Gedichten over de presidentsverkiezingen in de VS

Civis Mundi Digitaal #104

door Piet Ransijn

 

Verkiezingen in  de VS                    2020 11 07

 

Amerika is diep verdeeld

Het heeft een haar gescheeld

of Trump bleef president

Dat lijkt nu afgewend

 

De uitslag duurt al tijden

De spanning was te snijden

Trump begon al door te slaan

aangedaan door eigenwaan

 

Biden vestigde juist rust

zich van zijn taak bewust

het land weer te herstellen

en geen leugens te vertellen

 

De meeste mensen zijn niet blind

Steeds sterker waait een nieuwe wind

in het westen en in noordelijke staten

Andere dragen het verlies gelaten

 

De laatste staten die nog resten

liggen in het verre Westen

Biden ligt daar ietwat voor

Het verschil zet verder door

 

Eerst stond hij elders in het land

in cruciale staten op een achterstand

Dat is toen langzaam ingelopen

en blijft zo naar de meesten hopen

 

Er komt nu steeds meer overwicht

De overwinning komt in zicht

De spanning lijkt nu van de lucht

Eerder leek het op een bange klucht

 

Toch is er nog geen eindsignaal

Geen eind van het verhaal

Wacht ons nog de kwelling

van herhaling van de telling?

 

In staten met een minimaal verschil

kan dat als een kandidaat dat wil

Zal de president verlies erkennen

ook al is dat voor hem wennen?

 

Hij heeft nu lang de tijd gekregen

om een hopeloos verzet te plegen

Zal hij zich na wegen en wikken

in de uitslag kunnen schikken?

Of wacht een lange procedure

die nog wekenlang kan duren?

 

 

De vervlogen Amerikaanse droom

 

Een groot deel van het achterland

lijkt achterlijk en primitief

Frustratie heeft de overhand

door onbegrip en ongerief

 

Men wil geen ‘socialisme’

maar zelf zijn lot beslissen

Doet niet aan collectieve actie

maar gaat in de reactie

 

Een politiek van isolatie

valt daar dikwijls in de gratie

Het gaat vooral om eigen land

niet om een wereldwijd verband

 

De gezondheidszorg is aldaar

voor velen niet betaalbaar

en weliswaar geavanceerd

maar zeer ongelijk verdeeld

 

Ongelijkheid is er groot

en ook de vaak verholen nood

bij groepen aan de onderkant

in dit immense grote land

 

In de Amerikaanse droom

zijn alle mensen autonoom

Een ieder kan succes behalen

en zijn leven zelf bepalen

 

Die droom is zelden uitgekomen

zoals vaker gaat bij dromen

een ieder heeft geen gelijke kans

Er is in feite een disbalans

 

Men zoekt naar evenwicht

Alle ogen zijn daarom gericht

op de nieuw gekozen president

wanneer de oude zijn verlies erkent

Het is te hopen dat hij slaagt

te doen waar het land om vraagt

 

 

Trump en Biden               2020 11 07

Er helpt geen lieve moeder aan

Trump kan Biden niet verslaan

Hij komt steeds meer alleen te staan

Begint wild om zich heen te slaan

 

In zijn hart voelt hij de pijn

om niet meer zo geliefd te zijn

Vanwege wanbeleid en onfatsoen

wil men zich van hem ontdoen

 

Toch heeft hij nog een achterban

en blijft hij nog een sterke man

Een onafhankelijke kandidaat

die zegt waar het op staat

 

Tegen het onbesuisde aan

in het geheel niet vrij van eigenwaan

en niet verstoken van verblinding

volgens menige deskundige bevinding

 

Zijn kijk vertoont in vier jaar tijd

een stelselmatige eenzijdigheid

Verstoken van de nodige nuance

vergooide hij zijn kansen

 

Hij appelleert op chauvinisme

en heeft voortdurend twisten

Gedraagt zich als een potentaat

die weinig mensen in hun waarde laat

 

Hij leidt alleen zijn eigen achterban

met veel geschreeuw en hol elan

In dit povere, macabere theater

slaat hij menigmaal een flater

 

Toch is hij in bijna alles echt

In wezen is hij niet zo slecht

Hij is geen oorlog aangegaan

Maar hij heeft  niet veel gedaan

 

Er zijn maar weinig wapenfeiten

direct aan hem toe te schrijven

Wel zijn er veel verwijten

Daarom kan hij echt niet blijven

 

Het land kent weinig pais en vree

maar het debacle valt nog mee

Een president met hoge idealen

moest eerder bakzeil halen

 

 

Het land verdient een betere leider

met meer begrip en meer fatsoen

dan deze onbehouwen strijder

om zijn leiderstaken goed te doen

 

Een man met principiële waarden

die zich bekommert om de aarde

Een man met iets meer mededogen

en een hoger ideaal voor ogen

 

Het wachten is nu op een president

in wie Trump zijn meerdere erkent

Hij heeft niet vrij van eigenwaan

op zijn manier zijn best gedaan

 

Moge God zich over hem ontfermen

en zijn land voor hem beschermen

Als hij geen onbezonnen dingen doet

dan komt het vast wel goed

 

De nieuw gekozen president

is met het ambt bekend

Was eerder vice-president

die alle politieke wegen kent

 

Een ongemeen ervaren man

die hopelijk het land goed leiden kan

Moge God zich over hem ontfermen

en zijn land met hem beschermen

 

 

De ziel van Amerika           2020 11 08 N.a.v. De Volkskrant 4 nov. ‘Strijden en bidden voor de ziel van Amerika’

 

Wat is er in de VS aan de hand?

Het lijkt een zieltogend land

Tot op het bot gespleten

verloor het zijn geweten

Zijn welvaart en zijn kracht

zijn tot staan gebracht

 

Heeft het zijn ziel verloren?

Wordt het weer herboren

bij de nieuwgekozen leider

die het naar succes zal leiden

na een falend leiderschap

dat geen greep meer had

op problemen in het land?

 

Want wat was er aan de hand?

De ernst van covid werd ontkend

waardoor het niet werd afgewend

De zwarte en uitheemse minderheden

werden niet geholpen maar bestreden

De armen hadden een bedreigd bestaan

en de rijken konden meer hun gang gaan

 

De verzorgingsstaat werd afgeschaft

De gezondheidzorg ging terug naar af

Ziekenhuizen zijn dan onbetaalbaar

en voor velen niet meer haalbaar

 

In de prestatiemaatschappij*                                      *Michael Sandel, The Tyranny of Merit, Volkskrant 24 okt.,

is iedere burger in beginsel vrij                                   ’Al die ikjes zullen het echt samen moeten doen’

Vrij om iets te ondernemen

en daarvoor succes te claimen

 

In de economische praktijk

maakt dat slechts de rijken rijk

Vele mensen blijven dan onvrij

in een slavenmaatschappij

 

 

Volgen van een leider

 

Horden mensen willen dan een leider*                   * Zie José Ortega y Gasset, De opstand der horden

om hen uit het dal te leiden

naar het vaag beloofde land

zonder een beroep op het verstand

Maar op een gevoel van chauvinisme

waarmee niet mee valt te redetwisten

 

Zo ontstaan gevoelens van verbinding

die berusten op een soort verblinding

Blind vertrouwen op een leider

die hen uit het dal zal leiden

 

De oorzaak van problemen wordt verhuld

Andere groepen krijgen vaak de schuld

het komt bijvoorbeeld door Chinezen

Daarvoor moet men op zijn hoede wezen

 

Maar zo raakt de wereld meer verdeeld

door versterking van een vijandbeeld

Covid doet er nog een schepje bovenop

en fungeert als een soort stok

om een ander land te slaan

in een zwaar bedreigd bestaan

 

De frustratie die niet is te stuiten

richt zich dan vooral naar buiten

De oorzaak wordt niet aangepakt

De projectie wordt niet aangepast

 

Een nieuw gezamenlijk elan

 

Het land vraagt om een nieuw elan

Een besef van wat het kan

Het wacht nu al zo lang

op gevoel van samenhang

waarin ook de vele superrijken

verantwoordelijke burgers blijken

 

Alle maatschappelijke lagen

moeten verantwoordelijkheid dragen

Bovenbazen die op vette winsten azen

dienen zich ook anders te gedragen

 

Het gaat goed als iedereen weer meedoet

Maar er is een groot verschil in de invloed
om een samenleving te creëren

waarin mensen waarden respecteren

 

Waarin de ziel van het land

wordt gevoeld in onderling verband

Waar mensen samenleven met elkaar

en zich samen keren tegen een gevaar

 

De handen uit de mouwen steken

tot de dreigende gevaren zijn geweken

in een collectief gevoeld bewustzijn

dat zij allen medeburgers zijn

 

 

Een gespleten natie                        2020 11 10

Is het mogelijk een natie

te bevrijden van frustratie?

Het land zit in het slop

Collectief gevoel van wrok

zet burgers tegen elkaar op

 

Een land waar mensen blijven vitten

en elkaar steeds in de haren zitten

maakt zich zwak en deplorabel

Het maakt de natie incapabel

 

Een spannende verkiezingsnacht

liep niet geheel zoals verwacht

en had geen winnaar voortgebracht

De spanning deed de mensen huiveren

Daar moet het land zich weer van zuiveren

 

De beschuldiging van fraude

kan het land gespleten houden

Een appèl op wrokgevoel

schiet voorbij het doel

 

Maakt het land nog meer verdeeld

in plaats van dat het wordt geheeld

De vertraagde slotsom van de kiezer

toont een winnaar en verliezer

 

Dit is met gerechtelijke zaken

niet meer ongedaan te maken

Het verdeelde moreel van de natie

wordt bedreigd met degradatie

 

De halve natie wordt misleid

en wordt aangezet tot strijd

Zelden is het land zo diep gezonken

toen de overwinning was beklonken

 

Hoe komt het weer uit het moeras

tot de trots die er ooit was?

Hoe krijgt het weer vertrouwen

om een toekomst op te bouwen?

 

Het diep verdeelde land

ontbeert een onderlinge band

een verbindend toekomstbeeld

De bevolking is verdeeld

 

Gespleten in partijen en in groepen

die zich op hun gelijk beroepen

Er is geen eenvoudig antwoord

Veel relaties zijn verstoord

 

Het vraagt tijd om dit te helen

en de taken te verdelen

van een constructief bestuur

na een tijd van avontuur

 

Het vraagt voor lange tijd

een congruent en wijs beleid

dat door burgers wordt gedragen

zonder expliciet erom te vragen

 

Maar veel gevestigde belangen

voeren in de wandelgangen

een weinig transparante politiek

van transacties in het geniep

 

Het leiden van het land

is te weinig transparant

Democratisch toezicht

is niet overal verplicht

 

Het vertrouwen in de politiek

berust niet op holle retoriek

maar op effectief en wijs beleid

op basis van deskundigheid

 

Bovenal is het te doen

om herstel van het fatsoen

opdat macht niet kan ontaarden

in verval van menselijke waarden

 

Transparatie en integriteit

zijn een hoeksteen van beleid

gedragen door de hele natie

die zich zuivert van frustratie

om dan samen in vertrouwen

weer een toekomst op te bouwen

 

Biden maant tot kalmte en maakt een verzoenend gebaar

 

Presidentiële taak                                2020 11 11              

 

De president van de Verenigde Staten

staat voor een aantal gewichtige taken

Waar begint hij aan? Een loodzware baan

Daar helpt geen lieve moeder aan

 

Een Augiasstal

een wespennest

Een missie, bovenal

een zware test

 

Een gespleten land weer helen

is iets anders dan het te verdelen

Opgefokte temperamenten tot bedaren

brengen en de vrede weer bewaren

 

Met de opponenten bouwen

aan geschonden vertrouwen

Niet te gauw een oordeel vellen

Eerst relaties weer herstellen

 

Het komt er nu vooral op aan

met het hele land te zijn begaan

Niet alleen de eigen achterban

die past in het verkiezingsplan

 

Maar ook de opponenten

en tal van onbekenden

De veiligheid vergroten

met de vele bondgenoten

 

Tegengaan van escalaties

van de militaire operaties

Een aanpak van de rijken

die belastingen ontwijken

 

Meer zorgen en erbarmen

voor de talloos vele armen

die in stijgende getallen

rijke landen binnenvallen

 

Een einde maken aan de roof

en de grote welvaartskloof

die berust op exploitatie

van een minder sterke natie

 

De wereld gaan bevrijden

van angst, geweld en lijden

opdat menselijke waarden

niet in winstbejag ontaarden

 

Het ongehoorde claimen

van het vrije ondernemen

moet dan worden bijgesteld

Er is meer dan winst en geld

 

Het gaat hier op aarde

om de menselijke waarden

te verfijnen en te cultiveren

en het leven overal te eren

 

Opdat eerbied voor het leven

al ons menselijke streven

richting moge geven

 

Bezinning, hoop en heling                                            2020 11 14

Caesar werd door dolken omgebracht

toen rivalen streden om de macht

De Merovingen werkten met vergif

Zij gebruikten het vaak grif

 

In de postmoderne tijd

woedt een andere strijd

met massamedia en internet

Een strijd om het bewustzijn

als een cruciaal domein

 

Social media worden ingezet

om mensen te misleiden

en een ander te bestrijden

Het collectief bewustzijn

zit vaak nog vol venijn

 

Waar blijft het inzicht

en de burgerplicht?

Waar blijft de staatsman

die dit keren kan?

 

De stem van het volk

door stemmingen vertolkt

moet beslissend zijn

Het collectief bewustzijn

echter kan gespleten zijn

 

Dan dient het zich te helen

het volk niet erger te verdelen

door een winnaar te verklaren

en zich achter hem te scharen

 

Anders dreigt een dictatuur

en speelt het volk met vuur

Krijgt het gezonde verstand

uiteindelijk de overhand

op de chaos in het land?

 

Het lijken spannende tijden

Het land is niet te benijden

Het dient zich te bezinnen

hoe het wrok kan overwinnen

 

Na de stembusoverwinning

past een landelijke bezinning

Na een nationale huivering

past een loutering en zuivering

 

Er is nog goede hoop

op een goede afloop

en dat positieve krachten

waarnaar velen smachten

het gaan winnen op het eind

en de negativiteit verdwijnt

 

https://historiek.net/politieke-prenten-uit-een-opstandige-tijd-1880-1920/101154/

 

Politiek bedrijven      2020 11 17-18

Aan een hof bestaan de dragers

van de politiek uit baantjesjagers

trouwe volgelingen en ja-knikkers

brave gelovigen en hielenlikkers

fanatieke zielen waardoor de partijen

kunnen blijven groeien en gedijen

 

Bekende en vertrouwde retoriek

raakt het hart van het publiek

De vertrouwde geloofsartikelen

en de onoplosbare perikelen

de bekende schijngevechten

en het loze pogen tot beslechten

maken politiek een bezigheid

die weinig geeft om eerbaarheid

 

Ook degenen die het goede wensen

stuiten telkens weer op grenzen

van de informele politieke mores

en de officiële institutionele sores

 

Velen krijgen vaak een kater

als ze zich met macht inlaten

Anderen worden psychisch ziek

van de hypocriete retoriek

 

De eigen visie telkens prijzen

maar de doelen niet bereiken

gaat veel mensen tegenstaan

als er niet iets wordt gedaan

om problemen op te lossen

en beloften in te lossen

 

Dat vraagt mensen van de daad

Niet alleen maar mooi gepraat

maar doen wat men belooft

bewijzen wat men gelooft

 

Politiek is meer dan retoriek

en verpozen van een kliek

maar een effectief beroep

dat niet alleen de eigen groep

en achterban tegemoet komt

maar de wensen van het volk

serieus neemt en vertolkt

zodat tegenstand verstomt

 

Een leider blijkt oprecht

als hij doet wat werd gezegd

Het is zijn taak om eerlijkheid

weer te doen herleven in beleid

 

Als oprechtheid terugkeert

en men eerlijkheid weer eert

Zal dat vruchten dragen

die het hele volk behagen

En het aanzien van de leider

zal daardoor beslist gedijen

 

De politiek zal zich bevrijden

van de kunst van het misleiden

In de collectieve aandacht

komt geleidelijk meer eendracht

 

Door bedreven leiderschap

wordt dan stap voor stap

de nationale kracht

weer tot bloei gebracht

 

Is de motivatie puur

dan steunt God of de natuur*                               *Zie Spinoza

de intentie op den duur

Dan kan men zich verblijden

op de komst van betere tijden

De zuiverheid van het bewustzijn

zal daarvoor de basis zijn

 

Sahana Vavatu

Sahanau Bhunaktu

Saha Viryam Karavavahai 
Tejasvi Navaditamastu
Ma Vidvishavahai

Om Shanti, Shanti

(Shanti mantra uit de Veda’s)

 

Laten we ons samen behoeden

Laten we ons samen voeden

Laten we samen groeien in kracht

Laat ons intellect en ons bewustzijn helder zijn

Laten we geen negativiteit koesteren

(Vredesmantra uit de Veda’s)

 

 

Voorbereiding van de overdracht                       2020 11 26-27

 

Het landsbestuur wordt overgedragen

aan een team ervaren bureaucraten

Eindelijk gaan zij in het landsbelang

onbelemmerd  langzaamaan hun gang

 

Na een spannend avontuur

dat in zijn laatste fase gaat

eindelijk een nieuw bestuur

dat mensen in hun waarde laat

en rationeel aan het werk gaat

 

Er wordt een nieuwe oogst gezaaid

De oude oogst is weggemaaid

De strijdbijl is nog niet begraven

van leiders die elkaar belagen

 

Wel waait een nieuwe wind

Meer internationaal gezind

De beurs vloog fors omhoog

Betekent dit weer nieuwe hoop?