Fysiotherapeuten demonstreren - KNGF noemt actie ‘geen verrassing’

Civis Mundi Digitaal #60

De demonstratie van de Actiegroep Fysiotherapie op 30 mei jl. in Den Haag voor het versneld wegnemen van overbodige administratieve regels en knellende contractbepalingen is voor het KNGF geen verrassing. Het KNGF heeft de afgelopen jaren meerdere malen gewezen op onwerkbare situaties voor fysiotherapeuten waar patiënten de dupe van worden.

Het KNGF heeft in de afgelopen jaren steeds weer moeten vaststellen en onder de aandacht van zorgverzekeraars gebracht dat fysiotherapeuten onwerkbare regels opgelegd krijgen en dat hun werk in financiële zin ondergewaardeerd wordt. Daarbij is het meer regel dan uitzondering dat zorgverzekeraars invloed uitoefenen op de kwaliteit van het werk van de fysiotherapeut; een zorgelijke en zeer ongewenste ontwikkeling die ook in veel andere zorgdisciplines voor komt.

Fysiotherapeuten kunnen zich tegen deze invloeden nauwelijks verweren, aangezien zij niet in de gelegenheid worden gesteld om te onderhandelen over de zorgcontracten die zij willen afsluiten. Het gevolg is dat steeds meer fysiotherapeuten (overwegen om) geen contracten af(te)sluiten en dat zij nu spontaan en massaal in de openbaarheid protesteren.

De actievoerders pleiten voor gelijkwaardigheid in hun onderhandelingspositie bij het afsluiten van zorgcontracten, het wegnemen van overbodige administratieve verplichtingen en een redelijke beloning die in ieder geval kostendekkend is. Het KNGF steunt dit pleidooi.

Evenals de actievoerders waardeert het KNGF het onlangs gepubliceerde Actieplan van de bewindslieden van VWS, dat inzet op minder administratie in de zorg met meer tijd voor de patiënt als gevolg. Zowel fysiotherapeuten als het KNGF zullen van harte meewerken aan de realisatie van dit plan. Echter, omdat alles er op wijst dat ook voor de contractperiode 2019 nog geen wezenlijke veranderingen ten positieve te verwachten zijn, dringen actievoerders er begrijpelijkerwijs op aan dat een aantal eenvoudige wijzigingen nu versneld worden ingevoerd.

Als voorbeeld daarvan pleiten actievoerders met het KNGF ervoor de zogenaamde Behandelindex (BI) in 2019 niet meer toe te passen als strafmaatregel, maar als indicator voor fysiotherapeut en zorgverzekeraar om met elkaar in gesprek te gaan. De BI bepaalt het maximum aantal behandelingen per patiënt dat een fysiotherapeut mag geven, terwijl zijn patiënt meestal voor meer behandelingen verzekerd is. Als hij meer -medisch noodzakelijke- behandelingen geeft dan het gemiddelde, dan heeft dat financiële consequenties. Een uiterst arbitraire maatregel, waarmee de zorgverzekeraar in feite de kwaliteit van de behandeling bepaalt, ten nadele van de patiënt.