Het materiële en het spirituele in de loop van de geschiedenis

Civis Mundi Digitaal #60

door Piet Ransijn

Door de eeuwen heen hebben mensen nagestreefd het aardse met het kosmische te verbinden

 

Het materiële en het spirituele in de loop van de geschiedenis

 

1. Het fysieke en mystieke               2018 05 01

 

De middeleeuwen zijn voorbij

Men staat alleen nog stil bij

de moderne maatschappij

die leeft in het fysieke

Geen glimp van het mystieke

 

Gevoel voor historiciteit

raakte men gaandeweg kwijt

door geen aandacht te schenken

aan het klassieke denken

 

Niet-westerse culturen

kregen het zwaar te verduren

want de moderniteit

kreeg algemene geldigheid

 

De geest verdween

werd epi-fenomeen

in de beperkingen

van hersenwerkingen

 

Het oneindige bewustzijn*                *Zie Pim van Lommel, Eindeloos bewustzijn

werd ons een vreemd terrein

Maar de vlam van de geest

is nooit ver weg geweest

 

Hij zal weer schijnen

op alle terreinen

van menselijk weten

die men niet kan meten

 

 

Aandacht voor het fysieke

verbindt zich nu met het mystieke

gezien als complementen

zoals men dat vroeger kende

 

Maar zo zag men het later niet

Het fysieke kwam in diskrediet

en werd gezien als inferieur

en bron van malheur

 

Overal in stad en land

werden vrouwen toen verbrand*                   * Zie  Aat van Gilst, Heksen. Waan en vervolging

die uit angst voor het fysieke                            Uitgeverij Aspekt, 2017          

vaak levensgevaar liepen

 

Later werd de seksualiteit 

uit het keurslijf bevrijd

Men mocht er weer van houden

Er kwam eerherstel van vrouwen

 

Bij Dionysius de Areopagiet

vinden we dit alles niet

Hij ziet het zintuiglijke fysieke

in het licht van het mystieke

 

Zijn werk is doorschenen

van het ongedeelde Ene

waarin wij ons bewegen

naar een meer volledig leven

Alleen in het fysieke

en materiële streven

van het geestloze leven

valt niet ten volle te genieten

 

 

2. Verbinding van het spirituele en het materiële

 

Men kan het leven verdelen

door het af te scheiden

van het uiterlijke materiële

en het wereldse te mijden

 

Men kan ook blijven steken

in alleen het materiële leven

En men kan het leven helen

in verbinding met het spirituele

 

Het geeft een voller leven

als wij naar verbinding streven

van het heden en verleden

van de geest en van de leden

 

Het licht de eeuwigheid

leven wij dan in de tijd

Het lichaam is dan zetel

van het geestelijke leven

 

Ook de geest mag niet ontbreken

want zonder geestelijk leven

blijven mensen steken

in een onvolledig leven

 

Door de vlam van de geest

wordt het leven weer geheeld

Maar zoals het vroeger is geweest

werd het leven juist verdeeld

 

Het lijfelijke werd gescheiden

van het geestelijk domein

door het wereldse te mijden

als een lager aards terrein

 

Dit leidde tot frustratie

en gaf geen integratie

Het aardse leven werd gemeden

of men bleef er juist in steken

 

Ontworteling en macht

 

3. De ontwortelde moderne tijd

 

In al zijn materiële streven

lijkt de moderne tijd

de bronnen en de wortels kwijt

van het geestelijke leven

 

De erfenis van het verleden

lijken velen reeds vergeten

Het glorieuze verleden

wordt nu veelal gemeden

 

Men blijft vaak steken

in de vluchtigheid

en oppervlakkigheid

van de moderne tijd

 

Men kijkt naar strijd en slavernij

en gaat het liefst voorbij

aan hoogstaande moraliteit

die ook bestond in vroegere tijd*                              * Bijv. Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments

                                                                                      Econoom E F Schumacher sluit aan bij Thomas van Aquino

Men heeft zich beroofd

van zijn oude geloof

God is dood verklaard

en ligt in kerken opgebaard

 

Men gelooft in politiek beleid

of is dit geloof juist kwijt

door al het politiek kabaal

in veelbelovende onware taal

 

Men zoekt gemeenzaamheid

voorbij de politieke strijd

De vlam van het spirituele

ontvlamt opnieuw bij velen

 

Er zijn ook vele groepen

die het geestelijke zoeken

in een eigen innerlijk weten

of zich weer op God beroepen

 

Men streeft nu wereldwijd

meer naar duurzaamheid

in integraal sociaal beleid

om de wereld weer te helen

 

Terwijl alleen het materiële

de wereld vaak verdeelde

in concurrerende kampen

en teisterde met rampen

 

Hoewel ook het religieuze

met fanatieke leuzen

onze wereld splijt

in onderlinge strijd

 

Om zich te bezinnen

wendt men zich naar binnen

om de wijsheid te beminnen

die daar is te vinden

 

Zoals de oude filosofen

ons hebben doen geloven

dat de liefde tot de wijsheid

dieper gaat dan politiek beleid

 

Zo zal ook in de moderne tijd

een integraal sociaal beleid

een antwoord willen geven

op de problemen van het leven

 


 

4. Het vergeten spirituele verleden

 

In het licht van het spirituele

kan het leven zich weer helen

vanuit het ongedeelde Ene

dat in ons lijkt verdwenen

 

Het heeft ooit eerder geschenen

in de oudheid en de middeleeuwen

zoals bij Dionysius de Areopagiet

maar ligt nu buiten ons verschiet

 

Door de blik te verbreden

naar het vergeten verleden

keren we terug naar de bronnen

waar onze cultuur is begonnen

 

Door in ere te herstellen

wat zij hebben te vertellen

door oude en vergeten wijzen

uit hun graf te laten herrijzen

 

Wij raakten afgesneden

van het vergeten verleden

bij gebrek aan dieper weten

in de hoogmoed van het heden

 

De bronnen van het spirituele

lijkt men kwijt in deze tijd

De geschiedenis verliest zijn zin*                             *Zie Wim Couwenberg, Heeft de geschiedenis zin?

en men gelooft dan nergens meer in

 

Het leven van de geest

is lang genoeg verdrukt geweest

Bij vele mensen gaat weer leven

wat obscuur blijkt gebleven

 

Oude wijzen rijzen uit hun graven

om ontluikend inzichten te staven

met verloren en vergeten wijsheid

uit een lang vervlogen tijd

 

Men gaat weer schatten zoeken

in vergeten oude boeken

uit kluizen en duistere hoeken

én verbreedt weer het zicht

 

De Indiase godin Laksmi staat voor materiéle en spirituele overvloed

 

5. Oosterse en westerse spiritualiteit vormen een eenheid

 

In de moderne tijd komt

het licht dat ieder mens verlicht

in ons tot leven en verstomt

het niet meer in onwetendheid

 

De westerse spiritualiteit

leek soms zijn bronnen kwijt

en zocht bij oosterse volken

wat eigen wijzen ook vertolkten

 

Het is tijd om de eenheid

te zien van de spiritualiteit

in het oosten en westen

en grondig uit te testen

 

Om oude en vergeten boeken

geïnspireerd te onderzoeken

in het licht dat ieder mens verlicht

en te komen tot het inzicht

 

dat overal hetzelfde licht

in mensen heeft geschenen

van het ongedeelde Ene

dat bij ons lijkt verdwenen

 

In het licht van de oosterse wijsheid

komt wijsheid uit vervlogen tijd

die onbekend bleek gebleven

momenteel opnieuw tot leven

 

Schatten uit een ver verleden

waarvan velen niet meer weten

mogen niet meer worden gemeden

en dienen naar voren te treden

 

 

Ziehier in mijn repliek

waarom Dionysius de Areopagiet

onze diepe interesse geniet

de aandacht krijgt die hem toekomt

opdat zijn stem niet verstomt

en onze beschaving tot leven komt

 

In de oppervlakkigheid

van de moderne tijd

is het een wel bestede tijd

de eigen spiritualiteit

die onbekend is gebleven

weer aandacht te geven

 

 

www.nieuwwij.nl/opinie/een-aardse-mystiek-voor-filosofische-zinzoekers