurend verdriet

om wat hem is aangedaan

de massamoord die is begaan

 

Hij blijf van haar houden

wat er ook gebeurt

hoezeer hij ook treurt

In dat boek beschrijft

hij hoe zijn liefde blijft

en hoe hij zonder haat

met zijn verdriet omgaat

 

Liefde uit de diepte         2016 06 24

 

Wat mensen drijft vanuit de diepte

is uiteindelijke de liefde

verlangen en verlies van liefde

Mensen praten er omheen

 

Maar voelen vaak verdriet

om liefde die verdween

vriend of vrouw die hen verliet

of om verdriet dat niemand ziet

 

Om bloemen in de knop gebroken

nog voor de ochtend van hun bloei vergaan

om liefde die niet is ontloken

omdat hun hart niet werd verstaan*                          *Naar Willem Kloos

 

Alle gepraat er omheen

verhult de liefde die verdween

Toch blijft er in de diepte

dat gevoel van liefde

 

De zon zal niet verdwijnen

en blijft van binnen schijnen

Ook al zijn er wolken voor

werkt de liefde door

 

Het leven is uiteindelijk gericht

op ‘licht dat ieder mens verlicht’*                              *Johannesevangelie Proloog 1:9

dat in de diepte van de ziel schijnt

en in diepste wezen nooit verdwijnt

 

Liefde in de diepte          Den Haag 2016 07 22 Voor M en M

 

In de diepte

geen problemen

Daar is liefde

Geven en nemen

Dieper leven

zonder streven

 

Als je leeft

vanuit liefde

in de diepte

aandacht geeft

aan wat is

en komen laat

wat voorbijgaat

is er geen gemis

maar overvloed

en het is goed

zoals het is

 

Herinnering aan vroeger tijden             2016 06 26 

 

De ziel herinnert zich een ver verleden

toen mensen nog een heilig geloof beleden

niet in een antropomorfe verre Heer

of in een of ander soort van geestelijke leer
maar in een licht dat binnenin aanwezig was

een stille kracht die onze ziel genas

 

Mensen leefden toen nog met en voor elkaar

werden nog niet uitgebuit als handelswaar

Het land werd nog door wijzen geregeeerd

Niet door malafide politici gecorrumpeerd

 

Zij hadden toen nog voeling met de eeuwigheid

Zonder dagelijkse druk van haast en tijd

Konden de zielen van dieren nog verstaan

en waren nog met  de natuur begaan

Zij vereerden deze als ons aller Moeder

die ons als haar kinderen behoedde

 

Er was nog eerbied voor het leven*                                     *Vergelijk met Albert  Schweitzer

als een onuitputtelijk gegeven

De integriteit van ieder levend wezen*                                

werd toen nog overal geprezen

Dieren werden niet door proeven gekweld

en aan genetische manipulatie blootgesteld

 

Een innerlijk weten vulde toen het hart

in plaats van godverlaten wetenschap

Hoogmoed had toen op de ziel geen vat

die nog niet door hebzucht werd getart

 

In dit verre rijke verleden

werden goden nog aanbeden

verborgen krachten van het leven

die altijd werkzaam zijn gebleven

De wetenschap ontdekt ze weer

onthult geleidelijk een oude leer

 

Mythen zijn niet louter verbeelding

maar bevatten een verborgen lering

die wij weer kunnen begrijpen

naarmate onze zielen rijpen

 

Als het verhulde weten daagt

en de onwetendheid belaagt

komt het licht ons tegemoet

Ons leven wordt weer goed

Beschenen door het licht

dat ieder mens verlicht

 

Zie de waan                       2016 07 06

 

Er lijkt geen beginnen aan

in een wereld vol waan

in het licht te gaan staan

 

Zie het aan

met ogen dicht

en zie het licht

 

Zie de waan

met mensen begaan

in een beperkt zicht

 

De wereldse waan

zal blijven bestaan

Zie het aan

 

Zie het onder ogen

doe iets naar vermogen

met een zeker mededogen

 

Kom op voor jezelf

Zie in het hemelgewelf

een reflectie van jezelf

 

************

Een ieder meent

dat hij gelijk heeft

naar het goede streeft

 

De ander heeft ongelijk

en geeft daarvan ook blijk

Zo rekent men zich rijk

 

Maar wat is waarheid?

Wat is goedheid

en rechtvaardigheid?

 

Geef ieder het zijne

Zoveel als het mijne

En kom zo in het reine

 

Toekomstperspectief                           2016 06 02

 

We zien meer mensen gaan dan komen

We zien het eind van onze toekomstdromen

Het leven en de liefde is ons allen lief

Wat heeft het leven nog voor perspectief?

 

We zien toch ook nieuw leven komen

Kinderogen, kindertranen, kinderdromen

Onze kinderen zijn ons meer dan alles lief

Maar wat heeft een kind voor perspectief?

 

"Wat houdt een mens nog over van

het licht waaruit hij is ontstaan...

Een kind is zoveel dichter bij

de aarde dan de grote mensen

en bij de hemel zo dichtbij

hij komt er nog maar net vandaan"*                  

* Martinus Nijhoff, O kleine vreemdeling, mijn zoon, laatste strofe

 

De wereld blijkt niet plat en mogelijk ook niet eindig

 

Eindigheid en eeuwigheid                  2016 06 08 Bij email correspondentie en discussie hierover

 

In platland gelooft men niet

in God noch in de ziel

Men gelooft in politiek

en in materie: meer is er niet

 

Vaak is politiek maar hypocriet

partijdig, onoprecht en voos

en platland is dimensieloos

Geen eeuwigheid maar eindigheid

Het leven is voortdurend strijd

om een bedreigd bestaan

waarin de zwaksten doodgaan

 

Maar wat is de liefde dan

waardoor je ooit ter wereld kwam?

Interactie van geslachten

om liefdesdorst te lessen

met complexe hersenprocessen

net zoals bij onze gedachten?

 

Of zou er een dieper bewustzijn

zouden er verborgen krachten

achter verborgen kunnen zijn?

We weten reeds dat de materie

een verdichting is van energie

Er zijn fundamentele krachten

die fysici naar voren brachten1          

 

Mijn ouders zijn vergaan tot stof

Maar hun liefde is er nog

leeft in hun kinderen voort

Zij zijn mij nog nabij

zijn aanwezig diep in mij

als het ware door een poort

voorbij de materiële ruimtetijd

voel ik hun aanwezigheid

 

Wij leven slechts in het moment

Maar wie de eeuwigheid kent

ziet niet alleen het nabije verleden

ook de toekomst en het heden

als een continuüm van tijd

dat als het ware voorbijglijdt

door een eindeloze eeuwigheid3

 

Wij zien krijgt een glimp van het geheel

daarin een plek voor ieder onderdeel

voor ieder onbetekenend moment

Al blijft de eeuwigheid ons ongekend

in het eindeloos grote geheel

waarin wij leven als een onderdeel

‘waarin wij leven bewegen en zijn’                              *Handelingen van de apostelen, 17:28

terwijl wij ons daarvan bewustzijn

We kunnen het zien als een wonder2             

zoals oude wijzen dat vonden

 

1 Zwaartekracht, elektromagnetisme, zwakke en sterke kernkracht en de waarnemer, het bewustzijn

2 Bhagavad Gita II-29: ‘One sees him as a wonder, another likewise speaks of him as a wonder and as a wonder another hears of him. Yet even on (seeing, speaking and hearing) some do not understand him’. d w z de ziel, het bewustzijn

3 ‘Wij, onze dagen en tijden glijden door Gods hand’, Augustinus, H J Störig, Geschiedenis van de filosofie 1, p 219:

“Zijn onderzoeking over het tijdsbewustzijn en het tijdbeleving is in de geschiedenis van de filosofie – van India afgezien – zonder voorbeeld. Hij vindt dat de tijd niet van ons bewustzijn te scheiden is. Wat is er eigenlijk aan de tijd werkelijk? Bij nauwkeurig toezien, alleen het tegenwoordige ogenblik, het onmiddellijke nu. Verleden bestaat slechts in onze herinnering. Toekomst in onze verwachting. Uit de beperktheid van ons menselijk bewustzijn komt het voort, dat wij het telkens [tijdelijk] zijnde alleen in de verschijningsvorm van het na elkaar kunnen begrijpen. Wat echter uit het verborgene in onverpoosde volgorde voor ons opduikt en aan ons oog voorbij trekt, is voor Gods oog alles tijdelijk tegenwoordig…Deze gedachten hebben aanrakingspunten… met de relativiteitstheorie…

‘Voor de wereld kon er geen tijd zijn…Veeleer is met de tijd ook de wereld geschapen, in zover met haar tevens de beweging, namelijk de wisseling van toestanden begon’”  Civitate Dei, XI. Zie ook Eckhart Tolle, De kracht van het Nu.

Tijd is een relatieve vorm van bewustzijn in de tijd en relativiteit. Eeuwigheid is absoluut en transcendent bewustzijn voorbij de tijd, die in het bewustzijn verschijnt met alle verschijnselen die erin verschijnen. “Alle verschijnselen… zijn in  de tijd en staan tot elkaar in verhoudingen van tijd,” aldus Kant, in Störig, deel 2, p 129. Kant noemt tijd “een zuivere vorm van ons innerlijk zintuig”, ofwel een soort van modus van bewustzijn.

Volgens Spinoza zijn enerzijds uitgebreidheid ofwel ruimte en materie en anderzijds denken ofwel de geest twee modi of verschijningsvormen van God, de oneindige substantie ofwel het absolute bewustzijn. Denken en ruimte of materie  zijn ook volgens de relativiteitstheorie niet los te zien van de tijd waarin de opeenvolging van gedachten gebeurt en de materie beweegt (in de tijd).

Augustinus is te beschouwen als een voorloper van de existentiefilosofie en het existentialisme, maar gaat daar ook voorbij in onmetelijke transcendente verten van het bewustzijn niet alleen door de tijd voortglijdt maar ook voorbij de tijd uit onze handen glijdt en ons bevattingsvermogen te boven gaat.