Illustratie

Civis Mundi Digitaal #34

december 2015

Inhoudsopgave

Medewerkers aan dit nummer

Medewerkers aan dit nummer (met achter hun naam het thema waar hun bijdragen te vinden zijn): Piet Ransijn (1.1, 10.1, 30, 32, 33), Fernando Suárez Müller (1.1), Jim van der Heijden (1.2, 10.1), Wim Couwenberg (2, 6.2, 12, 29, 30), Wim Grommen (5.2), Jan de Boer (5.3, 10.2, 19, 25, 31), Hans Komen (10.1), Jean Penders (17.1), Leo Klinkers (17.2), Gelijn Molier (21), en Michel van Hulten (26).

Thema 1: Mens- en wereldbeeld

Thema 1.1: Het westerse faustische mens- en wereldbeeld

Het crisiskarakter van onze tijd (thema 5) kan niet begrepen en beoordeeld worden los van het faustische karakter van onze moderne cultuur. Wat betekent dat? Daarop geeft Goethe in zijn grote en vermaarde werk Faust een diepgaand antwoord, waarvan de essentie in onderstaand artikel van Piet Ransijn kernachtig wordt samengevat. Ransijn heeft het geschreven als uitvloeisel van zijn bespreking van het cultuurfilosofische boek God, geest en geld (zie thema 32), en zijn artikel over zingeving van het leven voor en na de dood (thema 10.1). Faust is voortdurend op zoek naar zingeving, en zoekt dat hier en nu in geluk, maar vindt dat slechts ten dele en heel tijdelijk. Dat typeert het wereldgerichte westerse mens- en cultuurtype na het einde van de Middeleeuwen.

Thema 1.2: Naar een ecologisch georiënteerd humanisme

De ontwikkeling van een nieuwe houding tot de natuur, waartoe de ecologische crisis inmiddels geleid heeft, noopt tot een herziening van het humanisme als levensbeschouwing en een herwaardering van spirituele en religieuze perspectieven op het bestaan. Dat betoogt de humanistische denker Fernando Suárez Müller in een groot visionair artikel. Dat het streven van kapitalisme en communisme naar materiële overvloed de oorzaak is van de huidige ecologische crisis, zoals de filosoof Hans Jonas stelt, onderschrijft hij, maar niet diens afwijzing van utopisch denken. Wel moet dat onder invloed van de economische crisis nieuwe wegen bewandelen, namelijk de weg naar een ecologisch georiënteerd humanisme, dat hij benoemt als ecotopia. Het is een nieuw type utopie, met een economisch model dat functioneert in de trant van een circulaire economie, met decentralisatie van de productie, dat hij benoemt als coöperatief corporatisme, en met een levensstijl bezield door ascetische idealen (slow living en simple life). In het klassieke humanisme staat de mens centraal, en de natuur in dienst van de mens. In het nieuwe humanisme is het omgekeerd: de mens staat in dienst van de wereld, de aarde, met respect voor al wat leeft.

Thema 1.3: Reductionistisch mensbeeld ter discussie

In de afgelopen eeuw heeft de natuurkunde theorieën voortgebracht die de gedachte van tafel vegen dat alles wat wij zijn op de een of andere manier door de stof wordt voortgebracht. Dit dringt onvoldoende door bij hen die zich bezighouden met de werking van het brein en de psyche, waardoor zij hardnekkig vasthouden aan het reductionistische mensbeeld. Daaraan wordt in onderstaand artikel tegengas geboden. Eerst wordt het uit deze theorieën oprijzende wereldbeeld besproken. Daarna wordt ingegaan op de binding tussen onze onstoffelijke essentie en ons stoffelijke lichaam. Ten slotte volgt een bespreking van de elementen uit de bijna-doodervaring. Die blijken nu op een aanvaardbare wijze te kunnen worden verklaard.

Thema 2: Liberalisme als westerse beschavingstraditie

We publiceren hieronder een korte bespreking van een biografie over een gedreven liberale politica, die ondanks haar afkomst als kind uit een NSB-gezin na de oorlog furore maakte als liberale politica, en volop de aandacht trok door haar politieke rol, haar liberale overtuiging en de wijze waarop zij die uitdroeg en tot gelding bracht.

Prominente politieke carrière van een gedreven liberale politica als reactie op een foute familiegeschiedenis
Wim Couwenberg

Bespreking van: Alies Pegter, Haya van Someren-Downer. Liberaal activiste. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2015.

Thema 5: Het crisiskarakter van onze tijd

We leven in een crisistijd. Er is een milieu-, energie-, klimaat-, grondstoffen- en voedselcrisis. Er was een financieel-economische crisis, ook wel vriendelijker voorgesteld als een heel complex aanpassingsproces. En er is voorts een identiteitscrisis gaande: een religieus-culturele, politiek- ideologische en nationale identiteitscrisis. Die stapeling van crises is een niet geringe belasting van deze tijd. Maar dat wordt ook geïnterpreteerd als een zegen, want een ideale voedingsbodem voor noodzakelijk geworden transitieprocessen. Onder thema 5.2 wordt alweer een nieuwe financieel-economische crisis aangekondigd.

Thema 5.2: Financieel-economische crisis

Nu het erop lijkt dat we de financieel-economische crisis van 2008 achter de rug hebben, en de economie weer aantrekt, wordt alweer een nieuwe beurskrach aangekondigd, en zelfs als onontkoombaar voorgesteld. Dit wordt toegelicht met een reeks van financieel-economische argumenten.

Thema 5.3: Ecologische crisis

In Parijs wordt van 30 november tot 11 december een nu al historisch genoemde VN-klimaattop gehouden, met als opdracht tot een akkoord te komen over de bestrijding van de opwarming van de aarde na 2020. De laatste grote klimaattop, die van Kopenhagen in 2009, mislukte, zoals bekend, doordat men op een alomvattend akkoord mikte. Nu mikt men meer op kleine, haalbare stappen en afspraken; met name hoe die afspraken later aan te scherpen. Het grote bedrijfsleven staat helemaal achter dat streven, zoals blijkt uit een aantal reacties van CEO’s van grote multinationals in Forum (NCW-VNO blad van 12 november jl.). In lijn hiermee hebben CEO’s van 80 multinationals zopas in de Financial Times de overheid opgeroepen om klimaatbelastingen in te voeren. De hoogste baas van de UNFCCC, Christina Figueres, is niet bang voor een herhaling van Kopenhagen. Zij bespeurt bij alle regeringen een groeiende politieke wil. Onze medewerker Jan de Boer is minder optimistisch gestemd, zoals hij uiteenzet in onderstaand artikel. Met het oog op de Aarde-bedreigende ecologische crisis, herleeft ook het streven naar wetgeving tegen ecocide als misdaad tegen de menselijkheid.

Thema 6: Staatkundige innovatie en staatkundige problemen

Thema 6.2: Staatkundige en constitutionele problemen

Al sinds begin jaren ’70 staat het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden ter discussie, en wordt er gezocht naar en alternatief voor de daarin verankerde, maar problematisch functionerende, Koninkrijksrelaties. Met pappen en nathouden heeft de Nederlandse politiek zich traditiegetrouw jarenlang tevredengesteld met die onuitroeibaar lijkende problemen. Sinds 10 oktober 2015 zijn die relaties grondig gewijzigd. Als we vijf jaar na het van kracht worden van de nieuwe staatkundige verhoudingen tussen Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk de balans opmaken, valt die niet positief uit. Het Kabinet wil desondanks doormodderen met die nieuwe Koninkrijksconstructie. Toch is daarop steeds meer kritiek. De vraag rijst meer en meer of we niet toe moeten naar een gemenebestconstructie naar het voorbeeld van Groot-Brittannië.

Thema 7: Filosofie van de geneeskunde en maakbaarheid van de mens

Bij de herbenoeming van Maartje Schermer als bijzonder hoogleraar filosofie van de geneeskunde en maakbaarheid van de mens namens de stichting Civis Mundi hebben we haar gevraagd onze lezers te informeren over de stand van zaken, de problematiek en de ontwikkelingsrichting van haar leerstoel. Dat doet zij in onderstaand artikel, waarin zij de lezer informeert over de stand van zaken in het wetenschappelijke denken over human enhancement, relevante verschuivingen in het internationale debat daarover, en de onderzoeksrichting van haar leerstoel. Op veel terreinen lijkt mensverbetering vooralsnog een illusie, zo luidt haar conclusie, geheel in de geest van haar genuanceerde en realistische opstelling, waarmee zij haar leeropdracht in haar oratie aanvaard heeft.

In kort bestek

De positie van de patiënt in de geneeskunde is volop in discussie. Hierover enige informatie in kort bestek.

Thema 10: Vragen over leven en dood

Thema 10.1: Vragen over leven en dood: reïncarnatie?

Over dit thema ontvingen wij een kritische email met de vraag: waarom zoveel geklets over die vragen van leven en dood? Doodgaan is doodgewoon. Dat geklets over een eventueel leven na de dood is ziekelijk en pathologisch van karakter. Ophouden dus. Die reactie komt ons bekend voor. De schrijver gaat kennelijk uit van een reductionistisch en materialistisch mens- en wereldbeeld. Met dat uitgangspunt is die reactie ongetwijfeld begrijpelijk. Dat mens- en wereldbeeld heeft, althans in Europa, als natuurwetenschappelijk paradigma de overhand. Het betekent wel de doodsteek voor het morele ideaal van de menselijke waardigheid en daarop gebaseerde mensenrechten. Het zelfbeschikkingsrecht van de mens ontleent daaraan ook zijn grondslag, zoals eerder in Civis Mundi uiteengezet. Het releveren van deze morele consequenties wordt naar onze ervaring voor kennisgeving aangenomen. Een discussie hierover wordt uit de weg gegaan, een zwaktebod.

Maar er zijn nog andere mens- en wereldbeelden die in dit land, dankzij de vrijheid van meningsuiting, aan de orde en ter discussie gesteld mogen worden. In dit nummer gaan we, in afwijking van de heersende opinie, derhalve doodgewoon verder met die vragen van leven en dood, en dus ook over een eventueel leven na de dood. Als lezers dat overbodig geklets vinden, geen probleem. We bieden dit, evenals andere thema’s, gratis aan. U hoeft uiteraard niets te lezen wat u niet zint. Even goede vrienden, vrijheid blijheid. Onder thema 33 publiceren we ook nog een aantal gedichten van bekende Nederlandse schrijvers over sterven en dood, waaraan zij, hoe doodgewoon dat fenomeen in veler ogen ook is, kennelijk inspiratie ontleend hebben om hierover in poëtische stijl en taal na te denken.

Thema 10.2: Vragen over leven en dood: hulp bij zelfdoding

Euthanasie is in vorige nummer al herhaaldelijk aan de orde geweest als levensbeëindiging. In dit nummer wordt de reflectie hierop, op basis van een concrete casus, op gepaste wijze voortgezet, en opnieuw een lans gebroken voor het recht op een waardige dood, zo nodig onder eigen regie. Daarbij wordt ook verwezen naar de Cooperatie Laatste Wil, die zich inzet voor vrije beschikbaarheid van de laatste middelen voor volwassenen, die een autonome route naar de dood mogelijk maken, zonder beoordeling van medici.

Thema 12: Drugsproblematiek

Naar aanleiding van een nieuw pleidooi voor de legalisering van softdrugs wordt op deze almaar voort zeurende kwestie nog eens teruggekomen. In vorige nummers is die legalisering al herhaaldelijk bepleit. De behoefte om lessen te trekken uit negatieve ontwikkelingen is diep verankerd in onze op progressie gerichte moderne cultuur. Maar in de geschiedenis van de drugsproblematiek voltrekt zich de neiging daartoe wel uiterst moeizaam. De stupiditeit van het nog steeds gehandhaafde strafrechtelijke drugsbeleid lijkt grenzeloos.

Thema 13: De Lage Landen: ontwikkelingen en problemen

Op zaterdag 27 juni jl. zijn ’De actiepunten van het groot manifest der Nederlandse taal’, over het gebruik van Engels en Nederlands in het hoger onderwijs, in NRC Handelsblad gepubliceerd. Dit verdient verdere verspreiding. Hieronder vindt u de tekst, ondertekend door BON-voorzitter (Beter Onderwijs Nederland) Ad Verbrugge en 25 andere prominente schrijvers en onderzoekers. Naar aanleiding van discussies hier of elders zien de initiatiefnemers dit manifest ook als een werkdocument waarin verdere aanscherpingen mogelijk zijn. Zie voor meer informatie www.beteronderwijsnederland.nl.

Een nieuw cultureel tijdschrift en zijn uitgever nader onder de loep genomen
Wim Couwenberg

Bespreking van: Bühne, 3, 2015, Uitgeverij Aspekt, Soesterberg.

Thema 17: Europese integratie versus Euroscepticisme

Thema 17.1: EVP

In Civis Mundi, 32, augustus 2015, is de Europese Volkspartij in beeld gebracht als de sterkste motor in het Europese integratieproces, met drie kopstukken van die partij in topfuncties. Op 21 en 22 oktober jl. hield die grootste politieke partij in de EU haar jaarcongres in Madrid. Gezien de prominente rol van die partij in de EU volgt hier een kort verslag van dit congres.

Thema 17.2: Europees federalisme

Onder dit thema wordt door de bestuurskundige en coauteur van de European Federalist Papers Leo Klinkers nog eens kort de essentie toegelicht van een federale manier om politieke samenlevingen te organiseren als staatsrechtelijk de meest geijkte vertaling van het maxime ‘eenheid in verscheidenheid’. Dat is dringend nodig, want nog altijd is er een treurig groot gebrek aan inzicht in een federale opzet van de Europese samenwerking. Tevens wordt daarbij het kwalijke tekortschieten van de Nederlandse politieke journalistiek in Europees verband gehekeld.

Thema 19: Terrorisme anno 2015

De oorlog tegen het terrorisme spitst zich de laatste jaren vooral toe op de strijd tegen de Islamitische Staat in Irak en Syrië. Vanuit het naïeve verwachtingspatroon over de export van westerse democratie, die het uitgangspunt was van de westerse houding ten opzichte van de Arabische Lente, is ook de Syrische burgeroorlog benaderd. En dat verklaart de spontane steun aan de rebellen in die oorlog. Maar het is spoedig duidelijk geworden dat grote delen van die Syrische rebellen er helemaal niet op uit zijn een westerse democratie in Syrië te stichten, maar veeleer een islamitische staat. De Islamitische Staat onder die rebellen is inmiddels uitgegroeid tot de sterkste rebellenbrigade.

Daar Assad zich als autoritaire leider nog steeds weet te handhaven, rijst de vraag of deze Machiavellistische potentaat van westerse zijde niet te vroeg is afgeschreven. Hij is een politieke schurk. Maar hij moet nog wel even blijven, zo luidt een realistisch getoonzet oordeel hierover.

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs op 13/11 – de terroristische tegenhanger in Europa van 9/11 in de VS – schreef Jan de Boer een commentaar hierop, waarin hij in grote lijnen de omslag schetst van het ideologische fanatisme in het ideologisch-politieke tijdperk naar opnieuw een religieus-politiek fanatisme, zoals we dat nu beleven. Het gebeurde in Parijs is omgeven door een woud van woorden, dat bijna ondoordringbaar is geworden. Moet je daar nog meer woorden aan toevoegen, vraag Volkskrant-columnist Bert Wagendorp zich af. We doen dat toch maar, omdat onze medewerker Jan de Boer het gebeurde in Parijs situeert in een groot historisch verband, in tegenstelling tot de meeste commentaren daarop. In aansluiting hierop nog een korte notitie over de soennitische extreem-fundamentalistische strijdgroep Daech.

In kort bestek

Thema 21: Mensenrecht en volkenrecht

Over wereldvrede wordt in Nederland veel meer nagedacht en gediscussieerd dan over de wereldorde. Toch hangen zij beide nauw met elkaar samen. In 1997 verscheen over de actuele problematiek van de wereldorde het geruchtmakende boek van de Amerikaanse politicoloog S. Huntington, getiteld The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, nog steeds onverminderd actueel. In 2014 verscheen opnieuw een boek over de problematiek van de wereldorde, nu van de vermaarde politieke denker en politicus Henry Kissinger. In zijn boek informeert Kissinger de lezer over de belangrijkste aspecten van de wereldorde-problematiek. In de eerste plaats komt daarbij aan de orde de opkomst en neergang van Europa als wereldmacht, die als zodanig eeuwenlang zijn visie op een verantwoorde wereldorde tot gelding kon brengen, met handhaving en bewaking van het juiste machtsevenwicht tussen soevereine staten als beginsel van de buitenlandse politiek, ter waarborging van vrede en veiligheid, bekend geworden als de westfaalse ‘wereldorde’. Dat leidende beginsel van de internationale politiek maakte Europa tot een samenhangende politieke realiteit. Dat verleidde Montesquieu tot een pikante uitspraak die onder eurosceptici wel enige bevreemding zal wekken, maar Europese federalisten als muziek in de oren klinkt: “L’Europe n’est plus qu’une nation composée de plusieurs”. Vervolgens komen aan de orde de islamitische vorm van wereldorde, het Chinese concept ervan, en ten slotte een uitgebreide analyse van de wereldorde in de geest van de VS.

In het essay van Molier gaat het vooral om het conceptuele kader dat aan Kissingers visie ten grondslag ligt: zijn concept van wereldorde, en de cruciale vraag hoe in onze tijd met sterk verschillende opvattingen over wereldorde nog een effectieve vorm van wereldorde in stand gehouden kan worden. Hierbij stelt Molier ook de vraag aan de orde in hoeverre universele verbreiding van de mensenrechten, zoals van westerse zijde beoogd, en humanitaire interventie bij ernstige schending daarvan, plausibel te maken valt. En voorts ook het probleem van zoveel falende staten.

Thema 25: Reflectie op historische achtergrond van de actualiteit

De geschiedenis van de Holocaust heeft uiteraard uitgebreid aandacht gekregen. De Amerikaanse historicus Timothy Snyder voegt daar iets aan toe, wat sterk de aandacht getrokken heeft, met name door zijn reconstructie van het wereldbeeld, waardoor de onbeschrijflijke massamoord van de Holocaust voorstelbaar, mogelijk en zelfs wenselijk wordt gemaakt. Hieraan verbindt hij een daarop aansluitende en verontrustende futurologische visie. Als gevolg van grote klimatologische veranderingen kan wel eens een zodanige ecologische paniek ontstaan, dat dergelijke massamoorden opnieuw mogelijk worden. In een korte bespreking van dit bijzondere boek wordt de auteur met het oog hierop als een vooruitziend historicus geprezen.

Thema 26: Integriteit en corruptie

In dit nummer publiceren we een aantal korte bijdragen over recente ontwikkelingen en tendenties op het terrein van integriteit en corruptie, voorafgegaan door een oproep tot meer democratie van Michel van Hulten, waarbij hij de gangbare praktijk van partijpolitieke benoemingen als netwerkcorruptie ter discussie stelt. Onder thema 6.1 is dat al herhaaldelijk gedaan, en zelfs al veel eerder in Civis Mundi als gedrukt medium; eerst in het themanummer Het benoemingsbeleid en het vraagstuk van machtsverdeling (Civis Mundi, II, 11-12, 1974), en daarna, naar aanleiding van de Fortuynrevolte, ook in het Civis Mundi Jaarboek 2004, Opstand der burgers, met name in hoofdstuk 2. Deze praktijk van politieke benoemingen, die voor politiek ongeorganiseerden gesloten is, wordt nu ook als netwerkcorruptie geattaqueerd. Hoe lang kan die praktijk zich als zodanig nog handhaven?

Inleiding en overzicht
Michel van Hulten

Thema 29: Verbreiding moderniteit in liberale zin als het nieuwe algemeen menselijk patroon

Een cruciaal onderdeel van de verbreiding van de moderniteit in liberale zin als het nieuwe algemeen menselijke patroon is ongetwijfeld de export van het westerse model van democratie naar de niet-westerse wereld, waar autoritaire regimes nog steeds de overhand hebben. Dat gebeurt echter nog te veel vanuit een naïef en geschiedfilosofisch onvoldoende doordacht verwachtingspatroon, waardoor veel mislukt. Die export gebeurt bovendien nogal opportunistisch, en daardoor te weinig geloofwaardig, en bovendien problematisch in het licht van de huidige wereldwanorde, zoals besproken onder thema 21.

Thema 30: Filosofische bespiegelingen

Als filosoof is Marli Huijer ook een bekende Nederlander geworden, en kan zij in die kwaliteit op haar eigen manier een feministische bijdrage leveren aan een typisch vrouwelijke stijl van denken als welkome aanvulling op het dominerende mannelijke denken in de filosofie. Hoe staat deze denker des vaderlands in het leven, en hoe vult zij haar filosofische merk als voorganger van dat typisch vrouwelijke tussendenken in? In het hier te bespreken boek geeft zij daar een trefzeker antwoord op. Het is de weergave van een heel boeiend vraaggesprek van Peter Henk Steenhuis, filosofieredacteur van het dagblad Trouw, met Marli Huijer.

Al lezende in dit boekje komt de huidige denker des vaderlands over als een filosoof die in dit vraaggesprek tot ons spreekt in antwoorden uit het volle leven gegrepen, en levenswijsheid paart aan een feministisch zelfbewustzijn te midden van de overwegend mannelijke filosofen die zij als gelijkwaardig gesprekspartner tegemoet treedt, zoals zij dat trouwens met iedereen doet, met wie zij te maken krijgt. Het is een prima initiatief geweest Marli Huijer als denker des vaderlands op deze manier aan het vaderlandse publiek voor te stellen.

Communicatieve versus instrumentele rationaliteit. De stijl van denken van Marli Huijer als denker des vaderlands
Wim Couwenberg

Bespreking van: Peter Henk Steenhuis, Het leven is niet leuk als je je mond houdt. Het denken van Marli Huijer. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2015.

Thema 31: Italiaanse politiek

De “5-sterren beweging” van Beppe Grillo staat steeds sterker in de publieke opinie, nu op 28 procent in de jongste peiling en lijkt derhalve de grote concurrent te worden van de centrum-linkse democratische partij van Matteo Renzi (minister-president), nu ‘rechts’ in Italië volledig in de vernieling zit. Deze beweging zegt nu ook openlijk regeringsverantwoordelijkheid te willen dragen. Vraag is of dat mogelijk is met haar zeer afwijkende politieke opvattingen. Wellicht verandert deze 5-sterrenbeweging in een gewone politieke partij. Maar dat zou dan de doodsteek voor deze beweging betekenen. De tekenen die daarop wijzen zijn al aanwezig: Beppe Grillo treedt terug, de jongere garde in goed gesneden kostuums en gestrikte dassen wordt steeds sterker, en toont groeiende politieke ambitie.

Thema 32: Nieuwe boeken

Wacht ons een nieuwe catastrofe? Hoe de geld- en graaicrisis terug te dringen
Piet Ransijn

Bespreking van: Peter Sloterdijk en Thomas Macho, Geld, geest en God. Uitgeverij Klement, Zoetermeer, 2014.

Kort Geboekt

We publiceerden hier reeds een korte samenvatting van het geruchtmakende boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad (Lemniscaat, Rotterdam, 2015) van de Deense arts en onderzoeker Peter C. Gøtzsche. Onze medewerker Piet Ransijn heeft over dit thema in Civis Mundi al eerder geschreven, en zal in een volgend nummer nader op dit boek ingaan.

Thema 33: Gedichten over sterven en dood, samengesteld en ingeleid door Piet Ransijn

Cartoons

Mededelingen

Colofon (oud)

Directeur/hoofdredacteur: Prof. Dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Sander Wieman, Piet Ransijn, Patricia van Bosse
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi.

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.

S.W. Couwenberg, Heeft geschiedenis zin? Of is dit een onzinnige vraag? Civis Mundi jaarboek 2014

Onder auspiciën van de Stichting Civis Mundi uitgegeven door de Deventer Universitaire Pers. Bij de presentatie van dit jaarboek half januari 2015 op de EUR werd de auteur door de rector magnificus van die universiteit onderscheiden met ‘De Desiderius’ vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan het publieke debat en de opinievorming in Nederland in de afgelopen halve eeuw.

Dit nieuwe Civis Mundi jaarboek is voor abonnees verkrijgbaar tegen de gereduceerde prijs van €17,50 per email te bestellen bij de redactie van de Stichting Civis Mundi, of rechtstreeks via de internetboekwinkel van de uitgever (www.universitairepers.nl). Bestel direct »

Zie voor meer informatie de presentatie van dit jaarboek, 15 januari 2015.

 

De Deventer Universitaire Pers is de uitgeverstak van de Geert Grote Universiteit (GGU).

Ze stelt zich ten doel het publiceren van goed leesbare, wetenschappelijke werken van de hoogste kwaliteit, primair in de Nederlandse taal, en in een duurzame uitvoering. Zo wil zij een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap. Zij onderscheidt zich door thema’s die verder reiken dan de waan van de dag, ook als deze zichzelf actualiteit noemt. De Deventer Universitaire Pers is steeds op zoek naar wat ook over tien, twintig of zelfs honderd jaar nog als relevant zal worden beschouwd.