Gedichten over de VS

Civis Mundi Digitaal #106

door Piet Ransijn

 

Overgangsperikelen                      2021 01 08 Bij het nieuws uit de VS

Krachten van de duisternis

zien dat er geen uitweg is

Hun perspectief verdween

Men slaat dan om zich heen

 

In een overbodig streven

om enig perspectief te geven

in een uitzichtloze strijd

die hen nergens toe leidt

 

Men koestert waangedachten

die hun droeve lot verzachten

Een leven zonder perspectief

neemt niemand graag voor lief

 

Krachten die zich nu verweren

zullen zich een keer gaan keren

Misschien tot bezinning komen

als illusies zijn ontnomen

 

Zij doen nu de wereld huiveren

maar moeten zich eerst zuiveren

voor ze weer een andere wending nemen

en geen valse hoop meer claimen

 

Als verdriet een uitweg vindt

en frustratie zich ontbindt

zal weer nieuw hoop ontkiemen

en het land zich weer vernieuwen

 

Ook een collectieve waan

zal na zekere tijd weer overgaan

Wat oud en zwak is zal verdwijnen

Nieuwe doelen gaan verschijnen

 

De gevestigde machten

verzamelen hun krachten

in een laatste offensief

zonder enig perspectief

 

Door een nieuwe levenskracht

wordt het oude nu ontkracht

Wat niet levenwekkend is

hult zich weer in duisternis

 

De groeikracht van het leven

doet het voorwaarts streven

Het kan niet blijven stilstaan

in een achterhaalde waan

 

Een nieuwe generatie

roept om transformatie

Een geleidelijke overgang

duurt wellicht te lang

 

Vandaar de roep om transformatie

van de nieuwe generatie

Hun toekomst wordt bedreigd

als de koers geen wending krijgt

 

Er breekt een nieuwe tijd aan

waarin het om ons aller lot zal gaan

op een zwaar bedreigde aarde

die nu roept om nieuwe waarden

 

Winstbejag raakt van de baan

Het zal om overleven gaan

in een zwaar bedreigd bestaan

met verwerpelijke waarden

Zoals menigeen nu weet

kent ook een kwetsbare planeet

bevolkt door steeds meer mensen

slechts rijkdom binnen grenzen

 

De hele aarde schreeuwt en huilt

om een wezen dat zijn nest bevuilt

Waar is het respect gebleven

voor de bedding van ons leven?

 

Wie de goden willen verderven

die slaan zij eerst met bindheid*                               *Sophocles, Antigone

Zij zullen rampspoed erven

door gebrek aan welgezindheid

 

Tenzij we nog de bakens keren

onze levenslessen tijdig leren

wekt de toorn der goden*                                          *Dwz de natuurkrachten

steeds weer nieuwe noden

 

 

Rechtsgang in het nationaal belang        2021 01 09

 

In het diep verdeelde land

heerst het onverstand

Het overspeelt zijn hand

verliest zijn meerderheid

raakt getrouwen kwijt

 

De beveiliging was onvolkomen

Het Capitool werd ingenomen

Alsof de politiemacht niet wist

dat het volk werd opgehitst

en er militante lieden kwamen

die de leiding overnamen

 

De aanval op het parlement

werd niet tijdig afgewend

Het Congres deed toch zijn plicht

Is niet voor geweld gezwicht

 

Toch leeft het halve volk

nog in zijn eigen wolk

Zijn eigen werkelijkheid

die met feiten strijdt

 

Gevoed door valse informatie

van verkiezingsconsternatie

Zoals dat in bananenrepublieken

de rechtsgang kan verzieken

 

Het land verkeert in nood

Het gezichtsverlies is groot

Wanneer zal het zich herstellen

van problemen die zovelen kwellen?

 

Komt er weer een reconstructie

na een tijd van zelfdestructie?

Het plukt de vruchten van ongelijkheid

en een overtrokken laissez-faire beleid

zonder sturing van de overheid

 

Waarbij vooral de superrijken

met hun dikke winsten strijken

De late fase van de barbarij*                      *Zie Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class

lijkt nog altijd niet voorbij

 

Er zijn nog steeds te weinig wetten

die de willekeur en barbarij beletten

om het land te exploiteren

en geleidelijk te ruïneren

 

Dat de president nu achterlaat

in een sterk vervallen staat

door bestuur van demagogen

die het machtsmisbruik gedogen

 

Het land van vele mogelijkheden

leunt nog op een rijk verleden

Zonder groei en reconstructie

gaat het voort in zelfdestructie

 

De pandemie werd slecht bestreden

honderdduizenden zijn overleden

De gezondheidszorg schiet sterk tekort

als die niet subiet veranderd wordt

 

Goede zorg is onbetaalbaar

en voor velen niet meer haalbaar

Verwaarloosde publieke werken

dient de staat weer te versterken

 

Het eind van roofbouw komt in zicht

Het beleid wordt collectief gericht

op herstel van de beleidsstructuur

met een andere bedrijfscultuur

 

Het gaat nu om nieuwe waarden

ter bescherming van de aarde

die de toekomst veilig stellen

en problemen die zovelen kwellen

met gezamenlijke krachten

op zijn minst verzachten

 

Met een leiding naar behoren

is het land nog niet verloren

Hoe socialer, des te sneller

zal het land zich weer herstellen

 

En zijn oude glorie weer bereiken

door zijn standaards te herijken

Meer disciplinering, meer saamhorigheid

minder invidualisering, meer sociaal beleid

 

Met behoud van ondernemingszin

minder uit op geldelijk gewin

Want te veel rivaliteit

leidt tot onderlinge strijd

 

Zonder een gemeenzaam streven

kan een land niet overleven

En een diep gespleten natie

bewerkt zijn eigen degradatie

 

Door een constructief beleid

krijgt het meer saamhorigheid

Brengt in het hele land

meer verbondheid tot stand

 

Laten we maar hopen

dat het goed zal lopen

en het land zich weer herstelt

dat door crisis leek geveld

Dat de natie voorspoed kent

met een nieuwe president

 

De verkiezingen zijn veelbelovend

Ook al was het zenuwslopend

In de barensweeën van de nieuwe tijd

vormt zich constructief beleid

 

De leider van het Vrije Westen

doorstond de laatste testen

Wezenlijke instituties van het land

bleken tegen willekeur bestand

 

Het herstelt van averij

uit de greep van barbarij

Een trotse democratie

leek opeens een anarchie

 

Maar de opgehitste krachten

moeten voor de rechtsgang buigen

En ze waren zeker niet bij machte

om de uitslag om te buigen

dus hun wereld viel in duigen

 

Het systeem bleek weer bestand

tegen chaos in het land

Ook de obstinate president

heeft de rechtsgang toch erkend

 

Recht heeft macht gereguleerd

en het land werd geregeerd

door de overeengekomen wetten

niet naar iemands hand te zetten

 

Het werd danig op de proef gesteld

maar de uitslag werd niet bijgesteld

Hoewel de uitslag werd betwijfeld

hebben weinigen geweifeld

om uiteindelijk toe te geven

en niet langer te weerstreven

 

De stemmen waren al opnieuw geteld

en de president werd aangesteld

Nu na alle nodeloze consternatie

op naar de inauguratie!

 

Donkere wolken werpen hun schaduw over de VS – Foto Joris Pannemans https://www.werkaandemuur.nl/nl/werk/Donkere-zijde-van-de-stad/400397

 

De schaduwkant van een land                  2021 01 16

Wat is er aan de hand

in dat diep verdeelde land?

Een haan die zich de koning kraait

en zijn vele medestanders naait

 

Waarom volgen mensen zo’n persoon

die zich uit in een vertoon van hoon?

Een louche vastgoed-speculant

bracht een chaos in het land

 

Bij velen wordt het constitutioneel respect

door de doem en dreiging herontdekt

Een kleine minderheid denkt autocratisch

maar de meerderheid blijft democratisch

 

Een collectief gedragen waan

kreeg jarenlang ruim baan

Gevoed door machtsvertoon

van een ongewoon persoon

 

Bij wie de leugen regeert

in veel wat hij beweert

in een zwaar vervalst bewustzijn

waar velen deelgenoot van zijn

 

Een groot deel van de trotse natie

werd belaagd door chronische frustratie

De hoop op rijkdom ging verloren

waardoor het populisme kon bekoren

 

De grootsheid van het eigen volk

werd met een excessief elan vertolkt

Inmiddels zijn balonnen lek geprikt

Is een twitterende stem verstikt

 

Groepen radicale elementen

zorgen voor genoeg ellende

om ter dege voorbereid te zijn

op een uitbraak van venijn

 

Het verzachten van de oorzaak

wacht als zware leiderstaak

om een land waar vele krachten spelen

die het land verdelen weer te helen

 

Het vraagt een grote geestkracht
voor verandering in eendracht

en een nieuwe wind die welgezind

de hele natie weer verbindt

met algemene menselijke waarden

in een leidersrol op deze aarde

 

 

Democratie gered                           2021 01 24

 

Het Congres heeft stand gehouden

toen de dreiging ons benauwde

De democratie in de Verenigde Staten

heeft nu wel een veer gelaten

 

Het is nu geen voorbeeld meer

Het was ook niet de eerste keer

dat de macht het recht bedreigde

en naar overtreding neigde

 

Onder presidenten zijn er vele

leugenaars en halve criminelen

die het volk met flair bespelen

Het gaat hen niet om waarheid

evenmin om openbaarheid

 

Het gaat hen als verwacht

bovenal om roem en macht

Een enkeling heeft slechts bewezen

een dienaar van het volk te wezen

en hoeft niet om zijn roem te vrezen

 

Soms komt een redder bovendrijven

die geschiedenis gaat schrijven

en het land verenigt met elan

van een diep betrokken man

die in wijze woorden spreekt

uiting geeft wat in hem leeft

 

Moge de Verenigde Staten

in hun waarde worden gelaten

en zich weer met glans herstellen

van problemen die hen kwellen

 

En het volk weer tot bezinning komen

en zich wijden aan zijn dromen

om een voorbeeldland te zijn

met een constructief bewustzijn

 

Opdat menselijke waarden

triomferen hier op aarde

En het land door innerlijke kracht

weer bestand is tegen brute macht

 

Moge de laatste inauguratie

een begin zijn van de transformatie

naar een land van hoop en moed

dat zijn eer niet meer geweld aandoet

en zijn naam niet kleurt met bloed

maar de hoop van vele volken

overtuigend gaat vertolken