Gedichten bij Teilhard de Chardin, Het verschijnsel mens

Civis Mundi Digitaal #99

door Piet Ransijn

Opgang in het licht van het bewustzijn       2020 04 29 Na lezen van Teilhard de Chardin

Een jongen die zijn weg zocht

en geregeld boeken kocht*                                              *Onder meer van Teilhard de Chardin

stuitte op de evolutieleer

en nog heel veel meer:

 

Uitgestorven prehistorisch leven

en de mens als evolutionair gegeven*                         *Het verschijnsel mens

dat langzaam maar zeker evolueert

en zijn kosmische bedoeling realiseert

 

Hij raakt steeds meer in de ban

van een groots en kosmisch plan

De bestemming van de mensen

kent geen vast omlijnde grenzen

 

Een grenzenloos bewustzijn

wordt geleidelijk zijn leefterrein

De godheid die de wereld schiep

heeft de hele mensheid lief

 

Die in liefde zijn bestemming vindt

omdat een mens niet op zichzelf staat

maar ook in de hele wereld opgaat

De godheid is de wereld welgezind

als de mensheid op zijn doel afgaat

 

Als de kroon van al het leven

mogen mensen zich op weg begeven

naar een grotere complexiteit

die gepaard gaat met bewustheid

 

De bewustheid wordt bewustzijn

dat latent is in het levenloze zijn

Maar pas in een denkend mens

passeerde het een emergente grens

 

Het bewuste zelf ontwaakte

dat de mens bijzonder maakte

Tussen al het voorbewuste leven

werd de mens een denkend wezen

Een wezen dat zichzelf kent

 

In dieren is bewustzijn nog latent

Bij mensen wordt het emergent

Met het denkende bewustzijn

opent zich een nieuw terrein

 

Dat is de sfeer van de cultuur

als bewerkte vorm van de natuur

De mens kon als een denkend wezen

betekenissen aan de dingen geven

 

Door bewust naar iets te streven

gaf hij een gerichtheid aan zijn leven

Mensen kunnen doelen stellen

en verhalen scheppen en vertellen

 

Hun spontane onschuld ging verloren

doordat een intentie werd geboren

Mensen zochten zin in het leven

Die was niet spontaan gegeven

 

Ze namen geen genoegen meer

met alleen maar seks en eten

maar ze wilden steeds meer weten

en ze schiepen toen een leer

 

Dat is nu de evolutieleer

die de mens een plaats geeft

tussen alles wat er leeft

en zijn eigen doel nastreeft

 

Hij zag zich als bijzonder onderdeel

dat een taak heeft in een groot geheel

Die taak is zijn bewustzijn uit te breiden

en geweld steeds meer te mijden

 

Geen leed te doen aan al wat leeft

en aan de natuur die hem omgeeft

De natuur ontwaakt in al het leven

dat bewustzijn heeft gekregen

 

In de mens komt tot bewustzijn

dat als kiem aanwezig is in al het zijn

In het menselijke denkvermogen

komt een eigenschap naar boven

die nog verder gaat in mededogen:

 

Het bewustzijn van de ander als jezelf*                      *De Gulden Regel als doorbraak in de Spiltijd

de afkeer van beschadigend geweld

De mensheid heeft de weg betreden

naar een hoger, dieper weten

dat verder gaat dan seks en eten

 

Een mens wil aan zijn aardse leven

een diepere bestemming geven

als bewust en zinvol onderdeel

van het zich ontplooiende geheel

 

In verbondenheid met al het leven

als de zin en doel van al zijn streven

ligt nu het brandpunt van het zijn*                                *dat bij Teilhard convergeert in het punt omega

in het menselijk bewustzijn

 

In het licht van het bewustzijn

projecteert zich een gegeven

dat als kiem latent is in het leven

als de opgang van de godheid

in de wording van de tijd:

 

De opgang naar het licht

dat ieder mens verlicht*                                    *Johannes 1:9

Het licht van het bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn                 *Handelingen van de apostelen 17:28

 

https://www.alwareness.org/kunnen-wij-ooit-echt-wakker-worden/

 

Mondiaal ontwaken                        2020 05 20 Na lezen van Teilhard de Chardin over ‘planetisatie’

 

Als de mensheid gaat ontwaken

zal dat een verschil uitmaken

Veel hardnekkige problemen

worden wellicht glad gestreken

 

Machtsongelijkheid wijkt

geleidelijk voor solidariteit

Is dan wereldwijde slavernij

misschien eindelijk voorbij?

 

Als miljarden mensen

collectief bevrijding wensen

En zich niet laten misleiden

door de kreten van een leider

 

Leiders komen bovendrijven

die de wereld beter leiden

Lang vervlogen dromen

zullen tot vervulling komen

 

Duurzaam omgaan met de aarde

wordt een algemene levenswaarde

Eerbied voor het aardse leven

wordt een principieel gegeven

 

Mensen voelen zich verbonden

met de grond waar zij ontstonden

En de band met Moedser aarde

wordt een bron van waarden

 

In alles wat de aarde schaadt

ziet men ontoelaatbaar kwaad

Een groeiend mondiaal bewustzijn

zal de toekomst van de mensheid zijn

 

Mensen weten dat hun daden

samen het verschil uitmaken

en beseffen dan de macht

van hun collectieve kracht

 

Als de mensheid gaat ontwaken

zal dat een verschil uitmaken

Veel hardnekkige problemen

worden wellicht glad gestreken

 

 

Kosmische verbondenheid         2020 05 11 Na lezen van Teilhard de Chardin

Afkeer van het grove en fysieke

is geen weg naar het mystieke

Het afgescheiden, opgedeelde leven

wil zich naar een eenheid toe begeven

 

Daarom willen mensen zich verenigen

om hun afgescheidenheid te lenigen

Een man zoekt vrouwelijke charme

en een vrouw wil zich verwarmen

aan de mannelijke warmte

 

In vereniging van twee geliefden

hult de wereld zich in liefde

die hun beider hart omhult

en hun wereld voelt vervuld

 

De hele wereld krijgt een glans

en de kosmos lijkt op Shiva’s dans*                        *Het beroemde beeld van de dansende Shiva

In de dans van elektronen en atomen

zal de wereld tot voltooiing komen

 

Mensen worden steeds bewuster

van hun wensen en hun lusten

Maar ook bewust van idealen

die de hemel naar de aarde halen

 

En in breed verband beschouwen

om hun toekomst op te bouwen

als een oord van wereldwijde vrede

gedragen door gekozen overheden

 

Wereldwijd groeit het bewustzijn

dat wij met elkaar verbonden zijn

Steeds meer mensen krijgen voeling

met een kosmische bedoeling

 

Die door anderen wordt bestreden

als projectie uit een religieus verleden

en door wetenschappers wordt vermeden

Zij onthullen kosmische patronen

 

Dragen steeds hun vondsten over

die de wereld geleidelijk ontsloten

Zo zijn wetenschappers ook verbonden

sinds de wetenschappen ooit ontstonden

 

Alleen ons menselijk bewustzijn

is grotendeels nog onontdekt terrein

Als we deze horde kunnen nemen

daagt in ons een rijk van vrede

 

 

Teilhard werd sterk geïnspireerd door Jezus en door Paulus

 

Fysieke en geestelijke liefde                     2020 05 14 Na lezen van Teilhard de Chardin,

 

De vergoddelijking van het fysieke

geschiedt door geestelijke liefde

Zoals de liefde van moeder en kind

en de geliefde die de partner vindt

 

Is de drang naar eigenheid

niet met de vereniging in strijd?

Een kind verlaat de moederschoot

en wordt dan langzaam groot

 

De  moeder krijgt vaak nog een kind

terwijl zij man en kinderen bemint

De vergeestelijking van de liefde

gaat niet ten koste van het fysieke

 

Het kind vervult als nieuwe mens

zijn moeders en zijn vaders wens

maar leeft zijn eigen leven

en heeft zijn eigen wezen

 

Liefde gaat voorbij het fysieke

 

Ook de moederliefde

gaat voorbij aan het fysieke

Moederliefde is speciaal

hartverwarmend en totaal

 

De liefde van geliefden

gaat voorbij aan het fysieke

en verheft die met elan

op een hoger geestelijk plan

 

Hoewel de liefde vaak verzwakt

zonder een fysiek contact

ook als lijkt dit overbodig

De vlam heeft brandstof nodig

 

Stroom gaat stromen door contact

Op afstand wordt dit afgezwakt

Liefde zoekt altijd nabijheid

warmte, aandacht, tederheid

 

Vergeestelijking van de liefde

 

De vergeestelijking van de liefde

omvat ook het grove en fysieke

Zij scheidt niet maar omhult

terwijl zij ook het hart vervult

 

Een overstelpend mooi gevoel

is ook fysiek ons levensdoel

Een beminnend lichaam wordt

een liefdeskanaal naar God

 

En de fysieke liefde

raakt aan het mystieke

als een bron die overstroomt

vanuit de ziel die in ons woont

 

En die ons weer als kind

met God in ons verbindt

Het goddelijke dat de geest

aan ons gegeven heeft

 

Het goddelijke Ene

 

Het goddelijke in ons is het Ene

dat vanaf de aanvang heeft geschenen

als het ondoorgrondelijke eerste licht

dat alles wat er is op zijn voltooiing richt

 

De stuwkracht van het leven

wordt erdoor voortgedreven

Het beste en het sterkste overleeft

en wat de meeste stuwkracht heeft

 

De evolutie wordt omhoog gericht

door de oorspronkelijke bron van licht

dat vanaf de aanvang heeft geschenen

als het ondoorgrondelijke goddelijke Ene

 

Verbindend gevoel                        2020 05 08

 

In allesverbindend gevoel

vinden we een hoger doel

In een streling van de wind

die ons met het Al verbindt

In prikkelende zonnestralen

die ons uit de sluimer halen

 

Wat je buiten poogt te vinden

zal uiteindelijk ons binden

Zet daarom vooral je zinnen

op geluk dat komt van binnen

 

Stel je hart er wijd voor open

om geluk te laten stromen

van waar het is te vinden

zonder je eraan te binden

 

De essentie die wij zijn

in ons innerlijk bewustzijn

is een onuitputtelijke bron

die verwant is met de zon

vreugdevol en leven gevend

altijd gul en steeds innemend

 

 

http://astro.deharuinfotech.com/?page_id=304

 

Collectieve verlichting                         2020 05 21 Na lezen Teilhard de Chardin

In de volheid van de eindtijd

zal een ongekende tederheid

zich ontfermen over mensen

die het Goede wensen

 

Als een zelfontstoken licht

dat iedere mens verlicht

in de schepping werd ontdekt

en in de mens bewust werd

 

Als dit weer ontdekte licht

een diepe duisternis verdrijft

en in de mens aanwezig blijft

dan gloort een nieuwe tijd

 

Die ieder mens verlicht

Alsof een overal aanwezig veld

waarvan de fysica vertelt

doordrongen is van licht

 

En in de mensenharten oplicht

in het veelomvattend samenspel

van een gezamenlijk bewustzijnveld

dat heel de wereld vult met licht

 

                   *********

 

Zo wordt de noösfeer verlicht

door een reeds aanwezig licht

dat in de mensen wakker wordt

als scheppend licht van God

 

En in de mensenziel gekend wordt

als eerste oorsprong en het Ene

dat sinds de aanvang heeft geschenen

en door de mensen wordt gekend

als het bewustzijn dat zichzelve kent

 

Voor die tijd was het latent

aanwezig als vermogen en potentie

in een niet te vatten transcendentie

Bewustzijn heeft een transcendente kant

die niet te vatten is met het verstand

 

Maar wel bewust te worden is

als iets dat buiten zicht aanwezig is

als veld waarin de schepping voortgaat

dat niet concreet als ding bestaat

 

Maar veeleer als een soort potentie

een scheppende, omhullende dimensie

Ons kenvermogen schiet tekort

zodat het vaag beschreven wordt

 

                   *********

 

Eerder werd het aangeduid als God

Of als het ondoorgrondelijke Ene

dat sinds de aanvang heeft geschenen

en in de mensen zich bewust wordt

 

Voor mensen opent zich die bron

waaruit de schepping ooit begon

als het principiële licht van God

waar alles uit geschapen wordt

 

Als co-creator hebben wij de plicht

om zorg te dragen dat het licht

zich wijd en zijd verspreidt

en ieder mens van narigheid

en duisternis bevrijdt