Deel 7: Gedachtenenergie

Civis Mundi Digitaal #146

Bespreking van Vladimir Megre, De energie van het leven. Schildpad Boeken, 2009.

 

 

Is het menselijk lot voorbeschikt? Of een zelfstandige “hooggeorganiseerde creatie”, de kroon op de schepping als hij zijn creatieve denkenergie volledig weet te benutten? (p7) Aan de hand van parabels laat Megre de kracht van gedachten en consequente intenties zien als er ook naar gehandeld wordt. Een mens is dan in staat zijn eigen lot vorm te geven,  toegerust als hij is met “de krachtigste universele energie... de menselijke gedachte... Onze verbeeldingskracht construeert een materieel object in een voor ons onzichtbare ruimte... De constructie heeft plaatsgevonden in de mentale ruimte... de materialisatie volgt erop... Het is van vitaal belang dat we beseffen dat absoluut alle situaties in het leven... allereerst in de gedachten wordt gevormd... Je beroep en je welzijn worden door je eigen gedachten bepaald.” (p16-18) Zo is de schepping te beschouwen als de gematerialiseerde goddelijke gedachten. 

Detail van De geboorte van Venus van Snandro Botticelli 

Een godin waardig

Eén van de parabels waarmee de schrijver dit illustreert is de volgende. Een man raakt  na jaren sleur teleurgesteld in zijn vrouw en wendt zich tot God om hulp. God wil zijn vrouw wel geleidelijk veranderen in een godin, mits hij een godin waardig is en zijn gedrag aanpast. Hij kijkt aandachtig naar zijn vrouw om te zien of ze al verandert. Blij met zijn onverwachte aandacht, schikte de vrouw haar kapsel wat fraaier en vroeg waarom ze zijn aandacht kreeg. De man zag dat zij al mooier was geworden en begon de afwas af te drogen die zij zojuist had gedaan.

De volgende dag was de man benieuwd of zijn vrouw nog meer was veranderd en besefte dat hijzelf nog niet was veranderd. Om niet voor schut te staan als zij in een godin veranderde, kocht hij een bos bloemen. Zij vrouw opende de deur voor hem in een avondjapon met een lint in het haar. Ze bloosde toen ze de bloemen ontving. Er stonden kaarsen en wijnglazen op tafel. Na het eten had hij geen zin in de TV en vroeg hij haar wat ze de volgende dag wilden gaan doen. Hij had namelijk kaartjes  voor de schouwburg gekocht en stelde haar voor passende kleren te kopen. Bijna had hij eruit geflapt “een jurk die een godin waardig is”. Vervolgens vroeg hij zich af hoe hij een godin waardig kon zijn. En hij kreeg zowaar een kinderwens, die hij bedremmeld kenbaar maakte met een kleur. Zijn vrouw was in tranen van geluk en straalde als een godin. (p23-25)

De man creërde zelf een godin van zijn vrouw en zijn eigen geluk met haar met zijn eigen geachten en daden.

 

Gesprek met de grootvader van Anastasia

Volgens Megre vindt er “een degradatie van bewustzijn plaats”. De snelheid en creativiteit van ons denken neemt af. Een mens kan zijn  eigen gedachtenenergie onderdrukken en ook andere mensen onderwerpen, zoals de Egyptische priesters deden, die de kracht van beelden gebruikten (zie boek 4 Schepping).

“Anastasia heeft... een beeld van de toekomst gevormd... Nu zullen jij en vele anderen de materialisatie van deze toekomst zien... De gedachten van vele mensen die samenvloeien tot een geheel, vullen de ruimte met een ongekend krachtige energie, en die energie materialiseert een prachtige toekomst,” zei de grootvader van Anastasia, die afstamde van Egyptische priesters en kennis van mysterieuze natuurverschijnselen had, evenals zijn vader. (p30)

Eén verschijnsel was voor hen onverklaarbaar, nl. de vuurbol die bij Anastasia verscheen en als “een cluster van opperste energie reageerde op de gevoelens en verlangens van de kleine Anastasia”. (p32) Haar overgrootvader concludeerde dat het een verschijningsvorm van God was. “God heeft vele verschijningsvormen, elk grassprietje is een manifestatie van zijn gedachten.” De vuurbol is echter een meer indrukwekkende verschijningsvorm die ook energieën bevat van verstand en gevoel. (p34)

Anastasia was geregeld bezig met het neutraliseren van negatieve energieën (zie boek 3 ). Dat kostte haar energie. De vuurbol hielp bij het herstellen van haar krachten. “Anastasia heeft de mensheid over het tijdvak van duistere krachten heen geholpen... Over de tijd heen helpen, - houdt een verandering van bewustzijn in.” (p38,54) Ze wilde dit zoveel mogelijk zelf doen, om de kracht van een mens te laten zien, en anderen inspireren mee te werken.

Denkkracht en snelheid is een groot vermogen van de mensen, dat niet bij iedereen gelijk is. De priesters beschikten over een groter denkvermogen en gebruikten dat om over anderen te heersen door hun denken af te remmen. Dat gebeurt door contact met kunstmatige voorwerpen, die niet door God zijn gecreëerd,  “waarin een primitieve gedachte besloten ligt”. En verder door mensen van jongs af aan te trainen om niet zelf te denken maar “de gedachten van iemand anders te volgen... net zo... als iemand anders denkt. Het kind wordt verboden om onafhankelijk te denken.” (p45,46) In godsdiensten is dat ook het geval.

Dit heeft ertoe geleid dat “de leiders... actieve radertjes van dit systeem,” dat ooit door priesters is gecreëerd (zie boek 4). Tegenwoordig worden mensen overbelast met informatie, waardoor zij trager gaan denken en werken. Het monster dat kinderen verzwelgt in sprookjes is het uit de hand gelopen systeem. “’Wie bepaalt de keuzes voor zijn levensweg? Het systeem.” (p53)

Er vindt nu een bewustzijnsverandering plaats. Mensen komen uit het gareel van oude systemen en samenhangende religies en ideologieën, mede dankzij de Anastasia-boeken. De beweging die deze op gang brengen, wordt systematisch bestreden door het een sekte te noemen.  “Wat ik niet begrijp, heeft geen recht van bestaan,” luidt de simpele logica. Wat afwijkt van de eigen norm, roept verzet op. (p84)

Het denkvermogen kan worden worden vertraagd en in de verkeerde richting worden gestuurd door rituelen, “die de mensen afleiden van directe creaties van God... verzonnen idolen.” Het wordt bevorderd door goede voeding, net als de gezondheid, die ook bevorderd kan worden door stuifmeel,  “geneeskrachtige kruiden, alle mogelijke groenten en fruit [...en] pijnboompittenolie”. (p60,65) 

Verse producten zijn gezonder. In supermarkten is weinig vers en het meeste verpakt en bewerkt om het zo lang mogelijk houdbaar te maken. “Onder wiens invloed kiezen wij een manier van leven die ons lichaam en ons verstand vernietigt?... De meerderheid van de mensen gebruikt ongezonde producten... Het systeem dat ’gezondheidszorg’ heet... beschikt over een grote hoeveelheid medicijnen... Er gaat een enorme hoeveelheid geld in om.” Verder is er een overmaat aan opdringerige informatie, die ons belast in een systeem dat ons “dwingt tot zinloze bezigheden” en niet leidt tot onze ware bestemming. Het lijkt een gestoorde maatschappij. (p71-72)

“Grote concerns hebben diensten [...die] het ontstaan van gunstige omstandigheden voor zichzelf beïnvloeden... Ook overheden... kunnen zulke diensten tot hun beschikking hebben. in de geschiedenis zijn hiervan allerlei voorbeelden, en het belangrijkst voorbeeld heeft betrekking op een heel kleine joodse gemeenschap.” (p92,93)

 

Joden, christenen en moslims

Pogroms tegen Joden zijn er vanaf de Egyptische farao’s geweest, “de laatste grootschalige actie... in Hitler-Duitsland”’. (p95) Er is nog steeds veel antisemitisme. “De oorzaak van de voortdurende conflicten ligt in het gelijktijdig bestaan van twee elkaar wederzijds uitsluitende religieuze ideologieën in ‘’een en dezelfde samenleving... De religie, in dit geval van de Joden, bepaalt dat dit volk het enige uitverkoren volk, en concretiseert en reguleert zelfs zijn acties met betrekking tot andere volken.”

“Het christendom verkondigt dat de mens - de christen - een dienaar is, en dat het pas na het aardse bestaan voor sommigen mogelijk zal zijn te rusten in het paradijs... In de Talmoed wordt gezegd: ’Alles behoort jou toe,” in de Bijbel: ‘je moet alles weggeven’.” (p97,98) Zo zijn er meer verschillen zoals ‘oog om oog, tand om tand’ versus ‘’je naaste als jezelf’. Conflict tussen beide ideologieën blijkt onvermijdelijk. Tolerantie blijkt het extremisme niet weg te nemen. “eeuwenlang is het joodse volk de zwartepiet toegespeeld, is het als zondebok of als schild gebruikt, waarmee de aandacht wordt afgeleid van degenen die ‘’hun eigen spelletje spelen’, en die zowel de joden als de christen gebruiken als pion... Beide partijen lijden onder deze programmering.” (p98)

“Er wordt steeds meer agressieve energie opgehoopt in de wereld. Het conflict tussen Israël en Palestina duurt voort. Met hun militaire technologie en de steun van de VS kan Israël het Palestijnse grondgebied bezetten en de bewoners dwingen zich te schikken naar zijn eisen. Maar... de hoeveelheid agressieve energie ten opzichte van de Joden zal in de hele moslimwereld sterk toenemen [...en] een uitlaatklep vinden in de vorm van onophoudelijke terreuracties.”

“Maar er is meer aan de hand... De huidige ontwikkelingsweg van de Aardse beschaving is een doodlopende weg. Mensen worden verzwolgen door AIDS, drugs, criminaliteit en technologische catastrofes. De overweldigende meerderheid... is beroofd van de mogelijkheid voedsel te nuttigen dat de gezondheid niet schaadt, van de mogelijkheid... schoon water te drinken, en zuivere lucht... te ademen.” In plaats van de verantwoordelijken aan te wijzen, krijgen de Joden de schuld, zoals door de eeuwen heen. (p100)

 

https://www.slideserve.com/fordon/de-geschiedenis-van-het-christendom

De verspreiding van het christendom ontmoette aanvankelijk veel tegenstand 

Verbreiding van de christelijke leer

“30-100 na Christus... begon de machtige christelijke leer met bijeenkomsten van een kleine Joodse gemeenschap... De christelijke leer had de potentie een type mens te vormen met een slavenmentaliteit, gemakkelijk aan te sturen. Dit type mens schakelt geheel of gedeeltelijk zijn eigen logisch denken uit, en begint te geloven wat geestelijken of wie dan ook beweren... Er wordt een menselijke biorobot gevormd, die onderworpen is aan het programma waarop hij is ingesteld... Een mens die erin toestemt... om in een onwerkelijke wereld te geloven... met een bepaald vooropgezet doel.” Degene die deze wereld heeft geconstrueerd maakt de mens onderworpen aan zichzelf. (p101,102, er is enige gelijkenis met Nietzsches visie)

Het christendom werd verspreid door Joodse predikers. Ze werden vervolgd. “De tweede golf van predikers was gericht op het beïnvloeden van de heersers.” Ze wisten hen ervan te overtuigen dat het christelijk geloof hun autoriteit zou versterken, mede door doctrines zoals “Alle macht komt van God” en “de heerser is Gods plaatsvervanger op aarde” (p103) 

 

Keizer Constantijn overhandigt het keizerlijke frygium, de latere tiara, pauselijke kroon, aan paus Sylvester, symbool van machtsoverdracht https://www.geschiedenisbeleven.nl/de-donatio-constantini-paus-en-keizer-in-de-clinch/ https://isgeschiedenis.nl/nieuws/constantijn-de-grote-eerste-christelijke-keizer 

In 312 werd keizer Constantijn beschermheer van de christenen. In christelijke landen werden de Joden “met buitengewoon gemak rijk”. Dat wekte verzet, dat gewelddadig werd.  “Omdat ze met alle mogelijke middelen zoveel mogelijk geld proberen te verdienen. En omdat het velen van hen ook lukt... Alles is aan hen te wijten, wordt er gezegd. Maar als er nog een derde kracht is, zijn zowel de Joden als de christenen slechts marionetten-biorobots in de handen van die derde kracht... Wie is die derde partij?” (p105,107)

“Volgens enkele historische bronnen zijn de Egyptische priesters de voorouders van de Levieten... Ze mochten niet deelnemen aan militaire activiteiten. Ze waren vrijgesteld van van alle belastingen... Het was hun taak om priesters te benoemen uit hun eigen gelederen, en toezicht te houden op de naleving van de joodse wetten... Zo gaven de Levieten feitelijk leiding aan het Joodse volk... Het is moeilijk te zeggen of de Levieten zelf Joden waren.” Ze hadden kennis van de geheime wetenschap van de Egyptische priesters en “regeren over alles en iedereen... Als er iets verkeerd gaat, wordt de schuld neergelegd bij de joden – de uitvoerders van hun wil. "Volgens het Odue Testament moeten de Israëliërs een tiende van hun inkomsten afdragen aan de Levieten. (Numeri, 18,19-31)... Veel bankiers... zijn joden... De Levieten kunnen adviseren waar de bankiers het geld beter kunnen investeren.” 

Egyptische priesters? https://www.rmo.nl/museumkennis/egypte/inleiding-het-oude-egypte/ 

“Ongeveer één miljoen Joden verlieten Egypte onder leiding van de priesters... Levieten hadden de opdracht de Joden tot een bepaald type mens om te vormen. Daartoe werd een bepaalde ideologische religie in het leven geroepen, die een reeks rituelen en een bepaalde, unieke levenswijze voorschrijft... Een van de belangrijkste principes is... is de bewering dat God... alleen de Joden uitkoos als Zijn uitverkoren volk... Deze ideologie bestaat nog steeds... Stel... een kleine gemeenschap beschikt over meer esoterische kennis dan alle anderen, en doet in de loop van de millennia steeds meer ervaring op in het praktisch beïnvloeden van de massa’s... De moderne wetenschap verwerpt esoterische kennis... Sommige religies worden door de staat officieel erkend, terwijl het daarbij om pure esoterie gaat. De staat schept zelfs gunstige voorwaarden om hen financieel te ondersteunen. Anderzijds schept de staat geen voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek naar esoterische bewegingen... Binnen zo’n staat zijn bepaalde structuren in staat de psyche van de bevolking te beïnvloeden.” (p109,110)

 

Opgestane Christus. Berlinghiero Berlinghieri, ca. 1220, Lucca, Pinacoteca Civica, Daarnaast detail van het san Damiano crucifix dat tot Franciscus gespreoken zou hebben. Momenteel in San Giorgio’s Chapel in de Basiliek van  St. Clara van Assisië

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christus_triumphans#/media/Bestand:Berlinghiero_Berlinghieri_001.jpg

https://ilpoverellofraternityofs.org/original-image-san-damiano-crucifix/

 Invloed van rituelen en doctrines

“De meesters der beïnvloeding concurreren met elkaar.” (p111) Rusland is een goed voorbeeld. Na het tsaristische bewind kwam het communisme, dat opeens verdween voor een andere variant van de moderne cultuur met zijn massale beïnvloeding. 

Een historisch voorbeeld van beïnvloeding via rituele beelden is Jezus aan het kruis dat de plaats heeft ingenomen van de opgestane Christus. “Zo houden we Hem aan het kruis.” We accepteren en verheerlijken het lijden in plaats van het uit te bannen.  zo zijn er meer rituele en doctrines “waarvan  de betekenis en de mate van invloed op de mensheid alleen de priesters bekend is.” 

“Zij zijn degenen die de doctrine bedacht hebben dat het ware Goddelijke leven van de mens zich niet op aarde voltrekt, maar ergens in een andere dimensie... die het beeld bedachten van een paradijs dat zich buiten de door God geschapen Aarde bevindt. Ten gevolge van deze doctrine zijn er zoveel religieuze fanatici die het aardse leven minachten, die met minimale psychologische druk bereid zijn zichzelf en anderen te doden... Kijk goed naar de oorsprong van de huidige oorlogen en terroristische acties,  en je zult duidelijk de invloed van deze monsterlijke doctrine zien.... Geen enkele geestelijke leraar kan de mensen daarvan [van occulte rituelen en doctrines] bevrijden, als de mensen niet zelf beginnen na te denken en leren ze te onderscheiden.” (p113-115)

Een religieuze fanaticus gedraagt zich als een levende robot, die zich laat mobiliseren om geweld en terreur te plegen. “Zolang er een doctrine bestaat die volhoudt dat geluk niet op aarde te vinden is, maar ergens anders, zal geen veiligheidsdienst of leger erin slagen de zelfmoordterroristen te elimineren... Want de doctrine die hen voortbrengt is er nog steeds... De doctrine van het niet-aardse paradijs... wordt geprojecteerd door het collectieve denken van mensen van verschillende geloofsovertuigingen. Het heeft al duizenden jaren lang een verwoestende invloed op de hele mensheid... Het is nodig om... levensvernietigende doctrines in de religieuze leerstellingen te veranderen.” (p118)

https://nl.123rf.com/photo_93583530_vladimir-de-grote-portret-van-oud-oekra%C3%AFens-geld.html (956-1015. Hij veroverde Oekraïne en naburige gebieden)

 

Geschiedenis van Rusland

Niet-christelijke heidenen worden voorgesteld als “vreselijk achterlijke mensen” terwijl zij vaak beschikken over een hoog ontwikkelde beschaving, zoals de Vedische, de Egyptische, de Griekse, Romeinse en tal van andere beschavingen.

“De Russische vorst Vladimir bekeerde zich, en kerstende heel Rusland... om zijn politieke ambities te kunnen realiseren... Er vond een drastische verandering plaats van religie, cultuur, levenswijze en maatschappelijke ordening... een ‘revolutie in het kwadraat’.” (p121,124) Dat ging zo’n duizend jaar geleden gepaard met bloedvergieten en huurlingen van gekerstende landen. Ketters kregen de doodstraf. “Sinds die tijd en tot op de dag van vandaag kan Rusland worden beschouwd als een land dat geknecht is. Nog altijd overheerst in Rusland een oneigen ideologie.” (p126) En ook elders.

Vervolgens wordt verwezen naar “het Vedische Rusland” en zijn ceremoniën en communicatie met de natuur, zoals in eerdere delen naar voren kwam. Daarover is weinig bekend. Volgens Megre is Rusland niet veroverd door de Romeinen. Hij illustreert dit met een verhaal waarbij een groep Vedische Russen een Romeins garnizoen verdreef, geen historische bron. “Het is  belangrijk dat wij onze geschiedenis kennen... begrijpen dat vedisme, heidendom en christendom allemaal fasen uit onze geschiedenis zijn... Lessen voor de opbouw van onze toekomst. Anders zullen we in een absurde wereld blijven leven.” (p148,149)

De Vedische beschaving was “een cultuur van het leven... een hoogst spirituele beschaving” Megre vergelijkt het met het Japanse shintoïsme, “de weg der goden... Het ultieme doel van de mens ligt in de harmonieuze co-existentie met de natuur.” (p152) In Japan gaat het samen met hoogontwikkelde technologie. Hij bepleit het bestuderen van “essentiële boeken... die aan deze of gene levenswijze van een deel van de menselijke beschaving gestalte geven”. Echter, “De Goddelijke taal heeft geuren en kleuren." Het is de taal van de natuur. (p161)

Een belangrijk aspect is de seksualiteit, die in de moderne cultuur veelal niet meer het leven dient maar de lust. “Seksuele onthouding komt in de religieuze geloofsovertuigingen van tal van volkeren voor... Maar verreweg de meeste stellen trekken zich niets aan van de religieuze vermaningen... Het ontbreekt aan een duidelijke uitleg... aan kennis van de essentie van de energie van de liefde...  Deze energie kan worden gezien als het toppunt van inspiratie die alle daaropvolgende acties bepaalt... om de ruimte voor een gezamenlijk toekomstig leven te creëren.” Ook de bruiloft dient daartoe. “Hoe armenietig steekt de moderne bruiloft hierbij af, waarbij... de gasten zich volproppen met eten en drinken.” (p131,132) 

https://eydaily.nl/featured/strafkamp-ik-3-waar-navalny-overleed-ook-bekend-als-strafkamp-des-doods/

Familiedomeinen in een gevangenis

Dan volgen een paar verhalen die de waarde van familiedomeinen illustreren, die volgens Megre centraal stonden in de Vedische beschaving. Een verhaal gaat over een weeskind dat een familiedomein krijgt en de spectaculaire veranderingen die zij ondergaat. Een ander verhaal over een gevangenis waarbij iedere gevangene een stuk grond krijgt om te verzorgen en te bewerken. Ook hier spectaculaire veranderingen. 

De gevangenissen produceerden een overschot aan voedsel. Er waren geen ontsnappingspogingen. Gevangenen wilden niet meer weg van hun grond en vragen strafverlenging. Hun partners wilden bij de gevangenen intrekken, bij voorkeur met hun kinderen “In hun ziel is iets onverklaarbaars opgevlamd... contact tussen de mensen en de Aarde” waarover de Anastasia-boeken over gaan. “’dit contact is waar alles om draait en het mag niet verbroken worden. al onze gesprekken over... moraal en spiritualiteit zijn slechts leeg geklets  zonder dit mysterieuze en nog lang niet ten volle doorgronde contact.” Huidige gevangenissen kweken misdadigers op en voeden mensen niet op, met als gevolg een hoog recidivisme.  Terwijl in de familiedomein-gevangenissen “misdadigers in betere omstandigheden leven dan menig vrij burger”. (p188,205,215) 

https://www.marketingtribune.nl/bureaus/nieuws/2023/11/natuurmonumenten-roept-politiek-op-natuur-beter-te-beschermen/index.xml 

Familiedomeinen voor politici

De ontwikkeling van de familiedomeinen is afhankelijk van de collectieve steun van de bevolking en vertegenwoordigers van de overheid. “In hun streven naar macht raken velen van hen afhankelijk van degenen die in de materiële wereld de touwtjes in handen hebben... Ze zitten behoorlijk klem. Het programma probeert hen steeds van de essentiële informatie  af te snijden.” (p217)

Een politicus heeft weinig tijd om na te denken, staat onder druk, “’is met herverkiezing bezig en stemt zijn activiteiten daarop af... Terwijl hij door de mangel van de herverkiezingscampagne gaat, wordt hij in meerdere of mindere mate afhankelijk van het kapitaal... Dat wil helemaal niet zeggen dat iemand van  de rijken... iedere kandidaat financiële ondersteuning geeft”. (p218)

“Het is onmogelijk vanwege het gebrek aan tijd om kwesties goed te overwegen.” Werk en leefomstandigheden van politici dienen te veranderen. “Allereerst moeten de afgevaardigden, in ieder geval voor een deel van hun tijd, uit hun kunstmatige informatieveld worden weggehaald. Ze moeten de beschikking krijgen over voeding die in staat is het volledige functioneren van de hersenen te ondersteunen [... en] respect van de samenleving... Er heerst bij de bevolking een negatief beeld van ambtenaren" en van politici in het bijzonder. (p221) Daarover zijn vele publicaties. gebrek aan vertrouwen en onbehagen tieren welig, zie Erik Jansen in dit nummer.

“In heel Europa worden het openbare ambt en zijn vertegenwoordigers... door het slijk gehaald,” schrijft Caroline de Gruyter in haar waarschuwende NRC column ‘Als burgers beginnen aan de afbraak van de staat’ (28 april 2024). De staat werkt daar zelf ook aan mee. Overheidsdienaren hadden vroeger gezag en een voorbeeldfunctie. “Nu zijn zij vaak managers van instituties die ‘targets’ dienen in plaats van burgers... Wat we zien, is de ontheiliging van de representatieve democratie en haar instituties, zegt de Franse politicoloog Luc Rouban, auteur van Les racines sociales de la violence politique [De sociale wortels van het politieke geweld]... In Amerika is de verrotting al veel verder... Het openbaar ambt en zijn dienaren... is allemaal ‘the swamp’,” volgens de oppositieleider en ex-president. “Niet herverdeling is de oplossing, maar respect.”

Megre heeft een andere oplossing, die in het kleine Nederland voor alsnog niet haalbaar lijkt. Volksvertegenwoordigers dienen een flink stuk grond te krijgen, waarvan een hectare voor zijn gezin. “Op de overige hectares moeten mensen uit verschillende lagen van de maatschappij worden ondergebracht: militairen, wetenschappers, kunstenaars, ondernemers... kinderen uit een tehuis of vluchtelingen... In de huidige situatie  brengen de afgevaardigden het merendeel van hun tijd door in hun werkkamers en in de vergaderzalen, geïsoleerd van de gewone mensen.” (p222,223) Bovendien kan het contact met de natuur een ecologisch bewustzijn en grondige bezinning op belangrijke kwesties bevorderen. “Ze zullen wetten aannemen waarin het recht van alle burgers op een klein stukje Moederland echt gegarandeerd wordt.” (p225)

Behalve politici is het zaak behalve de betrokken burgers ook wetenschappers bij de inrichting van familiedomeinen te betrekken, om daarmee ook maatschappelijke problemen rond vluchtelingen, noodlijdende gezinnen en andere knelpunten op te lossen. In Nederland bijv. de agrarische problematiek en de herinrichting van het platteland en natuurgebieden, om het relatief weinige land in ons kleine land zo optimaal mogelijk te benutten voor de ontplooiing en behoeftenvoorziening van zoveel mogelijk mensen.

 

     

Karl Marx, Sigmund Freud, Gustave Le Bon, Kurt Baschwitz, Stanley Milgram en Solomon Asch 

Commentaar en literatuur

De uiteenzetting van de grootvader neigt naar een moeilijk te verifiëren samenzeringstheorie van Levieten die de Joden zouden aansturen. Wel geldt dat priesters door de eeuwen heen samen met wereldlijk heersers een ongekende invloed hadden op het collectieve bewustzijn, dat een bepalende factor is bij sociale cohesie en sociale verandering. Zie o.m. Francis Fukuyama, De oorsprong van onze politiek: Van de prehistorie tot de Verlichting en Marcel Gauchet, De onttovering van de wereld: Een politieke geschiedenis van de religie (zie CM 128).

Mede door voor het merendeel joodse wetenschappers is meer bekend over massapsychologie en beïnvloeding. Dat neemt niet weg dat massale manipulatie nog steeds aan de orde van de dag is en mogelijk is toegenomen door de massamedia. De invloed van religie is geweken, met name in het Westen. Die van de media is toegenomen. We worden bedolven onder informatie van een vaak bedenkelijk gehalte. Veel ervan is slecht nieuws, dat door de collectieve gedachtenenergie wordt versterkt. Doemdenken tiert welig. Catastrofen worden breed uitgemeten en gevisualiseerd. Terwijl een betere toekomst ook mogelijk is, als wij het roer omgooien en ons met hart en ziel en onze creatieve vermogens daaraan wijden.

Onderstaand volgt enige relevante literatuur wat betreft beïnvloeding. De wetenschap der sacramenten; The Power and Use of Thought; Thought Forms en andere werken van de theosoof Charles Leadbeater is instructief wat betreft de werking van rituelen en symbolen. Hij was een van de stichters van de Vrij Katholieke Kerk, samen het Geoffrey Hodson, die ook interessante boeken schreef, zoals The Kindom of the Gods over subtiele energieën en The Concealed Wisdom of World Mythology.

Interessant zijn ook de werken van Annie Besant en de controversiële occultiste Duits-Russische (Oekraïense) Helena Petrovna Blavatsky, stichteres van de Theosophical Society en schrijfster van Isis Ontsluierd: Een sleutel tot de mysteries van oude en moderne wetenschap en religie (1877) en De geheime leer (1888). Annie Besant was voorzitster van de Theosofische Vereniging en voordien vrouw van een Anglicaans geestelijke, vrijmetselaar en een vooraanstaand socialiste en feministe.

Karl Marx, tijdgenoot van Blavatsky, was een telg uit een rabbijnengeslacht. Zijn vader was advocaat en had zich tot het christendom bekeerd. Het marxisme heeft eschatologische motieven. Het bovenaardse heil wordt aan het eind van de geschiedenis geplaatst. (Zie H. van Praag, Karl Marx; Profeet van een nieuwe tijd en andere werken)

Emile Durkheim, socioloog van de sociale cohesie en het collectieve bewustzijn, was eveneens een telg uit een rabbijnengeslacht maar onder invloed door een katholieke lerares werd hij agnost. Hij heeft ook studie verricht naar de werking van collectief ritueel.(Zie CM 120, bespreking van Hans Joas, De macht van het heilige, Deel 2 en Rademaker en Bergman red., Hoofdfiguren van de sociologie Deel 1, p66)

Sigmund Freud had ook een joodse achtergrond. Zijn boekje Het ik en de psychologie der massa is minder bekend dan zijn andere werken. Zijn neef Edward Bernays, adviseur van President Wilson schreef het boek Propaganda dat ten grondslagligt aan de massabeïnvloeding door manipulatie van het onderbewuste en inspelen op onbewuste angsten en verlangens. “Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht van ons land is.” (Willem Middelkoop en Tim Dollee, Patronen van Bedrog, p56, besproken in CM 143)

Verwant hiermee is het beroemde boek van de massapsycholoog en socioloog Gustave Le Bon, De psychologie der massa’s, besproken in CM 123. Hij is niet van joodse maar van Bretonse afkomst. Mediawetenschapper en socioloog Kurt Baschwitz is wel van joodse afkomst. Zijn magnum opus is Hexen und Hexenprozesse. Die Geschichte eines Massenwahns und seiner Bekämpfung, Heksen en heksenprocessen: De geschiedenis van een massawaan en zijn bestrijding (1948). Denkend mens en menigte (1940) geeft  een overzicht van de massapsychologie.

Sociaal psycholoog Stanley Milgram, van de beroemde Milgram experimenten over gehoorzaamheid aan autoriteit was ook van joodse afkomst en werd beïnvloed door de holocaust, zie Obedience to Authority: An Experimental View (1974). Ook zijn collega Solomon Asch, beroemd vanwege zijn experimenten naar conformiteit, was van joodse afkomst. Dat gold ook voor Eliphas Levy, auteur van History of Magic en andere occulte studies (zie CM 145, boekbespeking van The Spell of the Sensuous, Deel 3)
Uit dit literatuuroverzicht, dat bij lange na niet compleet is, blijkt het grote aandeel van joodse geleerden bij het wetenschappelijk onderzoek van massapsychologie en beïnvloeding. Waar komt deze affiniteit vandaan? Op grond van deze literatuur is moeilijk vast te stellen of er affiniteit is met de kennis van joodse priesters was betreft beïnvloeding. Belangrijker is dat de massale beïnvloeding aan het licht is gebracht. Maar daarmee is deze nog niet afgenomen. Het inzicht dient door te dringen in brede lagen van de bevolking, die mede door bewustwording weerbaar dient te worden. Het begin is er. De tegenkrachten weren zich, ook volgens Megre. De boeken over Anastasia leveren een bijdrage aan de collectieve bewustwording.