Gedichten over religie en zingeving

Civis Mundi Digitaal #39

door Piet Ransijn

Caspar David Friedrich. Monnik aan zee. Verbeelding van de eenheid met het Al

 

Het goddelijke                                   2016 08 17

 

Het goddelijke is Dat1                                    

wat alles en allen omvat

en het onbegrensde

het transcendente2                                        

dat alles voorbijgaat

los van alles staat:3     

                                  

Het Zelf en het ‘gans andere’ 4                     

Dat niet is te veranderen

De essentie van het Zijn

en het pure zelfbewustzijn

 

Wie dit weet heeft inzicht

Wie dit leeft is verlicht

doet zijn toebedeelde plicht5                         

in het licht der eeuwigheid

verlangend naar volkomenheid6

 

Je kunt er niet veel mee

Het onbegrensde is zoals de zee

waarin het leven voortbeweegt

Zolang het leven in zich heeft

gaat het met de golven mee

en met de deining van de zee

 

Je kunt naar het ruisen luisteren

naar wat golven fluisteren

Voor zijn grootsheid huiveren

en je door de golven laten dragen

als je je in zee wilt wagen

met de eindeloze deining mee

als een golfje van de zee

 

1. In de Indiase filosofie wordt Dat Brahman genoemd

2. dat betekent voorbij de zintuigen,  bovenzinnelijk .

Het goddelijke is het alomvattende Al, zoals bij het pantheísme

en gaat daaraan voorbij als het transcendente, zoals bij het panentheïsme.

De Schepper is meer dan de schepping, die hij omvat

3. dat is de betekenis van absoluut, losgemaakt en opgelost

4. Zie Rudolf Otto, Het heilige

5. Zie Bhagavad Gita, III-8: “Do your alloted duty”

6. Bhagavad Gita III-25 “Desiring the welfare of the world” 

 

 

Een goddeloze tijd               2016 08 18

 

We leven in een goddeloze tijd

en zijn ons anker al lang kwijt

We zoeken waar het niet te vinden is

en leven in de schaduw van gemis

 

We zien het licht niet helder meer

Leven niet meer in de vrede van de Heer

Waar gaan wij met zijn allen heen

sinds God voorbij de horizon verdween?

 

We voelen ons soms leeg en hol

en consumeren ons dan vol

schaffen naarstig snuisterijen aan

in een onvervuld en hol bestaan

 

We hebben veel maar zíjn niets

en verlangen steeds naar iets

dat niet te koop en niet te vinden is

als antwoord op een existentieel gemis

 

De meesten van ons lijken rijk

wanneer je in hun huizen kijkt

Materieel ontbreekt er niets

Toch verlangen wij naar iets

 

Velen voelen geen gemis

en zijn gelukkig met wat is

Met volop brood en spelen

is er genoeg vermaak voor velen

 

We missen echter vaak de rust

soms even stil te blijven staan

bij waar we samen heen gaan

in ons tijdelijk verblijf op aarde

 

We zijn ons nauwelijks bewust

van de ongekende waarde

van het onuitputtelijk bestaan

en denken daar maar zelden aan

 

Wij lopen rond als blinden

die de weg niet kunnen vinden

Maar als wij naar binnen gaan

opent zich een integraal bestaan

 

In een gevoel van innerlijke vrede

deelt zich in stilte aan ons mede

wat ons nog te doen staat

voor een meer vervulde staat

 

Met anderen te delen

wat belangrijk is in het leven

vanuit een vredevol bewustzijn

waarin wij leven bewegen en zijn

 

De tijd rijpt voor het inzicht

dat het innerlijke licht

steeds in ons aanwezig is

achter schaduw van gemis

omdat bewustzijn altijd is

ook als daarbij ook denken is

 

 

Goddeloos                                        2016 07 16 Na lezing Karen Armstrong, De kwestie God: De toekomst van  religie 

 

Verberg je lamp niet

onder de korenmaat*                         *Matteus 5:14-17

Zorg dat men hem ziet

als je hem schijnen laat

 

In een wereld vol met duisternis

onvolmaaktheid en gemis

praten mensen door elkaar

Maken openlijk misbaar

Geven uiting aan hun ergernis

en weten niet wat waar is

 

Religie wordt gezien als afgoderij

Een grote achterhaalde brei

van fantasie en waanvoorstellingen

waarin mensen zich te buiten gingen

 

Er is geen God en geen gebod

Voorbestemd is niet ons levenslot

Het ware geloof is atheïsme

Maar is dat ook geen isme:

een religieus geloof in niets

of in één of ander iets?

 

Kunnen mensen zonder geloof

zonder liefde, zonder hoop?

Verliest ethiek zijn fundament

als geen waarheid wordt erkend?1                          

Viel de samenleving aleens niet uiteen

toen God uit het leven verdween?

 

Alsof mensen toen zweefden

door een eindeloze leegte

zonder doel en zonder zin2                                       

want ze geloofden nergens in

Geen richtsnoer meer

Geen God, geen Lieve Heer

Een existentieel gemis

Een dwalen door het Niets

Of is er nog geloof in iets

dat niet te duiden is?

 

Laat de goden maar weer komen

Laat ons weer geloven in dromen

Waarom geen echte religie

die meer is dan geloof in materie?

 

Laat ons de Moeder weer eren

die alles voedt en behoedt

die mensen mores kan leren

Maakt dat ons leven weer goed?

 

1.Zie Goudsblom, Nihilisme en cultuur

2.Zie Nietzsche, Der tolle Mensch, Fröhliche Wissenschaft, 125

 

Volgens Karen Armstrong in De kwestie God: De toekomst van religie zou God op zijn retour zijn

Volgens godsdienstsocioloog  Peter Berger bleek de hypothese van toenemende secularisatie onjuist

 

Moderne mensen                 2016 07 19

Zintuigen zijn verstopt1 

met materie en met grove stof

Ziende blind en horende doof2 

 

Gespeend van hoger geloof

van toen mensen nog de taal

van goden konden verstaan

muziek uit de sferen vandaan

 

Ze geloven in de oerknal

als de oorsprong van het heelal

Wat heeft daarvoor bestaan?

Wat ging vooraf aan de materie?

 

Was er toen geen energie?

Waar kwam die energie vandaan?3

Wat is de bron van de wetmatigheden

als er geen godsdienst wordt beleden?  

 

En wat is de zin van het bestaan

als wij aanstonds doodgaan?

Lossen we op in een eindeloos niets?

Of is er toch daarna toch nog iets?

 

De moderne mens heeft vele vragen

zoals de vraag waarvoor hij leeft

waarop hij geen antwoord heeft

Hoe is het voor hem te verdragen

dat hij leeft zonder een doel

 

Geeft dat niet een leeg gevoel4 

Ergens in een hoek van het heelal

zonder binding met het Al

zonder scheppingsdoel

 

Is het feit dat je er bent

een kosmisch incident?

Of heeft het een bedoeling?

Hebben we soms voeling

met een kosmisch doel?

 

Een dieper oergevoel

dat grenzen overstijgt

en zich naar liefde neigt

die de sterren en de zon beweegt

die alles op de aarde leven geeft

 

1 Heracleitos van Ephese: “Ogen en oren zijn slechte getuigen voor mensen met barbarenzielen”

2 Evangelie van Matteus 13:13

3 Zie bijv. Rig Veda, Scheppingshymne

4 Karen Armstrong, Een geschiedenis van God, slot

5 Dante, Divina Commedia, slotregel

 

 

Verbindend gevoel              2016 08 02

Mensen hunkeren naar liefde

en vinden het soms af en toe

Ze zoeken het in groepen

in hun werk en worden moe

 

In een land vol blinden

is het niet te vinden

Ziende blind en horende doof

Verblind door oppervlakkig geloof

 

Wat is er dat ons samenbindt?

Waarom zijn wij daarvoor blind?

Hoe vinden wij ons dieper doel?

Hoe komen we bij het gevoel

dat mensen niet verblindt

maar met elkaar verbindt?

 

Als harten accorderen

mensen elkaar respecteren

elkaar niet meer negeren

doen met hart en ziel

wat hen te binnen viel

vanuit de bron van liefde

die ons voedt vanuit de diepte

dan zullen mensen samenkomen

door die liefde meegenomen

 

 

Geloof en groepsgevoel                 2016 07 22

 

Een groep streeft naar een doel

gedragen door een groepsgevoel

en een gezamenlijk geloof

dat verbetering belooft

 

Gedragen door het groepsgevoel

gelovend in het doel

dat heil en zegen belooft

als je er genoeg in gelooft

 

Iets in mij zegt: keer in

Het weten zit toch binnenin

 

Mariabeeld Vrij Katholieke Kerk Naarden, foto bij 100 jarig jubileum 

 

Inkeer*                                   2016 07 22

 

Het is moeilijk te accepteren

dat het leven eindig is

en gevuld is met gemis

 

Dat andere mensen anders zijn

en andere dingen beweren

vanuit een ander bewustzijn

Een ieder heeft zijn les te leren

 

Iets in mij zegt: keer in

Wat waar is vind je binnenin

 

Het leven hebben we niet in de hand

met  onze wil en ons verstand

We leven in een groter verband

 

Een intuïtief subtiel gevoel

leidt ons naar een dieper doel

Iets in mij zegt: keer in

Voel en zie het binnenin

 

*Augustinus: “Keer in tot uzelf, want in het innerlijk woont de waarheid,”

H J Störig, Geschiedenis van de filosofie, p 218; Karen Armstrong, De kwestie God, p 429

 

 

Plicht en acceptatie                         2016 07 25 

 

In een wereld die aan vele kanten faalt

die het een en ander overhoop haalt

geteisterd door een onophoudelijke strijd

bedreigd door een gevoel van zinloosheid

streven wij naar integratie en naar evenwicht

vanuit een diep gevoel van zorg en plicht

verlangend naar meer liefde en meer licht

 

We geloven niet in God en goden

en bindende en heilige geboden*                              *Bijv de Tien Geboden, het  Oude Verbond en het Nieuwe Verbond

als beginselen om naar te leven

en het leven zin en een moraal te geven

 

We volgen al of niet bewust

Het beginsel of principe van de lust*                        *Freud: het lustprincipe, zie artikelen hierover in Civis Mundi nr 32

Er is ook een mogelijkheid dit los te laten

Freud noemd dit het principe van nirvana

 

Geleidelijk wordt je je bewust

van een diepe innerlijke rust

waarin het streven zijn vervulling krijgt

en het leven zich naar overgave neigt

Naar een dieper doel

Een dieper plichtsgevoel*                                         *Dharma in de Bhagavad Gita

Een stil besef wat nodig is

accepterend wat er is

 

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/05/schokkend-in-twee-jaar-tijd-zijn-er-10-miljoen-slaven-bijgekomen-in-de-wereld

Foto: Christopher Stadler (bron: Flickr). Dit soort foto’s kunnen mensen een verkeerd beeld geven. De slavernij is vreselijk, en de seksslavernij al helemaal.

Door Michael van der Galien 31 mei 2016, Maar liefst 46 miljoen mensen leven tegenwoordig in slavernij. Deels geëxploiteerd door slaven van de  lust.

 

 

Slavernij en heerschappij               2016 08 01

 

Ieder mens is in zichzelf een doel

Ieder mens vraagt medegevoel

Mensen zijn allang geen slaven meer

in dienst van een of andere heer

 

Er is een andere vorm van slavernij

Want mensen zijn nog steeds niet vrij

Ze moeten presteren en produceren

om veel te kunnen consumeren

 

Velen zijn nog slaven van de lust

en zich daarvan niet bewust

Een innerlijke heerschappij

maakt mensen vrij van slavernij

 

Wanneer de eigen geest regeert

Niet meer de ander manipuleert

Maar anderen bewust maakt

van hun eigen levenstaak

 

Van wat ze in essentie zijn:

wetende mensen met bewustzijn*                            *Homo sapiëns

met toegang tot hun eigen Zijn

een veld van puur bewustzijn

waarin wij leven bewegen en zijn*                            *Handelingen van de apostelen 17:28

 


www.sarisenpartners.nl/over-tot-de-waan-van-de-dag

 

Waan                                     2016 08 03 

 

Mensen zijn zo in hun waan verstrikt

dat zij schielijk worden opgeschrikt

door koorden die op slangen lijken*

omdat de mensen niet goed kijken

 

Het doorzien van de waan

zal het hopelijk beter doen gaan

door dingen beter te bekijken

Het licht der eeuwigheid*                                          *Spinoza: sub specie eternitatis

erop te laten schijnen

Zal dan de waan verdwijnen?

*Beroemde vergelijking uit de Indiase Vedanta filosofie van Shankara, die de werking van onwetendheid (avidya) illustreert

 

Johannes Vermeer, Het meisje met de parel, dat zijn dochter zou zijn

 

Ogen vol licht                       2016 07 14

 

Twee ogen vol licht

Een sprankelend gezicht

Grote blauwe ogen

kijken mij indringend aan

 

Ze maken mij bevlogen

vervullen mijn bestaan

met nieuwe moed

 

Een gevoel van overvloed

dat nieuwe zin kan geven

aan dit beproefde leven

 

Een licht gevoel

van warmte in je hart

Een dieper doel

zoals je vroeger had

 

Kinderen zien opgroeien

dat zal mij blijven boeien

Hun blijdschap aanschouwen

Een toekomst voor ze bouwen

 

Als engelen geboren                       2016 07 17

 

Soms zijn mensen

als engelen geboren

maar vleugellam geraakt

Ze hebben naar behoren

iets van het leven gemaakt

 

Ze laten zich niet horen

hebben hun plicht niet verzaakt

en lijken soms uitverkoren

in hun ziel te zijn geraakt

maar voelen soms zich verloren

 

Hoewel iets in hen is ontwaakt

in hen opnieuw iets is geboren

is spreken niet hun taak

maar wel te laten horen

wat de ziel hen zeggen laat

‘Wie horen wil, hij hore’

is wat geschreven staat

 

Wie zo leven naar behoren

zodat het leven anders gaat

laten zich niet verstoren

door wat hen te doen staat

Voelen zich weer herboren

in een soort engelenstaat

 

Een engel doet niet maar laat

en is reeds ooit geboren

in meer bewuste staat

Laat zich niet bekoren

door wat komt en gaat

zonder praten zonder woorden

 

Jan Brueghel de Oude en Peter Paul Rubens - Het aards paradijs met de zondeval van Adam en Eva

 

Terug naar het verloren paradijs              2019 08 16            

 

Zoals ooit Adam en Eva

zijn we door het noodlot gedreven

door verleidingen belaagd1                                      

uit het aardse paradijs verjaagd

 

Eva is van het pad af geweken

heeft zich aan een appel vergrepen

Werd van haar onschuld beroofd

en had problemen aan haar hoofd

 

Adam is toen met haar meegegaan

Ze werden uit het paradijs verjaagd

Eenmaal uit het paradijs verdreven

kwam voor hen een ander leven

 

Ze kwamen in een ander bewustzijn

werden kwetsbaar, behoeftig en klein

maar zij bleven zorgen voor elkaar

al was het aardse leven dikwijls naar

 

Door zorgen en door strijd

door animositeit en tweestrijd

zagen zij de weg niet meer

naar de vrede van de Heer

 

Het is de weg naar binnen

die leidt voorbij de zinnen

naar een transcendente werkelijkheid2                    

waar vrede is voorbij geweld en strijd

 

Wanneer we in die vrede leven

komt het paradijs in ons tot leven

In het licht der eeuwigheid

verdwijnen schaduwen van strijd

in het grenzeloze bewustzijn

waarin wij leven bewegen en zijn3                           

 

1.Of door Furiën in de Griekse mythologie

2.Dat betekent bovenzintuiglijk

3.Handelingen van de apostelen 17:28

 

 

De Gouden Tijd                                           2016 08 13 Lelystad

 

De goede oude Gouden Tijd

zijn wij al sinds oude tijden kwijt

Het heimwee blijft bestaan*                          *Sehnsucht  bij Novalis e.a.

Toen ging het leven spontaan

alsof het aan kwam waaien

Men hoefde niet te graaien

 

De koning was een filosoof

verstoken van dogmatisch geloof

Hij interesseerde zich voor filosofie

en was geen dienaar van de industrie

maar beoefenaar van wetenschap

waarvoor hij veel interesse had

 

Hij ondersteunde de cultuur en kunst

en hij verleende graag zijn gunst

aan grote geesten in het rijk

Zo steunde hij de Gouden Tijd

Hij was zijn volk tot voorbeeld

Geschapen naar Gods evenbeeld

 

Het leven was nog puur

in harmonie met de natuur

Zakenleven niet gecorrumpeerd

Eerlijkheid werd overal geëerd

Er was geen haat en nijd

geen ruzie in de Gouden Tijd

 

Het Goede had de overhand

Wijsheid stuurde het verstand

De passies en de zinnen

waren toen gericht naar binnen

op het innerlijke zonnevuur*                          *De zonnevonk in de boeken van Bloem en Komen

 

De liefde was nog puur

en warm en onvoorwaardelijk

en iedereen was gelijk en rijk

aan innerlijke overvloed

en putte daaruit levensmoed

 

Het leven werd geïnspireerd

van binnenuit gebalanceerd

De uitersten in evenwicht

vanuit het innerlijke licht

dat in de mensen was ontwaakt

Ze waren door de goden aangeraakt

 

De hemel was toen nog op aarde

Het leven had een goddelijke waarde

die ooit verloren is gegaan

Men werd verstrikt in eigen waan

Het ego werd toen dominant

en stuurde het verstand  

De aarde werd toen uitgebuit

en ieder dier gezien als buit

Mensen waren geen familie meer

Ieder diende toen zijn eigen heer

 

Er braken toen conflicten uit

en mensen maakten slaven buit

Het onrecht werd geboren

Men leefde niet meer naar behoren

In plaats van alom overvloed

kwam er toen alom rampspoed

 

In alle onderlinge strijd

was men de Sleutel kwijt

die leidde naar de Gouden Tijd

Verborgen onder dikke lagen stof

Tot ieders groot verdriet

zag men de gouden sleutel niet

 

De blik was veel te grof

Men zag alleen maar stof

Het licht  was uitgedoofd

door blind beleden geloof

De sleutel naar het innerlijk

was onherroepelijk toen kwijt

de toegang tot de Gouden Tijd

 

Geïnspireerd door de Duitse dichter Novalis, die deze visie mede ontleende aan l’age d’or van hemsterhuis. Zie eerdere nrs van Civis Mundi,

Plato, de Indiase filosofie (de Sat yuga) en andere religies en ook de visie van  de Tijd van  Verlichting van Maharishi Mahesh Yogi in Creating an Ideal Society en andere publicaties, Aurobindo, The Life Divine en The Human Cycle, War and Self-determination.

Opgedragen aan

de laatste grote Indiase wijze

van de Vedische traditie van wijzen

Hij woonde dichtbij het einde

van de wereld en van heinde

en verre kwamen mensen eer bewijzen