Illustratie

Civis Mundi Digitaal #35

februari 2016

Inhoudsopgave

Thema 1: Mens- en wereldbeeld

Romantiek in Nederland
Piet Ransijn

Reactie op het stuk van Wim Couwenberg

De Duitse dichter Novalis over natuurbeleving, kennis van de natuur en liefde voor de natuur
Piet Ransijn

Bespreking van: Novalis, De Leerlingen te Saïs (vert. Mieke Mosmuller). Uitgeverij Occident, Baarle-Nassau, 2013.

Thema 2: Liberalisme als westerse beschavingstraditie

Wat als het seculiere experiment gepresenteerd wordt, is een van de uitkomsten van het grote liberale experiment sinds 1789
Wim Couwenberg

Bespreking van: Hans Boutellier, Het seculiere experiment. Hoe we van God los gingen samenleven. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2015.

Thema 5: Het crisiskarakter van onze tijd

We leven in een crisistijd met een milieu-, energie-, klimaat-, grondstoffen- en voedselcrisis, en tot voorkort een financieel-economische crisis. En er is voorts een identiteitscrisis gaande: een religieus-culturele, politiek- ideologische en nationale identiteitscrisis. Die stapeling van crises is een niet geringe belasting van deze tijd. Maar dat wordt ook geïnterpreteerd als een zegen, want een ideale voedingsbodem voor noodzakelijk geworden transitieprocessen.

Thema 5.3: Ecologische crisis

In het vorige nummer (34) toonde onze medewerker Jan de Boer zich niet optimistisch over de te verwachten uitkomsten van de klimaatconferentie in Parijs. In een terugblik op die conferentie ziet hij zich daarin bevestigd, zoals hij hieronder uiteenzet.

Thema 6: Staatkunde

Thema 6.1: Staatkundige tendenties

Thema 6.2: Staatkundige en constitutionele problemen

Thema 9: Problematiek derde levensfase

Thema 13: De Lage Landen: ontwikkelingen en problemen

Thema 13.1: Nederland

Wat is het idee, het motief en de missie van dit tijdschrift geweest, en wat is dat idee nog steeds? Met die vraag sloten we in het vorige nummer de bespreking van een nieuw Nederlands tijdschrift. Hier volgt het antwoord op deze vraag.

Thema 13.2: België

De N-VA voorzitter Bart Dewever heropent het debat over grotere autonomie voor Vlaanderen met een confederale structuur voor België als uiteindelijk resultaat, en zet de nationaliteitenkwestie daarmee opnieuw op de politieke agenda. We hebben een bekende Vlaamse publicist uitgenodigd deze ontwikkeling nader toe te lichten. 

In kort bestek

Thema 16: Waarin onderscheidt het CDA zich van D’66?

Thema 17: Europese integratie versus Euroscepticisme

We publiceren hieronder een zeer grondige bespreking van een magnifieke diagnose van de ziekte van Europa, door de Belgische liberale politicus en Europarlementariër Guy Verhofstadt, evenals diens federale geneeswijze, die Europa een nieuw toekomstperspectief biedt. Het vereist wel het nodige lef het vertrouwde kader van de natiestaat te overstijgen en in te passen in een groter en effectiever federaal staatsverband. Dat stuit vooralsnog op wijdverbreid nationalistisch geïnspireerd conservatisme, scepticisme en cynisme. Deze liberaal heeft niettemin de moed hiertegen dwars in te gaan. Wel voert hij tegelijk een pleidooi voor een verjonging van ons verouderende continent door een proces van immigratie.

Magnifieke diagnose van de ziekte van Europa
Leo Klinkers

Bespreking van: Guy Verhofstadt, De ziekte van Europa. De Bezige Bij, 2015.

Thema 19: Islamitisch terrorisme. De rol van Saoedi-Arabië als ideologisch voorbeeld van IS

Thema 21: Mensenrecht en volkenrecht

Thema 25: Reflectie op historische achtergrond van de actualiteit

Een historisch diepgravende analyse van de ontdekking van het mannelijke aandeel in de voortplanting, geduid als neo-seksuele revolutie die de politieke, sociale en persoonlijke verhoudingen tussen de seksen zal gaan bepalen.

De neoseksuele revolutie
Giovanni Rizzuto

Thema 26: Integriteit en corruptie

Morele Managers, Morele Moed (column)
Dr. Leonie Heres en drs. Alain Hoekstra

Deze  column bouwt voort op de column Morele Managers?! (Hoekstra, 2015) die eerder verscheen in HR-Overheid. Nr. 2, Maart 2015. p. 23. http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Publicaties/Downloads/management_kijkt_nog_met_een_roze_bril_naar_zichzelf.pdf

Corruptie en Polderen is alles onderling regelen
Esther van Fenema en Willeke Slingerland

Lobbycratie en corruptie in Nederland
Esther van Fenema interviewt ook Arjen Tillema

Thema 30: Filosofische bespiegelingen en signalen

In de ontwikkeling van tolerantie als Europese levensstijl speelt de Duitse schrijver en dichter G.E. Lessing een prominente rol, in het bijzonder zijn toneelstuk Nathan de Wijze dat wel het Hooglied van de tolerantie is genoemd. Hieronder een bespreking van een nieuwe vertaling van dat toneelstuk. Voorts een signalement van twee recente filosofische gebeurtenissen.

Nathan de Wijze wegwijzer naar tolerantie en wereldvrede
Helena Bloem

Bespreking van Nathan de Wijze, geschreven door Gotthold Ephraïm Lessing in 1779. Uit het Duits vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal. Amsterdam, Boom, 2013.

Commentaar op actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen

Nieuwe Boeken

Onze Minister van Volksgezondheid Edith Schippers wil de macht van de farmaceutische industrie inperken. Daar is alle reden voor, zeker ook in het licht van onderstaande boekbespreking.

Geïnstitutionaliseerde criminaliteit op grote schaal in de farmaceutische industrie
Piet Ransijn

Bespreking van: Peter Gøtzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Achter de schermen van de farmaceutische Industrie. Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam, 2015.

Kort geboekt

Het Verre Oosten. Oog in oog met het China van Mao
Erik-Jan Zürcher & Kim van der Zouw (red.)

Gedichten

Hymnen aan de nacht
Deel 1, Hymnen 1-4: pantheïstische hymnen aan het licht

Novalis

Opnieuw vertaald en bewerkt door Piet Ransijn

Hymnen aan de nacht
Deel 2, Hymnen 5-6: christelijke hymnen over liefde

Novalis

Opnieuw vertaald en bewerkt door Piet Ransijn

Cartoons

Mededelingen

Redactie

Met ingang van de nieuwe jaargang is de redactie aangevuld met de cultuursocioloog Piet Ransijn.

Colofon (oud)

Directeur/hoofdredacteur: Prof. Dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Sander Wieman, Piet Ransijn, Patricia van Bosse
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl

S.W. Couwenberg, Heeft geschiedenis zin? Of is dit een onzinnige vraag? Civis Mundi jaarboek 2014

Onder auspiciën van de Stichting Civis Mundi uitgegeven door de Deventer Universitaire Pers. Bij de presentatie van dit jaarboek half januari 2015 op de EUR werd de auteur door de rector magnificus van die universiteit onderscheiden met ‘De Desiderius’ vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan het publieke debat en de opinievorming in Nederland in de afgelopen halve eeuw.

Dit nieuwe Civis Mundi jaarboek is voor abonnees verkrijgbaar tegen de gereduceerde prijs van €17,50 per email te bestellen bij de redactie van de Stichting Civis Mundi, of rechtstreeks via de internetboekwinkel van de uitgever (www.universitairepers.nl). Bestel direct »

Zie voor meer informatie de presentatie van dit jaarboek, 15 januari 2015.

 

De Deventer Universitaire Pers is de uitgeverstak van de Geert Grote Universiteit (GGU).

Ze stelt zich ten doel het publiceren van goed leesbare, wetenschappelijke werken van de hoogste kwaliteit, primair in de Nederlandse taal, en in een duurzame uitvoering. Zo wil zij een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap. Zij onderscheidt zich door thema’s die verder reiken dan de waan van de dag, ook als deze zichzelf actualiteit noemt. De Deventer Universitaire Pers is steeds op zoek naar wat ook over tien, twintig of zelfs honderd jaar nog als relevant zal worden beschouwd.