Dichterlijke reflecties over Nietzsche bij Henk Manschot, Blijf de aarde trouw en Paul van Tongeren, Nietzsche

Civis Mundi Digitaal #121

door Piet Ransijn

 

Nietzsche door Edvard Munch

 

Dichterlijke reflecties over Nietzsche

bij Henk Manschot, Blijf de aarde trouw

en Paul van Tongeren, Nietzsche

 

Nietzsche’s liefde tot het leven               2022 03 21

N a v Henk Manschot, Blijf de aarde trouw: Pleidooi voor een Nietzscheaanse terrasofie

 

Nietzsche was de filosoof

die mij het meeste aansprak

omdat hij met conformisme brak

maar tegelijk er ook bij aansloot

in een hang naar nieuwe waarden

in verbinding met de aarde

 

Anders dan het christelijke geloof

dat het aardse vaak verachtte

en een hemel na de dood verwachtte

die het aardse leed verzachtte

 

Tegenstrijdigheden

Als een vat vol tegenstrijdigheden

in conflict met heden en verleden

zocht hij ondanks al dit ongerief

naar een toekomstperspectief

 

Hij verheerlijkte de aarde

als een bron van waarden

Aardse tegenstrijdigheden

werden bij hem niet vermeden

 

Zowel leed als vreugde werd aanbeden

Hij bleef niet in tegenstrijdigheden steken

en aanvaardde alle tegenstrijdigheden

in een diepe liefde voor het leven

 

Nietzsche had een zwak gestel

Met zichzelf vaak in de knel

Als man vol tegenstrijdigheden

had hij moeite met het leven

 

In het denken was hij meer bedreven

blijkt uit wat hij heeft geschreven

En er klinkt een lange aanklacht

tegen wat men gangbaar dacht

 

Decadente tijd

Nietzsche was de binding kwijt

met zijn eigen decadente tijd

Hij stierf ten tijde van de fin de siècle*                 *In 1900

die al eerder zijn verontrusting wekte

 

Onheil in cultuur en maatschappij

voelde voor hem heel dichtbij

Hij zocht zijn heil in de natuur

Zee en bergen voelden puur

 

Rotsen, bergen, dalen, dieren en seizoenen

zou hij in zijn werken vele malen noemen

Heel veel andere grote filosofen

schrijven daar  totaal niet over

 

Hun werk is veeleer cerebraal

gaat met woorden aan de haal

Nietzsche’s werk is vol gevoel

Neerslag  van zijn innerlijk gewoel

 

Zoals Nietzsche zijn gedachten doorgaf

blijft zijn denken fragmentarisch en onaf

een gevaarlijk vat vol tegenstrijdigheden

dat misbruikt werd in het verleden

 

De fragmenten waar het uit ontstond

werden zelden stelselmatig afgerond

tot een coherent doorwrocht concept

dat veelzeggende verbanden legt

 

Dialoog met de natuur

Een fascinerend avontuur

vormt zijn dialoog met de natuur

Hoopvol, eenzaam en verlaten

beging hij ongebaande paden

 

Door vreugde en door smart

volgde hij steevast zijn hart

Neergelegd in warme beelden

die maar weinigen verveelden

 

Lezers lopen met hem mee

door de bergen, langs de zee

Langs ravijnen en door dalen

die ons uit de dagroutine halen

 

Naar een pure wereld vol gevoel

naar een dieper levensdoel

Niet verheven boven al het leven

maar er innig mee verweven

 

De diepe liefde tot het leven

die Nietzsche heeft beschreven

blijft ons steeds weer inspireren

de natuur als godgelijk te eren

als de bron van al het leven

waarmee wij allen zijn verweven

 

 

Nietzsche’s levensfilosofie         2022 04 25

 

Een wirwar van gedachten

laat lezers in verwarring achter

De ene gedachte nog niet afgemaakt

wordt al door een andere ingehaald

 

Idealen worden omgebracht

Geloofsvoorstellingen ontkracht

Nieuwe waarden gelanceerd

Nieuwe normen aangeleerd

 

Idealen worden omgekeerd

en idolen worden omgebracht

Wat zwak is wordt ontkracht

Wat sterk is krijgt meer macht

 

Wat wil de Übermensch?

Wat is zijn diepste wens?

Is er iets waar hij naar smacht?

Is het soms de wil tot macht?

 

Is een diepe liefde voor het leven

geen uiteindelijk gegeven?

Een mens in hoge nood

wil immers zelden dood

 

Al wat leeft wil verder leven

lijkt een principieel gegeven

En het breidt zijn invloed uit

tot het door iets wordt gestuit

 

Maar is het onuitputtelijke leven

ook geen kommervol gegeven

dat uiteindelijk toch weer uitloopt

op een onvermijdelijke dood?

 

https://www.pthu.nl/bijbelblog/2016/02/mens-als-beeld-van-god/

 

Aanvechtbaar nihilisme              2022 04 30

 

Nietzsche’s nihilisme

is eenvoudig te betwisten

Het leven is niet zinloos

Waarden zijn niet waardeloos

 

God is ook niet dood

Leeft bij menig tijdgenoot

Maar niet als man met baard

In een transparant gewaad

dat ook andere beelden toelaat

dan een man met baard

 

Zo laat Nietzsche’s nihilisme

zich gemakkelijk betwisten

En het laat zich overwinnen

door iets anders te verzinnen

 

Zoals mensenrechten

Liefde voor de verste

Liefde tot het levenslot

of de mens als beeld van God 

 

https://www.filosofie.nl/god-is-dood-2/

 

Consequenties van de dood van God    2022 04 12 Tijdens de goede week waarin het lijden van Jezus wordt herdacht

 

Volgens Nietzsche hebben priesters God gevangen

en gekerkerd en met ketenen omhangen

en vervolgens voor hun karretje gespannen

als een instrument van hun ambities en belangen

 

Ze hebben wat hij leerde niet gehoord

Hebben hem gegeseld en vermoord

Voor de vreselijkste misdaad aller tijden

heeft de mensheid ernstig moeten lijden

 

Hun hoogste waarden werden hen ontnomen

In hun godsdienst is de klad gekomen

Deze werd als lippendienst vooral verbaal

met sterk accent op het lijdensverhaal

 

Schuld en zonde

Door een verbiedende levensvijandige visie

zou men een levenlustig geloof verliezen

In plaats van een geschenk en een wonder

werd het leven beschouwd als een zonde

 

Beroofd van zijn natuurlijke luister

werd het licht van het leven verduisterd

De levenslust ging ten onder

in schuld en schande en zonde

 

Dit tragisch beklagenswaardig lot

hing samen met de dood van God

Het leven werd van licht en luister beroofd

Ingekapseld in een leugenachtig geloof

 

Geen God meer om de mensen te bevrijden

van hun zorgen en hun onvermijdelijke lijden

Hun bestaan ontbeerde zin en doel

en een sprankelend en blij gevoel

 

Lege levens

Technisch zijn de mensen zeer bedreven

maar de meesten leiden lege levens

Ondanks alle uitgevonden apparaten

om op afstand met elkaar te praten

Maar meestal over triviale zaken

 

Met een pretje voor de dag

en een pretje voor de nacht

wordt het aardse leed verzacht

Verder is het leven vlak en kaal

zonder alomvattend groot verhaal

 

Waarbij alles in een grote zin is opgenomen

en de mensen tot ontplooiing komen

als beschermelingen van hun goden

die hen  steunen in hun noden

 

Keren oude goden wellicht weer

in de leer van eeuwige wederkeer?

Zullen goden weer herrijzen

of voorgoed verborgen blijven?

 

Zal de zwaar belaagde aarde

zich herstellen door genade?

Of zal de mensheid haar in rampen

overstromingen en krampen

zwaar geteisterd achterlaten?

 

Het mysterie was nog levend in de oude tijden

 

Het verstand werd dominant                   2022 04 16

 

Mensen leefden lang geleden

nog met passie in hun hart

Hebben ook elkaar bestreden

en hun geest leek soms verward

 

Men geloofde nog dat goden

hen bescherming boden
en men deed aan rituelen

om het leven met elkaar te delen

 

Er was in deze lang vervlogen tijd

ook veel meer saamhorigheid

Wie er toen was overleden

werd omringd door rituelen

waarbij men gevoelens deelde

 

En de hele stam

verbond zich dan als clan

Geloof in zielen werd beleden

Ongeloof werd bestreden

 

Geleidelijk kreeg het verstand

meer en meer de overhand

Goden werden afgeschaft

Ongeloof werd getoleerd

en meer en meer gestimuleerd

 

Misdaad werd nog wel bestraft

Want ook zonder goden

bleven er bevelen en geboden

Er werden wetten in het recht

door de mensen vastgelegd

 

Recht en redelijkheid

De nieuwe standaard

was de menselijke maat

En het menselijk verstand

hield het recht in stand

 

Bruikbaarheid en billijkheid

tekenden het menselijke beleid

Eerbied voor het menselijk leven

was als grondbeginsel nog gebleven

 

Rechten en een meer humaan bestaan

kwamen meer centraal te staan

Wat de zin is van een mensenleven

werd niet duidelijk omschreven

 

Iedereen kan zelf bepalen

welke doelen hij wil halen

Rijkdom, roem of macht

of een talrijk nageslacht

Dood, ziel en leven

De dood werd ooit gezien als einde

waarbij zielen van ons scheiden

maar als ziel niet overlijden

Dat wordt nu bestreden

Ook de ziel is overleden

als de dood is ingetreden

 

Het menselijk bestaan

kent alleen een lichaam

en is van een ziel ontdaan

Leven is een spel van de atomen

en ons denken van neuronen

 

Maar er is nog veel mysterie

bij de werking van materie

Zou er toch een ziel zijn

ter verklaring van bewustzijn?

 

Het bewustzijn is geen ding

Ook geen ding in werking

Misschien een vorm van energie

maar voorlopig een mysterie

 

Zoals in lang vervlogen tijden

toen men andere levens leidde

Meer verbonden met de aarde

en met godgegeven waarden

 

Het leven was toen nog bezield

met een ziel die ons ontviel

Er was meer dan slechts materie

en het leven was nog vol mysterie

 

Door de mensen eer bewezen

in hun religieuze leven

en een wonder-vol bestaan

dat men nu beschouwd als waan

in een kaal concreet bestaan

van betovering ontdaan

 

De Dom van Keuken verheft zich boven de aarde en het stadsgewoel

 

Terug naar de aarde                     2022 04 22

 

De middeleeuwse kathedraal

van de cultuur en de moraal

is nu grotendeels gesloopt

daar men niet in God gelooft

 

De torenspits die naar de hemel wees

is onbarmhartig neergehaald

De nieuwbouw die ernaast verrees

blijkt wanstaltig en onafgemaakt

en een veel te zware taak

 

Samenkomsten in de kerk

gaan nu over af te maken werk

En sinds God is overleden

is respect voor het verleden

grotendeels verdwenen

 

Filosofen hebben heel gehaaid

de waarheid steeds verdraaid

De aardse levenszin ontkend

van de aarde afgewend

 

Maar trouw aan de aarde

wordt een nieuwe waarde

Het fundament is al gelegd

maar voltooiing vordert slecht

 

Waar blijft het cultuurgebouw

gebaseerd op aardse trouw?

Waar blijft de nieuwe kathedraal

van een wereldse moraal?

En waar blijft een cultuur

die verbonden is met de natuur?

 

https://medium.com/being-and-time/nietzsche-126a1cc7c40e

 

Nietzsche’s perspectief                              2022 04 20

 

Nietzsche biedt geen perspectief

Ook vertroosting biedt hij niet

Hij prikt door de illusies heen

zodat doel en zin verdween

 

We moeten zelf een zin verzinnen

Met hem valt weinig te beginnen

Übermensch en eeuwige wederkeer

bieden nog een soort van leer

 

Maar weinig geloofwaardig

en beide nogal eigenaardig

Er blijft zo weinig over

om nog in te geloven

 

Het gaat er niet om nog te geloven

maar het gaat erom te leven

en de mens voorbij te streven

als een onvolmaakt gegeven

 

En uiteindelijk komt het aan

op een boventijdelijk bestaan

In grenzenloze momenten

op de drempel van het onbekende

het leven in een soort extase te beleven

als een eeuwig, onvergankelijk gegeven

 

 

Nieuwe waarden                           2022 04 26

 

Het nihilisme gaat voorbij

want het leidt tot slavernij:

Want gebrek aan waarden

kan in slavernij ontaarden*

 

Macht is recht

en zwak is slecht

Van de zwakken maken

zo de sterken nieuwe slaven

bij gebrek aan waarden

 

Nihilsme is dus ongewenst

en de invloed blijft begrensd

Want wie wil er slaaf zijn?

Alom groeit nu het bewustzijn

 

En de waarde van het menszijn

onafhankelijk van wie je bent

wordt door velen onderkent

als een nieuwe absolute waarde

 

Met daarnaast de waarde

van ons leven hier op aarde

De aarde als een levend wezen

en een bron van leven

 

*”Wij denken na over de nodzakelijkheid van een nieuwe regeling, ook van een nieuwe slavernij – want bij ieder krachtig worden en hoger stijgen van het type mens, behoort ook een nieuwe slavernij, nietwaar? Met dit alles voelen wij ons slecht op ons gemak in een tijdperk dat zich de eer toekent het liefste, menselijkste, mildste, rechtvaardigste tijdperk te zijn, dat de zon tot nu toe beschenen heeft. Jammer, dat wij bij deze mooie woorden zulke lelijke nevengedachten hebben” (Nietzsche, uit Föhliche Wissenschaft, aforisme 377 ‘Wij vaderlandslozen’)

 

 

De waarde van de moraal                         2022 04 25

 

Het ene beest eet immoreel het andere op

De moraal zorgt dat dit bij de mensen stokt

Zij dient om geluk wat meer te spreiden

en het intermenselijke leed te mijden

 

Zonder waarden en moraal

wordt het leven hoogst banaal

doelloos, zinloos, vlak en kaal

Geluk wordt tot genot gereduceeerd

Mededogen niet meer aangeleerd

En een louter egoïstisch streven

beheerst het menselijke leven

 

Als men anderen respecteert

wordt geluk wat meer gereguleerd

De koek wordt eerlijker verdeeld

Mensen krijgen taken toebedeeld

 

Zorg en aandacht voor elkaar

Niet alleen bij dreiging en gevaar

maar op allerlei terreinen van het leven

is aldus een wederkerigheid gegeven

 

Ieder mens op deze aarde

heeft moreel een zekere waarde

Maar zonder waarden en moraal

is een mensenleven triviaal

Een soort van kosmisch incident

waaraan geen zin wordt toegekend

 

Het leven wordt een zinloos gebeuren

met een poel van lijden te betreuren

dat door waarden wordt verzacht

als een bron van levenskracht

 

Zoals oorspronkelijk aan ons gegeven

bestendigt de moraal het leven

En zij huldigt onze levenskracht

die pijn en leed verzacht

 

Zij maakt het leven te verdragen

en vermindert onbehagen

door beschikbaarheid van waarden

die een mensenleven schragen

en funderen in de bron

vanwaaruit het ooit begon