Licht dat ieder mens verlicht. Gedichten over nieuw leven

Civis Mundi Digitaal #86

door Piet Ransijn

 

https://zoom.nl/foto/landschap/morgenstond-heeft-goud-in-de-mond.1656021.html. redactie@zoom.nl Foto Harold Slomp

 

Deze gedichten verwoorden en verbeelden de wijkende grenzen waarin wij mensen  verschijnen en verdwijnen. Ze zijn geschreven tussen Pasen en Pinsteren, de viering van herlevend licht dat ieder mens verlicht.

 

Een nieuwe morgenstond   2019 05 19 Geboortedag van wijlen mijn schoonvader

De zee van vergaan

ben ik overgegaan

en ben beland

aan de overkant

 

Waar mooie bloemen bloeien

bomen tot de hemel groeien

aan een weelderige kust

geniet ik welbewust

van aangename rust

 

            *******

 

Een vogel zingt zijn liefdeslied

Nieuwe liefde in het verschiet

Zingend zonder zorgen

gloort een nieuwe morgen

 

Zijn zingen klinkt

tot in de schemering

Hij zingt nog korte tijd

De nacht wordt ingeleid

 

Het licht verflauwt

en langzaam glijden

dekens van dauw

in de verlaten weiden

 

Een schril geluid klinkt zacht

door de nog prille nacht

Een uil begint zijn vlucht

en maakt een schril gerucht

 

Dan keert de stilte weer

Er hoeft niets meer

De dag is afgerond

En morgen komt

een nieuwe morgenstond

 

 

Helend licht                           2019 05 25

Het verlangen naar vereniging

wordt soms sterker in de schemering

als zieleroerselen naar boven komen

in nog onvervulde dromen

 

Als onze aandacht weer naar binnen gaat

en de buitenwereld achterlaat

gaat het hart weer wijder open

voor de roersels die naar boven komen

 

Zo kan het hart zich helen

want kwetsuren zijn er vele

Wonden uit ons vroeger leven

zijn een leven lang gebleven

 

Worden wij ze weer bewust

in een diep gevoel van rust

dan kan hetgeen verdrongen is

aan gemis, verdriet en droefenis

in vlagen weer naar boven komen

en in liefde worden meegenomen

 

naar het licht dat ieder mens verlicht1                                 

Kan zich transformeren in dit licht

Al hetgeen verduisterd is

in de schaduw van gemis

is niet tegen licht bestand

en wordt transparant

 

Omringd door helend licht

wordt het op het licht gericht

en verbindt zich met het leven

dat omhoog wil streven

naar het aldoordringend licht

waarop ieder wezen is gericht

 

Zoals een bloem gericht is op de zon

neigt de ziel zich naar zijn bron

waarin hij ook zijn doel vindt

als hij zich ermee verbindt

en dan leeft vanuit de bron

zoals bloemen in de lentezon

 

In het aldoordringend licht

dat zich dan opent voor ons zicht

in een grenzenloos bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn2

           

https://mamalove.nl/zwangerschapskalender/20-weken-zwanger

 

Moederschap en zwangerschap                                  2019 06 10

 

Het mooiste van het moederschap

vond mijn vrouw de zwangerschap

Negen maanden in verwachting zijn

vond zij telkens weer bijzonder fijn

 

Een intieme mooie toestand

waarbij een heel nieuw leven

in haar moederschoot geplant

haar in liefde werd gegeven

 

Het kon haar zozeer boeien

het in haar te voelen groeien

dat zij zich voelde smelten

en er tranen in haar ogen welden

 

Ik heb geen mensen zo intiem

met elkaar verbonden gezien

als een moeder met haar kind

dat in haar schoot het leven begint

 

Het wekt eerbied voor het leven

en wordt ervaren als een zegen

Een ongewenste zwangerschap

kan soms voelen als een misstap

Als het echter is gewenst

is de vreugde heel intens

 

Er komt een nieuwe mens

tot leven en tot bloei

die in de moeder groeit

en als een zegen wordt gevoeld

in vertedering die niet bekoelt

 

Aanvankelijk verwondering

die overgaat in koestering

De vreugde dat een kind

geborgenheid vindt

in de moederschoot

is buitengewoon groot

 

En tevens heel intiem

onuitsprekelijk subtiel

Als door een wonder

met een kind verbonden

dat zich koestert in je lijf

als aangenaam verblijf

 

De moederschoot

ontvangt het nieuwe leven

dat zij beschutting bood

als vreugdevol gegeven

en toont heel teer en zacht

ongehoord haar creatieve kracht

 

Het is een nieuw en ongekend

uitzonderlijk intens moment

wanneer het kindje wordt geboren

en het levenslicht ziet gloren

 

Wanneer het kind zich openbaart

en zich onder mensen schaart

als nieuwe bewoner van de aarde

met zijn eigen ongekende waarden

heeft dit het wonder van het leven

van zijn moeder meegekregen

 

www.teunstuinposters.nl/tuinposters/1341-noord-hollands-landschap-polder

 

Openheid                 2019 06 05 Na lezen Douwe Tiemersma, Naar de openheid

De wereld van een kind

Met grote open ogen

gaat er een wereld open

De wereld van een kind

 

De één noemt het ruimte

Een ander noemt het stilte
weer een ander vrijheid

of is het veeleer openheid?

 

Een vogel weet het niet

zingt gewoon zijn lied

en laat het open

in een eindeloos verschiet

 

Zingt gewoon zijn noten

door de ruimte en in vrijheid

Voelt zich dan in alle openheid

ook van zijn lied bevrijd

 

            *******

 

Toen ik kind was lag de wereld open

ook al kon ik nauwelijks nog lopen

Toen werd ik in een school gezet

en werd op wat ik deed gelet

 

Ik kon niet gaan en staan

waar ik maar wilde gaan

De wereld werd begrensd

Ik werd een ander mens

 

En leefde toen in grenzen

net als de andere mensen

Maar in mij bleef een wens

te gaan voorbij de grens

van ons beperkte kennen

 

Ik kon daar niet aan wennen

en zocht weer naar de openheid

die ik nog kende in mijn kindertijd

en raakte die herinnering niet kwijt

 

Liet vaak mijn blikken glijden

over eindeloze groene weiden

en kon daar tijdenlang verwijlen

 

Zo kwam vaak in de wei

de openheid weer naderbij

en voelde ik mij vrij

 

Mensen als ik                      2019 05 20

 

Ieder mens is net als ik

en heeft een hart dat klopt

doorgaat en niet stopt

Ieder mens voelt net als ik

weleens pret en weleens schrik

 

Ieder mens heeft ook gedachten

aangezet door vage krachten

die hij nauwelijks beheerst

wat hij daarvan ook beweert

 

Ieder mens wordt ook gedreven

door een drang tot verder leven

tot hij niet meer verder leeft

en zijn hart het ooit begeeft

 

Of hij dan nog verder gaat

in een bovenaardse staat

is een ongewisse zaak

die ons brein te boven gaat

 

https://levenenloslaten.wordpress.com/2013/12/22

 

Nabijheid van de doden              2019 05 31 Na bezoek aan huis van overleden zwager

 

Als ik aan hen denk

en hen aandacht schenk

krijg ik een warm gevoel

waarbij ik hen nabij voel

 

Schijnbaar achter een gordijn

in een andere staat van zijn

die soms een beetje voelbaar is

achter het gemis en droefenis

 

Waar wij voorbij de eigen noden

kunnen leven met de doden

Waar zij nog ergens zijn

ergens achter het gordijn

 

Waar zij ons leed verzachten

Misschien wel op ons wachten

Voor hen bestaat geen tijd

Zij hebben zeeën van tijd

 

Zij kennen er geen smachten

en geen kwellende gedachten

Hun wereld is wat zachter

Dichter bij de eeuwigheid

 

Vervuld van dankbaarheid

en soms een beetje spijt

zien zij hun aardse levenstijd

vanuit het licht der eeuwigheid

 

Terwijl zij achter het gordijn

niet ver van ons aanwezig zijn

in een wereld van licht

buiten ons beperkte zicht

 

Waarvan slechts beelden zijn

die bij enkelingen levend zijn

Velen hebben er geen weet van

Enkelingen zien een hoger plan

 

Alle volken kennen leven na de dood

De verschillen zijn soms groot

Ieder volk heeft op het dodenrijk

zo zijn eigen culturele kijk

 

Alle volken kennen voortbestaan

en zij zien de dood als overgaan

Het leven verandert maar eindigt niet*

Hoewel ieder volk dat anders ziet*

 

*Vita mutatem non tollitur

*Zie Civis Mundi nr 84 over de visies van volken en filosofen

 

Bij alle volken zijn voorstellingen overlijden als overgang

 

Het goede leven

 

Zolang je er nog bent

en onzekerheden kent

is het zaak om goed te leven

en om liefde na te streven

 

Wie goed doet goed ontmoet

Het goede wordt beloond

De ziel die in ons woont

verlangt het hoogste goed

 

Alles wat je in het leven leert

wordt door de ziel geregistreerd

Wat je niet hebt willen leren

moet je later compenseren

 

Telkens wordt een fijngevoelig hart

door iets uitgedaagd en weer getart

om zijn les te blijven leren

en zich naar het licht te keren

 

www.markernieuws.com/MN/Overledenen.htm

 

Leidend licht

 

Licht dat ieder mens verlicht*                              

dient uiteindelijk ons tot licht

Het licht van ons bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn*                    

 

In een zelfbewuste staat

die geen twijfel over laat

dat wij leven, bewegen en zijn

in het veld van ons bewustzijn

 

Waarin wij keuzen maken

iets te doen of iets te laten

Iedere keuze heeft een weerslag

op ons denken en gedrag

 

Laten wij ons leiden door het licht

dan wordt het handelen ernaar gericht

Laten wij ons leiden door onwetendheid

dan geeft dat dikwijls narigheid

 

Daarom is het zaak om helder te zijn

over wat de wezenlijke keuzes zijn

en ons op het goede af te stemmen

dat wij diep van binnen kennen

 

als ons eigen innerlijke licht

dat ieder mens verlicht

Het licht van ons bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

 

www.werkaandemuur.nl/nl/werk/De-Westerkerk-in-het-gouden-licht/394758

 

Gouden licht                       2019 05 20 Na lezing Annelies Spaargaren, Van wonden naar wonderen

In een gouden licht vanuit ons wezen

worden oude trauma’s weer genezen

Wonden worden langzaam transparant

en doorzichtig in een groot verband

dat zich over eeuwen en eonen uitspreidt

in de non-lokale en astrale ruimte-tijd

die de sferen en eonen met elkaar verbindt

waar een gouden licht zijn weg vindt

 

Dat licht is zelf-verlichtend

en tot niets verplichtend

Niets en niemand mijdend

is het helend en bevrijdend

als het innerlijke licht

dat ieder mens verlicht

 

https://renevosfotografie.wordpress.com/2012/12/18/een-fantastisch-jaar/dsc_0045-3

 

Licht vanuit de bron                     2019 05 30

Ik ben in dit bestaan geboren

met een verlangen naar de bron

waar ik mijn leven ooit begon

Wat kan mij meer bekoren

dan de bron waar ik begon?

 

Het punt van mijn ontstaan

voorbij dit tijdelijk bestaan

waar stromen samenkomen

in de eindeloze oceaan


Soms heb ik een moment gekend

waarop je niet meer eindig bent

en reikend naar oneindigheid

even levend in de eeuwigheid

 

Een eeuwig licht

komt in ons zicht

Het licht vanuit de bron

waar ons bestaan begon

 

Het licht van het bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

Een glimp van eeuwig bestaan

dient zich dan voor even aan

 

Waarin dit licht verschijnt

en niet opeens verdwijnt

maar ons begeleiden blijft

zolang het leven voortglijdt

in de eindeloze ruimte-tijd

in glimpen van de eeuwigheid

 

Waardoor je leven kunt

vanuit het middelpunt

zolang ons gegund

in het begeleidend licht

vanuit ons middelpunt

te leven in het zicht

van het licht vanuit de bron

waaruit het leven zich ontspon

 

www.rondreis.nl/blog/bestemmingen/de-meest-bijzondere-bestemmingen-op-aarde

 

Bestemming                       2019 06 10

 

In ben niet wie ik ben

en als dit iemand ken

Ik ben onmetelijk veel meer

dan een ego in de aardse sfeer

 

Ik ben verbonden met het Al

waar ik ooit in opgaan zal

Het leven heeft meer waarde

dan dit tijdelijke ik op aarde

 

Het deelt als onderdeel

in een eindeloos geheel

waarin een mensenkind

ooit zijn bestemming vindt

 

Voorbij de menselijke grenzen ligt

het licht dat ieder mens verlicht

Voorbij de menselijke grenzen

verbindt dit alle mensen

 

1. Johannes 1:9

2. Handelingen van de apostelen 17:28

 

https://zoom.nl/foto/landschap/krieken-van-de-dag--gouden-licht-3.1042865.html

Is ons leven ook een overgang naar een volgend leven?