Gedichten over Thorstein Veblen

Civis Mundi Digitaal #104

door Piet Ransijn

 

Hij is geboren op een boerderij*                                   *in 1857 in Wisconsin uit Noorse ouders

Daar voelde hij zich veelal vrij

Gedurende zijn hele leven

is hij onafhankelijk gebleven

 

Zoals was te verwachten

had hij zo zijn eigen gedachten

Dat gold zowel het samenleven

als de handel en het zakenleven*                                 *Hij was econoom en socioloog

 

Hij had het land aan speculanten

en aan zomaar lanterfanten

Mensen dienden productief te zijn

op hun eigen werkterrein

 

Voor hem was dat de wetenschap

waar hij levenslang zijn werk in had

Hij kwam op voor het belang

van de boer en de gewone man

 

Hij waardeerde vakmanschap

evenzeer als wetenschap

Met belangeloze curiositeit*                                          *’Idle curiosity’

vulde hij zijjn halve tijd

 

Hij hield als kind het meest van lezen

wilde van de wereld alles weten

een wereld die hem vreemd was

waar hij eigenlijk ontheemd was

 

Als een boer die was verdreven

uit het knusse boerenleven

Een vreemde eend in de bijt

uit een premoderne tijd

 

Zijn natuurlijke omgeving

was de boerensamenleving

waar hij was geboren en getogen

en daarna was weggevlogen

 

Een sprong in de moderne tijd

aan een universitaire faculteit

waar hij filosofie studeerde

en daarna economie doceerde

 

Hij studeerde echter ook een tijd

op een afstand van de universiteit

in zijn eigen landelijke omgeving

van de boerensamenleving

 

De boerderij van zijn vader

beïnvloedde zijn theoretisch kader

Zijn hang naar productiviteit

raakt hij zijn leven lang niet kwijt

 

Het contrast van stad en land

van boeren en de middenstand

doortrekt zijn vele werken

is daar overal te merken

 

De hang naar eerlijk vakmanschap

als instinctieve eigenschap*                           *’the instinct of workmanship’

tegenover snode speculanten

waarmee zijn vader had te kampen

is bepalend voor zijn werk geweest

zoals men in zijn boeken leest*                     *Bijv. The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts

 

De hang naar effectiviteit

en het ontzag voor productiviteit

was ook een boereneigenschap

die hij nooit verloren had

 

Zijn puriteinse normenkader

erfde hij ook van zijn vader

Maar soberheid en nijverheid

paste niet meer in zijn tijd

 

Dat gold vooral de ‘leisure’ klasse

een begrip waarmee hij zou verrassen

voor mensen met veel vrije tijd

vrijgesteld van productieve arbeid

 

Zo keek hij tegen rijkdom aan

als vorm van consumptief bestaan

Van hard en eerlijk werken

was bij hem niets te merken

 

Een barbaarse samenleving*                          *”De hogere stadia van de barbaarse cultuur”

was hun voedende omgeving                             zie de eerste zin van The Theory of the Leisure Class

waar de rijken in gedijen

en zich samen in vermeien

 

De productieve kracht

die het land tot welvaart bracht

belandde echter in de handen

van de snode speculanten

die hun grove winsten maken

zonder productieve taken*                             *Bijv. aandeelhouders die hun divident opstrijken zonder te werken

Hij zag hen als parasieten

die de nijverheid verzieken

 

Zijn visie is ten dele te verklaren

vanuit de lokale handelaren

uit een stadse omgeving

vis à vis de boerensamenleving

Zijn intellectuele achtergrond

wortelt in de boerengrond

 

Alles wat hij heeft geschreven

vindt zijn wortels in zijn leven

als boerenzoon en  onderzoeker

man van veel geleerde boeken

Die veel gebieden heeft bestudeerd

en in zijn boeken heeft geïntegreerd

vanuit een belangeloze curiositeit

gemengd met grote productiviteit

 

Waarin de boer en de gewone man

telkens weer naar voren kwam

als tegenstrever van de rijken

die met hun consumptie prijken*                                  *’conspicuous consumption’

 

Met nietsontziende eerlijkheid

bestudeerde hij zijn tijd

en met cynische gedrevenheid

bereisde hij zijn uitgestrekte land

Stuitte steeds op tegenstand

 

Maar toch was hij briljant

Veel van wat hij heeft geschreven

klinkt vaak wat overdreven

door een wolk van ironie omgeven

 

Als kritisch en veelzijdig schrijver

zou hij toch bekendheid krijgen

om van roem nog maar te zwijgen

Een fascinerende persoon

scherp van geest en ongewoon

 

 

Transformatie van de rijken                          2020 09 05  Over Thorstein Veblen

Veblen was een boerenzoon

uit een emigrantenkring

die zijn eigen weg ging

Zijn pen zat vol met hoon

 

Met vele radicale woorden

schreef hij wat hem stoorde

Hij had iets tegen profiteurs

en allerhande exploiteurs

 

Aan een handig speculant

had hij het meest het land

En anderen maar zwoegen

die hun rendement afdroegen

aan de aandeelhouderskliek

 

Het prijssysteem zag hij als ziek

als een soort van roof

die hij fel terzijde schoof

Maar aan werkende mensen

wilde hij een beter leven wensen

 

Mensen kiezen stuk voor stuk

voor gezamenlijk geluk

Maar in onze maatschappij

lijkt nog veel op slavernij

 

We leven naar het Veblen scheen

in een soort van roofsysteem

De industriële maatschappij

zag hij als een vorm van barbarij*                 *”De hogere stadia van de barbaarse cultuur”

                                                                                                    zie de eerste zin van The Theory of the Leisure Class

Hij noemde het een roofstaat

die hopelijk snel overgaat

als de massa zal ontwaken

en het onrecht dan gaat staken

 

Ook een aantal superrijken

zal dan onder druk bezwijken

Mensen met een groot vermogen

worden ook door empathie bewogen

 

Zo zullen zelfs de superrijken

voor het menselijke wijken

De wereld wordt een beter oord

ook al klinkt dit ongehoord

 

Het voordeel voor de rijken

zal dan ook gaan blijken

Hun aanzien zal dan stijgen

op een ongekende wijze

 

Als zij armen en misdeelden

in hun weelde laten delen

Het klinkt nog als een utopie

Dat is beter dan een dystopie

 

Een welomschreven situatie*

komt door ons tot zelfrealisatie

door de kracht van het bewustzijn

waar wij allen mee gezegend zijn

 

*’If men define a situation as real, it wil be real in its consequences’ – Theorema van W I Thomas

 

 

De tijd van Veblen                          2020 11 24

 

In Veblens tijd was barbarij

beslist nog niet voorbij

Hij stuitte overal op resten

van het ruige Wilde Westen

 

Waar roofzucht en vernielingen

in rijkdom overgingen

en een zwerm van nieuwe rijken

naar elkander gingen kijken

 

De een nog rijker dan de ander

door meedogenloze exploitatie

en een semi-criminele levenswandel

in een scrupuleuze confrontatie

 

Met alles wat hen in de weg stond

en hun roofzucht ondervond

Vele rijken gingen over lijken

door zich bovenmate te verrijken

 

De tijd waarin de roverbaronnen *                           *’Robberbarons’

hun netwerken ontsponnen

De tijd waarin de nieuwe rijken

met hun weelde zouden prijken

 

De tijd waarin een nieuwe natie

rees naar mondiale suprematie

In een tijd waarin de stijd op aarde

werledwijs in orpogen ontaardde

in een wereldwijde wedstrijd

om de mondiale soevereiniteit

 

 

Opzichtige consumptie                            2020 11 23 n.a.v. Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class

 

De theorie van Veblen wil beweren

dat heel opzichtig consumeren

rijke mensen meer prestige geeft

Men laat zien hoeveel men heeft

 

Maar voelen zich soms opgelaten

achter hun oneigelijke facade

Levend in de uiterlijke schijn

kan men veelal heel alleen zijn

 

Slechts een authentiek contact

raakt de mensen in hun hart