Bron van levenskracht; Bezielend Denken; Verloren in materie, dichterlijke reflecties bij Placied Tempels, Bantioe-filosofie

Civis Mundi Digitaal #141

door Piet Ransijn

 

Bron van levenskracht                     2023 12 09 N a v Placied Tempels, Bantoe-filosofie

 

Onze tijd en cultuur lijkt vervreemd van het leven           *Zie Nietzsche, Unzeigemasse Betrachtigungen

De levenskracht was ooit het centrum van het leven*       *Zie Tempels, p55 e.v.

toen in mythische en lang vervlogen tijden

men een meer natuurlijk leven leek te leiden

 

De bron van leven raakte buiten zicht

Men heeft zich op de buitenkant gericht

De bron van levenskracht werd omgebracht

En God werd niet zo lang geleden dood gedacht*     *Nietzsche, Fröhlichche Wissenschaft,125

 

Buiten de wereld en boven de aarde

verloor God voor mensen zijn directe waarde

als een gegeven dichtbij hun leven

God werd boven de wereld verheven

 

Niet beschikbaar als bron van het leven

werd God een denkbeeld, een Idee*                        *Ook bij Plato: de hoogste Idee

Wat konden de mensen daarmee?

Men raakte voeling kwijt met goedheid

waarheid en rechtschapenheid

 

Een goed en een waarachtig leven

was geen hoofddoel meer om na te streven

Het Hoogste Goede raakte buiten zicht*                   *Zie de grot van Plato

Uiterlijke zaken kregen meer gewicht*                     *”Rechtschapenheid verloren dan komt er vormelijkheid.”

                                                                               Lau Tse, Tau Tse Tsjing, 38

De bron en basis van het leven

werd een transcendent gegeven

De toegang tot het diepste innerlijk

raakten heel veel mensen kwijt

 

De buitenkant en het verstand

kregen meer en meer de overhand

De voeling met het innerlijke leven

werd door zucht naar macht verdreven

 

Dat ging gepaard met veel geweld

Met de introductie van het geld

bracht de zucht naar rijkdom meer geweld

Winstbejag en asociaal gedrag heeft ook geleid

tot onderscheid en schrijnende ongelijkheid*                *Zie o.a. Roussau, Vertoog over de ongelijkheid

 

Men verloor zijn hart in winstbejag

Reeds daarvoor verloor het hart zijn schat

Daarom zocht men heil in winstbejag

Als het hart vervuld is, is dat overbodig

en heeft men overdaad niet nodig

 

Rijkdom is te vinden in het hart

Waar de bron van leven

aan een ieder is gegeven

als het licht dat ieder mens verlicht

buiten ons veruiterlijkte zicht

 

Het licht van het bewustzijn

waarin alle mensen gelijk zijn

Hoewel het ook verschillend schijnt

en bij sommigen vrijwel verdwijnt

schijnt in ieder mens een licht

dat soms of vaak zijn weg verlicht

 

https://godenenmensen.com/2021/02/03/god-zingeving-en-verbondenheid/

 

Bezielend denken            2023 12 13 N a v Placid Tempels, Bantoe-filosofie

 

Het kolonialisme lijkt nu opgeheven

maar problemen in de landen bleven

De vooruitgang wordt vertraagt

door een zeer corrupte bovenlaag

 

Verder leidt het tribalisme

vaak tot onderlinge stammentwisten

tot achterstelling en tot nepotisme

Blanken zien in Zwarten één pot nat

want voor hen zijn alle Zwarten zwart

 

Van het zwarte continent

is bij velen heel veel onbekend

Tijd om aandacht te gaan schenken

aan het Afrikaanse denken

 

De premoderne clancultuur

staat nog dicht bij de natuur

Alles is bezield met levenskracht

die de mensen samenbracht

 

Het weefsel van verbondenheid

is een kostbare verworvenheid

In het Westen zijn we deze kwijt

Een massa losgeraakte enkelingen

stort zich op gewenste hebbedingen

 

De notie van een levenskracht

die de mensen samenbracht

is vervangen door de wetenschap

die qua waarden niets te zeggen had

 

 

Verloren in materie                     2023 12 21

 

Wij verloren ons in de materie

en verloren het mysterie

Technisch zijn wij heel bekwaam

Ons bestaan werd aangenaam

 

Maar het licht der eeuwigheid

en de oude goden zijn wij kwijt

Want al wat is is slechts materie

gespeend van deemoed en mysterie

 

We zien de mensen naarstig gaan

door een leeg bestemmingsloos bestaan

Technisch zijn wij heel bedreven

Een gevaar voor al het leven

 

Velen leven in een soort van waan

dat wij meester zijn van het bestaan

Maar niet in staat tot evenwichtig leven

zijn wij eigenlijk heel primitief gebleven

Bij wie is er nog eerbied voor het leven?

 

Mensenrechten worden weliswaar beleden

maar overal met lompe voet getreden

De mens is een gevaarlijk diersoort

dat ieder ander soort vermoordt

 

Zo graaft hij ook zijn eigen graf

zoals reeds menigeen te kennen gaf

Maar hoe wij zonder schade leven

is voor alsnog mysterieus gebleven

 

De voeling met de levenskracht

die al wat is heeft voortgebracht

lijken wij verloren in materie

Zo ook de deemoed en het mysterie

dat meer is dan een brouwsel van materie

 

Al het leven lijkt bezield te zijn

met een vorm van doelgericht bewustzijn

Hoe wij duiken in de levende materie

des te dieper raakt ons het mysterie

van een ingenieuze levenskracht

die al wat is heeft voortgebracht