Beter Onderwijs Nederland: Verslag rechtszaak

Civis Mundi Digitaal #62

 

Op donderdag 14 juni vond het kort geding van BON tegen de Universiteit Twente, de Universiteit Maastricht en de Onderwijsinspectie plaats. Dit was de eerste keer dat een organisatie actie ondernam tegen de doorgeslagen verengelsing van opleidingen in het hoger onderwijs.

Het was een vrij lange zitting van zo’n vier uur, met veel pers en publiek, waarin BON haar argumenten voor het belang van het Nederlands in het hoger onderwijs de revue liet passeren. Daarnaast maakte prof. dr. Annette de Groot onder meer duidelijk dat het niveau C1 volstrekt ontoereikend is voor een genuanceerde academische discussie en liet mr. Peter Kwikkers weten dat artikel 7.2 en 1.3.5 van de Wet op het hoger onderwijs op dit moment door de universiteiten overtreden worden. De universiteiten dienen volgens artikel 7.2 in een gedragscode duidelijk te maken door welke noodzaak zij afwijken van het Nederlands als instructietaal. Tijdens de zitting werd duidelijk dat de universiteiten deze noodzaak volstrekt niet konden aantonen in de betreffende gedragscode. Toen de rechter aan de universiteiten scherpe vragen stelde over deze gedragscode, werd dit feit ten overstaan van alle aanwezigen nog eens extra onderstreept.

Tijdens de zitting beloofde de Onderwijsinspectie een onderzoek naar de gevolgen van het Engels als voertaal op de universiteiten in versneld tempo af te ronden. Hierop besloot BON de zaak tegen de Onderwijsinspectie in te trekken. De universiteiten van Twente en Maastricht wensten echter niet in te gaan op een aanbod van BON om in gesprek te gaan. In deze zaak zal de rechter uitspraak doen op vrijdag 6 juli om 10.00 uur. Hiermee neemt de rechter een week extra de tijd om na te denken boven op de gebruikelijke twee weken.

U kunt hieronder twee verslagen lezen van de zitting:


Op 13 juni lichtte BON-voorzitter Ad Verbrugge op Radio 1 bij Sven Kockelmann in het programma 1 op 1 de zaak toe. U kunt de uitzending hier terugluisteren.

De decaan van de faculteit van psychologie prof. dr. Anita Jansen heeft helaas gemeend dat het een goed idee zou zijn om het niveau van dit belangrijke debat te verlagen met een persoonlijke aanval op de voorzitter van onze vereniging op de site van de universiteit. Hiermee heeft zij het hoger onderwijs geen dienst bewezen.
 


 

Algemeen overleg Kamercommissie OCW

Voordat er een uitspraak gedaan is, heeft de rechtszaak al grote gevolgen gehad voor deze belangrijke kwestie. Door de zaak is het belang van goed Nederlandstalig hoger onderwijs en ook van de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van de student – zeker tijdens de bacheloropleiding – goed duidelijk geworden.

Ook heeft de zaak tot massale bijval geleid. Zie bijvoorbeeld het stuk ’BON heeft groot gelijk’ van Dick Meijer, een docent aan de Universiteit Twente. NRC Handelsblad steunt onze rechtszaak zelfs in een commentaar getiteld ’De minister hoeft zich alleen maar aan de wet te houden’. Ook hebben mensen – onder meer via onze website – op grote schaal financieel bijgedragen aan de rechtszaak (dat kan nog steeds!), waardoor er nu al meer dan 16.000 euro is opgehaald.

Afgelopen donderdag was er een algemeen overleg van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister van OCW Ingrid van Engelshoven over internationalisering in het hoger onderwijs. Hieruit bleek de grote invloed die BON heeft gehad op het debat. De minister zegde toe dat de voertaal voortaan meegewogen zal worden bij de accreditatie van opleidingen door de NVAO. Ook is de Onderwijsinspectie nu onderzoek aan het doen naar de gedragscodes van de hogeronderwijsinstellingen omtrent taalkeuze, en zal die handhavend gaan optreden als de keuze voor een andere voertaal dan het Nederlands onvoldoende beargumenteerd is. Ook in de bijdragen van de Kamerleden was te horen dat men goed naar BON geluisterd heeft. Een en ander zal pas dit najaar zijn beslag krijgen; u kunt ervan uitgaan dat BON de ontwikkelingen nauwlettend en kritisch zal blijven volgen.